Mark 6

ANasareti etoa laghe liula viliira ta Iesu

(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)

Iesu ghe kasu vulila masaliki eteae o, me ghe lao sio tale masalikina ateae. Kapuna disaepolo atoa laghe aimuli teeiela. Vara nau manga ateva ghe tiuaala, me ghe tiuaala tani apasunga voto tale taumattu ngatoa tale ale nivelu eitaua ngateva. Oroieili taumattu laghe nongola inangari, me laghe mene ounala tani nongo, me laghe uela va, “Ia oia taumattu ngateva, ea ghe ghaala inangari oia? Vaalua ghe ghaala ase alomasaanga ateva oia? Me vaalua me egheelei tee mirikolo sarasarakanaaili? Nim tau ngai atulu ale ia, nenge? Natuna ia Meri tue me nenga ila me Jems, Josep, Juda me Saemon. Kapuna vause atoa la tokatoka teeita.” Laghe auliaa ngavalua o poli ghe sessaila etana.

Iesu ghe uela etaira va, “Propete ateva ararina ateae tale isaa akapa masaliki. Me tale masalikina tuunga ateae, me elome tale mangalina atoa, me tale alena tuunga ateva, karika teae ararina.” Karika ghe rooroo tani ghelei righi mirikolo okae. Eghe nim saoaala nimane tale taumattu karika oroi, me ghe ghelei emasinailala. Eghe soghiaala uneira niaikaaia ta ngetana karika namuu.

Iesu ghe tau lao sio niuungu ta kasangaulu ghalua disaepolo

(Mat 10:1, 5-15; Luk 9:1-6)

Me ghe lao ppae sio tale kasina masaliki tani apasunga.
Me ghe kolola kasangaulu ghalua (12) disaepolo tani mae, me ghe sungilala ghalua ghalua. Ghe tau lao sio sarasarakana tani tiu velu raroai ta taumattu ngatoa.

Me ghe uela etaira va, “Am ghaa aikatuluimim me am rau mene ghaa mene righi voto. Am rau mene ghaa righi inana, aikakkaai me righi viliki veu tale aikaai viliki veu. Am asae aikasukasu, me karika am mene ghaa ghalua aisoe. 10 Arova am rekata tale kateae masaliki, me am toka tale lo ateva ale, am toka o, lomosina ta am kasu vuli lo ateae o masaliki. 11 Me arova kateae masaliki etam ghaaiem, me karika la ghaloanna tani nongo inangarimim, am kasu. Me nau eteva ngam aloanna tani kasu, am raria velu kosa ta kekeimim, me aue la kila va voto la gheelei karika masina.”

12 Disaepolo atoa laghe kasula tani ppoa tale taumattu ngatoa va la nangai oghioghia. 13 Laghe tiutiu velu raroai, me laghe raararia oeli tale tau sessa atoa, me laghe gheelei emasinaila.

Herot ghe nongola kiukiuna Iesu

(Mat 14:1-12; Luk 9:7-9)

14 King Herot ghe nongola kiukiu tale isaa o niuungu poli taumattu ngakapa atoa laghe kiukiuaa see Iesu, me katoa laghe uela va, “Jon tau ngai aasuu eteva ange totula tale liu, liuna avalua o me sarasarakana ia tani ghelei mirikolo.”

15 Me katoa taumattu laghe ue va, “Ia Elaija.”

Mene katoa laghe ue va, “Ia propete ia, nongina mene katoa propete emua arau.”

16 Nau Herot ghe nongola ghe uela va, “Jon, ia o aghe sai pulela alona atiulu, ange mene sakesakela!”

Matemateaane Jon tau ngai aasuu eteva

17 Ia Herot ghe suula inangari me laghe poso atokala Jon. Laghe iriela me laghe atokaiela tale ale mata voovoo. Mausi Herodias, vausenna ateva nengane ta Pilip, ghe mene lai sariela. 18 Jon ghe uela ta Herot va, “Inangari nipaopao ateva eue va karika masina ta ughe mene lai sarila vausenna ateva nengam.” 19 Herodias ghe sessaieiliiela ta Jon, me ghe aloannaailila tani uvi ematea, me karika ghe rooroo. 20 Herot ghe kaakaarasi tani aitara Jon, poli ghe maamatautangaili ia ta ghe kilakila va Jon ghulughuluena ia me manga ia. Nau ghe nongonongo ta ghe aippoa, ghe nannangaili me nannaane ghe maamaate, me ghe aloannaaili tani nongo.

