Mark 16

Iesu ghe totula tale nimate

(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

Nau eteva nau manga ateva ghe kapala, Meri aMakdala ia, Salome me Meri kinna ia Jems laghe polila oeli masi ngusungusuaana tani laa raria ta vilikina Iesu. Elue talaua poopooa tale aitiutiu eteva nau, laghe lao sio tale lienga niaikaia ngateae nau sinaka ateva angghe saela. Laghe kasu aikolomi va, “Se aue puli velu atu eteva tale paa lienga ateae?”

Vara laghe taatarala, me laghe tarala va karika teva atu tale paa lienga niaikaia ngateae, me atu eteva namungaili ia angghe toka ppae lao sio. Laghe kupi ssola tale paa lienga niaikaia ngateae, me laghe tarala aliki taita ateva ghe tokatoka tale pai muenna ativilau, ghe aasae ghinna usousoana, me laghe matautula.

Aliki taita ateva ghe uela etaira va, “Am rau mene matautu. Am paepae Iesu aNasareti ia, ia o ghe matela tale aikoto. Ange totula, karika ia oia. Am tarala voto ateva laghe alokoiela etana. Am laa auliaa ta kapuna disaepolo atoa, me Pita tee, va Iesu ange muemue lao sio eGalili. Aue am sio taraia okae, nongina ghe auliaala etaimim.”

Gharovaeaata ta laghe kupi velu ghoala, me laghe kasu vulila paa lienga niaikaia ngateae, me laghe iloula. Kovaira ghe tallula, me laghe reterete. Karika laghe aippoa, ta laghe maamatautu.

[[Iesu ghe aotuotula ta Meri aMakdala ia

(Mat 28:9-10; Jon 20:11-18)

16:9-20Llo kasina alua tani buku pokane laghe piti ekasinala ta nimaira, karika urooroo tani tara Mak 16:9-20. Oroi katoa tau ngalomasaanga la aikaaia va karika Mak ghe pitiela. Katoa tani taumattu laghe nim tara ssola tale mene kasina kiukiu elome tale Uru ngai Manga ateva me laghe nim piti mae sio ta buku eteva ta Mak.
Nau Iesu ghe totula elue talaua poopooa, tale aitiutiu eteva nau, ghe aotuetue akasinala ta Meri aMakdala ia, ia, ia o Iesu ghe ghaa vella raroai ghaitu (7) etana.
10 Vause ateva o ghe lao sio ghe auliaala ta lo atoa laghe tokatoka tee Iesu, me laghe alousiusi teeia. 11 Me nau laghe nongola Meri ghe uela va Iesu angghe sakesakela, me ia ghe taraiela, karika laghe aiesoaala.

Iesu ghe aotuotula ta mene ghalua disaepolo

(Luk 24:13-35)

12 Emulina ghe mene aotuotula ta ghalua kapuna disaepolo lalu ghe kasukasu elaolao tale salana atikirighi, me taataraane ghe isaa ppaela. 13 Lalu ghe kiri lao sio ta mene katoa kapuna disaepolo tani auliaa, me karika laghe aiesoala.

Iesu ghe mene aotuotula ta kasangaulu kateva disaepolo

(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Apostolo 1:6-8)

14 Emulina ghe mene aotuotula ta kasangaulu kateva (11) kapuna disaepolo, nau laghe namanama. Karika ghe masimasieinilala poli karika laghe aiesoainia me nannaira masaueili etana, ta poli karika laghe aiesoa lo atoa laghe auliaa va Iesu ange totula.

15 Me ghe uela etaira va, “Am lao tale kosa akapa ateva, me am laa ppoa masi inangari tale taumattu ngakapa atoa. 16 Lo ateva taumattu aue aiesoa me la ghasuua, aue saanga. Lo ateva karika eaiesoa aue eaisakei me eghaa nimmarikana. 17 Lo atoa la ghaiesoa aue la ghelei niaimatootoongana: Tale ararighi eteae aue la ghaa velu raroai etoa, me aue la ghaippoa tale oroieili asease nisama. 18 Aue la poso katuu ngatoa ta nimaira. Arova la ropi righi manu sesaaili, karika la rooroo tani mate. Aue la poso tau sessa atoa me tau sessa atoa aue la masina.”

Iesu ghe laa saesae epona liu

(Luk 24:50-53; Apostolo 1:9-11)

19 Emuli nau Vau eteva Iesu ghe ruula tani aippoa teeila, God ghe ghaaiela, me ghe saela epona liu, me ghe tokala tale nimana muenna ativilau God. 20 Laghe lao sio tani ppoa ngakapa see. Vau Palepale ghe uungu eitaua teeila tani ghelei aiematootoongana atoa tani asarasarakana inangariira.]]

Copyright information for `EMI