Mark 12

Kiukiu niaimatoonga tale sesa taumattu ngatoa laghe aitara utani uaeni etingiu

(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

Iesu ghe tiuaala tani aippoa tee taumattu ngatoa tale kiukiu niaimatoongana atoa va, “Taumattu ngateva ghe pasala utani uaeni etingiu, me ghe iri taliaala valavala ateae, me ghe kaila liu eteva aiposoaa uaeni ia, me ghe atulula aisalo ateae aue taumattu ngatoa la sae toka me la tiketike. Vara me ghe taue lao sio tale taumattu ngatoa laghe aloanna tani uungu teeia tani ghaa viliki veu, me ghe kasu emasaula. Nau eteva utana atingiu ghe matuela, ghe suula kateva kapuna tau ngai uungu tani laa tara lo atoa laghe aitara utana atingiu me eghaa righi ue uaeni. Lo atoa laghe aitara utana atingiu laghe llotiela, me laghe uvi saasakieiniela, me laghe sungi veluela, me karika ghe ghaala righi ue uaeni. Vara me ghe mene suula mene kateva kapuna tau ngai uungu tani mene lao etaira. Laghe mene lloti etokaiela, me laghe paru rrila uruna ateva, me laghe apalataiela. Ghe mene suula mene kateva, lo ateva o tau ngai uungu laghe uvi emateala. Oroieili ila lo atoa ghe mene sungilala kateva kateva ghe laolao; katoa laghe nim uvilala, me katoa laghe uvi ematelala.

“Kateva nonga ia taumattu ghe tokala, natuna ia ghe tani aielousieinia, ghe airuuruula tani sungia ta ghe ue va, ‘Aue la oneoneainia va natughu ia.’

“Nau eteva lo atoa laghe aitaraa utana atingiu laghe taraiela, laghe ue elome etaira va, ‘Taumattu ngateva okae aue eghaa akapa llo oia. Ita uvi ematea, me ita ghaa utana atingiu me ekaluita ia.’ Laghe llotiela, me laghe uvi emateala, me laghe sau velue ghoala eleka tale utana atingiu.

“Sa ateva taumattu ngateva, umana ia utana atingiu, aue egheleia? Aue emae euvi ematela me emene tau lao utana atingiu ta katoa ppae. 10 Koti karika am ghe ritila tale Uru ngai Manga ateva?

“‘Atu eteva tau ngai ghelei ale atoa laghe uela va sesa ia
ghe aitiutiula tale atu ekapa atoa tani suei ale ateva;
11 Vau palepale ghe gheleila isaa o voto
me masinaaili tale taatara mataita.’”
12:10-11Sams 118:22-23

12 Namu ngatoa laghe nongola me laghe kilala va Iesu ghe auliaa teeila tale kiukiu niaimatoonga. Laghe aloanna tani llotia, me laghe nim maamatauta taumattu ngatoa, me laghe tau veluela, me laghe kasula.

Lataula viliki veu ta Siisa o karika?

(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13 Laghe suula katoa tana Paresi me katoa tana kapuna Herot tani laa gharea Iesu va ghe ppoa righi inangarina, me laghe ghaaia me laghe laa ghatinginaia tale niaisakei. 14 Nau laghe mae sio, laghe uela va, “Tisa, io nau ekapa atoa uauliaa nonga voto koronna. Karika unannangaili sa lo taumattu ngatoa la annaa, me karika utaatara taumattu tale naanamungaane me uunguaane, me uaapasunga ngakoronna salane God. Vaalua? Masina tani taula viliki veu ta Siisa? Ita taula, o karika ita mene taula?”

15 Me ia ghe kilakila kamekameaaira, me ghe uela etaira va, “Vaalua me am sassaikameaghi? Ghaa mae tivilau viliki veu me atara.” 16 Laghe tau lao sio viliki veu etivilau etana me ghe uela etaira va, “Se tootoona ateva me ararina ateae o?”

Me laghe uela va, “Siisa.”

17 Me Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Utaula voto kanna Siisa ta Siisa, me voto kanna God ta God.”

Me laghe soghiaala tani nongo llo ghe auliaala.

Maulue ateva tale kosa ateva auena emae

(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)

18 Sadiusi etoa, karika la ghaiesoa va llo taumattu angghe matela aue la mene totu, katoa etaira laghe mae sio ta Iesu me laghe uela etana va, 19 “Tisa! Moses ghe piti elokoila va arova taita ateva lailai ia emate me karika righi natuna, nengane ateva aue eghaa vausenna ateva angghe rau evuluela, me aue natuirarua aitiutiu eteva aliki, la nnainia va natuna ia tuena.
12:19Aitiutiu 38:8; Diuteronomi 25:5
20 Tue me nenga ghaitu. Aitiutiu eteva ghe laila, me karika righi natuna me ghe matela. 21 Ghaluene ateva ghe ghaala vausenna ateva tuena, ghe rau evuluela. Me ie tee ghe mene matela nau karika righi natuna. Ase voto ateva o ghe mene lutula ta aiaakotonna ateva aliki. 22 Tue me nenga ghaitu laghe ghaala vause ateva, me karika righi natuira me laghe matela, me vause ateva ghe mate aruula. 23 Nau nitotu tale nimate, se aue vausenna ia vause ateva o, ta poli ghe lai ekapala ta isaa o ghaitu taita tue me nenga?”

