Mark 14

Laghe paepae salana tani uvi emate Iesu

(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

Kasi ghalua nau me auena niaimanomanosiaa tale ninamanama ateae ta Pasova ngateva me ninamanama ateae tale verete karika righi isti etana ghe mae. Me namu ngatoa tale pristi etoa me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao ngila ghe paepae righi salana tani kune aisuliaa Iesu me la uvi ematea. Laghe uela va, “Ita rau mene ghelei tale nau ninamanama, ta taumattu ngatoa la rau tiuaa teae niaiuvi.”

Vause ateva ghe kaola llo masi ngusungusuaane ta uruna Iesu

(Mat 26:6-13; Jon 12:1-8)

Iesu eBetani tale alena ateva Saemon emua arau lepaana ia. Nau Iesu angghe namanama, me vause ateva ghe sso tee mae aikakkaai eteva, laghe gheleiela tale atu eteva alabasta ia, pasu ia tale aiaavusuvusuena laghe gheleiela nonga tale oane natu ai erighi la koloa va nadi ia ateae, aipolina namungaili. Ghe ghelei polakila aikakkaai eteva me ghe kaola aiaavusuvusuena ateva ta uruna Iesu.

Katoa taumattu laghe tokatoka ghe sessailala me laghe aippoa elome etaira va, “Vaalua me eruuruungia aiaavusuvusuena ateva? La rooroo tani salimia ta kotolu ai (300) silva koen
14:5 silva koenSilva koen ativilau (denarius) erooroo aipolina kateva nau
, me viliki veu la tau lao ta taumattu karika righi peina.” Me laghe kisokisoia.

Me Iesu ghe uela va, “Ratiela! Vaalua me am poppoa teeia? Ange gheleila masi voto etaghi. Llo taumattu karika peiira la tokatoka teeiem nau ekapa atoa. Am rooroo tani sausila nau eteva am aloanna. Aghi karika atokatoka teeiem nau ekapa atoa. Nge gheleila voto erooroo tani ghelei; ange kaola aiaavusuvusuena ta vilikighi tani aimanomanosiaa ngamuemua tale nikkaia. Ghaine aghauliaa ngakoronna etaimim va ea nongina masi inangari eteva la ppoainia tale kosa ateva, sa ateva ange gheleiela aue la ghaulieinia tani mene annainia.”

10 Me Jiudas Iskariot, kateva ta kasangaulu ghalua (12) kapuna disaepolo Iesu, ghe lao sio ta namu ngatoa ta pristi etoa tani taula Iesu ta nimaira. 11 Laghe nongo avaluela o me laghe masimasila, me laghe gheleila inangari nialokoi va aue la taula righi viliki veu. Me Jiudas ghe tiuaala tani pae salana tani tau lao Iesu ta ngetaira.

Iesu ghe namanama teela kapuna disaepolo atoa

(Mat 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Jon 13:21-30)

12 Aitiutiu eteva nau tale ninamanama ateae tale verete karika righi isti etana, nau eteva laghe uviuvi emate Pasova sipsip eteva, kapuna disaepolo atoa Iesu laghe mae sio me laghe uela etana va, “Ea uannaa va ami laa ghaimanomanosiaa voto me ughelei ninamanama ateae?”

13 Liuna avalua o me ghe suula ghalua tani kapuna disaepolo. Ghe uela etairarua va, “Amalu lao tale masaliki taatara ateae, me nau amalu tara taumattu ngateva, esuusunuki aikaai manu eteva, amalu usia. 14 Lo ateva ale elaa kupi sso etana, amalu ue ta tau ngalena va, ‘Tisa euela va, “Ea ia lo atiulu rum aue atoka etana, me aue anama Pasova ngateva tee kapughu disaepolo atoa?”’ 15 Me aue apasunga rum atiulu epona namuu ia me ngeila aimanomanosiaa ngatokaiela. Amalu aimanomanosiaa aneita inana tale ia o rum atiulu.”

