Luke 7

Aikaaiaane kapuira namu ngateva tau ngai uvi etoa

(Mat 8:5-12; Jon 4:43-54)

Nau eteva Iesu ghe ruula tani aulia isaa o voto ta nongonongoa taumattu ngatoa, me ghe ssola eKapenium. Kateva namuu eaitoia kateva ai (100) tau ngai uvi, kapuna tau ngai nongonongo anna ateva ghe isikila, me ghe ailousiangailia, me angghe ainasia tani mate. Namu ngateva ta tau ngai uvi etoa ghe nongola va Iesu oia, me ghe suula namuu ta aJiu etoa, tani laa koloa va emae ghelei emasina kapuna tau ngai nongonongo anna ateva. Nau laghe lao sio ta Iesu laghe poopoliangaili tani kolo Iesu, me laghe ue va, “Utani sausia, poli eailousiangailiita aJiu etoa, me ghe sausitala tani atulu aleita ale nivelu eitaua ngateva.” Liuna avalua o me Iesu ghe usilala.

Angghe kalakalanginala tanganuena, me namu ngateva ta tau ngai uvi etoa ghe suula kapuna atoa tani laa ue etana va, “Vau eteva, urau mene nna. Karika ataatara va urooroo tani mae tanganueghi.
Mausina valua o me karika ataataraieghi va masi taumattu ieghi tani mae taraio. Anim anna va uppoa teva tuku inangari, me aue kapughu tau ngai nongonongo anna ateva emasina. Aghi tee auungu ta namu ngatoa, me aghaitoia katoa tani tau ngai uvi. Arova aue ta kateva va, ‘Lao sio,’ aue lao, va aue va, ‘Mae sio,’ aue mae, me arova aghele ue ta kapughu tau ngai nongonongo anna ateva va, ‘Gheleila llo toko,’ egheelei.”

Iesu ghe soghieiniela nau ghe nongoala. Ghe kiriela, me ghe taatara lao sio ta taumattu ngatoa laghe aimuli teeia, me ghe uela va, “Aghaulia etaimim va ia oia ase niaikaaia ngateva namuu ia, karika aghe tara poia eIsraeli.” 10 Me taumattu ngatoa ghe sungilala, laghe oghi lao sio elo ale, me laghe tarala tau ngai nongonongo anna ateva, ta angghe masinala.

Iesu ghe totula natuna aliki taita ateva vause raue vulu eteva

11 Kasina nau ghe la ngesio, me Iesu ghe lao sio tale masaliki eteae eNain. Kapuna disaepolo atoa me tana taumattu ngatoa laghe usiela tani lao. 12 Nau angghe reerekata tale namu ngateae atamana tale ia o masaliki eteae, me ngeila ghe sausau emae ghoa taumattu ngateva matena ia. Vause ateva raue vulu ia, ie nonga o natuna ateva. Me oroieili taumattu tale ia o masaliki eteae laghe usiusi kinna. 13 Nau Vau eteva ghe taraiela, urunguitanina ateva ghe alousiusi teeiela, me ghe uela etana va, “Urou mene ngala.”

14 Ghe lao sio tale aisalo ateae laghe sausaua etana, me ghe posoala, me lo atoa laghe sausaua laghe matua tinginala. Me ghe uela va, “Taita ateva, aue etam va totula!” 15 Taumattu ngateva matena ia ghe totu etokala, me ghe tiuaala tani sama. Me Iesu ghe taue lao sio ta kinna.

16 Taumattu ngatoa laghe soghiaala, me laghe kauaala God, me laghe ue va, “Propete ateva namuu ia ange rekataala elome etaita. Me God ange mae sio tani sausi kapuna taumattu ngatoa.” 17 Isaa o kiukiuna Iesu ghe kasu ekapa seela eJiudia, me tale distriki kalakalangina eJiudia.

