Mark 4

Kiukiu niaimatoonga tale tau ngai pasa katu raisi eteva

(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

Kateva nau Iesu ghe mene tiuaala tani apasunga elosamarra, me tana taumattu ngatoa laghe mae sio tani mene velu eitaua. Poli oroieili taumattu, Iesu ghe saesaela tale paanaka ngateva, me ghe vukala ghoala elamana, me ghe toka siola, me taumattu ngatoa laghe tinginala elosamarra. Iesu ghe aapasunga oroieili voto tale kiukiu niaimatoonga. Ghe ue ta ngetaira va, “Am nongola! Tau ngai pasa katu raisi eteva ghe lao sio tani velu aina katu raisi. Nau eteva ghe veluvelu, kasina ghe katuula tale salana, me ghila atoa laghe namala. Kasina tana katu raisi ghe katuula tale voto ateva atu ia, karika oroi kosa, gharovaeaata ta ghe pinosala, poli karika lluse ia. Nau eteva sinaka ateva ghe saela, eghe sinaki ematela, poli oane karika ghe sio liula ta euu atu ia. Kasina ghe katuula tale voto ateva uasa karasa atoa ta ngetana. Nau laghe pinosala, uasa karasa atoa laghe kavililala, karika laghe kunela. Kasina katu raisi ghe katuula tale masi kosa. Nau laghe pinosala laghe kuneaala uene, kasina ghe kuneaala kotolungaulu (30), kasina ghaonomongaulu (60), me kasina kateva ai (100).” Vara me ghe uela va, “Arova righi talingaimim, am nongo!”

Mausina kiukiu niaimatoonga

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)

10 Nau eteva Iesu nonga, me kasangaulu ghalua kapuna disaepolo, me mene katoa tana taumattu laghe tokatoka, me laghe kolomila Iesu tale malloeana kiukiu niaimatoonga. 11 Iesu ghe liula me ghe uela va, “God angghe apasungaala voto karika am ghe kilakila tale ararimangalina ateva God, me tale taumattu ngeleka, isaa akapa voto aghauliaa tale kiukiu niaimatoonga. 12 Liuna avalua o me aghauliaa tale kiukiu niaimatoonga, poli,

“‘aue la tara me karika aue la tara kila,
aue la nongo me karika aloira aue masaanga,
la rau aikolikolia, me God ekaluaa kaluira ssavoto.’”
4.12Aisaia 6:9-10

Iesu ghe auliaala malloeana kiukiu niaimatoongana ateae

(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)

13 Vara me Iesu ghe uela va, “Karika aloimim ange masaangala kiukiu niaimatoongana ateae? Vaalua aue aloimim emasaanga mene kasina kiukiu niaimatoonga? 14 Tau ngai pasa katu raisi eteva ghe pasala inangari eteva. 15 Kasina taumattu nongina katu raisi ghe katuula tale salana atikirighi. Nau la nongonongo inangarina ateva God, katengaata ta Satana emae ghaaghaa velu isaa o inangari. 16 Me katoa tana taumattu nongina katu raisi ghe katuula tale voto ateva atuia. La nongonongo me la ghaaghaa me la masimasi. 17 Me nongina ai erighi ghauna oane karika esiosio liu, la masimasi nau eteva la nongonongo ta aitiutiu, va nau eteva la ghaaghaa maamatana mausi inangarina ateva God, la kaakatuu. 18 Lo tana katu raisi ghe katuula elome tale uasa karasa eaimatoonga taumattu enongonongo inangarina God, 19 me nannaane namungaili tale voto tale kosa ateva, nongina aloannaane tani ghaa viliki veu me mene kasina voto. Isaa o voto tale kosa ateva ekaakavili ekatuu inangarina ateva God me karika epiipinosa va emene kuneaa righi uene. 20 Me lo katu ue ngai ghe katuula tale masi kosa, eaimatoonga taumattu enongonongo inangarina ateva God me eaiesoa ta ngetana, me ekuukuneaa masi uene, kasina kotolungaulu, kasina ghaonomongaulu me kasina kateva ai.”