16 Disaepolo alua lalu ghe lao sio tale masaliki taatara ateae, me lalu ghe saopi ekapala voto Iesu ghe auliaala. Me lalu ghe aimanomanosiaala Pasova ngateva.

17 Vara elo alai me Iesu me kasangaulu ghalua disaepolo laghe rekatala. 18 Laghe tiuaala tani namanama, me Iesu ghe uela etaira va, “Aghauliaa ngakoronna etaimim va kateva elome etaimim aue taueghi lao ta nimaira tau ngai ssateieghi etoa. Taumattu ngateva ia oia ange namanama teeieghi.”

19 Disaepolo atoa laghe tiuaala tani alousiusi, me kateva kateva etaira ghe kokkolomi Iesu va, “Koti aghi, no?”

20 Ghe liula me ghe uela va, “Kateva ta kasangaulu ghalua kapughu disaepolo, lo ateva aue angalu asuu eitaua verete tale pelete ativilau livulivukana ia aikaai nginana ia. 21 Poli Natuna ateva Taumattu ngateva aue elao nongina vaalua laghe piti elokoila va emate. Me alousiusi tale taumattu ngateva etautau lao Natuna ateva Taumattu ngateva ta tau ngai ssateena atoa. Aue ghele masina etana arova kinna ghe tam kaaiela.”

Iesu ghe tau lao sio verete me uaeni ta disaepolo atoa

(Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1 Kor 11:23-25)

22 Laghe namanama, me Iesu ghe ghaala verete ateva me ghe arangiseiela, me ghe piriela me ghe taue lao sio ta disaepolo atoa, me ghe uela va, “Am ghaala. Inana ateva oia malataughu ia.”

23 Me ghe mene ghaala kapa uaeni eteva, me ghe kaili emasinala, me ghe taue lao sio etaira, me ila akapa laghe ropila tale ia o kapa uaeni eteva.

24 Me ghe uela etaira va, “Uaeni eteva oia raeghi ia tani ghelei ouna inangari nialokoi me aue eakala tani sausi oroi taumattu. 25 Aghauliaa ngakoronna etaimim va karika aue amene ropi uaeni lomosi ta aropi ouna ateva uaeni elome tale ararimangalina ateva God.”

26 Me laghe ueila kinari eteae, me laghe ghoala eleka tale masaliki taatara ateva me laghe saela tale motouru eteva eOliv.

Pita ghe auliaala inangari nialokoi

(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

27 Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Am akapaaili aue am ilou vulieghi, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa. Eue va, ‘Aue auvi emate tau ngai toi sipsipi eteva, me sipsipi etoa aue la ilou reerekataa.’
14:27Sekaraia 13:7
28 Me nau eteva amene totu tale nimate aue amuemue lao eGalili, me aue am aimuli.”

29 Me Pita ghe uela va, “Arova la ilou vuli ekapaio, aghi karika poi arooroo tani ilou vulio.”

30 Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Ia o vo ngateva auena taita ateva paolo eaangari ghaluaata, aue uue akasina kotoluaata va karika ukilakilaieghi.”

31 Pita ghe aikaaia ngakoronganaaili liuna avalua o me ghe uela va, “Aue amate teeio, me karika arooroo tani ue va karika akilakilaio.” Ila akapa inangariira nongina Pita.

Iesu ghe looloo sae eGetsemeni

(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)

32 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe lao sio tale voto ateva la kolokolo Getsemeni etana, me Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Am toka oia, me alaa looloo sae.” 33 Me ghe kolola Pita, Jems me Jon va la usia, me nannaane ghe tiuaala tani maate, me angghe ateatea saasakia. 34 Me ghe uela etairatolu va, “Maamauluaaghi ange sessaili tee nialousiusi eteva, me egheleieghi arova amate. Am toka oia me am angu taatara.”

