Mark 10

Iesu ghe poaala inangari tale uungua nirati vause

(Mat 19:1-12)

Iesu ghe kasu vulila masaliki eteae, me ghe lao sio tale kativilau tale ateo ateae eJodan, me tale distriki eteva eJiudia. Oroi taita me vause laghe mae sio tani velu eitaua ta Iesu. Me Iesu ghe aapasungaa inangarina God ta ngetaira, nongina ghe gheelei nau etoa. Katoa Paresi laghe mae sio tani tootonga Iesu tale nikokkolomi eteva va, “Teva inangari nipaopao eauliaa va taita ateva erooroo tani rati vausenna ateva, o karika?”

Iesu ghe liula me ghe uela va, “Saa inangari nipaopao Moses ghe tau aatu sio etaimim?”

Me laghe uela va, “Moses ghe uela va taita ateva erooroo tani piti inangari tani ruu lailaiaairarua, me etau lao uru ngai etikirighi ta vausenna ateva, me esungi velua.”
10:4Diuteronomi 24:1-3


Iesu ghe uela etaira va, “Moses ghe pitila llo inangari nipaopao etaimim poli urunguitaniimim korokoronganaaili. Emua arau nau ta God ghe gheleila kosa ateva, ‘God ghe gheleila taita me vause.’
10:6Aitiutiu 1:27
‘Liuna avalua o me taita ateva ekasukasu vuli tamana me kinna me etoka aitaua tee vausenna ateva, me nau eteva ange lalu laila ngeilalu kateva nonga ilaluela.’
10:7-8Aitiutiu 2:24
God ghe uela va karika va ghalue ilalua ta kateva nonga ilalua.
Liuna avalua o me voto God eaatoka aitaua, karika mene teva taumattu emene pola.”

10 Nau eteva Iesu me disaepolo atoa laghe kiri lao sio elo ale, me disaepolo atoa ngila ghe mene kookolomi Iesu tale isaa o inangari. 11 Me Iesu ghe uela etaira va, “Arova taita ateva ngeratila vausenna ateva me emene lai ppae ta kateva vause, karika masina, ta enim ghaaghaa mene kateva vause, me vausenna tuunga ateva ie etokatoka. 12 Vause tee ateva arova ia erati taitanna ateva me elaa lai ta kateva ppae taita ia, ia tee egheeghelei voto sesa, ta enim ghaaghaa taita ateva me taitanna tuunga ateva ie etokatoka.”

Iesu ghe arangisela lutu ngaliki etoa

(Mat 10:13-15; Luk 18:15-17)

13 Katoa vause me taita laghe maea asio lutu ngaliki etoa ta Iesu va esaoa nimane etaira, me kapuna disaepolo atoa laghe suusuu vella. 14 Me nau eteva Iesu ghe tarailala, karika ghe masimasiaala kapuna disaepolo atoa me ghe uela va, “Am maeainila sio etaghi. Am rau mene tiu velu aliki etoa tani mae etaghi, ta ararimangalina ateva God tanganueira ia ase taumattu ngatoa nongina aliki etoa. 15 Aghaulia ngakoronna etaimim va arova teva taumattu karika aue ghaa ararimangalina ateva God nongina aliki etoa la ghaaghaaia, karikaaili va aue elao tale ararimangalina ateva God.” 16 Me Iesu ghe sausau aliki etoa me ghe saasaoa nimane etaira me ghe aarangiseila.

Tue peipeiena ateva ghe aippoa teela Iesu

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17 Nau Iesu ghe mene kasukasu elaolao tapaa salana, taumattu ngateva ghe iloula emuli etana me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu, me ghe uela va, “Masi tisa ngateva, vaalua aghelei me aghaa maulue ateva etokatoka liu?”