21 Masi nau eteva ghe rekatala ta Herodias nau Herot ghe eleila kinatama ninamanama ateae eaimatoonga nau eteva ghe lutula. Ghe eleila ninamanama ateae ta namu ngatoa la uungu ta gavman, namuu ta soldia ngatoa, me namu nge Galili etoa. 22 Laghe toka namanama, me natuna aliki vause ateva Herodias ghe kupi ssola tani ssiiua. Herot me lo atoa laghe namanama laghe masimasiangailila nissiiua ngateae.

Herot ghe uela ta aliki vause ateva o va, “Sa ateva voto arova ukolomia etaghi, aue atau aatu.”
23 Herot ghe auliaala inangari nialokoi va, “Sa ateva voto arova ukolomi aue atau aatu. Arova uue va atau aatu kativilau tale peighi, aue atau aatu.”

24 Aliki vause ateva ghe kupi ghoala, me ghe lao sio tani kolomi kinna va, “Sa ateva voto aso kolomi king etana?”

Kinna ghe uela va, “Uso ue va, ‘Aghaloanna uruna ateva Jon tau ngai aasuu eteva.’”

25 Arovaeaata ta aliki vause ateva ghe kiri ssola ta king me ghe uela va, “Ghaine arau aghaloanna uruna ateva Jon tau ngai aasuu eteva tale tivilau terei.”

26 King ghe nongola me ghe alousiusieilila. Me poli ange eleila inangari nialokoi, me karika ghe aloanna tani palata ta mata namu ngatoa, karika ghe roola tani nongo vulu inangarina natuna Herodias. 27 King karika ghe aitoila. Ghe suula soldia ngateva tani laa ghaa uruna ateva Jon. Soldia ngateva ghe lao sio tale ale mata voovoo me ghe sai pulela alona atiulu Jon. 28 Ghe sau mae sio uruna ateva Jon tale terei etivilau me ghe taue lao sio ta aliki vause ateva. Me aliki vause ateva ghe laoainie sio ta kinna. 29 Kapuna disaepolo atoa Jon laghe nongola isaa o voto Herot ghe eleila ta Jon. Laghe lao sio tani ghaa vaulanna ateva Jon, me laghe lao sio tani kaieinia.

Iesu ghe anginila 5,000 taumattu

(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)

30 Apostolo atoa laghe oghi mae sio, me laghe toka teela Iesu. Laghe kiukiuaala voto laghe gheleila me inangari laghe auliaala ta taumattu ngatoa. 31 Oroieili taumattu ngatoa laghe mae taatara Iesu me laghe mene kasukasu. Iesu me kapuna apostolo atoa karika righi nauira tani namanama. Liuna avalua o me Iesu ghe uela etaira va, “Ita lao ta pai kativilau karika righi taumattu etana, me am laa ghainoana.”

32 Ila nonga laghe kasula tale olimoira paanaka ngateva tani lao tale vaara. 33 Taumattu ngatoa laghe tarailala ta laghe tiu ghoala, me laghe kilailala. Me oroi taumattu tale kateae kateae masaliki laghe kilala voto ateva laghe laolao etana, me laghe kasu emuemuela tani lao. 34 Nau Iesu ghe ssola elae, ghe tarala oroieili taumattu ngatoa. Ghe alousiusi teeilala, poli ila nongina sipsipi etoa karika righi aitoiira, me ghe tiuaala tani apasunga oroi voto etaira.

