Mark 7

Voto tuvuira atoa laghe apasungaala

(Mat 15:1-20)

Paresi etoa me mene katoa tana tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao, laghe kasula eJerusalem, laghe lao sio me laghe tomla Iesu. Laghe tarala va katoa tana disaepolo kapuna ila Iesu, karika laghe porala nimaira, me laghe tam uusila salana tani ghelei me la raarangisana. Poli Paresi etoa me ila akapa aJiu etoa laghe aimulisi tee voto tuvuira atoa laghe apasungala. Laghe tam rooroo tani namanama arova la tam pora amasina nimaira. Inana laghe polipoli tale maketi, karika la rooroo tani nama. Laghe vira porapora me laghe namanama. Laghe aimuli tee mene kasina ase salana nongina vaalua tani pora airopi manu, me aiaku manu, me aituu inana.

Paresi etoa me tau ngai aapasunga inangari nipaopao laghe kolomila Iesu va, “Vaalua me kapum disaepolo atoa la tam aimuli usi tee voto tuvuita atoa laghe apasungala etaita va ita ghelei, me la namanama karika la porapora nimaira?”

Iesu ghe liula etaira me ghe uela va, “Koronnaaili voto Aisaia ghe aulia nau ghe aulia ngamuemua alokoila eleiaaimim. Am nim aulia voto me karika am aimuli tee. Ghe piti elokoila inangari ghe uela va,

‘Isaa oia taumattu la nim kaakaueinaghi ta paaira
me urunguitaniira masaueili etaghi.
Karika righi malloeana, uneira nikaua
poli la ghapasunga llo nim kaluira taumattu ngatoa nonginaaili va kanna God.’”
7:6-7Aisaia 29:13

Iesu ghe uela etaira va, “Am tam aimuli tee inangari nipaopao kanna God, ta am nongonongo uusila voto taumattu ngatoa laghe nim apasungala.

“Muennaaili iem tani rati inangari nipaopao kanna God, me am anna va am aimuli usi tee voto am, am gheeghelei. 10 Moses ghe uela va, ‘Am oneonea kinaimim me tamaimim,’ me ‘Lo ateva ekaakkasikiena tamana o kinna aue la uvi ematea.’
7:10Eksedis 20:12; Diuteronomi 5:16
11 Me am, am ue va taumattu ngateva erooroo tani auliaa ngavalua toko ta kinna me tamana va, ‘Ghinnanighi ekapaaili ngatau lao sio ta God, me karika ngaroola tani sausiemalua, ta isaa akapaaili ghinnanighi ange kalughu ghinnani nitau saela ta God.’ 12 Arova ange auliaa ngavaluela o, am gheeghelei rungainia va erau mene sausi tamana me kinna. 13 Tale isaa o salana, am ghelei inangarina God enim vuuvulla, ta am aimulisi tee auliaaira tuvuimim atoa. Oroieili mene kasina asease voto am gheelei.”

Sa ateva etani gheelei taumattu ngateva me karika eraarangisana

14 Iesu ghe mene kolo aitauaala taumattu ngatoa me ghe uela etaira va, “Am nongoaghi, me aloimim emasaanga. 15 Karika va voto ekasukasu eleka me esosso tale taumattu ngateva va egheeleia etam raarangisana. Sa llo ekupikupi ghoa, isaa o voto egheelei taumattu ngateva etam raarangisana.”
7:15Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va,16Arova righi talingaimim, am nongo!
17 Nau ghe kasu vulila taumattu ngatoa me ghe lao sio elo ale, me kapuna disaepolo atoa laghe lao sio tani kolomia tale isaa o inangari niaimatoonga. 18 Iesu ghe uela etaira va, “Am tee karika am kilakila sa ateva aghaaulieinia? Karika righi voto ekasukasu eleka me esosso tale taumattu ngateva egheeleia va etam raarangisana. 19 Poli voto o, karika esosso tale urunguitanina ateva ta esiosio ta kovane, me elaa kupikupi velu ghoa nau eteva esissi.” (Tale isaa o inangari, Iesu ghe uela va isaa akapa inana raarangisana.)

