Mark 15

Laghe laoa asio Iesu ta Paelat

(Mat 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)

Elue talaua poopooa, namu ngatoa tale pristi etoa, namu ngatoa, me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao, laghe velu eitauaala me laghe mae aitaua sio nonga tale kateva ninanna. Laghe irila Iesu, me laghe kasueiniela tani laoainia ta Paelat.

Paelat ghe kolomiela va, “Io kingi io ta aJiu etoa?”

Me Iesu ghe uela va, “Ue, nongina uaulia.”

Me namu ngatoa tale pristi etoa laghe poaa teela Iesu oroi voto karika masina. Me Paelat ghe mene kolomiela va, “Karika aue uliu? Tarala, oroi inangari ngeila auliaa teeio.”

Me Iesu karika ghe aloanna tani liu inangarina, me Paelat ghe soghiaala eeleiaane.

Paelat ghe uela va la ghavukala sae Iesu tale aikoto

(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39-19:16)

Paelat ghe eelei kateva ase voto nau ekapa atoa nau Pasova ngateva. Ghe tautau velu lo ateva taumattu, taumattu ngatoa la ghanna va ekupi ghoa tale ale mata voovoo. Taumattu ngateva, ararina ateae ta Barabas, ghe tokatoka tale ale mata voovoo, ia me mene katoa taumattu, poli laghe aiuvi teela gavmani me laghe uvi ematela katoa tana taumattu. Taumattu ngatoa laghe lao sio ta Paelat me laghe uela etana va eghelei voto nongina egheelei.

Paelat ghe kolomilala va, “Am anna va atau velu kapuira kingi eteva aJiu etoa?” 10 Poli Paelat ghe kilakila va namu ngatoa tale pristi etoa laghe tam maamasia Iesu poli taumattu ngakapa atoa laghe aloanna Iesu. Liuna avalua o me laghe maeainie sio tale liu niaisakei. 11 Namuu ta pristi etoa laghe suusulungi taumattu tani ue sae ta Paelat va erau mene tau velu Iesu, ta la ghanna va etau velu Barabas.

12 Me Paelat ghe mene kolomilala va, “Sa ateva am anna va agheleia ta lo ateva am ue va kapuira kingi aJiu etoa?”

13 Laghe ovaova atingina tani ue sae va, “Uavukalaie sae tale aikoto!”

14 Paelat ghe kolomilala va, “Poli sa? Sa ateva voto sesa ghe eleila?”

Me laghe mene ovaova anamuu tee lao sio tani ue va, “Avukalaie saela tale aikoto!”

15 Poli Paelat ghe aanna tani ghelei emasimasi taumattu ngatoa, liuna avalua o me ghe tau vella Barabas, me ghe taula Iesu ta soldia ngatoa, me laghe uetaiela mua me ghe vira mene tauela va la ghavukalaie sae tale aikoto.

Soldia ngatoa laghe attara teela Iesu tale inangari

(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)

16 Soldia ngatoa laghe ssoala Iesu tale ale gavmani eteva la kolokoloa va Praetorium ateva, me laghe kolo aitauaala soldia ngatoa me laghe mae akapa sio. 17 Laghe asaela aisoe ateva ghuaghuaanna ia ta Iesu me laghe gheleila kou nguru eteva tale uasa ateva rrorroana ia, me laghe atokaie saela ta uruna Iesu. 18 Me laghe uue etana va, “Ei, kapuira kingi eteva aJiu etoa!” 19 Me laghe parula uruna ateva tale kalao atiulu, me laghe kanusuiela, me kateva kateva etaira ghe suusuiaa ta liue kkena Iesu tani tau lao namu ngateva etana. 20 Laghe ruu ekapala tani attara ta Iesu, me laghe ghaa vella aisoe ateva ghuaghuaanna ia laghe asae tau lao sio etana, me laghe asae taula ghinnanina, me laghe ghaaie lao sio tani laa avukalaie sae tale aikoto.

Laghe avukala saela Iesu tale aikoto

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

21 Saemon atala nge Sairini ia, natuna ta Aleksanda me Rufus, ghe rekata mae sio me ghe aloanna tani kupi sso, me soldia ngatoa laghe aeala me laghe sungiela va esau aikoto ateva unna ia Iesu. 22 Laghe ghaala Iesu me laghe laoainie sio tale voto ateva ararina ateae ta Golgota, malloeana va “Voto ateva Liu Patoe Taumattu ia”. 23 Laghe tau lao sio uaeni laghe kaai teela nnane ai eteae la kolokoloa va murr
15:23 murrMurr masi ngusungusuaane raeraeana nnane laghe ghaaghaa elome tale vilikina. Laghe ghelei masi aiaoo me masi aimolumolu me marasina. Laghe kaakaai tee uaeni tani ghaa velu manonongana.
ta Iesu, me ghe tam aloannala tani ropi.
24 Me laghe avukala saela Iesu tale aikoto, me laghe tiuaala tani anamisi tani aikoita ghinnanina.