35 Ghe nim kasu tee lao sio, me ghe tau siola paane, me angghe looloo sae va, arova erooroo, isaa o sesa nau eghele kelia. 36 Me ghe uela va, “Abba, Tamaghi, isaa akapa voto urooroo tani ghelei. Ughaa velu kapa nimmarikana ateva etaghi, me urau mene ghelei tale aloaloannaaghi ta uelei tale aloaloannaam.”

37 Ghe kiriaa lao sio ta disaepolo kotolu me ghe tarailotolla ta latolu ghe aseasekanua, me ghe uela ta Pita va, “Saemon, uaseasekanua? Karika urooroo tani angu ta nim teva aoa? 38 Am angu taatara me am looloo sae ta God va karika am mene sso tale nitootoonga. Nannaimim eanna tani ghelei voto, me vilikiimim mangoona.”

39 Me ghe mene kasula tani looloo sae nongina ghe elei muela. 40 Vara ghe kiriaa mae sio me ghe mene saopilotolla ta lotolu ghe aseasekanua, poli matairotolu ghe maamaateaili tee niasekanua ateae. Me karika latolu ghe kilakila sa ateva tani aulieinia.

41 Ghe kiriaa mae sio aiaakotonna me ghe uela etairotolu va, “Amotolu aseasekanua me amotolu ainoana, va? Ange roola! Nau eteva ange rekatala. Am tarala, Natuna ateva Taumattu ngateva ngeila tautauela ta nimaira sesa taumattu ngatoa. 42 Amotolu totula me ita kasu! Lo ateva etautaueghi lao ta tau ngai ssateieghi etoa ange reerekata.”

Jiudas ghe tau lao sio Iesu ta tau ngai ssateena atoa

(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)

43 Nau Iesu ghe samasama nonga me Jiudas, kateva ta kasangaulu ghalua (12) disaepolo, ghe rekata teela taumattu ngatoa. Laghe posoposo iema atoa me tuku ngai etoa. Namu ngatoa ta pristi etoa, me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao, me namu ngatoa laghe sungilala tani mae.

44 Lo ateva ghe taue lao sio etaira ghe auliaala aimatootoongana ateva va, “Lo ateva taumattu angusua, ia o lo ateva am kuneia me am kasueinia.” 45 Nau ghe rekatala, ghe lao sio arau ta Iesu me ghe uela va, “Rabbai!” me ghe ngusuela. 46 Laghe kuneiela me laghe poso atinginaiela. 47 Kateva tana taumattu ghe tiitingina ghe ghaala iemana ateva, me ghe sai patela talingana ativilau kateva kapuna tau ngai nongonongo anna namu ngateva tale pristi etoa.

48 Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Am anna va aghi tau niainao aghi, va am maea asio iemaimim me tuku ngai tani ghaaieghi? 49 Nau etoa aghe tokatoka teeiem tale ale manga tani apasungaa, me karika am ghe kunekuneieghi. Me masina, inangari tale Uru ngai Manga ateva ghaine elutu ekoronna.” 50 Me ila akapa disaepolo atoa laghe aitiuaala, me laghe ilou vuliela.

51 Kateva aliki taita ghe usiusia, ghe aitiitia nonga kalio atiulu usousoana ia, nau laghe kune teeiela 52 ghe vella kaliona atiulu usousoana ia me ghe nim iloula karika kaliona.

Kaunsolo atoa laghe kookolomi Iesu

(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)

53 Laghe ghaala Iesu me laghe laoainie sio ta namu ngateva tale pristi etoa. Namu ngatoa ta pristi etoa, namu ngatoa, me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao, laghe velu eitauaala. 54 Pita ghe aaimuli me karika ghe akalakala ta Iesu. Vara me ghe ssola tale valavala ateva etaatalia alena ateva namu ngateva tale pristi etoa. Ghe toka tee siola kapuira tau ngaitoitoi etoa pristi etoa tale sama kura ateae me ghe maamaruu.

