Ruth 3

Rutu me Boasi tale liu ngai kuluki bali raisi

Kateva nau Naomi ghe uela ta alumuna va, “Alumughu, aghanna tani pae teva taita, me ulai etana, me aue eaitarainio me utoka amasina. Ia o taita ateva Boasi etana, kapuna vause tau ngai uungu etoa ughe uungu teeilala, kalakalangina ia etaitalua. Ghaine eleivo elaa ghaa velu kou bali raisi, liu ta la ghaaghaa velu kou bali raisi. Ulaa suusuu, ukolikoli me uatoka righi unem aiaao masi ngusungusuaane, me usio kona ghaine euungu. Urau mene laa otuotu etana. Utani toi ta enamanama me eropi mua. Nau eteva ange anna tani asekanua, utara tootonga nongina ea elaa ghaso. Me umange koukouna atiulu, me uaso sio kalakala ta komo kkena. Auena eauliaa va sa ateva umene gheleiea.”

Rutu ghe liula me ghe uela va, “Masina, aue ausila ngakapa inangarim.” Me Rutu ghe siola nongina la ghaaghaa velu kou bali, me ghe ghelei ekapala voto alumunu vause ateva ghe auliaa tau lao sio.

Nau Boasi ghe ruula tani ropi me namanama, ghe masimasila. Vara me angghe anna tani asekanua. Ghe lao sio tani aso nongina laghe kaokao aitaua bali raisi. Rutu ghe kasu emoroia ssola, me ghe mangela koukouna atiulu Boasi, me ghe aso siola ta komo kkena. Elo matua vo me Boasi ghe soghila. Vara ghe kiria me ghe soghiaala vause ateva ghe asoaso ta komo kkena.

Me Boasi ghe uela va, “Io see?”

Me vause ateva ghe liula me ghe uela va, “Aghi Rutu, kapum vause tau ngai uungu ieghi. Pulela me uakoueghi me emannemieghi, poli io mangalim ta Elimelek. Liuna avalua o me uunguaam tani sausieghi me aitarainaghi.”

10 Me Boasi ghe uela etana va, “Iaue aue arangiseio, natughu, poli angu apasungaala masi voto ghaine, ange lau ekapanaailila masi voto ughe gheleila ta Naomi. Me karika ughusiusi kkai aliki taita atoa, tue peipeiena ila me lo atoa karika peiira. 11 Ghaine, natughu, urau mene matautu. Aue aghelei ekapa voto ukolomila. Ila akapa taumattu ngatoa tale masaliki eteae oia la kilakila va io eeleiaam me tokatokaam masinaaili. 12 Koronna va aghi mangalina aghi taitanim ateva, me uunguaaghi tani ghaa oghio. Me mene kateva taumattu ararimangalimami eitaua, ia tee uunguaane tani sausio me ghaa oghio, poli ia kalakalanginaaili ia etam. 13 Asola oia, me aue epai alaa pae ia o taumattu ngateva, me anongo va vaalua nannaane. Arova ealoanna tani aitarainio, masina. Arova karika, aghi aue aghaitarainio. Koronnaaili Iaue angghe kilala. Masina, asola oia me aue elue talaua ukasu.”

14 Rutu ghe aso siola ta komo kkena Boasi. Ghe tam pai emasina elue talaua me ghe totula. Me Boasi ghe uela va, “Karika toa la mene kila va vause ateva emae sio oia nongina la ghaaghaa velu kou bali raisi.”

15 Boasi ghe uela va, “Ghaa mae sio tuku kaliom atiulu uvaovaoa, me upuleia me uposoa.” Boasi ghe kala tau lao sio bali raisi erooroo ghaonomo (6) keru. Boasi ghe sau etoka saela ta Rutu. Ghe ruula me ghe lao sio elo masaliki.

16 Nau Rutu ghe laa rekataa sio ta alumuna, alumuna ghe taraiela me ghe uela va, “Ane vaalua? Masina?” Rutu ghe auliaa ngakapaailila voto Boasi ghe gheleila. 17 Me Rutu ghe uela va, “Boasi ekala tau mae sio bali raisi. Euela va, ‘Karika erooroo va unim lao ta usau righi bali raisi me ughunusi lao.’”

18 Me Naomi ghe uela va, “Alumughu, unim matua toka me utoitoi, poli karika ngitalu kilakila va sa ateva ninanna ghaine elutu. Utara Boasi karika aue eainoana amasina lomose ta inangari evira masina.”

Copyright information for `EMI