24 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am aauliaa kamena inangari poli karika am kilakila inangari tale Uru ngai Manga ateva me sarasarakaniaane God. 25 Nau God aue totu taumattu matena, taita atoa me vause atoa karika aue la lai; aue la nongina ensolo atoa epona liu. 26 Me tale nitotu ta taumattu matena, karika am ghe ritila tale unna buku eteva Moses, tale kiukiu natu ai erighi, God ghe uela va, ‘Aghi kapuna Goto ieghi Abraham, Aisiki me Jekob laghe kaakaueinaghi.’
12:26Eksedis 3:6
27 God karika va kapuira Goto ia lo atoa taumattu matena ila, ta kapuira Goto ia sakesakena atoa. Am Sadiusi etoa, inangarimim nim kamena.”

Mata ngemua ateva inangari nipaopao

(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)

28 Tau ngai aapasunga ngateva tale inangari nipaopao ghe usila tani nongo nau eteva Sadiusi etoa laghe sama teela Iesu. Ghe nongola va Iesu ghe liu emasinailia inangariira Sadiusi etoa. Liuna avalua o me ghe kolomila Iesu tale nikokkolomi eteva va, “Sa ateva inangari nipaopao mata ngemua ia me namuu ia tale isaa akapa inangari nipaopao?”

29 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Mata ngemua ateva voto va, ‘Israeli etoa, am nongo, Vau palepale ateva kapuimim ia, ia nonga vau tuungi ia. 30 Uaielousia Vau palepale ateva kapum Goto ia tale urunguitanim ateva, me tale maamauluaam, me tale nannam, me tale sarasarakaniaam akapa.’
12:29-30Diuteronomi 6:4-5
31 Me aiaaghaluena ateva inangari nipaopao eue va, ‘Uaielousiia taumattu ngateva kalakalangina ia etam, nongina uaielousieinio.’
12:31Levitikas 19:18
Inangari nipaopao alua o, namuu ilalua tale isaa akapa inangari nipaopao.”

32 Me tau ngai aapasunga ateva tale inangari nipaopao ghe uela va, “Masinaaili tisa. Koronna llo inangari nguauliaala va Vau eteva epona liu ia nonga Vau palepale ia, karika mene teva nongina ia. 33 Me ita aielousia Vau ngepona liu eteva tale urunguitaniita, me tale nannaaita, me tale sarasarakaniaaita, me ita aielousia taumattu ngatoa kalakalangina ila etaita, nongina ita aielousieinita. Poli masina tani aimuli tee inangari nipaopao alua o, me tani ghelei asease aiaavusuvusuena.”

34 Iesu ghe nongo kilala alomasaanganiaane taumattu ngateva o, me ghe uela etana va, “Io karika masau io tale ararimangalina ateva God.” Ghe ruu evaluela o me ila akapa laghe matautula tani kolomi Iesu tale mene righi nikokkolomi.

Natuna ateva Deivit

(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)

35 Iesu ghe tokatoka elome tale ale manga ateva me ghe aapasungaa voto ta taumattu ngatoa. Ghe ue va, “Vaalua me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao la uue va Karisto natuna ia Deivit? 36 Me Spirit Manga ateva ghe tokala ta Deivit, me Deivit ghe uela va,

‘Vau eteva ghe uela ta vaughu eteva va,
“Utoka tale nimaghi muenna ativilau
lomosi ta aue agheleio usaoa kkem ta tau ngai ssateem atoa.”’
12:36Sams 110:1

37 Deivit ghe uela va Karisto vauna ia. Vaalua me ghele mene natuna ia?”

Oroianaaili taumattu laghe nongonongoa me laghe maamasiangaili llo ghe auliaa.

Tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao

(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)

38 Nau Iesu ghe mene aapasungaa, ghe uela va, “Am taatara amasina tale gheegheleiaaira, tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao. La ghaloanna nonga tani asae aluse koloso nongina uneira pristi etoa, me tani ghaa nioneoneaa tale tummatavanga. 39 Me ila la ghaloanna tani toka tale masi aitokatoka uneira namu ngatoa tale ale nivelu eitaua ngatoa, me tale ninamanama atoa. 40 Tisa ngatoa la kamekame vause atoa rau evulu ila me la ghainao peiira, me la ghaitaratarainila tani ghelei aluse pure atoa. Nau niaisakei, aue la ghaa nimmarikana namungaili.”

Kanna opring vause namu ngateva

(Luk 21:1-4)

41 Iesu ghe ssola tale ale manga ateva me ghe toka siola ta pai kativilau tale voto ateva la kaakaai viliki veu, me ghe taatara taumattu ngatoa laghe kaakaai kaluira viliki veu. Oroi tau peipeiena atoa laghe kaakaai oroieili kaluira viliki veu. 42 Vara me vause rau evulu eteva, karika tau peipeiena ia, ghe kaaila viliki veu eluevilau.

43 Iesu ghe kolola kapuna disaepolo atoa me ghe uela etaira va, “Aghauliaa ngakoronna etaimim va ia o vause ateva ghe kaaila oroi viliki veu tale aikaai viliki veu eteva, me katoa laghe kaaila malaki. 44 Ta ila akapaaili, laghe kaaila kasina nonga uneira viliki veu, me oroi isaa elo ale, me ia o vause ateva ghe tau ekapa lao sio unna viliki veu tale aikaai viliki veu eteva, karika righi viliki veu tani mene poli righi peina.”

Copyright information for `EMI