Luke 3

Jon tau ngai aasuu ia ghe aimanomanosiaala salana atikirighi

(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Jon 1:19-28)

Kasangaulu ghalimae (15) ninamanama Tiberius Siisa ghe aitoiaa eRom, me Pontius Paelat gavana ia eJiudia, me Herot ghe aitoia eGalili, me tuena ta Pilip ghe aitoia eIturea me eTrakonitis, me Lisanias ghe aitoia eAbilen — isaa o nau Annas me Kaeapas namuu ilalua ta pristi etoa ta aJiu etoa, me isaa o nau tee, Jon natuna Sekaraea ghe tokatoka tale voto ateva karika righi taumattu ta ngetana, me inangarina God ghe mae sio etana. Jon ghe kasukasu ekapa see tale masaliki eJodan, kalakala tale ateo ateae, me ghe poppoa ta taumattu ngatoa va la nangai oghioghia me la ghaa niasuu, me God aue ekaluaa kaluira ssavoto. Nongina Aisaea ghe pitila emua arau, ghe uela va,

“Tale voto ateva karika righi taumattu etokatoka etana, lingi ngalo taumattu ngateva ekolokolo, eue va,
‘Am aimanomanosiaa salane tikirighi Vau eteva,
am ghelei eghulughuluenala akapa salane.
Aue la rovii liu me voto saesaena pei nikai emasina,
me lo salana viloviloana pei nighelei eghulughuluena
me voto sesaaili aue la elei emasina.
Me taumattu ngakapa atoa aue la tara kanna niasaangi God.’”
3.4-6Aisaea 40:3-5

Oroianaaili taumattu ghe mae sio ta Jon va easuula, me Jon ghe uela etaira va, “Am nongina natuira iem katu ngatoa! Se euela etaimim va am ilou vuli sessaiaane Vau eteva ange anna tani lutu etaimim? Am kunea righi ueimim tani apasunga va ngam ghe vella kaluimim ssavoto. Am rau mene ue va, ‘Ami tuvuna amami Abraham.’ Poli aghauliaa etaimim va God erooroo tani ghelei isaa o atu etuvuna Abraham. Kulum ateva aimanomanosiaanaia tani tue akatuu ai, me isaa o ai karika ekuukunea masi uene aue la tue me la sau velu sae tale kuraa.”

10 Me taumattu ngatoa laghe kolomila Jon va, “O sa ateva ami gheleia?”

11 Jon ghe uela etaira va, “Arova ghalua unem sioto, utau lao teva ta lo ateva karika teva unna, me arova righi anem inana, uparruu mene katoa.”

12 Tau ngai ghaa viliki veu etoa tee laghe mae sio va easuula, me laghe uela ta Jon va, “Tisa, ami vaalua ami ghelei?”

13 Jon ghe uela etaira va, “Am ghaa lo viliki veu gavmani eue va am ghaa, am rau mene nim ghaa righi ta aloaloannaaimim.”

14 Me katoa tana soldia laghe kolomiela va, “Me ami, sa ateva ami gheleia?”

Jon ghe uela etaira va, “Am rau mene amatautu taumattu tani ghaa uneira viliki veu, me am rau mene aikamea. Am masimasi tee aipoliimim.”

15 Taumattu ngatoa laghe toitoi, me ila akapa laghe nannaa va koti Jon Mesaea ia. 16 Jon ghe uela etaira va, “Aghi aghaasuuem tale manu, me mene kateva sarasarakanaaili ia etaghi aue emae. Aghi karika tani masina aghi tani roka unna aiiri aikasukasu. Ia aue easuuem tale Spirit Manga ateva me kura ateae. 17 Unna poko ateva aisarati uiti ia ta nimane me eaaimanomanosiaa tani pola uiti me kou uiti, me aue ekala aitauaa uiti tani alokoi sso tale ale uiti eteva, me aue etuu kouna tale kura ateae karika epalapala.” 18 Tale oroi asease salana Jon ghe poppoa masi inangari tale taumattu ngatoa.

