Luke 9

Iesu ghe suula 12 disaepolo

(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)

Iesu ghe kolo aitauaala kasangaulu ghalua (12) kapuna disaepolo, me ghe taula sarasarakana me nimatuutuliena etaira tani ghaa velu raroai, me tani ghaa velu isiki ta taumattu ngatoa. Me ghe sungilala tani laa ppoa ngaotu ararimangalina ateva God, me tani ghelei emasina tau sessa atoa. Ghe uela etaira va, “Am rau mene ghaa righi voto nau am kasu. Karika tiulu aikatulu tani kasukasuaa, teva aikaai ghinna, inana me viliki veu, me karika am mene ghaa ghalua aisoe. Me arova am laa toka tale lo ateva ale, am toka elaa ghaa nau am kasu vuli lo ateae o masaliki. Me arova karika la ghaaiem, am kasu. Nau am kasu, am raria velu kosa ta kkeimim, me aue la kila va voto laghe gheleila karika masina.” Me disaepolo atoa laghe kasula tani laa ppoa see masi inangari tale kateae kateae masaliki, me tani ghelei emasina tau sessa atoa.

Herot ghe aloanna tani kila va Iesu tani see ia

(Mat 14:1-12; Mak 6:14-29)

Gavana ngateva Herot ghe nannangaili ta ghe nongola oroieili voto Iesu ghe gheelei, poli laghe uue va Jon angghe mene totula tale liu, me katoa laghe uue va Elaija ghe kaurekatila, me katoa laghe uue va kateva ta propete atoa emua arau angghe mene totula. Liuna avalua o me Herot ghe uue va, “Jon ngaghe auliaala me laghe sai pulela uruna ateva, me tani see ia taumattu ngateva oia, amene nongonongo uunguaane?” Me ghe aaloanna tani taraia.

Iesu ghe taula inana ta 5,000 taumattu

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-14)

10 Apostolo atoa laghe kiriaa mae sio, me laghe aulia ngakapala voto laghe gheleila ta Iesu. Ghe ghaailala, me ila nonga laghe lao sio tale masaliki taatara eteae eBetsaida. 11 Nau taumattu ngatoa laghe nongola va angghe kasula, me laghe aimulila etana. Ia ghe masimasieinilala, me ghe tiuaala tani ppoa etaira tale ararimangalina ateva God, me ghe elei emasinala tau sessa atoa.

12 Auena sinaka ateva ghe suu, me kasangaulu ghalua (12) disaepolo laghe mae sio, me laghe uela ta Iesu va, “Sungi vellala, me la lao tale righi masaliki, o paa ngutana, tani laa poli righi inana tani nama, me la aso. Ta voto ateva oia ita tokatoka etana vurunganna ia.”

13 Iesu ghe uela etaira va, “Am taula righi inana, me la nama.”

Laghe liula me laghe uela va, “Ghalima nonga verete me ghalue pai kko. Ualoanna va ami laa poli see righi aneira inana?”
14 Erooroo ghalima airari (5,000) taita oia etokatoka.

Iesu ghe uela etaira va, “Am laa aulia etaira va la laa toka aitaua sio ghalimangaulu (50) taumattu ta kateae uela.”
15 Disaepolo atoa laghe auliaala, me laghe toka siola ta uela. 16 Iesu ghe ghaala verete ghalima me kko aluepai, me ghe taatara saela epona liu, me ghe kkaili emasina, me ghe piri polapolakila, me ghe taula ta disaepolo atoa tani laa koita taumattu ngakapa atoa. 17 Laghe namala, me ila akapa laghe tuvula, me disaepolo atoa laghe ghaitauaala tapiri nginana, ghe roola kasangaulu ghaluae (12) laka.

Pita ghe aulia ngaotula va Iesu tani see ia

(Mat 16:13-19; Mak 8:27-29)

18 Kateva nau Iesu ghe puupure, me kapuna disaepolo atoa laghe tokatoka teeia, me ghe kolomilala va, “Taumattu ngatoa la uue va aghi tani se?”

19 Laghe liula me laghe uela va, “Katoa la uue va io Jon tau ngai aasuu, me katoa la uue va io Elaija, me katoa la uue va io kateva ta propete atoa emua arau angghe mene totula.”

20 Me ghe kolomilala va, “Me am, am uue va aghi se?”

Me Pita ghe liula me ghe uela va, “Io kapuna io Mesaea ngateva God.”