55 Namu ngatoa ta pristi etoa me kaunsolo atoa laghe tootoongala tani pae teva taumattu ghe auliaa righi sesa eeleiaane Iesu me laghe uvi ematea, me karika laghe paela teva. 56 Katoa taumattu laghe aauliaa inangari kamena tee Iesu, me inangariira laghe poppoa karika ghe laolao aitaua.

57 Vara me katoa etaira laghe tinginala me laghe aikamea teela Iesu tani ue va, 58 “Ami ghe nongola ta ghe uela va, ‘Aghi aue arruti velu ale manga ateva taumattu ngatoa laghe atuluela ta nimaira, me elome tale kotolu nau aue aghatulu mene kateva, karika taumattu aue atulua ta nimaira.’” 59 Me isaa o tee inangari laghe gheleila ghe aikasakasaliaala me ghe aitiuaala.

60 Vara me namu ngateva ta pristi etoa ghe tinginala emua etaira me ghe kolomila Iesu va, “Karika aue uliu inangariira? Vaalua tale inangari la ghaauliaa teeio?” 61 Me Iesu ghe nim maamatua atingina me karika poi ghe liula inangariira.

Me namu ngateva tale pristi etoa ghe mene kolomiela va, “Koronna va io Mesaea ngateva, natuna io Goto ateva taumattu ngatoa la tautau sae niarangise etana?”

62 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Ue, aghi! Aue am tara Natuna ateva Taumattu ngateva ta etoka sio tale nimane muenna ativilau lo ateva sarasarakana ia, me esio tale karaane epona liu.”
14:62Daniel 7:13


63 Namu ngateva ta pristi etoa ghe rasila ghinnanina, me ghe uela va, “Karika ita mene aloanna mene righi taumattu tani auliaa mene righi inangari. 64 Ngam nongola ange auliaa saasakiaala ta God. Sa ateva am aloanna va ita gheleia etana?”

Laghe uela va, “Ange gheleila ssavoto, ita uvi ematea.”
65 Me katoa etaira laghe tiuaala tani kanusuia; laghe iri rungaala matane tale kalio, me laghe tuutumaria ta nimaira, me laghe ue va, “Auliaala va see ange uviuvio!” Me lo atoa la ghaitara ale manga ateva laghe ghaaiela me laghe tiuaala tani posalaia.

Pita ghe uela va etam kilakila Iesu

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)

66 Pita ghe tiitingina euu, elome tale valavala ateae, me kateva vause kapuna tau ngai uungu ia namu ngateva tale pristi etoa ghe mae sio etana. 67 Nau eteva ghe tarala Pita ta ghe maamaruu, ghe lao akalakalangina sio me ghe taatara lao sio etana me ghe uela va, “Io tee ughe usiusi Iesu aNasareti ia.”

68 Pita ghe uela va, “Karika poi akilakila isaa ona inangari uauliaa.” Me ghe kasula me ghe kupi ghoala tale atamana ateae. Vara me taita ateva paolo ghe aangarila.
14:68Kasina uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila va,Vara me taita ateva paolo ghe aangarila.


69 Me ia o vause ateva tau ngai uungu ia ghe mene taraiela me ghe uela ta lo atoa laghe tiitingina teeia va, “Kateva tee o.” 70 Me Pita ghe mene uela va, “Karika.”

Karika masau me lo atoa laghe tiitingina kalakala laghe uela ta Pita va, “Koronna io kateva etaira, poli io aGalili io.”

71 Me Pita ghe aauliaa ngakorokorongana va, “Koronnaaili karika akilakila taumattu ngateva ona am aulieinia. Arova anim kamekame God aue ghelei righi voto sesa etaghi.”

72 Vara me taita ateva paolo ghe mene angari eghaluenela, me Pita ghe annala inangarina Iesu ghe uela va, “Auena paolo taita ateva eaangari ghaluaata aue uue akasina kotoluaata va karika ukilakilaieghi.” Me angghe ngangngala atingina.

Copyright information for `EMI