Luke 5

Iesu ghe kolola aitiutiu etoa tana disaepolo

(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)

Kateva nau, Iesu ghe tiitingina elosamarra tale ateo talia ateva eGenesaret, me oroieili taumattu ngatoa laghe mene tomuela, tani nongo inangarina ateva God. Me Iesu ghe tarala paanaka aluepai, lalu ghe vuuvukala tale ateo talia ateva, me tau ngai pae kko etoa laghe kasu vulilaluela, me laghe porapora uneira uena. Me ghe aikaaila tale gharighi paanaka, unna ia Saemon, me ghe uela ta Saemon va esiki tee ghoa paanaka arighi mala masau elosamarra. Me ghe toka siola tale paanaka arighi, me ghe mene tiuaala tani apasunga.

Nau ghe ruula tani sama, me ghe uela ta Saemon va, “Ose tee ghoala elo malionge, me am velu sio uneimim uena aighaa kko.”

Saemon ghe liula tani ue va, “Namu ngateva, eleivo ami tootonga poila tani ghaa kko, me karika poi ami ghaala teva, me elue talaua teeiemamila. Me poli angu aulia, aue amene velu sio isaa oia uena.”

Me nau eteva laghe velu siola uneira uena, laghe ghaala oroieili kko, me uneira uena ghaisa ngarighi ghe tarrii. Vara me angila ghe palepale lao mene kasina kapuira, laghe vuuvukala tale mene kateva paanaka, tani mae sausila. Me laghe mae sio, laghe kaaila kko tale paanaka alua, me ghaisa ngarighi lalu vuuvulu.

Nau eteva Saemon Pita ghe tarala, ghe turrula ta liue kkena Iesu, me ghe uela va, “Vau eteva, kasu vulueghila; ta aghi tau ssavoto aghi.” Poli ia me kapuna atoa laghe soghiaala voto oia, nau laghe tarala, 10 me tee Jems me Jon, natuna ilalua Sebedi, lalu ghe uungu eitaua tee Saemon.

Me Iesu ghe uela ta Saemon va, “Karika umene matautu: aue llo to nau emae, aue utau ngai luku taumattu io.”
11 Me nau eteva laghe ssola elae, laghe kasu vulila isaa akapa voto me laghe usiela.

Iesu ghe ghelei emasinala tau tasussukuna ateva

(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)

12 Kateva nau, Iesu ghe tokatoka tale kateae masaliki, me kateva taumattu, anna tasussuku eteva, ghe tarala Iesu, me ghe suuiaala ta kkena, me ghe uela etana va, “Vau ngateva, marova ualoanna, urooroo tani ghelei eraarangisanaieghi!”

13 Iesu ghe suaala nimana, me ghe posoala, me ghe uela va, “Aghaloanna. Angu raarangisanala!” Arovaeaata ta sesa isiki eteva ghe kasu vulila taumattu ngateva.

14 Iesu ghe uela etana va, “Urou mene kiukiu ta teva taumattu, ta ulaa tara mua prisiti eteva, me ia aue eaulia ta taumattu ngatoa va angu raarangisanala, me ughelei sae aiaavusuvusuena, nongina Moses ghe auliaala.”

15 Me kiukiuna Iesu ghe kasu tee akapa seela, me oroieili taumattu ghe mae sio tani nongoa, me ghe ghelei emasinailala. 16 Me oroiaata nau ghe kasukasu vuli taumattu ngatoa, me ghe laolao tale voto karika righi taumattu etana, me ghe looloo sae.

Iesu ghe ghelei emasinala tangorengorena ateva

(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)

17 Kateva nau, Iesu ghe mene aapasunga, me kasina Paresi me tau ngai apasunga tale inangari nipaopao, laghe mene mae sio tani toka. Laghe kasula eJerusalem, me isaa akapa lutu masaliki eGalili me eJiudia. Me sarasarakaniaane Vau eteva ghe toka aitaua teela Iesu, tani ghelei emasina lo atoa laghe isiki. 18 Katoa taumattu laghe sau mae sio kateva taita. Ia oia taita ateva riuna atoa matenaila, me ghe asoaso tale komona atiulu. Laghe aloanna tani saue sso tale ale ateva tani taue lao ta Iesu. 19 Me poli oroieili taumattu ghe tokatoka, me karika righi salana tani ssoainia, laghe saue saela epona tale pungani ngale ateva, laghe ghaa vella aiaakou, me laghe taue siola tee komona atiulu elome ta taumattu ngakapa atoa, me emua ta Iesu.