Iesu me Jon tau ngai aasuu ia

(Mat 11:2-19)

18 Kapuna disaepolo atoa Jon laghe auliaala akapa isaa o kiukiu etana. Ghe kolola ghalua, 19 me ghe sungilaluela va lalu laa kolomi Vau eteva va, “Io ia o taumattu ngateva laghe uela va aue mae, o aue ami mene toi ppae mene teva?”

20 Nau lalu ghe laa rekata sio ta Iesu, lalu ghe uela ta Iesu va, “Jon tau ngai aasuu ia esungiengaluela tani mae kolomio va, ‘Io ia o taumattu ngateva laghe uela va aue mae, o ami mene toi ppae mene teva?’”

21 Ia o nau eteva, Iesu ghe elei emasina oroi taumattu tau sessa, me lo atoa raroai etoa laghe tokatoka etaira, me ghe gheleila mata salusaluna atoa me laghe taatarala. 22 Ghe liula ta lo atoa Jon ghe sungilala va, “Am oghi lao sio, me am laa ghaulia ta Jon lo ngam tarala, me ngam nongola. Mata salusaluna atoa la taatarala, me kke sesa atoa la kasukasula me tasussukuna atoa la masinala, me talinga volongo atoa la nongonongola, me matena atoa la totula, me lo atoa karika peiira la nongonongo masi inangari.
7:22Tarala Aisaea 61:1; 35:5-6; 29:18
23 Niarangise ta taumattu ngateva, unna niaiesoa etam kaakatuu ta polighi.”

24 Vara me lo atoa Jon ghe sungilala laghe kasula, me Iesu ghe tiuaala tani aulia Jon ta taumattu ngatoa. Ghe ue va, “Sa ateva am ghe ssola tani taraia tale voto ateva karika righi taumattu etana? Am ghe ssola tani tara kunae ateva ghe kuukuueinia? 25 Arova karika, me tani sa ateva am ghe kassueiniela tani sso taraia? Am ghe ssola tani tara teva taumattu ghe aasae righi masi ghinna? Karika va isaa avalua o, ta lo atoa la aasae masi ghinna, me la tokatoka tale masi nitoka, la tokatoka tanganuena king. 26 Tani sa ateva am ghe kasula tani sso taraia? Propete ateva? Aghaulia etaimim va ue, me eeleiaane emene laulau mene katoa propete. 27 Ia o taumattu ngateva, Uru ngai Manga ateva ghe aulieinia nau ghe uela va,

“‘Tarala, aue asuu aikasua inangarighi eteva emuemueinio,
me ia aue aimanomanosiaa ngamuemue alokoi salam.’
7:27Malakai 3:1

28 Aghaulia etaimim va, ta lo atoa laghe lutula tale kosa ateva oia, karika teva erooroo ta eeleiaane Jon. Me lo ateva karika teae ararina, me eaili euu tale ararimangalina ateva God, elaulau eeleiaane Jon.”

29 (Taumattu ngakapa atoa, me tau ngai ghaa viliki veu etoa, nau laghe nongola inangarina Iesu, laghe akoronnala va salane God koronna, poli Jon ghe asuulala. 30 Paresi etoa me lo atoa tau ngalomasaanga ila tale inangari nipaopao, laghe ratila aloaloannaane God etaira poli karika va Jon ghe asuulala.)

31 Me Iesu ghe mene uela va, “Sa ateva voto arooroo tani aulia me eaimatoonga taumattu tale lo ateva oia vitu? Me ila saa taumattu ngila? 32 Ila nonginaaili aliki etoa la tokatoka tale liu nianamisi, katoa la ue lao ta mene lutu katoa va,

“‘Ami ghe vuvu kinari nisighaa ngateae etaimim,
me karika am ghe lokuloku;
ami ghe papparamam,
me karika am ghe alousiusi.’
33 Nau Jon tau ngai aasuu ia ghe mae sio, me karika ghe namanama verete, me karika ghe ropiropi uaeni, am uue va, ‘Raroai eteva ghe tokatoka etana.’ 34 Me nau Natuna ateva Taumattu ngateva ghe mae sio, me ghe namanama, me ghe ropiropi, am uue va, ‘Tau ninamanama ia, me tau niropiropi ia, me kapuira ia tau ngai ghaa viliki veu etoa, me tau ssavoto atoa.’ 35 Masi ninanna kanna God eaapasunga ngakoronna tale maamauluaaira lo atoa la aimuli teeia.”