18 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Vaalua me ukolokoloaghi va masina ieghi? Karika teva masina ia ta God nonga ateva masina ia. 19 Ukilakila inangari nipaopao, va urau mene aiuvi emate, urau mene lai sari kateva vausenna ateva, urau mene ainao, urau mene aikamea, urau mene aikamea tani ghaa voto, me uoneonea tamam me kinam.”
10:19Eksedis 20:12-16; Diuteronomi 5:16-20


20 Me ghe liula me ghe uela va, “Tisa, isaa onna inangari nipaopao ngaghe usilaala nau aliki taita aghi.”

21 Iesu ghe tara usiusiela me ghe aielousieiniela, me ghe uela etana va, “Kasina ateva voto karika ughe gheleiela. Lao sio me ulaa tau lao ghinnanim me la poli, me ulaa tau lao viliki veu ta lo atoa karika righi ghinnaniira, me aue utau peipeiena epona liu, me umae aimuli etaghi.”

22 Me taumattu ngateva oia nannaane ghe katungailila tale isaa o inangari, me ghe alousiusila me ghe kasula, poli tue peipeiena ia.

23 Me Iesu ghe aitaraala me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Tue peipeiena atoa aue aanasaaili etaira tani sso tale ararimangalina ateva God.”

24 Me disaepolo atoa laghe soghiaala tani nongo inangarina Iesu. Iesu ghe mene ppoa tee tau lao sio va, “Aliki etoa, tani sso tale ararimangalina ateva God, aanasa ia. 25 Kamolo ateva erooroo tani kupi sso tale mata raum ateae, me tue peipeiena ateva tani sso tale ararimangalina ateva God aue aanasa etana.”

26 Mausina valua o me disaepolo atoa laghe soghiaa saasakiaa teeila inangarina Iesu me ngila ghe aikolomieinila va, “Arova isaa avalua o, see nonga erooroo tani saanga?”

27 Iesu ghe pasiaala matane etaira me ghe uela va, “Ta taumattu ngatoa, karika la rooroo, me ta God la rooroo, poli God erooroo tani ghelei ekapa voto.”

28 Me Pita ghe tiuaala tani auliaa ta Iesu va, “Utara, ami ghe kasu vuli ekapannaailila voto, me ami ghe aimuli teeiola.”

29 Me Iesu ghe uela va, “Aghauliaa ngakoronna etaimim va se ia taumattu ngateva eamuemueieghi me euungua masi nginangari me ghe kasu vulila tanganuena, tuena atoa, nengana atoa, kinna me tamane me natuna atoa me umane utana, 30 aue ghaa sae ta kateva ai (100). God aue etau lao oroi voto etana. Nau ta etokatoka tale kosa ateva oia, voto aue eghaa aue eoroieili, me aue elau voto llo peina ghe kasu vulila, aue eghaa oroi ale me tuena me nengana me kinna me natuna me umana utana. Katoa taumattu aue la ghelei voto sesa etana, me emulina aue ghaa maulue ateva etokatoka liu. 31 Me oroi ila taumattu ngatoa la ghaitiutiu aue la ghairuuruu, me se ila lo atoa airuuruu ila aue la ghaitiutiu.”

Iesu ghe auliaala va aue emate me emene totu

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe mene kasukasu elaolao eJerusalem. Iesu ghe muemueainila me kapuna disaepolo atoa laghe annaa ngatingina oroi ninanna ta Iesu. Taumattu ngatoa laghe aimuli usi tee Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe maamatautu. Iesu ghe mene kolola kasangaulu ghalua (12) kapuna disaepolo, me ghe mene aulia ngaotula voto aue elutu ta maamauluaane. 33 Ghe uela va, “Am nongo! Nau eteva ngita laa sosso eJerusalem aue la tau lao Natuna ateva Taumattu ngateva ta nimaira namu ngatoa tale pristi etoa me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao atoa, me aue la ghelei niaisakei etana, me la tingina aitaua tale niaisakei eteae va la uvi ematea. La ruu o, me la taue lao ta nimaira mene katoa ppae karika va aJiu ila. 34 Me ila o katoa ppae taumattu aue la ghauliaa inangari niattara etana, la kanusueinia, me la uetaia, me la uvi ematea. Emate me easo nau kotolu, me aue emene totu.”