20 Nau eteva Iesu ghe tarala uneira niaiesoa, ghe uela ta taumattu ngateva va, “Kalum ssavoto akapala, kapughu!”

21 Tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao atoa, me Paresi etoa, laghe tiuaala tani aulia see ta ngetaira va, “Sa taumattu ia eanna tani kolia God, me eaippoa ngavalua oia! God nonga eroo tani kalua ssavoto!”

22 Iesu ghe kilala nannaira, me ghe uela etaira va, “Vaalua me am nanna isaa oia ase voto tale urunguitaimim? 23 Vaalua, malumina tani ue va, ‘Kalum ssavoto akapala,’ o tani ue va, ‘Tinginala, me ukasu’? 24 Ghaine aghaloanna va am tara kila, va Natuna ateva Taumattu ngateva matuutuliena teeia tani kalua ssavoto tale kosa ateva.” Me Iesu ghe uela ta taumattu ngateva oia va, “Aghauliaa etam, tingina saela, saula komom, me ulao tanganuem!” 25 Katengaata ta taumattu ngateva ghe tingina saela, ta mataira taumattu ngakapa atoa, ghe saula komona ghe asoaso etana, me ghe lao sio tanganuena, me ghe tau saela ararina ateae God. 26 Taumattu ngakapa atoa laghe soghiaala isaa oia voto ghe lutula. Laghe matautula, me ila tee laghe tau saela God, laghe ue va, “Ami ghe tarala kateva ase voto ghaine!”

Iesu ghe kolola Livae

(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)

27 Emulina, Iesu ghe laolao, me ghe tarala tau ngai ghaa viliki veu eteva, ararina ateae ta Livae, ghe tokatoka tale natu ngale arighi aighaa viliki veu ia. Iesu ghe uela etana va, “Usieghila.” 28 Livae ghe tingina saela, ghe kasu vuli ekapaailila voto, me ghe usiela.

29 Me Livae ghe gheleila kinatama ninamanama ateae tanganuena mausi Iesu, me tale ninamanama ateae, oroieili tau ngai ghaa viliki veu etoa, me mene katoa taumattu, laghe toka aitaua teeilaluela. 30 Paresi etoa me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao, ila tee Paresi ila, angila ghe auluiluia kapuna disaepolo atoa Iesu. Laghe ue va, “Vaalua me am namanama me am ropiropi, aitaua tee tau ngai ghaa viliki veu etoa me tau ssavoto atoa?”

31 Me Iesu ghe liula inangariira me ghe uela va, “Lo atoa taumattu karika isikina ila, karika emaamasina tani tara dokta. Lo atoa nonga isikina ila emaamasina tani tara dokta. 32 Karika aghe sio mae tani kolo ghulughuluena taumattu, ta aghe sio mae tani kolo tau ssavoto atoa tani nangai oghioghia.”

Iesu ghe auliaala ninaenae

(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)

33 Me taumattu ngatoa laghe uela ta Iesu va, “Oroiaata nau, kapuna disaepolo atoa Jon laghe tam namanama, me laghe looloo sae, me tee kapuira disaepolo atoa Paresi etoa, la gheelei evalua oia. Me io, kapum disaepolo atoa la namanama me la ropiropi.”

34 Me Iesu ghe uela va, “Marova kateva taita ealoanna tani lai, koti aue am aulia ta kapuna atoa va ila rau mene namanama, nau eteva ia oia taita ateva etokatoka teeila? Karika! 35 Me auena, nau eteva angila kasuaala taita ateva, ia oia nau eteva aue la vira nae.”

36 Iesu ghe aulia teela kateva kiukiu niaimatoonga etaira va, “Marova kateva pokane ateva aiaasae ange tarriila, karika teva taumattu erooroo tani mene rasi ouna ateva aiaasae, tani samap tarrii eteva tale pokane atiulu aiaasae. Marova egheelei evalua oia, aue eghelei kiikiua ouna atulu aiaasae, me tee ia oia ouna ateva aiaasae, karika aue masina tee pokane atiulu aiaasae. 37 Karika teva taumattu etottoli kaai ouna uaeni tale pokane ateva aikaai viliki meemee. Marova eghelei evalua o, aue ouna uaeni eghelei polaki aikaai eteva, me aue ilalua akapa uaeni eteva me aikaaina ateva aue lalu peisaane. 38 Liuna avalua o, lattoli ouna uaeni tale ouna viliki meemee. 39 Me lo atoa taumattu la ropiropi pokane uaeni, karika aue la aloanna ouna. La ue va, ‘Llo pokane masinaaili.’”

Copyright information for `EMI