20 Me ghe mene uela va, “Sa llo voto ekupikupi ghoa tale taumattu ngateva, isaa o voto egheeleia etam raarangisana. 21 Elome tale urunguitani taumattu, voto sesa ekasukasu etana. Tani nnaa saasakia, me ailai erorrou, me tani ainao, me tani aiuvi emate, 22 tani lai sari kateva manna ateva, me tani ssaii, me mene kasina tani voto sessa. Me tani kamekame, me ninanna ngakorokorongana tani ghelei ssavoto marova ghaata kkena atoa, me tani kiiua kateva, me tani tara saasakiaa kateva, me tani tau sae ninannaa, me tani ghelei voto arova alo kapakapa ateva. 23 Isaa o voto ekasukasu elome tale taumattu ngateva, liuna avalua o me egheeleia etam raarangisana.”

Vauseni nge Poenisia ngateva unna niaikaaia

(Mat 15:21-28)

24 Iesu ghe kasu vulila masaliki eteae me ghe lao sio tale kateae masaliki kalakalangina ia eTair, me ghe ssola elome tale kateva ale, me karika eghe aloanna va teva eghe kilaia, me karika ghe roola tani aisulia. 25 Arovaeaata ta vause ateva, natuna ateva raroai eteva ghe tokatoka etana, ghe nongola va Iesu ange rekatala, me eghe ailuilui lao sio me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu. 26 Vause ateva karika aJiu ia, me ghe lutula ePoenisia elome tale patunganua ateva eSiria, ghe kookolomi esarasarakana Iesu tani tiu velu raroai eteva ta natuna aliki vause ateva.

27 Iesu ghe uela etana va, “Ami tau ekasina lao inana ta aliki etoa, karika masina va ami tau lao aneira inana aliki etoa ta paua atoa
7:27 paua atoaAJiu etoa laghe anna va ila muennaaili ila ta lo atoa karika va aJiu ila, me laghe kololala va ueili paua ila. Iesu ghe aimulisi tee auliaaira. Nau ghe auliaa, karika va ghe sessaia. Ghe nim anna tani tootoonga aikaaiaane vause ateva, karika va tani ghelei saasakia nannaane.
.”

28 Vause ateva ghe liula, me ghe uela va, “Koronna, vau eteva. Me paua atoa tee la namanama aneira vorovoro inana aliki etoa tale pake tevo.”

29 Me Iesu ghe uela etana va, “Ta poli anguauliaa ngavaluela o, lao sio tanganuem me ulaa tara natum, ta raroai eteva ange kasu vuliela.”

30 Vause ateva ghe lao sio tanganuena, me ghe tara alokoila natuna tale komona atiulu, me raroai eteva angghe kasu vuliela.

Iesu ghe otila talingana taumattu ngateva me samasamaane ghe masinala

31 Iesu ghe kasu vulila masaliki taatara ateae eTair me ghe saela eSaidon, me ghe kasu tee lao sio eKasangaulu Masaliki Taatara. Emulina ghe lao sio tale ateo atalia ngateae eGalili. 32 Taumattu ngatoa laghe maea asio tau sessa ateva ta Iesu, talingana volovolongina me tee paavoo ia, me laghe kolomila Iesu tani saoa nimana atelange tale taumattu ngateva.

33 Iesu ghe kolola taumattu ngateva elome ta taumattu ngatoa, me lalu ghe kasu vulilala, me Iesu ghe sikilala vuvu nimana alua ta talingane aluelange. Iesu ghe mene kanusuila vuvu nimana alua me ghe posola ramuramuti paana ateva. 34 Iesu ghe taatara saela epona liu, me ghe ainoana anamuula, me ghe uela ta taumattu ngateva va, “Eppata!” (malloeana va “Talingana eoti!”). 35 Katengaata talingana taumattu ngateva ghe otila, me ghe sama amasinala.

36 Iesu ghe paopao poila va, “Am rau mene kkaila see,” me karika, ila ghe kakkaila see. 37 Taumattu ngatoa laghe soghia ngatinginala mirikolo ateva, me laghe uela va, “Ia oia taumattu ngateva ghe gheleila oroi ila voto atoa masinaaili ila. Ia nonga ghe ghelei emasinala taumattu talingana volovolongina me tee paaira atoa paavoo ila.”

Copyright information for `EMI