19 Me Herot ia o gavana ia
3:19 gavanaTale inangari nge Grik, Tetrarch, taita ateva, kateva tale isaa o anue namuu ghaata, ghe aitoia nonga kateva.
, ghe uela etana va, “Karika masina ta ughe lai sarila Herodias, poli vausenni ia tuem.” Oroi mene kasina ase eleiaane sesa
20 me Herot ghe eleila voto ateva sesaailiia, nau ghe atoka ssola Jon tale ale mata voovoo.

Iesu ghe ghaala niaasuu

(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)

21 Nau Jon ghe aasuu taumattu ngatoa, ghe asuu teela Iesu. Epona liu ghe otiela nau Iesu ghe looloo sae, 22 me Spirit Manga ateva ghe sio mae ta Iesu nongina ghila ateva, valusu ia. Me lingi ngalo ateva epona liu ghe uela va, “Io natughu io, aghailousiangailiio me amasimasiangailiio.”

Arariira tuvuna atoa Iesu

(Mat 1:1-17)

23 Nau Iesu ghe tiuaala uunguaane koti anna ninamanama kotolungauluae (30). Taumattu ngatoa laghe anna va natuna ia Josep, Josep natuna ia Heli, 24 me Heli natuna ia Matat, me Matat natuna ia Livae, me Livae natuna ia Melki, me Melki natuna ia Jannai, me Jannai natuna ia Josep, 25 me Josep natuna ia Mattataeas, me Mattataeas natuna ia Amos, me Amos natuna ia Nahum, me Nahum natuna ia Esli, me Esli natuna ia Naggai, 26 me Naggai natuna ia Maat, me Maat natuna ia Mattataeas, me Mattataeas natuna ia Semein, me Semein natuna ia Josek, me Josek natuna ia Joda, 27 me Joda natuna ia Joanan, me Joanan natuna ia Resa, me Resa natuna ia Serubabel, me Serubabel natuna ia Sealtiel, me Sealtiel natuna ia Neri, 28 me Neri natuna ia Melki, me Melki natuna ia Addi, me Addi natuna ia Kosam, me Kosam natuna ia Elmadam, me Elmadam natuna ia Er, 29 me Er natuna ia Josua, me Josua natuna ia Eliesa, me Eliesa natuna ia Jorim, me Jorim natuna ia Matat, me Matat natuna ia Livae, 30 me Livae natuna ia Simion, me Simion natuna ia Juda, me Juda natuna ia Josep, me Josep natuna ia Jonam, me Jonam natuna ia Eliakim, 31 me Eliakim natuna ia Melea, me Melea natuna ia Menna, me Menna natuna ia Mattata, me Mattata natuna ia Natan, me Natan natuna ia Deivit, 32 me Deivit natuna ia Jessi, me Jessi natuna ia Obed, me Obed natuna ia Boasi, me Boasi natuna ia Salmon, me Salmon natuna ia Nason, 33 me Nason natuna ia Aminadab, me Aminadab natuna ia Admin, me Admin natuna ia Arni, me Arni natuna ia Hesron, me Hesron natuna ia Peresi, me Peresi natuna ia Juda, 34 me Juda natuna ia Jekop, me Jekop natuna ia Aisiki, me Aisiki natuna ia Abraham, me Abraham natuna ia Tera, me Tera natuna ia Nahor, 35 me Nahor natuna ia Seruk, me Seruk natuna ia Reu, me Reu natuna ia Pelek, me Pelek natuna ia Eber, me Eber natuna ia Sela, 36 me Sela natuna ia Keinan, me Keinan natuna ia Apaksat, me Apaksat natuna ia Sem, me Sem natuna ia Noa, me Noa natuna ia Lemek, 37 me Lemek natuna ia Metiusila, me Metiusila natuna ia Inok, me Inok natuna ia Jaret, me Jaret natuna ia Mahalalel, me Mahalalel natuna ia Kenan, 38 me Kenan natuna ia Enos, me Enos natuna ia Set, me Set natuna ia Adam, me Adam natuna ia God.

Copyright information for `EMI