Mark 9

“Aghaulia ngakoronna etaimim va katoa etaimim oia am tiitingina, karika aue am mate me aue am tara ararimangalina ateva God emae tee sarasarakaniaane.”

Taatarane Iesu ghe aikolikoliaala

(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

Ghaonomo (6) nau ghe lange sio me Iesu ghe kolola Pita, Jems me Jon, me ilaata nonga laata ghe saela tale motouru eteva saesaenaaili ia. Taatarane Iesu ghe aikolikoliaala ta matairotolu. Me kaliona ghe mallangala me ghe usousoanaailila karika poi teva taumattu tale kosa ateva erooroo tani pora kalio va ghe uso avalua o. Me lotolu ghe tarala Elaija me Moses lalu ghe kauerekatila me lalu ghe aipoa tee Iesu.

Pita ghe uela ta Iesu va, “Tisa, masinaaili ta ita tokatoka oia. Angatolu ghelei kotolu ale paapali — alem ateva, alena ateva Moses me teva alena Elaija.” (Pita me kapuna alua lotolu ghe matautu saasakiaala, me ghe tam kilala va sa arighi voto tani auliaa.)

Me karaane ateva ghe mae sio, me tootoona ateva ghe akoulala, me lingi ngalo ateva elome tale karaane ateva ghe uela va, “Natughu eteva oia aghaailousiangaili ia. Am nongo voto etana.”

Arovaeaata ta vara lotolu ghe mene taatara, me lotolu ghe luula mene ghalua. Lotolu ghe aitarala, me lotolu ghe tara nongala Iesu.

Nau laghe mae siosio tale motouru, Iesu ghe ttoieinilotolla va la rau mene auliaa ta toa saa llo laghe tarala lomosi ta Natuna ateva Taumattu ngateva etotu tale nimate. 10 Laghe nongo usilala voto ghe poaala ta ngetaira, me vara ila nonga me ngila ghe aikolomieinila va vaalua me euela va etotu tale nimate.

11 Me disaepolo atoa laghe kolomila Iesu va, “Vaalua me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao atoa la ue va Elaija aue tani muemue mae?”

12 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Elaija aue emae amuemue tani ghelei emasina akapa voto. Me vaalua me Uru ngai Manga ateva eue tee va Natuna ateva Taumattu ngateva aue eghaa oroi voto sesa me aue la ratia? 13 Aghauliaa etaimim va Elaija angghe mae sio, me taumattu ngatoa ngeila ghe ghelei ekapala saa llo voto laghe anna tani ghelei etana, nongina vaalua Uru ngai Manga ateva ghe auliaala.”

Iesu ghe ghelei emasinala taita arighi

(Mat 17:14-20; Luk 9:37-43)

14 Nau laata ghe sio mae tani mene tara katoa disaepolo, laghe tarala oroieili taumattu laghe tomtomla, me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao atoa laghe aissakeana teeila tale inangari. 15 Nau taumattu ngatoa laghe tarala Iesu, ila akapa laghe soghieiniela, me laghe iloula tani laa soua.

16 Iesu ghe kolomilala va “Sa ateva am aissakeana teeia?”

17 Kateva elome tale uta taumattu ngatoa ghe liula me ghe uela va, “Tisa, amaea asio natughu eteva etam, poli raroai eteva etokatoka ta ngetana egheeleia karika esamasama. 18 Nau epoopotainia me usouso paane eghoa me eaingeresa ngalungaluna me ekakkarakeana. Akolomila kapum disaepolo atoa va la suu velu raroai eteva etana, me karika la roola.”

19 Iesu ghe uela ta taumattu ngatoa va, “Am lo atoa oia taumattu, karika righi uneimim niaikaaia, ghaisa ta aue atoka teeiem? Ghaisa ta aue asausiem? Am maea asio aliki eteva etaghi.”

20 Laghe maea asio aliki eteva ta Iesu, me nau raroai eteva ghe tarala Iesu ghe eleila me aliki eteva ghe tiuaala tani oo, me ghe ghelei ekatungiela, me ghe tiuaala tani vilieinia tapaa kosa, me usouso paane ghe ghoa ta paane.

21 Iesu ghe kolomila tamane aliki eteva va, “Lovisa isaa oia voto ghe tiuaala etana?”

Tamane ghe liula me ghe uela va, “Nau aliki aarau.
22 Oroiaata raroai eteva eanna tani uvi ematea. Egheeleia ekaakatuu saoa tale kura, me tale manu va earropia. Ualousiusi teeiengalua, me usausiengalua arova urooroo.”

23 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Vaalua me uue va, ‘Arova urooroo?’ Poli lo ateva eaikaaia, unna niaikaaia erooroo tani ghelei ekapa voto.”

24 Arovaeaata ta tamane aliki eteva ghe sama anamuula me ghe uela va, “Aghaaikaaia; me uasarasarakana uneghi niaikaaia.”

25 Nau Iesu ghe tarala va taumattu ngatoa ngeila ghe maemae akalakalanginaaili etana, me ghe aulia ngakorokoronganala ta raroai eteva; ghe uela va, “Raroai volovolongina me paavoo ateva, aghauliaa etam va kupi vulu ghoa mae aliki eteva, me auena urau mene laa kupie sso.”

