Mark 2

Iesu ghe ghelei emasinala tau ngorengorena ateva

(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

Kasina nau ghe lao sio, me Iesu ghe mene lao sio tale masalikina ateae eKapenium. Taumattu ngatoa laghe nongola va etokatoka elome tale ale ateva. Taumattu ngatoa laghe pasula tale ale ateva, eghe ghoala arau etapaa ngatamana. Me Iesu ghe poppoa inangarina God. Katoa taumattu laghe maea asio kateva taita, tau sessa ia, ta Iesu, ta ngorengorena ia. Ghaata taita laghe saue mae sio. Pasueili ale ateva, me karika laghe rooroo tani laoa ngakalakala tau sessa ateva ta Iesu. Laghe saula tau sessa ateva, me laghe saeainiela tale pungani ngale ateva, Iesu ghe tokatoka elome etana. Liuna avalua o me laghe ghaa vella kasina aiaakou tale pungani ngale ateva, me laghe tau siola tau sessa ateva tale komona ateae elome tale ale ateva. Iesu ghe tarala uneira niaikaaia va namuu, me ghe uela ta tau sessa ateva va, “Natughu, kalum ssavoto akapala.”

Katoa tani tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao laghe tokatoka elome tale ale ateva laghe nongola, me laghe aanna va, “Vaalua me eaippoa ngavalua o? Eauliaa saasakia ta God! Karika teva erooroo tani kaluaa ssavoto, ta God nonga!”

Arovaeaata ta Iesu ghe kilala tale urunguitanna ateva, me ghe uela etaira va, “Vaalua me am nanna ngavalua o elome etaimim? Saa inangari aghele auliaa ta ngetana? Aghele ue va, ‘Kalum ssavoto akapala’ o, aghele ue va, ‘Totula, me usau komom me ukasu’? 10 Me aghaloanna va am kila va Natuna ateva Taumattu ngateva sarasarakaniaane namuu tale kosa ateva, me ia erooroo tani kaluaa ssavoto...” Vara me Iesu ghe taatara lao sio tale taumattu ngateva ta ngorengorena ia, me ghe uela va, 11 “Aghaauliaa ta ngetam va totula, me usau komom, me ulao tanganuem.” 12 Taumattu ngateva ghe totu saela, me ghe saula komona, me ghe kasula. Ila akapa taumattu ngatoa laghe tarala sa ateva ghe lutula, laghe soghiaala, me laghe tau saela ararina ateae God, me laghe uela va, “Emua arau karika ami ghe taatara righi voto avalua oia, karikaaili!”

Iesu ghe kolola Livae

(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)

13 Iesu ghe kupi ghoala tale ale ateva, me ghe kasukasu elaolao elosamarra tale kinatama ateo talia ngateae. Oroieili taumattu ngatoa laghe mene mae sio tani nongoa nau ghe aapasunga voto. 14 Eghe kasukasu elaolao me ghe tarala Livae, natuna Alpeas, ghe tokatoka tale tuku ale arighi aighaa viliki veu ia, me Iesu ghe uela etana va, “Mae usieghi.” Ghe tingina saela, me ghe usila Iesu.

15 Nau Iesu ghe namanama tanganue Livae, oroi ila taumattu ngatoa aighaa viliki veu ila, me lo atoa sesa gheegheleiaaira, laghe lao sio tani namanama tee Iesu me kapuna disaepolo atoa, poli oroi ila lo atoa laghe usiusia. 16 Katoa tana taumattu tau ngai aapasunga ila tale inangari nipaopao, me taumattu tale Paresi ila, laghe tarala Iesu ghe namanama tee tau ngai ghelei ssavoto atoa me tau ngai ghaa viliki veu etoa. Laghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Vaalua me enamanama tee tau ngai ghaa viliki veu me tau ssavoto atoa?”

17 Iesu ghe nongola inangariira me ghe uela ta tau ngai aapasunga ngatoa va, “Lo atoa masina ila karika la ghaloanna niaisausi. Tau sessa nonga atoa la laa taatara dokta. Karika aghe sio mae tani kolo ghulughuluena atoa taumattu. Aghe sio mae tani kolo tau ssavoto atoa.”

Inangarina Iesu me gheegheleiaaira aJiu etoa karika elaolao aitaua

(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)

18 Kateva nau kapuna disaepolo atoa Jon me Paresi etoa laghe naenae. Katoa tana taumattu laghe mae sio ta Iesu, me laghe kolomila va, “Vaalua me kapuna disaepolo atoa Jon me kapuira disaepolo tee atoa Paresi etoa la naenae, me kapum atoa disaepolo karika?”

19 Iesu ghe uela va, “Marova taita ateva ange aloanna tani lai, vaalua me kapuna atoa laghele nae? Karika la rooroo, nau taita ateva ange aloanna tani lai me etokatoka tee kapuna atoa, karika va la naenae. 20 Nau eteva aue mae me la ghaa velu taita ateva, ia o nau eteva aue la nae.

21 “Karika teva eghaaghaa tuku ouna ateva kalio, me evabbai teva tuku pokane aisoe. Marova eghelei me nau eporaia, tuku ouna ateva aue ghauna, me eghelei rriia me tarriina ateva emene namuu. 22 Karika teva taumattu etottoli kaai ouna uaeni tale pokane ateva aikaai. Marova eghelei evalua o, aue ouna uaeni eghelei polaki aikaai manu eteva, me aue ilalua akapa uaeni eteva me aikaaina ateva aue lalu peisaane. La kaokao ouna uaeni tale ouna aikaai.”

Vau tale nau manga ateva

(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23 Kateva nau manga, Iesu ghe kasu valaala tale utana tingiu, utani uiti raisi ia. Kapuna disaepolo atoa laghe kasukasu eitaua teeia, me laghe ghaala kasina tani uiti raisi me laghe namala. 24 Paresi etoa laghe uela ta Iesu va, “Tarala, vaalua me la gheelei voto o, inangari nipaopao eue va karika masina tani ghelei tale nau manga ateva?”

25 Iesu ghe liula inangariira me ghe uela va, “Vaalua, karika am ghe ritila kiukiuna ateae Deivit ghe gheleiela emua arau, nau ia me kapuna atoa laghe maloola? 26 Nau ta Abiata, namuu ia tale pristi etoa, Deivit ghe kupi ssola tale alena ateva God, me ghe namala verete manga ta matane God, pristi etoa nonga la rooroo tani nama, me ghe taula kasina ta kapuna atoa.”

27 Iesu ghe mene auliaa tee lao sio va, “God ghe gheleila nau manga ateva mausi taumattu ngatoa, karika God ghe gheleila taumattu ngatoa mausi nau manga ateva. 28 Liuna avalua o me Natuna ateva Taumattu ngateva ia tee Vau ia tale nau manga ateva.”

Copyright information for `EMI