Mark 11

Iesu ghe ssola eJerusalem

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

Nau eteva laghe mae akalakalangina sio eJerusalem, me eBetfage me eBetani, masaliki eluae tale pouru eteva Oliv, Iesu ghe suula kapuna disaepolo alua, me ghe uela va, “Amalu lao tale masaliki eteae ita taataraia lao. Nau amalu rekata etana, amalu tara atingina natu donki eteva naunau etingina ia karika teva taumattu ghe sae toka me ghe ilou etana. Amalu pulakaia me amalu maeainia. Arova teva taumattu eue etaimalua va, ‘Vaalua me amalu ghaaghaaia?’ amalu ue va, ‘Vau eteva ealoannaailia me auena emene oghieinie mae.’”

Me lalu ghe lao sio lalu ghe laa tara atingina sio natu donki eteva tapaa ngatamana tale ale ateva, tapaa salana, me lalu ghe pulakaiela. Katoa laghe tiitingina laghe uela etairarua va, “Vaalua me amalu puupulaka donki eteva?” Me lalu ghe auliaala saa llo Iesu ghe auliaala etairarua, me laghe tau vellaluela me lalu ghe kasula. Lalu ghe laoainie sio ta Iesu. Lalu ghe alokoi saela uneirarua aiaasae ngeleka etana me Iesu ghe laa sae toka etana. Me oroieili ila lo atoa laghe tiuaala tani velu uneira aiaasae ngeleka epona tale salana atikirighi. Mene katoa laghe laa saisai uru ootou, me laghe veluvelu epona tale salana atikirighi. Lo atoa laghe kasukasu emua me lo atoa laghe usiusia laghe ovaova tani ue va,

“Tau esae!
Niarangise tale lo ateva emaemae elome tale ararina ateae Vau ngepona ateva!”
11:9Sams 118:25-26

10 “Niarangise tale ararimangalina ateva tamaita ateva ta Deivit aue emae!”
“Tau esae God!”
11 Iesu ghe ssola eJerusalem, me ghe kupi ssola tale ale manga ateva, me ghe aaitara see tale voto atoa. Me ia o angghe elo alaila me Iesu ghe kiri lao sio eBetani tee me kapuna kasangaulu ghalua (12) disaepolo.

Iesu ghe kasikienaala ai eteae (fig)

(Mat 21:18-19)

12 Elue talaua, laghe kasu vuli eBetani, me Iesu angghe maamaloo. 13 Eghe taatara amasau lao sio me ghe tarala fig eteae uruenaaili ia. Me ghe lao sio tani taraia va arova righi uene. Me nau eteva ghe laa rekataa sio, me ghe tarala va uruna nonga, poli karika ghe ghaa nauna tani kune. 14 Iesu ghe uela tale ai eteae va, “Karika teva aue emene nama righi uem!” Kapuna disaepolo atoa laghe nongoala.

Iesu ghe kupi ssola tale ale manga ateva

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

15 Nau eteva laghe rekatala eJerusalem, Iesu ghe ssola tale ale manga ateva, me ghe tiuaala tani sungi veluvelu lo atoa laghe aaitaua me laghe poppoli. Eghe sau etakila tevo atoa uneira ila lo atoa laghe aikolikolia viliki veu, me aitokatoka uneira lo atoa laghe aitara valusu, 16 me karika poi ghe aalona va toa la sau longoti righi peiira eleka nongina ale manga ateva. 17 Vara me eghe tiuaala tani apasunga tale taumattu ngatoa. “Karika am ghe kilala llo laghe pitila tale Uru ngai Manga ateva God ghe auliaala, ghe uela va,

“‘Aleghi ale manga ateva aue la ghasea va
ale ailooloo sae ia tale taumattu ngakapa atoa tale anua akapa atoa’
11:17Aisaia 56:7
?
Me am, ngam gheeleiela ‘nongina va aleira aiaaisuliaa ia tau niainao atoa!’”

18 Namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao atoa laghe nongola voto oia, me ngila ghe paepae righi salana tani uvi emate Iesu, me laghe maamatautainia, ta poli taumattu ngakapa atoa laghe oouna tee inangarina.

19 Elo alai tale ia o nau eteva, Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe kasu vulila masaliki taatara ateae.

Taumattu eaiesoa ngakoronna me ekokkolomi sae aue ghaa voto

(Mat 21:20-22)

20 Elue talaua poopooa, Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe kasukasu elaolao, me laghe tarala fig eteae ta angghe mmatela. Uruna me oane isaa akapaaili angghe mmatela. 21 Pita ghe mene nna lao sio sa ateva Iesu ghe ppoainiela tale ai eteae. Ghe uela va, “Vau eteva, tarala, fig eteae ughele kasikienainiela angghele mmatela!”

22 Iesu ghe liula etaira me ghe uela va, “Am aiesoa ta God. 23 Aghauliaa ngakoronna etaimim va, se arova eue tale motouru eteva o va, ‘Ukasu me ughoa tapaa manu,’ isaa o voto aue elutu etana, arova eaiesoa tale urunguitanina ateva me karika eghaaghalua nannaane, voto o aue elutu. 24 Liuna avalua o me aghauliaa etaimim va, sa ateva am kolomia tale uneimim nilooloo sae, me am aiesoa va angam ghaala, aue am ghaa me aue kaluimim. 25 Me nau am tingina me am looloo sae, am kaluaa sesa katoa la gheelei etaimim, me Tamaimim ateva epona liu aue kaluea tee eleiaimim sesa.”
11:25Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va,26Marova am tam kaluea, Tamaimim ateva epona liu karika aue kaluea tee eleiaimim sesa.’


Laghe kookolomi Iesu va, “Se ghe uela va unamuu?”

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27 Laghe kiriaa mae sio eJerusalem, me vara Iesu ghe kasukasu elome tale ale manga ateva, me namuu ta pristi etoa me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me namu ngatoa laghe mae sio ta ngetana. 28 Me laghe uela etana va, “Se ghe sungiola va ughelei isaa o voto ugheelei, me se ghe tau aatu sio sarasarakana me ghe auliaala etam va ughelei isaa o voto?”

29 Me Iesu ghe uela etaira va, “Akolomiem mua tale kateva nikokkolomi, me arova am liu emasinaia, aue aghauliaa etaimim va ea aghe ghaala sarasarakana me se ghe auliaala va aghelei isaa o voto. 30 Am liu etaghi va se ghe uela va Jon easuu taumattu: Vau ngepona ateva o nim taumattu?”

31 Me ngeila ghe tingina aisakeana va sa ateva la ghaulieinia etana, “Arova ita ue va, ‘Vau ngepona ateva,’ aue eue va, ‘Me vaalua me karika am ghe aikaaia ta Jon?’ 32 Me arova ita ue va, ‘Nim taumattu’...” (Laghe maamatautaa taumattu ngatoa, poli taumattu ngakapa atoa laghe anna va Jon propete ia.)

33 Liuna avalua o laghe liula me laghe uela ta Iesu va, “Karika ami kilakila.”

Me Iesu ghe uela etaira va, “Aghi tee, karika aue aghauliaa etaimim va se ghe sungieghila tani ghelei isaa o voto.”

Copyright information for `EMI