Jems me Jon lalu ghe aloanna tani namuu

(Mat 20:20-28)

35 Jems me Jon, natuna ilalua Sebedi, lalu ghe mae sio ta Iesu me lalu ghe kolomiela va, “Tisa, angalu aloanna tani kolomio tale kateva voto, me angalu aloanna va ugheleia voto ateva oia etaingalua.”

36 Me Iesu ghe kolomilaluela va, “Sa ateva amalu aloannaia va agheleia etaimalua?”

37 Me lalu ghe uela etana va, “Nau eteva ukingi, kateva etaingalua etoka tale nimam muenna ativilau, me kateva tale nimam uaise ativilau.”

38 Vara me Iesu ghe uela etairarua va, “Karika amalu tani kilakila amasina llo voto amalu kokkolomieghi etana. Koti karika amalu rooroo tani ropi tale kapa ateva angaghainasia tani ropia? Me tani suu tale lo ateva nisuu angaghainasia tani suu etana?”

39 Me lalu ghe uela ta Iesu va, “Angalu rooroo.”

Me Iesu ghe uela va, “Koronna. Kapa ateva angaghainasia tani ropia, aue amalu ropi tee etana, me nisuu eteva angaghainasia tani suu etana aue amalu suu etana.
40 Me se ia lo ateva aue etoka tale nimaghi muenna ativilau me tale nimaghi uaise ativilau, karika uunguaaghi tani sui toonga; karika. Llo o aitokatoka God angghe aimanomanosiaala va uneira ila taumattu ngatoa God aue sui toongainila.”

41 Nau eteva disaepolo kasangaulu (10) laghe nongola inangari Jems me Jon, eghe sessailala etairarua. 42 Me Iesu ghe kolo aitaueinilala me ghe uela etaira va, “Am kilakila va lo atoa arariira ateae va namuu ila ta taumattu ngatoa karika aJiu ila, ila la taatara rungarunga me la ghaitara kapuira atoa. Karika teva taumattu erooroo tani nongo vulu inangariira kapuira namu ngatoa. 43 Isaa o ase gheeleiaaira erau mene toka elome etaimim, karika. Se ia lo ateva ealoanna tani namuu etaimim aue etau ngai nongonongo anna etaimim. 44 Me se ia lo ateva ealoanna tani muemue etaimim, ia aue ekapuimim tau ngai uungu ia. 45 Mausina avalua o, me Natuna ateva Taumattu ngateva karika eghe sio mae va taumattu ngatoa la uungu etana; karika. Ghe sio mae tani uungu tale taumattu ngatoa, me tani tau lao maamauluaane, tani ghaa oghi oroi taita me vause.”

Iesu ghe ghelei emasinala mata salusalu eteva

(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe rekatala eJeriko, me laghe mene kasu vulila eJeriko, ila me kapuna disaepolo atoa me oroieili taumattu ngatoa laghe usiela. Me Batimease, natuna ia Timease, ghe tokatoka tale sama salana atikirighi. Mata salusalu ia me uunguaane tani loo viliki veu tale taumattu ngatoa. 47 Me eghe nongola va Iesu aNasareti ia ange rekatala, me ghe taila tani ovaova atingina va, “Iesu, io natuna io Deivit, uaielousienaghi!”

48 Oroi ila taumattu ngatoa laghe kisokisoia me laghe ue etana va, “Urau mene oti paam ateva.” Me eghe mene ovaova anamungaili va, “Io natuna io Deivit, uaielousieinaghi!”

49 Me Iesu ghe tinginala, me ghe uela va, “Am kolo taue mae.”

Me laghe uela etana va, “Umasimasi, tingina saela, ange kolokoloo tani lao etana.”
50 Vara me ghe uei vella unna aiaakou eteva, me ghe tingina parasi saela me ghe lao sio ta Iesu.

51 Me Iesu ghe kolomiela va, “Sa ateva ualoannaia va agheleia etam?”

Me mata salusalu eteva ghe uela va, “Vau eteva! Aghaloanna tani taatara.”

52 Me Iesu ghe uela etana va, “Kasula me ulao, ta unem niaikaaia ngeghelei emasinaiola.” Me arovaeaata ta matane alua ghe otila o, me ghe usila Iesu tapaa salana.

Copyright information for `EMI