Mark 8

Iesu ghe anginila 4,000 taumattu

(Mat 15:32-39)

Isaa o nau oroianaaili taumattu ghe velu eitauaala, me karika righi inana tani nama. Me Iesu ghe kolola kapuna disaepolo atoa me ghe uela etaira va, “Aloghu eusiusi taumattu oia, poli ngeila ghe toka teeieghila kotolu nau, me karika righi aneira inana tani nama. Arova maloona ila me asungila va la lao tanganueira, aue la taatarru elaolao ta poli katoa laghe kasu emasaueilila.”

Me kapuna disaepolo atoa laghe liula me laghe uela va, “Voto ateva oia karika righi taumattu etana. Ea aue ita laa ghaa verete me ita angini isaa oia taumattu?”

Iesu ghe kolomilala va, “Ghaisa verete am posoposo?”

Me laghe uela va, “Ghaitu (7).”

Me ghe uela ta taumattu ngatoa va la toka sio tapaa kosa. Me ghe ghaala verete ghaitu me ghe kaili emasinala, me ghe pirila, me ghe tau lao sio ta kapuna disaepolo atoa va la laa ghaikoita, me laghe lao sio tani aikoita. Me aneira lutu pisi tee paapakala karika oroi, ghe arangisela me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va la laa ghaikoita. Taumattu ngatoa laghe namanamala me ghe ssoilala, me laghe kaaila ghaitu laka tale llo tapiri nginana laghe nama vulula. Ghe roola ghaata airari (4,000) taumattu. Me ghe sungi vellala. 10 Katengaata ta ia me kapuna disaepolo atoa laghe aikaaila tale paanaka ateva, me laghe lao sio tale masaliki eteae eDalmanuta.

Paresi etoa laghe aloannala tani tara teva niaimatootoonga

(Mat 16:1-4)

11 Paresi etoa laghe mae sio tani sama anamuu tee Iesu. Laghe ue va eghelei teva voto, me laghele kila va koronna God ghe uela va ia erooroo tani ghelei isaa o voto. Laghe nim aloanna tani saikamea. 12 Iesu ghe ateateala maamatana me ghe uela va, “Vaalua me taumattu ghaine atoa am aloanna tani kila niaimatootoongana? Aghauliaa etaimim va karika aue am tara poi teva.” 13 Ghe kasu vulilala me ghe mene ghoala tale olimoira paanaka ngateva, tani lao ta pai kativilau tale ateo atalia ngateae.

Uneira isti Paresi etoa me Herot

(Mat 16:5-12)

14 Disaepolo atoa laghe aikaluaala me karika laghe saula verete. Kateva nonga ia lo ateva ghe kaakaaia tale paanaka ateva. 15 Iesu ghe auliaa ngasarasarakanala etaira va, “Am aikinikinita! Me am taatara amasina tale kaluira isti Paresi etoa me Herot.”

16 Laghe tiuaala tani aipoa elome etaira va, “Koti eaauliaa llo oia ta karika ita ghaala righi verete.”

17 Iesu ghe kilala sa ateva laghe aulieinia, me ghe kolomilala va, “Vaalua me am auliaa va karika righi kaluimim verete? Karika am ghe kila? Nannaaimim karika ghe oti? 18 Mataimim karika etaatara? Talingaimim karika enongonongo? Karika am nannaa? 19 Nau eteva aghe piri polapolakila ghalima (5) verete tale ghalima airari (5,000) taumattu, ghaisae laka tapiri verete am ghe kaaila?”

“Kasangaulu ghalua (12),” laghe liula.

20 Me ghe mene uela va, “Me nau eteva aghe piri polakila ghaitu (7) verete tale ghaata airari (4,000) taumattu, ghaisae laka am ghe kaaila tapiri verete etana?”

“Ghaitu,” laghe liula.

21 Me ghe kolomilala va, “Karika am ghe kila poi?”

Iesu ghe ghelei emasinala mata salusalu eteva eBetsaida

22 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe laa rekata sio eBetsaida. Taumattu ngatoa laghe maea asio mata salusalu eteva ta Iesu va ghe posoa me ghe masina. 23 Iesu ghe posola nimana atelange, me lalu ghe kasu tee tau lao sio. Iesu ghe kanusuila matana alua me ghe saoala nimane etana, me ghe kolomiela va, “Utaatara teva voto o karika?”

24 Taumattu ngateva ghe taatarala me ghe uela va, “Ataatara taumattu ngatoa arova ai etoa la kasukasu.”

25 Iesu ghe mene posola matana taumattu ngateva me ghe taatarala, me ghe masinala me ghe tara amasinala voto atoa. 26 Iesu ghe sungi velue lao sio tanganuena, me ghe uela etana va, “Urau mene lao tapaa masaliki.”

Pita ghe auliaala va Iesu see ia

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe saela tale kasina masaliki taatara kalakalangina eSiisaria Filipai. Tapaa salana me Iesu ghe kolomila kapuna disaepolo atoa va, “Taumattu ngatoa la ue va aghi see?”

28 Me laghe liula etana me laghe uela va, “Katoa taumattu la ue va io Jon tau ngai aasuu eteva; kasina eue va io Elaija; me mene katoa la ue va io kateva propete.”

29 Iesu ghe mene kolomilala va, “Me am vaalua? Am ue va aghi see?”

Pita ghe liula etana va, “Io Mesaea io, God ghe amangaiola.”

30 Iesu ghe paolala va karika la mene laa kkaila va ia see.

Iesu ghe auliaala mammarikanaane me matemateaane

(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)

31 Me Iesu ghe tiuaala tani tau lao alomasaanga ta kapuna disaepolo atoa, ghe ue va, “Natuna ateva Taumattu ngateva aue tani ghaa mmarikana oroi. Namu ngatoa, me namu ngatoa tale pristi etoa, me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao, aue la ratia. Aue la uvi ematea, me kotolu nau elange me aue totu tale nimate.” 32 Ghe ghelei emasalikangailila etaira, me Pita ghe koloala me lalu ghe laa tingina ppae sio me ghe tiuaala tani kisoia.

33 Me Iesu ghe kiriela me ghe taatara lao sio ta kapuna disaepolo atoa, me ghe tiuaala tani kiso Pita. Ghe uela va, “Kasu vulieghila, Satana! Nannaam karika emae sio ta God, ta emae sio ta taumattu ngatoa.”

34 Me Iesu ghe kolola oroi taumattu me kapuna disaepolo atoa tani mae etana. Ghe auliaala etaira va, “Marova teva ealoanna tani mae teeieghi, ekaluea tani nainia nonga, me esunuki unna aikoto ateva, me eaimuli etaghi. 35 Me lo ateva ealoanna tani asaangi maamauluaane aue eraua, me lo ateva earau maamauluaane mausighi, me tee tale masi inangari, aue esaanga. 36 Marova taumattu ngateva eghaa voto akapaaili tale kosa ateva me maamauluaane ekapa, vaalua isaa o voto aue sausia? Koti karika. 37 Sa ateva taumattu ngateva aue taue lao tani ghaa oghi maamauluaane? 38 Vitu ateva oia la kakkaua kateva ppae god, me la gheeghelei ssavoto, me lo ateva taumattu tale lo ateva oia vitu epalatainaghi me inangarighi, aue Natuna ateva Taumattu ngateva aue palatainia nau aue sio tee mallangina ateva Tamane me kapuna ensolo atoa manga ila.

Copyright information for `EMI