Vause ateva sesa gheegheleiaane ghe kaola oeli eteva ta Iesu

36 Kateva Paresi ghe kolola Iesu va ghe laa namanama teeia tanganuena. Liuna avalua o me Iesu ghe lao sio tanganuena, me ghe lao sio tale tevo tani namanama. 37 Kateva vause tale ia o masaliki eteva, tau ngai ghelei ssavoto ia, ghe nongola va Iesu ghe namanama tanganuena Paresi eteva. Liuna avalua o me ghe ghaa lao sio aikaai eteva pasu ia tale aiaaoo masinaaili ngusungusuaane. 38 Ghe suiaala emuli ta liue kkena Iesu, me ghe tiuaala tani ngala, me ghe apposi kkena Iesu tale raru matane, me ghe uluulu tale uu nguruna, me ghe ngusungusuaa kkena, me ghe kaokao masi aiaaoo.

39 Paresi eteva ghe koloala ghe tarala isaa o voto, me ghe tiuaala tani nangai ainao elome etana va, “Arova taumattu ngateva oia va propete ia, aue ghele kila va see eposoposoa, me vause ateva oia tau ssavoto ia.”

40 Iesu ghe liula etana me ghe uela va, “Saemon, aghanna tani aulia kateva voto ta ngetam.”

Saemon ghe liula me ghe uela va, “Tisa, aulieiniela.”

41 Iesu ghe kiukiuaala kiukiu eteae, ghe uela va, “Taumattu ngalua lalu ghe ghaala viliki veu pei niliu ta kateva taumattu. Kateva ghe ghaala ghalima ai (500) silva koen
7:41 silva koenSilva koen (denarius) aipolina kateva nau.
, me mene kateva ghe ghaala ghalimangaulu (50).
42 Karika teva etairarua ghe roola tani liu unna viliki veu lao taumattu ngateva. Liuna avalua o me ghe uela va unna viliki veu pei niliu enim vulla. See etairarua aue eailousiangaili ia o taumattu ngateva?”

43 Saemon ghe liula me ghe uela va, “Aghanna va koti lo ateva taumattu, unna viliki veu pei niliu oroi.”

Iesu ghe liula me ghe uela va, “Angu aulia ngakoronnala.”

44 Vara me ghe kiriela, me ghe taatara lao sio ta vause ateva, me ghe uela ta Saemon va, “Tarala vause ateva o. Amae sio tanganuem, me karika utau mae sio righi manu aipora kkeghi. Eporala kkeghi tale raru matane, me eulula tale uu nguruna. 45 Karika ungusueghila nau arekatala, me ia, nau akupi sso mae arau, karika ghe ruu poi tani ngusu kkeghi. 46 Io karika ukaola righi oeli ta urughu, me ia ekaola llo masi ngusungusuaane ta kkeghi. 47 Liuna avalua o me aghaulia etam va kanna ssavoto oroieili, laghe kapala, liuna avalua o me ailousiaane namungaili. Me lo ateva karika oroi llo laghe kaluaala etana, aielousiaane karika namuu.”

48 Me Iesu ghe uela ta vause ateva va, “Kalum ssavoto ekapala.”

49 Mene katoa laghe kololala tani mae namanama, laghe ue elome etaira va, “See etana ierai, me eue va ekakkalua ssavoto?”

50 Iesu ghe uela ta vause ateva va, “Kalum niaikaaia ange asaangiola. Kasula tale luei.”

Copyright information for `EMI