Taumattu ngatoa karika la paapakea lam ateae

(Luk 8:16-18)

21 Vara me Iesu ghe kolomilala va, “Vaalua! Nau eteva am ghaaghaa lam ateae, am atoka pakeainia tale aikaai eteva me tale aisalo, o am avukalaie sae tale aivuuvukalane ateva? 22 Voto ghaine eaaisulia auena eotu tale tummatavanga, me isaa akapa voto taumattu eghelei aisulia, auena eotu. 23 Arova righi talingaimim, am nongo!”

24 Iesu ghe mene auliaa tee lao sio va, “Inangari angam nongola, am nna parasi. Arova am ghelei emasina tale taumattu, Vau palepale aue mene liu ta ngetaimim, me aue emene saoa sae mene righi. 25 Marova taumattu ngateva enongo me eghaa, aue Vau palepale emene tau lao. Marova taumattu enongo me karika eghaa, aue Vau palepale eghaa velu.”

Kiukiu niaimatoonga tale katu kone

26 Iesu ghe mene auliaa tee lao sio va, “Ararimangalina ateva God nongina taumattu ngateva ghe lao sio tani velu katu kone tale utana atingiu, 27 vara eleivo taumattu ngateva ghe aseasekanua, me ella ghe laa ghelei mene kasina uunguaane, me katu kone ghe pinosala, me ghe namuula, me taumattu ngateva karika ghe kilala vaalua ghe pinosala me ghe namuula. 28 Kosa ateva nonga ghe apinosala — me emulina laghe kunela. Aitiutiu vullena ateva, vara me aikouna ateva, emulina ghe kuneaala uene. 29 Nau eteva utana atingiu ghe roola tani ghaaghaa, taumattu ngateva ghe lao sio tani ngore kone.”

Kiukiu niaimatoonga tale katu ue ngai erighi (mastet)

(Mat 13:31-32; Luk 13:18-19)

30 Iesu ghe mene auliaala va, “Aue ita kolomi va, ‘Ararimangalina ateva God vaalue ia?’ Vaalua aue ita aimatoongainia? 31 Ia nongina katu ue ngai erighi la kolokoloa va mastet. Nau eteva la pasapasaia tapaa kosa, ghaunaaili ia. 32 Nau la pasapasaia esaesae me enaanamungaili, karika nongina mene kasina katu ue ngai tale utana ateva. Laangina atoa namungaili ila, ghila atoa la rooroo tani laa toka pallu.”

Iesu ghe aulia ngaotula inangarina tale kiukiu niaimatoonga

(Mat 13:34-35)

33 Nau eteva Iesu ghe aaulia ngaotu inangarina tale taumattu ngatoa, ghe aaulia tale kiukiu niaimatoonga ghe rooroo tale nongonongoa taumattu. 34 Karika ghe tani aaulia ngamasalika tale taumattu ngatoa, karika. Eghe nim aaulia tale kiukiu niaimatoonga. Nau eteva ia nonga me kapuna disaepolo atoa, me ghe auliaala maloeanina isaa o kiukiu niaimatoonga.

Iesu ghe aipoala me paka tasi eteva ghe kapala

(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35 Elo alai tale ia o nau eteva, Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Ita lao tale pai kativilau tale ateo talia ngateae.” 36 Laghe kasu vulila taumattu ngatoa, me laghe saesaela tale paanaka ateva Iesu angghe saesae atokala etana, me laghe tiu ghoala. Mene kasina tana paanaka tee laghe tiu ghoa aitaua teeila. 37 Vara me paka tasi eteva ghe tiuaala, me kotoo atoa laghe tiuaala tani sae tale paanaka ateva, me manu eteva angghe pasupasu tale paanaka ateva. 38 Iesu ghe aseasekanua emuli tale paanaka ateva, ghe panukanala tale pilo ateva. Vara me laghe anguniela me laghe uela va, “Tisa, ghaisa ngaarighi ita vulu, me koti karika unannaa maamauluaaita va ita rau mate?”

39 Iesu ghe angula, me ghe paola tasi eteva, me ghe uela ta kotoo atoa va, “Am matua avukalala!” me tasi eteva ghe ruula, me luei eteva ghe asola. 40 Vara me ghe kolomila kapuna disaepolo atoa va, “Vaalua me am maamatautu? Karika am ghe aikaaia?”

41 Laghe matautu saasakiaala, me laghe toka aikolomieinila va, “Sa taumattu ia taumattu ngateva oia, ta kotoo atoa me kuukuu eteva ngila nongo usilainiela?”

Copyright information for `EMI