Iesu ghe uela va aue mate me emene totu

(Mat 16:20-28; Mak 8:30-9:1)

21 Iesu ghe paolala va, “Karika am mene aulia see va aghi tani se.” 22 Me ghe uela va, “Natuna ateva Taumattu ngateva aue ghaa oroieili mmarikana, me namu ngatoa, me namu ngatoa tale pristi etoa, me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao, la liu viliira etana, me aue la uvi ematea. Me aue kotonna ateva nau, emene totu.”

23 Vara me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Arova lo ateva ealoanna tani usieghi, etani sioaa nannaane, me esunuki unna aikoto ateva nau ekapa atoa, me eaimuli etaghi. 24 Ta poli arova lo ateva eanna nonga maamauluaane, aue raua. Me arova lo ateva eraua ta poli mausighi, aue esaanga. 25 Me arova lo ateva eghaa voto akapaaili tale kosa ateva, me maamauluaane ekapa, vaalua isaa o voto aue sausia? Koti karika. 26 Arova lo ateva taumattu epalatainaghi me inangarighi eteva, aue Natuna ateva Taumattu ngateva epalatainia, nau eteva emae tee maamallangiaane, me maamallangiaane Tamane, me tee kapuna ensolo atoa manga ila. 27 Aghaulia ngakoronna etaimim va katoa oia etaimim am tiitingina, karika aue am mate, me aue am tara ararimangalina ateva God.”

Vilikina Iesu ghe mene isappaela

(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)

28 Koti ghaoalu (8) nau ghe la ngesio, nau ghe ppoala lo inangari, me ghe ghaala Pita me Jon me Jems, me laghe saela tale motouru tani looloo sae. 29 Ghe looloo sae, me taatara matane ghe isappaela, ghinnanina ghe usousoanaailila, me ghe ravaravaienaailila. 30 Vara me ghalua taumattu, Moses me Elaija, lalu ghe kaurekatila tale mallangiaane God, me lalu ghe aippoa tee Iesu. Lalu ghe aulia isaa llo voto aue elutu etana eJerusalem, me vaalua aue ekasu vuli kosa ateva oia. 32 Matana Pita me mene ghalua tana kapuna ghe maamaatana tani asekanu. Me nau laghe totula, laghe tarala mallanga ateva ta matana Iesu, me mene ghalua lalu ghe tiitingina teeia. 33 Me nau lalu ghe aloanna tani kasu vuli Iesu, me Pita ghe uela ta Iesu va, “Vau eteva, masina ta ngeita tokala oia, me angatolu atulu ale paapali kotolu, kateva alem ia, me kateva alena ia Moses, me kateva Elaija.” Pita ghe aauliaala isaa o inangari, me karika ghe kilakila sa ateva ghe aulieinia.

34 Nau Pita ghe aulia isaa o inangari, me urukookoo ateva ghe akoulala, me ngila ghe maamatautu. 35 Lingi ngalo ateva ghe mae sio tale urukookoo ateva, ghe uela va, “Ia o taita ateva natughu ia, ngaghe suitoongainiela. Am nongo usilainia.” 36 Nau lingi ngalo eteva ghe ruula, me laghe tara nongala Iesu. Nau laghe oghi sio mae, karika laghe aulia poila ta mene toa tale voto laghe tarala.

Iesu ghe ghelei emasinala taita arighi raroai eteva ghe tokatoka etana

(Mat 17:14-18; Mak 9:14-27)

37 Ghe paila ta mene kateva nau, nau eteva laghe sio mae tale motouru eteva, me laghe tarala oroieili taumattu ngatoa, laghe mae sio tani sou Iesu. 38 Kateva etaira ghe samala me ghe uela va, “Tisa! Mae tara natughu eteva, ta kateva nonga natughu, me ughelei emasinaia. 39 Nau eteva raroai eteva ekupikupia, esamasama namungaili, me eghelei eoo, me usouso paane eghoa, me eghelei saasakia vilikina, me karika poi ekasukasu vuli parasia. 40 Anim aulia poila ta kapum disaepolo atoa tani ghaa velu raroai eteva, me karika laghe roola.”

41 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am lo ateva oia vitu, karika righi uneimim niaiesoa, nannaaimim me eleiaaimim karika ghulughuluena. Ghaisaa ta atoka teeiem? Ghaisaa ta aue asausiem? Ghaa mae natum ateva.”