35 Nau sinaka ateva angghe suusuu, kapuna disaepolo atoa laghe lao sio ta ngetana, me laghe uela va, “Ange voovoo, me voto ateva oia nim vaara ia. 36 Sungi vellala me la lao tale righi masaliki kalakalangina, me la laa poli righi inana me la nama.”

37 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am anginilala.”

Laghe uela va, “Ualoanna va ami laa poliaa velu ghalua ai silva koen
6.37 silva koenSilva koen ativilau (denarius) erooroo aipolina kateva nau.
tani poli inana tani anginila?”

38 Iesu ghe uela etaira va, “Ghaisa verete? Am laa tara.”

Nau laghe lao sio, laghe tarala verete ghalima me tee kko alua.

39 Iesu ghe uela ta taumattu ngakapa atoa va, “Am laa toka sio tale tale rarrasa, me am toka tale uela.” 40 Laghe tokala katoa kateva ai (100), me katoa ghalimangaulu (50). 41 Emulina Iesu ghe ghaala verete ghalima me kko alua, me ghe taatara saela epona liu me ghe kaili emasina saela, me ghe piri polapolakila, me ghe tiuaala tani taula ta kapuna disaepolo atoa va la taula. Me ghe koita teela kko alua. 42 Ila akapa ghe ssoilala nau laghe namanamala. 43 Emulina kapuna disaepolo atoa laghe kaai esokosokoiaala tapiri verete me tapiri kko. Laghe kaaila laka erooroo kasangaulu ghaluae (12). 44 Taita atoa laghe namala verete ghe roola ghalima airari (5,000).

Iesu ghe kasula epona tale paamanu

(Mat 14:22-33; Jon 6:15-21)

45 Katengaata ta Iesu ghe auliaala ta kapuna disaepolo atoa tani aikaai tale paanaka ngateva, me la muemue lao eBetsaida ta pai kativilau, me ia etoka me esungi velu mua taumattu ngatoa. 46 Ghe oghila etaira, me ghe saela tale motouru tani pure.

47 Nau angghe voola, paanaka ngateva angghe rekatala elome tale ateo atalia ngateae, me Iesu nonga elae. 48 Ghe taatara va disaepolo atoa laghe oseose poi, me kuukuu eteva ghe aaoghila. Auena ghe pai, me Iesu ghe rekata akasinala etaira. Ghe kasukasu epona tale paamanu eteva, me angghe anna tani laula. 49 Nau disaepolo atoa laghe tarala Iesu ghe kasukasu epona tale paamanu eteva, laghe annaa va raroaina ia teva taumattu, me ange ila ghe aipiia, 50 poli ila akapa laghe taraiela me laghe matautueilila.

Arovaeaata ta Iesu ghe sama teeilala, me ghe uela va, “Am rau mene annaa ta aghi oia Iesu. Am rau mene matautu.”
51 Me ghe aikaai teeilala, me kuukuu eteva ghe kapala, me disaepolo atoa laghe soghiaa saasakiaala ia o voto ateva ghe lutula. 52 Ta poli nannaira karika marekate tani annaa me tani kila amasina malloeana verete.

Oroi tau sessa Iesu ghe ghelei emasinala eGenesaret

(Mat 14:34-36)

53 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe lao sio eGenesaret tale kativilau tale paamanu talia ngateae, me laghe rekati evukalala olimoira paanaka ngateva. 54 Nau eteva laghe kurela tale olimoira paanaka ngateva, taumattu ngatoa laghe tara kilala Iesu, 55 me laghe ilou ekapa seela eGenesaret tani laa ghauliaa ta mene katoa va Iesu ange rekataala. Me tau sessa atoa, laghe sausau teeila me komoira tani laoainila kona laghe nongonongo nongina ea Iesu ghe tokatoka. 56 Nau Iesu ghe laolao tale masaliki pisike me namuu masaliki me tale voto karika oroi masaliki etana, tau sessa atoa laghe alokoila tale maketi, me laghe kookolomi esarasarakana Iesu, va erooroo va la poso sama ghinnanina, me lo atoa laghe posoposo sama ghinnanina Iesu laghe maamasina.

Copyright information for `EMI