Mark 5

Iesu ghe ghelei emasinala taumattu ngateva raroai etoa etana

(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe laa rekata asio tale pai kativilau tale ateo talia ngateae, tanganueira aGerasa ngatoa. Nau eteva ghe kkurela tale paanaka ateva, arovaeaata ta kateva taumattu raroai eteva ghe tokatoka etana ghe mae sio tani sou Iesu. Taita ateva oia ghe kupi ghoa mae tale voto ateva liu niaikkaiaa ia. Eghe tokatoka tale isaa o voto, me karika teva taumattu ghe rooroo tani iri etokaia tale sene. Oroiaata laghe ghelei rungaa poi nimana me kekena tale sene, me ghe ghelei epatepate poli sarasarakanaaili ia. Karika teva taumattu ghe rooroo tani poso atokaia. Nau ekapaaili tale vo me lla eghe tokatoka tale voto ateva liu niaikkaiaa ia me tale motouru. Eghe ovaova atingina, me eghe saisai rirri vilikina tale atu matakerengana.

Nau eghe tara amasau lao sio Iesu, eghe iloula tani laa sousou Iesu, me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu. Me namuu ta ghe samala me ghe uela va, “Iesu io natuna io God Vau Palepale, sa ateva ualoanna tani gheleia etaghi? Aghauliaa ngakoronna tale ararina ateae God va, karika umene ghelei saasakieinieghi.” Poli Iesu ghe ainasia tani ue etana va, “Raroai eteva, ukupi vulu ghoa mae taumattu ngateva.”

Vara me Iesu ghe kolomiela va, “See ararim ateae?”

Me ghe uela va, “Ararighi eteae ta Legion
5:9 LegionTale tau ngai uvi ta Rom, Legion erooroo 5,000-6,000 tau ngai uvi.
, poli karika va aghi nonga, ta oroi iemami.”
10 Ghaisaa ta rau ghe kolomi esarasarakanala Iesu va erau mene tiu vella va la kasu vuli ia o voto ateva.

11 Karika masau tale tuku saesaena ateva tinaua mosu etingiu ghe tingina namanama. 12 Raroai etoa laghe kolomi esarasarakanala Iesu va, “Usungi veluemami sae tale mosu etoa, me ami sae kupi etaira.” 13 Iesu ghe tau vella raroai etoa laghe kupi vulu ghoa mae taita ateva, me laghe laa sae kupi sso tale mosu etoa. Katengaata ta tinaua atingiu ghe ttiroula, me laghe laa ghoa aoso velu sio tale vallae. Laghe katuu velu siola tale ateo atalia ngateae, me laghe matela. Tinaua atingiu eghe arropi ematelala ghe roola ghalua airari (2,000).

14 Lo atoa laghe aitara mosu etoa laghe iloula. Laghe lao sio elo ale me tapaa ngutana, me laghe kiukiuaala voto ghe lutula ta mene katoa taumattu, me taumattu ngatoa laghe mae sio tani tara voto ghe lutula. 15 Laghe rekatala ta Iesu me laghe tarala taumattu ngateva emua arau oroiaaili raroai etoa laghe tokatoka etana. Me ia oia, eghe aitiitii, me nannaane masina me eghe tokatoka. Laghe taraiela, me laghe matautula. 16 Taumattu ngatoa laghe tarala voto Iesu ghe gheleila, me laghe kiukiuaala taita ateva raroai etoa etana me Iesu ghe ghelei emasinaiela me voto ghe lutula tale tinaua mosu etingiu. 17 Nau eteva laghe nongola kiukiu, ila akapa laghe auliaa ngasarasarakanala ta Iesu va karika emene toka tale masalikiira ateae. Elao ppae tale kasina masaliki.

18 Nau Iesu angghe saesae tale paanaka ateva, taita ateva Iesu ghe tiu vella raroai etoa etana ghe kolomi esarasarakanala Iesu va, “Aghaloanna tani usio.” 19 Iesu karika ghe annala. Ghe uela etana va, “Lao sio tanganuem me ta kapum atoa. Ulaa ghauliaa voto Vau eteva ghe gheleila tani sausio, me maamasinaane etam.” 20 Taita ateva ghe lao sio tanganuena, me ghe tiuaala tani auliaa inangari me voto Iesu ghe gheleila etana tale Kasangauluae Masaliki Taatara. Taumattu ngakapa atoa laghe nongola, me laghe soghiaala isaa o voto.

