Ruth 1

Naomi me Rutu

Nau ta namu ngatoa laghe aitoia Israeli etoa, paka malo ateva ghe lutula. Taita ateva aBetlehem ia ta pai nge Juda ghe lao sio tani toka tau tale kateae masaliki eMoabi, ia me vausenna ateva me natuna taita alua. Taumattu ngateva o ararina ate ta Elimelek, vausenna ateva ta Naomi, me natuna taita alua ararirarua ta Maloni me Kilion. Ila ararimangali nge Eprata ila, me tanganueira eBetlehem ta pai nge Juda. Laghe siola eMoabi tani toka.

Vara me Elimelek ghe matela, ghe mate vulula vausenna ateva ta Naomi, me natuna taita alua. Natuna taita alua lalu ghe laila. Lalu ghe ghaala vause nge Moabi elua, arariirarua ta Opa me Rutu. Laghe tokala ghe roola koti kasangauluae (10) ninamanama. Vara me Maloni me Kilion lalu ghe mene matela, me Naomi nonga ghe tokala, poli taitanna ateva me natuna alua lotolu ghe mate akapala.

Naomi ghe nongola va Iaue angghe tau lao sio masi nau ta kapuna atoa me inana angghe mene oroi ila. Liuna avalua o ia me alumuna vause alua laghe aimanomanosiaala tani kasu vuli eMoabi. Angghe kasukasu vuli nongina ghe tokatoka, ia me alumuna vause alua. Ngi lotolu ghe kasukasu tani oghi lao eJuda, etapaa salana me Naomi ghe uela etairarua va, “Amalu oghila, me amalu lao tanganueimalua. Amalu laa toka tee kinaimalua alua. Iaue aue ghelei voto masina etaimalua, nongina amalu ghe aitara ngamasinaailiieghila, me lo tee alua ngi lalu ghe matela. Iaue aue aisausieiniemalua tani mene lai pae. Me aue amalu toka masina te!”

Naomi ghe ngusulaluela, me lalu ghe sauaa saela, me ngi lalu ghe ngangngala.
10 Me lalu ghe uela etana va, “Angalu usio, me itolu lao ta kapum atoa.”

11 Me Naomi ghe uela va, “Masina, amalu oghila, alumughu elua! Vaalua me amalu anna tani usieghi? Karika arooroo tani mene ssu righi natughu taita va amalu ghaa me etaitaniimalua. 12 Amalu oghila, alumughu elua, me amalu lao tanganueimalua. Ngaghele vause namuula. Karika arooroo tani mene ghaa teva taita. Arova aghele ghaa teva taita, ghaine nonga eleivo, me ghele mene alutu toa natughu taita, 13 aue karika amalu ghele anna tani mene lai, me amalu ghele toila ta laghele tani namuu? Karika aghanna va eisaa avalua o, alumughu elua. Amalua mene masina, me aghi karika masina, ta poli Iaue angghele gheleila voto sesa angghele lutula tale maamaulueaghi.”

14 Me lalu ghe mene sauaa saela tani mene ngala. Vara me Opa ghe ngusula alumuna vause ateva tani akorovaia, me ghe kaili emasinala etana. Rutu nonga karika ghe anna tani oghi vulu Naomi.

15 Me Naomi ghe uela va, “Tarala, iloam ange oghila tani laa tara kapuna atoa me kapuna goto atoa. Laa usia, me amalu oghi.”

16 Rutu ghe liula me ghe uela va, “Karika aghaloanna va uue va aoghi vuluo. Poli aue ea ulao, aghi tee aue alao. Me ea ulaa toka, aghi tee aue atoka. Kapum atoa aue kapughu ila, kapum Goto ateva, aue kapughu tee ia. 17 Ea ulaa mate, aghi tee aue amate, me la kaia teeieghi. Nimate nonga ateva aue polaitalua. Arova nganim kamekame, Iaue aue eliu aipolighi sesaaili.” 18 Nau Naomi ghe tarala va Rutu ghe arrekana tani usi, ghe vira ruula tani aulia etana va eoghi.

19 Lalu ghe kasula kasula me lalu ghe laa rekata sio eBetlehem. Nau lalu ghe lao sio eBetlehem, ila akapa taumattu ngatoa laghe soghieinielaluela. Me vause atoa laghe aikolomieinila va, “Tani koronna, va ia okae Naomi?”

20 Me Naomi
1:20 NaomiMalloeana Naomi va masina.
ghe uela etaira va, “Am rau mene kolo Naomi etaghi, am koloaghi va Mara
1:20 MaraMalloeana Mara va kaakaalana.
, poli Vau ngepona ateva sarasarakanaaili ia ghe gheleila voto kaakaalanaaili
1:20 kaakaalanaailiNaomi ghe aulia ngavalua o ta poli ghe nnala va, “Iaue angghe gheleila maamauluaaghi angghe aanasaailila, nau ghe tau vella taitannighi eteva me natughu elua lotolu ghe matela me karika righi tuvughu.”
etaghi.
21 Oroi peighi me aghe kasula. Iaue angghele ghaa oghieghi mae sio me ngaghele nim peisaanela. Vaalua me am kolokolo Naomi etaghi? Iaue ghe taueghi siola me ia sarasarakanaaili ia ghe gheleila voto sesa ta ngetaghi.”

22 Isaa o kiukiuna Naomi nau ghe oghi lao sio tanganuena, lalua me Rutu atala nge Moabi ia. Lalu ghe kasu vulila eMoabi, me lalu ghe laa rekata sio eBetlehem nau laghe tiuaala tani sai bali raisi.

Copyright information for `EMI