42 Nau aliki eteva ghe maemae, me raroai eteva ghe sau velu elokoie siola tapaa kosa, me ghe tiuaala tani oo. Iesu ghe paola raroai eteva, me ghe ghelei emasinala aliki eteva, me ghe tauela ta tamana. 43 Ila akapa taumattu ngatoa laghe soghiaala tani tara sarasarakaniaane God.

Ghaluene Iesu ghe uela va emate

(Mat 17:22-23; Mak 9:30-32)

Taumattu ngakapa atoa laghe nannangaili isaa akapa voto Iesu ghe gheleila, me Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va,
44 “Am nongo amasina sa ateva aghaulieinia ta ngetaimim, va Natuna ateva Taumattu ngateva aue la tau lao ta nimaira taumattu ngatoa.” 45 Karika laghe alomasaanga teela malloeanina inangari Iesu ghe auliaala, ta malloeanina ghe aisulia etaira. Laghe maamatautu tani kolomia.

Se aue namuu?

(Mat 18:1-5; Mak 9:33-37)

46 Kateva nau, laghe aisakeanna va tani se aue namuu etaira. 47 Iesu ghe kilala nannaaira, liuna avalua o me ghe ghaala kateva aliki, me ghe mae atingina valainie sio etana. 48 Vara me ghe uela etaira va, “Se umasimasi tani ghaa aliki etoa tale ararighi eteae, ughaa teeieghi, me ughaa tee lo ateva ghe sungieghila. Se etaimim esio euu, ia namuu ia etaimim.”

Se karika tau ngai ssateimim ia, kapuimim ia

(Mak 9:38-40)

49 Jon ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, ami ghe tarala taumattu ngateva, ghe sungi vella raroai etoa tale ararim ateae, me ami ghe tootoonga tani pao rungainia, poli karika va eusiusita.”

50 Iesu ghe uela va, “Am rau mene paoa, ta lo ateva karika esessa teeita, kapuita ia.”

ASamaria ngatoa karika laghe aloanna va Iesu ghe lao tanganueira

51 Nauna Iesu angghe aakalangina tani sae epona liu, me ghe annaaili tani sae eJerusalem. 52 Ghe sungi emuemuela katoa kapuna tani laa elei emanomanosieinila ta kateae masalikiira aSamaria ngatoa. 53 Karika laghe aloanna tani ghaaia, ta poli ghe aloanna tani sae eJerusalem. 54 Disaepolo alua ta Jems me Jon, lalu ghe tarala ta laghe ghelei evaluela o, me lalu ghe kolomila Iesu va, “Vau eteva, ualoanna va ami kolo sae kura ateae epona liu, me esio ataila?”
9:54Katoa uru ngai laghe pitila, laghe mene pitilanongina Elaija ghe gheleila?Tarala 2 Kings 1:10-12.
55 Iesu ghe kiriela, me ghe paolaluela,
9:55-56Katoa uru ngai laghe pitila, laghe mene pitilame ghe ue etairarua va, “Karika amalu kilakila sa spiriti eteva etoka etaimalua.56Natuna ateva Taumattu ngateva karika ghe sio mae tani uvi emate taumattu, ta tani asaangila.”
56 me laghe mene lao sio ta mene kateae masaliki.

Iesu ghe auliaala vaalua tani aimuli teeia

(Mat 8:19-22)

57 Nau laghe kasukasu elaolao tapaa salana, kateva taumattu ghe uela ta Iesu va, “Aghaloanna tani usio nongina ea ulao.”

58 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Paua tapaa tuvui etoa tue liuira, me ghila atoa aleira, me Natuna ateva Taumattu ngateva karika teva alena tani laa ghasekanua etana.”

59 Me ghe uela ta mene kateva taumattu va, “Mae usieghi.”

Me taumattu ngateva ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, tau velueghi mua, me alaa kkaia tamaghi.”

60 Iesu ghe uela etana va, “Utau vella matena atoa la kkaia matena atoa. Me ulao, me ulaa aotu see ararimangalina ateva God.”

61 Kateva ghe uela ta Iesu va, “Aghi aloanna tani usio, me utau velueghi mua, me alaa akorova kapughu etoa tanganueghi.”

62 Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Karika teva taumattu eoseose, arova etaatara lao emuli, karika erooroo tani uungu tale ararimangalina ateva God.”

Copyright information for `EMI