Iesu ghe ghelei emasinala aliki vause arighi me vause namu ngateva

(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21 Nau Iesu ghe mene lao sio tale pai kativilau tale ateo talia ngateae, oroi taumattu ngatoa laghe mene aimuli teeiela. Iesu ghe tokatoka elosamarra. 22 Kateva namuu tale ale nivelu eitaua ngateva, ararina ateae ta Jaeras, ghe mae sio me ghe katuula ta liue kkena Iesu, 23 me ghe kolomi esarasarakanala Iesu va, “Natughu vause arighi gharighi tau emate. Aghaloannaaili va umae saoaa nimam etana, me aue emasina me emene toka.” 24 Iesu ghe usiela, me lalu ghe lao sio.

Oroieili taumattu ngatoa laghe usiusi Iesu, me laghe tomtomua.
25 Kateva vause ie tee elome tale taumattu o, rae ateva eghe iiloueinia ghe roola kasangaulu ghaluae (12) ninamanama. 26 Nau etoa ghe laa taatara dokta ngatoa. Laghe tootonga tani sausia, me karika, ta laghe nim tautau lao oroi mmarikana. Unna viliki veu ghe nim kapakapa tani pae niaisausi, me karika ghe maamasina, me angghe nim sessaaili. 27 Nau eghe nongola kiukiuna Iesu, eghe mae sio tani paea, me ie tee eghe tiitingina elome tale taumattu ngatoa pasueili ila me laghe tomtom Iesu. Eghe lao akalakalangina sio emuli ta Iesu, me ghe posola unna aiaasae ngeleka ateva Iesu, 28 me eghe annaala va, “Marova anim poso unna aiaasae ngeleka ateva, aue amasina.” 29 Katengaata ta rae ateva ghe iloueinia ghe ruula, me ghe ateateala va ghe masinala.

30 Katengaata ta Iesu ghe ateateala va kasina tani sarasarakaniaane tani ghelei emasina taumattu ghe kapala. Liuna avalua o me ghe kiriela me ghe uela va, “Se eposola uneghi aiaasae ngeleka ateva?”

31 Laghe uela kapuna disaepolo atoa va, “Karika utaatara tana taumattu ngatoa la tomtomuo? Vaalua me ukookolomi va se eposola unem aiaasae ngeleka ateva?”

32 Iesu ghe kiriela me ghe aitara see va see ghe posoala. 33 Me vause ateva ghe kilala voto ghe lutula etana, me ange maamatautu, me ange reterete. Eghe mae sio me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu, me ghe auliaa ngakapala voto ghe lutula etana. 34 Iesu ghe uela etana va, “Natughu, tale unem niaikaaia etaghi angumasinala. Kasula, me urau mene anna poli anem isiki eteva angekapala.”

35 Iesu ghe aipoa nonga me taumattu ngatoa, kapuna ila namuu ngateva tale ale nikaua ngateva, laghe rekatala. Laghe auliaala ta Jaeras va, “Natum ange matela. Vaalua me uanna tani ghelei Tisa va eainongieinia tani lao tanganuem?”

36 Iesu karika ghe nongo usilaala. Eghe uela ta namu ngateva va, “Urau mene matautu. Uaikaaia nonga.”

37 Pita, Jems me Jon, nengana Jems, ilotolu nonga lotolu ghe lao aitaua teeie sio tanganue Jaeras, me eghe uela ta mene katoa taumattu va la rau mene usia. 38 Laghe laa rekata sio tanganue namu ngateva, me Iesu ghe nongola niaingalaaii eteae, me ghe tarala taumattu ngatoa laghe ngangngalaa namungaili. 39 Eghe kupi ssola me ghe uela etaira va, “Vaalua me am ghelei niaingalai eteae, me am ngangngala atingina? Aliki eteva oia karika va ematela. Enim asesekanua.” 40 Laghe rrila me laghe kangaala Iesu.

Eghe rrila me ghe sungi velu ekapaila ghoala eleka, me ghe kolola nonga kinna me tamane vause arighi me kapuna disaepolo kotolu, me laghe kupi sola tale rum atiulu aliki eteva eghe asoaso etana.
41 Eghe posola nimane aliki eteva me ghe uela va, “Talita kum!” (malloeanina va, “Aliki vause arighi, aghauliaa etam va totula!”) 42 Katengaata ta aliki vause arighi ghe totu saela, me ghe kasukasula. Nau laghe tarala voto o ghe lutula, laghe soghiaala. Aliki vause arighi oia anna ninamanama kasangaulu ghaluae (12). 43 Iesu ghe auliaa ngasarasarakanala etaira va karika la mene laa auliaa see voto oia angelutula. Eghe uela va la tau lao righi inana, me aliki vause arighi enama.

Copyright information for `EMI