25 Aiaakotonna ateva aoa
15:25 Aiaakotonna ateva aoa9 kilok
elue talaua laghe avukala saela Iesu tale aikoto.
26 Me laghe pitila inangari me laghe avukala tee saela. Laghe pitila laghe uela va, “Ierai oia kapuira Kingi ia aJiu etoa.” 27 Laghe avukala tee saela tau niainao me tau niaiuvi elua tale aikoto, kateva ta nimana muenna ativilau, me kateva ta nimane uaise ativilau.
15:27Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va,28Inangari tale Uru ngai Manga ateva laghe pitila ange lutu ekoronnala va, “Eghe usila tani ghaa nimmarikana tee tau ssavoto atoa.”(Luk 22:37)
29 Taumattu ngatoa laghe kasukasu tapaa salana laghe auliaa teeia inangari karika masina. Laghe ringaringa me laghe samasama anamuu tani ue va, “Ei! Io oia ughe uela va urooroo tani rruti ale manga ateva me umene atulua ta kotolu nonga nau, 30 erooroo va ghaine uasaangio me ukure vulu sio aikoto ateva?”

31 Namuu ta pristi etoa me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao laghe aamammarasaia tani ue elome etaira va, “Ghe asaangi katoa, me karika erooroo tani asaangia! 32 Arova Mesaea ia, kapuira kingi Israeli etoa, ghaine etani kure vulu sio aikoto ateva, me aue ita aiesoa etana nau ita tara.” Tau niainao me tau niaiuvi tee alua, lalu ghe auliaa teeia inangari.

Iesu ghe matela

(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)

33 Tale pai ngelo sinaka ativilau me saurrom ateva ghe mae sio, ghe akoula kosa ateva ghe roola kotolu aoa. 34 Me ta aiaaghasio ateva aoa
15:34 aiaaghasio ateva aoa3 kilok elo alai
Iesu ghe sama anamungailila me ghe uela va, “Eloi, Eloi, lama sabachtani?” (malloeanina va, “Kapughu Goto ateva, Kapughu Goto ateva, vaalua me angutau velueghila?”)
15:34Sams 22:1


35 Nau katoa taumattu laghe tiitingina kalakalangina laghe nongola isaa o inangari, laghe uela va, “Am nongola, Iesu ekolokolo Elaija.”

36 Me kateva taumattu ghe iloula tani laa asuu tuku spans ateva tale uaeni kaakaalana, me ghe apasapasaiela tale ai eteae, me ghe taue saela va Iesu ghe mmua. Ghe uela va, “Ita toitoi mua, me ita tara va kotiva Elaija esio me eghaa velue sio.”

37 Me Iesu ghe ovaova anamungailila, me inoane ghe kapala.

38 Kalio atiulu tale ale manga ateva ghe tarriila elome, ghe tiuaala epona me ghe laa sio ruu euu. 39 Me nau namu ngateva tale soldia ngatoa ghe tiitingina emua tani tara Iesu ghe nongola Iesu ghe samala, me ghe tarala vaalua ghe matela, soldia ngateva ghe uela va, “Koronnaaili taumattu ngateva oia Natuna ia God!”

40 Katoa tana vause laghe tiitingina amasau me laghe taatara. Elome etaira Meri aMakdala ia, Salome, me Meri kinairarue ia Jems ghauna me Joses. 41 Nau Iesu ghe tokatoka eGalili, ila o vause atoa laghe aimuli teeia me laghe saasausia, me mene oroi katoa vause laghe mae aitaua teeie sio eJerusalem.

Laghe alokoila Iesu tale lienga ateae taumattu ngatoa laghe kaiela

(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)

42 Nau ghe elo alaila ta nau niaimanomanosiaa ngateva, lo ateva nau emuli ia ta nau manga ateva, 43 Josep aArimatia ia, namuu ia ta Kaunsolo atoa, me ie tee ghe toitoi ararimangalina ateva God, karika ghe moiela tani sso tara Paelat. Ghe loola Iesu tani laa kaieinia. 44 Paelat ghe soghila tani nongo va gharovaeaata ta angghe matela, me ghe kolola namu ngateva ta soldia ngatoa, me ghe kolomiela va, “Ange matela?” 45 Nau namu ngateva ghe uela va angghe matela, Paelat ghe uela va Josep erooroo tani ghaa Iesu. 46 Josep ghe polila masi kalio atiulu usousoana ia, ghe ghaa velu siola Iesu tale aikoto. Me ghe sumuela, me ghe laoainie sio tani alokoia tale lienga niaikkaia ngateae laghe kaiela. Ghe atakirila atu eteva tani atingina runga liu eteva. 47 Me Meri aMakdala ia me Meri kinna ia Joses lalu ghe tarala nongina laghe alokoiela.

Copyright information for `EMI