Titus 1

Aghi, Pol, kapuna tau ngai uungu ieghi God, me kapuna apostolo ieghi Iesu Karisto:

Ghe sungieghila tani laa asarasarakana uneira niaikaaia kapuna taumattu ngatoa God ghe suitoongainilala, tani apasunga salana koronna, eaapasunga vaalua tani toka tale aaloanaane God.
Ia oia inangari eteva koronna ia, egheeleita ita aatoka tuutuliita tale maulue ateva tokatoka liu ia. God ghe aulia ngalokoiela etaira tale inangari nialokoi emua arau, me auena kosa ateva ghe lutula. Ia karika erooroo tani kamekame. God, ia tau ngai asaangita ia, ghe apasunga ngaotula ia oia inangari eteva koronna ia tale nauna tuunga ateva ghe suitoongainiela, me ghe taue mae sio etaghi me ghe aulia ngasarasarakanala etaghi tani ppooainia.

Apitipiti aatu etam Taetas, io natughu tuungi io elome tale niaikaaia italu uunusi. Alooloo sae va maamasinaane me luei kanna God Tamaita ia, me Karisto Iesu, tau ngai asaangita ia, aue toka etam.

Uungua Taetas eKrit

Aghe kasu vuliola eKrit va ughelei kasina voto karika ita ghe ruula, me usui elda ngatoa tale ale manga, tale kateva kateva masaliki taatara, nongina aghe aulia tau aatu sio. Elda ngatoa karika mene righi sesa gheeleiaaira, me vauseniira ekateva nonga, me natuira atoa la nongo usila tamaira me kinaira atoa, la rau mene amakatakata me tau nissakeaa ila. Ta lo ateva eaitaraa uunguaane God tale ale manga karika mene righi sesa gheeleiaane. Erau mene ue va ia nonga namuu ia, me etau nisessai ia. Erau mene tau niropi sesa manu, me ealona tani aiuvi, erau mene kuruetu tale viliki veu. Me ia o taumattu ngateva eaikoloa taumattu me eaitarainila nau la lao tanganuena. Me eailousia saa voto masina, me enanna ngamasina, me eghulughuluena, me eraarangisana, me eaitara nannaane me gheegheleiaane. Eposo parasi inangari koronna, nongina ami ghe apasungaala me erooroo tani aisausia mene katoa tale koronna niapasunga, me erooroo tani kiso lo atoa la sessa tee inangari koronna.

10 Poli aue eoroieili taumattu ngatoa aue la tau nissakeaa me tau ni-nim sama ila me tau nikamekame ila, tani ila o lo atoa la aasarasarakana uungua ni-isoiso. 11 Uaulia etaira va karika la mene apasunga, poli ngila ghe gheleila katoa taumattu me tee natuira atoa tale kateva kateva ale, ngila ghe oghi vulula inangari koronna, laghe nim gheelei isaa o niapasunga tani ghaa uneira viliki veu. 12 Kateva taumattu eKrit la ghe kolokoloa va propete ia ghe uela va, “Taumattu nge Krit atoa, tau nikamekame ila. Ila nongina sesa ghaata kkena atoa, mangoona ila, me tau ninamanama ila.” 13 Isaa o inangari koronna. Liuna avalua o me uppooa inangari sarasarakana etaira, me aue la roo tani sarasarakana tale uneira niaikaaia. 14 Me la rau mene tau lao nannaaira tale kaluira kiukiu marrippana aJiu etoa, me inangari lo atoa la liuliu viliira tale inangari koronna la poppooa ngasarasarakana. 15 Lo atoa urunguitaniira raarangisana, voto akapa etaira raarangisana, me ta lo atoa urunguitaniira karika raarangisana me karika la aikaaia, karika righi voto etaira raarangisana, ta isaa akapa ninanna me karika la kilakila va eaa sesa me masina. 16 La ue va la kilakila God, me gheleiaaira eaapasunga va karika la kilakilaia, ila mauuna ila, karika la roo tani nongo usila, me karika muenna ila tani ghelei niuungu masina.

Copyright information for `EMI