Mark 13

Aue la tturuu ale manga ateva

(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)

Nau Iesu ghe kupi ghoala tale ale manga ateva, kateva tana kapuna disaepolo ghe uela etana va, “Tisa, tarala masi atu etoa namungaili ila, me masi ale atoa.”

Iesu ghe liula me ghe uela va, “Utaatara kinatama ale okae? Aue la sau reerekata isaa okae atu me karika kateva atu aue toka saoa asae ta mene kateva.”

Iesu ghe auliaa ngaotula sesa nau aue emae

(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)

Nau eteva Iesu ghe nim tokatoka poi sio tale motouru eteva eOliv tale pai kativilau tale ale manga ateva, me Pita, Jems, Jon me Andru laghe mae sio tani kolomi einaoa, laghe uela va, “Auliaala etamami, isaa o voto lovisa elutu? Me sa aimatootoongana aue elutu, me auena voto o emae?”

Iesu ghe uela etaira va, “Am aipanipania, ta la rau mae va la kameaam. Oroi ila lo atoa aue la mae tale ararighi eteae, me aue la ue va, ‘Aghi oia Mesaea ngateva,’ me aue la kame oroieili ila taumattu ngatoa. Me nau am nongo niaiuvi kalakalangina, me niaiuvi masau, erau mene moiem. Isaa o voto aue elutu, me airuuruu tale voto akapaaili karika ghe mae. Patunganua atoa aue la ghaiuvieinila; me ararimangali etoa aue la ghaiuvieinila tee. Aue rukeruke atoa la ruke kasina voto tale kosa ateva me maloo atoa aue la lutu tee. Isaa o voto aue enim aitiutiu tale nimmarikana, nongina mmarikana eghaaghaa kinna ateva aliki eteva nau elutulutu.

“Am oia am angu taatara, ta isaa toko voto aue elutu. Am aue la kuneiem me la laoainiem tale liu niaisakei. Aue la mae la uviem tale ale nivelu eitaua, me aue la ghatinginaiem emua ta gavana ngatoa me kingi etoa poli ararighi eteae, me tani auliaa masi inangari. 10 Me mata ngemua teva voto, masi inangari oia etani lao akapa see tale patunganua akapa atoa. 11 Nau eteva la kuneiem me la laoainiem tale liu niaisakei, karika am mene matautu, me am annaa va sa ateva aua am aulieinia; ia o nau eteva, am ppoa voto God aue etau aatu tale nannaimim. Poli inangari am ppoa karika va inangarimim; ta inangarina Spirit Manga ateva.

12 “Taumattu ngatoa aue la tau velu tueira me nengaira atoa ta lo atoa aue la uvi ematela, me tamaira atoa aue la ghelei tee ta natuira atoa. Aliki etoa tee aue la sesa tee tamaira me kinaira atoa, me aue la uvi ematela. 13 Taumattu ngakapa atoa aue la ssa teeiem poli ararighi eteae. Me se eposo parasi ararighi eteae tale airuuruu, maamaluaane aue saanga.

Voto sesaaili aue emae

(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)

14 “Nau am tara voto sesaili elutu tale voto karika liuna tani lutu
13:14Daniel 9:27; 11:31; 12:11
, (lo atoa am ritiriti kila, aloimim etani masaanga isaa o voto) lo atoa elome eJiudia am ilou sae tale motouru.
15 Me karika teva etokatoka epona tale alena ateva emene kure sio me ekupi sso elo ale me esso ghaa righi voto. 16 Karika teva eutana emene kiri lao tanganuena me elaa ghaa teva unna aiaasae ngeleka. 17 Nau eteva o aue sesaaili ta tau suusunuku etoa me lo atoa la sussu! 18 Am looloo sae ta voto o erau mene lutu tale nau kkaili, 19 poli voto sesa tale nau oia, aue sesaaili me tale isaa to nau angghe lao sio. Tale kosa ateva oia, karika aue mene righi ase nau evalua o, nongina aitiutiu nau God ghe gheleila kosa ateva me angghe mae sio tale nau oia. 20 Arova Vau palepale ateva karika ghe atukunala isaa o sesa nau, taumattu ngakapa atoa aue laghele raua, poli enannangaili isaa o taumattu ghe suitoongaala, liuna avalua o me ghe atukunala nau. 21 Aue lo ateva o nau arova toa la ue etaimim va, ‘Tarala Mesaea ngateva toko!’ me mene, ‘Tarala ie to!’ karika am mene aikaaia inangariira. 22 Ta poli katoa taumattu aue la mae me aue la kame va, ‘Aghi Mesaea ngateva’ mene katoa aue la kame va, ‘Aghi propete ieghi’ aue la mae la ghelei aimatootoongana me voto tani apasunga sarasarakaniaaira tani kame taumattu Vau palepale ghe suitoongaala, kotiva isaa o voto aue roo. 23 Liuna avalua o me aghaauliaa va am taatara amasina, voto akapa oia ngaghe auliaa ngamuemue alokoila etaimim.

Maemaeaane Natuna ateva Taumattu ngateva

(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)

24 “Tale isaa o nau me sesa nau auena,

“‘sinaka ateva aue saurrom,
me ulana ateva karika aue mallanga,
25 me katto atoa elomarase aue la katuu,
me voto atoa korokorongana ila elomarase aue la ghaisiisia.’
13:24-25Aisaia 13:10; 34:4

26 “Me aue la tara Natuna ateva Taumattu ngateva aue mae tale karaane. Emae tee korokoronganiaane me mallangina. 27 Me aue sungi ensolo atoa la lao tale ghaata aighoughou tale kosa ateva tani kolo aitaua lo atoa ghe suitoongainilala, tale kosa akapa ateva.

Am ghaa ninanna tale fig ateae

(Mat 24:32-35; Luk 21:29-33)

28 “Am ghaa kiukiu niaimatoonga tale fig ateae. Nau eteva am tara ai eteae ange tulutulu, am kila va ange ainasia tani kune. 29 Nongina isaa avalua o, nau eteva am tara voto o, aue am kila va ange kalakalanginala, tapaa ngatamana. 30 Aghauliaa ngakoronna etaimim va lo ateva o vitu karika aue kapa me isaa o voto aue lutu. 31 Elomarase me kosa ateva oia aue kapa me inangarighi karika aue kapa.

Karika teva ekilakila nau isaa o voto aue lutu

(Mat 24:36-44)

32 “Karika teva ekilakila ia o nau eteva o aoa ngateva. Ensolo ngepona liu tee atoa karika la kilakila, me Natuna tee. Nim Tamane nonga ekilakila. 33 Am angu taatara me am aimanomanosiaa
13:33 aimanomanosiaaKasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va,aimanomanosiaa me am looloo sae
poli am tam kilakila va sa nau eteva isaa o voto aue mae.
34 Nonginaaili taumattu ngateva angghe kasukasu vuli tanganuena, me ghe taula niuungu ta kapuna tau ngai nongonongo anna atoa. Ghe aikoitala niuungu ta kateva kateva etaira, me ghe uela ta lo ateva ghe aitoia atamana ateae va eangu taatara.

35 “Mausina vaalua o me am angu taatara atoka poli karika am kilakila va lovisa tau ngalena emene kiriaa: aue elo alai, o eleivo, o elo pai, o elue talaua. 36 Erau rekata parasi va etaraiem ta am aseskanua. 37 Voto aghauliaa etaimim, aghauliaa tee ta taumattu ngakapa atoa va, ‘Am angu taatara atoka!’”

Copyright information for `EMI