Philippians 2

Tani usila vaalua Karisto esio siua nannaane

Arova righi niasarasarakana poli am tokatoka tee Karisto, me arova righi inangari nisausi tale ailousiaane ateva, me arova righi nimae aitaua tale Spiriti eteva, me arova righi niamaramara me nialousiusi, am ghelei eroorooa masimasiaaghi nau ekateva nonga nannaaimim, me eisaa aitaua niaielousi kateva nonga iem tale spiriti me tani uungu eitaua. Am rau mene ghelei righi voto tale nikuruetu me tani saeaa nannaaimim. Me karika, ta tale nisiua ninannaa am tara katoa va masinaaili ila etaimim. Kateva kateva etaimim erau mene atoka nonga nannaam tale llo nonga voto ia eaalona ta etara tee saa llo mene katoa la ghaloana.

Nannaaimim enonginaaili tee nannaane Iesu Karisto.

Koronnaaili Karisto ia Goto ia
me karika ghe nnaala va easarasarakana ia tani toka nongina God me tani poso parasi va Goto ia.
Ghe ghaa vella mallangina ateva
me ghe ghaala uunguaaira tau ngai uungu etoa,
me ghe gheleiela va arova nim taumattu ia nongina ita.
Me laghe tarala taataraane va taumattu ia
ghe sio siua nannaane
me ghe nongo usilaala tani lao tale nimate
me tani mate tee tale aikoto.
Liuna avalua o me God ghe taue liue saela epona
me ghe taula arari eteae elaulau isaa akapa arari,
10 va tale ararina ateae Iesu ila akapa la suuia sio patu kkeira etana,
epona liu me kosa ateva me lo atoa euu tale kosa ateva,
11 me ila akapa aue la ghaulia ngaotu va Iesu Karisto Vau ngepona ia
tale nitau sae ta God Tamaita ia.

Ita mallanga nongina katto atoa

12 Mausina avalua o, masi kapughu etoa, me nongina am ghe nongonongo usila, karika va nau atokatoka teeiem nonga, ta nau karika aghi, am ghelei isaa o voto nau ekapa atoa, poli God euungu etaimim tani asarasarakanaiem tale aloannaaimim me uunguaaimim. Am uungu tee nimatautu me nirete tani apasunga va God ghe asaangiemla, tale masi aloaloanaane.

14 Me nau am ghelei voto am rau mene ghelei tale niauliulia me niaitamammarasii, 15 va karika aue righi kaluimim ssavoto me aue am raarangisana, me enatuna am God, karika gheeleiaaimim sesa tale uunguaa karika ghulughuluena me sesa voto tale lo ateva oia vitu. Me am mallanga nongina katto atoa tale kosa ateva, 16 nau am posoposo atingina sae inangari maulue ateva. Me tale nauna ateva Karisto, aue aghasake va karika aghe iloula tale niaikarati eteae o aghe uungula tale nim lao. 17 Me arongona ta laghele kaoaghi sae tale liu nighelei aiaavusuvusuena nongina manu opring, me am ghele ghelei llo tale uneimim niaikaaia, amasimasi me amasimasi eitauangaili teeiem. 18 Liuna avalua o me am tee am masimasi, me am masimasi eitaua teeieghi.

Timoti me Epaproditus

19 Aghaiesoa ta Vau ngepona ateva Iesu va ghaisa ngarighi asungi aatu Timoti etaimim me aghi tee aue amasimasi nau emae aulia kiukiuimim etaghi. 20 Karika amene annaa teva nongina ia, eannangailiiem tani aitarainam. 21 Mene katoa la annainila nonga me karika va llo voto isaa ta Iesu Karisto. 22 Me am kilakila va Timoti ang ghe gheleila voto eaapasunga va erooroo, poli nongina kateva me tamane, ang ghe uungu eitaua teeieghila tale masi kiukiu. 23 Liuna avalua o me aghaiesoa va aue asungia tani mae taraiem ghaisa ngarighieili me atara mua va saa ateva aue la gheleia mua etaghi. 24 Me aghaatoka tuutulighi ta Vau ngepona ateva va gharighi tau amae taraiem.

25 Me aghanna va emaamasina tani sungi aatu kapughu ta Epaproditus euungu eitaua teeieghi me tee tau ngai uvi ia, me kapuimim tau ngai kasua inangari teeia me am ghe sungiela tani mae sausieghi. 26 Ta poli eannangailiiem me ghe alousiusieilila poli ghe kilala va am ghe nongola va ghe isikila. 27 Koronna va ghe isikila me ghaisa ngarighi ghe mate, me God ghe alousiusi teeiela, me karika va ie nonga ta aghi tee, tani akekkelieghi tale mene kasina nialousiusi. 28 Liuna avalua o me asungi parasia atu etaimim me nau am taraia aue am masimasi me karika aue atani alousiusi. 29 Am ghaaia va nongina kapuna ia Vau ngepona ateva tee kinatama nimasimasi, me am oneonea ase taumattu nongina ia. 30 Poli ghaisa ngarighi ghe mate tee uunguaane Karisto, me karika ghe anna maamauluaane tani ghelei eroorooa nisausi am karika am ghe rooroo tani ghelei etaghi poli masaueili iem.

Copyright information for `EMI