26 Raroai eteva ghe piila me ghe gheleila aliki eteva angghe oo, me ghe kupi vulue ghoala. Aliki eteva taatarane nonginaaili va ghe matela, oroi taumattu laghe taraiela laghe anna va angghe matela. 27 Iesu ghe kunela nimane atelange me ghe sausiela tani tingina, me ghe tinginala.

28 Nau Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe lao sio elo ale me ila nonga laghe tokatoka, me ngeila ghe kokkolomi Iesu va, “Vaalua me karika ami roola tani tiu velu raroai eteva?”

29 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Nikokkolomi sae
9:29Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va,Nikokkolomi sae me ninae
nonga ateva erooroo tani tiu velu ia o ase lo ateva raroai. Karika mene tikirighi salana.”

Aiaaghaluene Iesu ghe uela va aue mene totu

(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)

30 Laghe kasu vulila masaliki eteae o, me laghe lao tee sio eGalili, me karika ghe mene annaa va teva taumattu ghe kilaia, 31 poli ghe poppoa tani apasunga ta kapuna disaepolo atoa, me ghe ue etaira va, “Natuna ateva Taumattu ngateva ngeila tautauela ta nimaira taumattu ngatoa, me aue la uvi ematea, me vara kotolu nau elange me aue mene totu.” 32 Karika aloira ghe masaangaala llo ghe auliaala, me laghe maamatautu tani kolomia.

Tani see namuu ia?

(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe lao sio eKapenium. Laghe kupi ssola tale ale ateva me Iesu angghe kookolomila va, “Sa ateva am aisakeanaa teeia tapaa salana?” 34 Karika laghe aisauaala, poli nau laghe maemae tapaa salana, laghe aisakeana va tani see etaira namuu ia.

35 Iesu ghe toka siola me ghe kolo aitauaala kapuna disaepolo atoa me ghe uela va, “Se eanna va emuemue, etani gheleia eairuuruu, me etau ngai uungu ta mene katoa.”

36 Me ghe ghaala aliki eteva me ghe atinginaiela elome etaira, me ghe vaghui etinginaiela, me ghe uela etaira va, 37 “Se eannainaghi me eaikoloa aliki etoa eaikoloainaghi, me lo ateva taumattu eaikoloainaghi, karika va eaikoloainaghi nonga, ta eaikoloa tee Tamaghi ghe sungieghila tani sio.”

Se karika aissaniita ia, kapuita ia

(Luk 9:49-50)

38 Jon ghe uela va, “Tisa! Ami tarala taumattu ngateva etiutiu velu raroai eteva tale ararim ateae, me ami paoala va eruu poli karika va ita me ia.”

39 Iesu ghe uela etaira va, “Am rau mene paoa, poli lo ateva taumattu eghelei mirikol tale ararighi eteae karika aue ailuilui tani auliaa teeieghi righi voto sesa, 40 poli se karika aissaniita ia, kapuita ia. 41 Aghauliaa ngakoronna etaimim va lo ateva taumattu etau aatu righi manu tale ararighi eteae va uropi poli io kapuna io Karisto, aue ghaa aipolina.

Nitootonga tani ghelei ssavoto

(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42 “Arova aliki erighi eaiesoa etaghi, me teva taumattu egheleia ekatuu tale gheleia kosa ateva, ghele masinaaili ta arova laghele iri teva paka ngatu ta ngalona, me laghele ghoa sau velue sio elo malionge. 43 Arova nimam egheleio me ughelei voto sesa, usai koto, poli aue masina ta ngetam arova nimam takotoona me usso tale maulue ateva. Me aue sesaaili arova nimam etokatoka me angu laolao tale Gehenna tale kura ateae karika epalapala.
9:43Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va,44tale ia o voto ateva, ‘toliti etoa karika la matemate, me kura ateae karika epalapala.’
45 Arova kekem egheleio me ughelei voto sesa, usai koto, poli aue masina ta ngetam arova kekem takotoona me ughaa maulue ateva, me sesaaili arova kekem masina me angu laolao tale Gehenna tale kura ateae karika epalapala.
9:45Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va,46tale ia o voto ateva, ‘toliti etoa karika la matemate, me kura ateae karika epalapala.’
47 Me arova teva matam egheleio me ughelei voto sesa, uvaliki velua. Emaamasina arova ukupi sso tale ararimangalina ateva God tee kateva nonga matam, me sesaaili arova matam akapa alua lalu tokatoka me ulao tale Gehenna, 48 tale ia o voto ateva,

“‘toliti etoa karika la matemate
me kura ateae karika epalapala.’
49 Taumattu ngakapa kura ateae aue gheleila la raarangisana.

50 “Uela ateva masina ia, me arova namina ateva ekapa, vaalua emene ghelei me aue emene euelana? Karika erooroo. Am, am toka arova masi uela ateva tani toka masina, me luei easo elome etaimim me mene katoa taumattu.”

Copyright information for `EMI