Titus 2

Inangari tani apasunga tale asease taumattu

Me io uapasunga voto koronna elaolao aitaua tee koronna niapasunga. Uaulia ta taita namu ngatoa va la aitara tokatokaaira, me uunguaaira, me aippooaira, me la nanna ngamasina. La tani ghulughuluena tale uneira niaikaaia, me niaielousi, me la tingina akorokorongana eghaa nau eruu.

Me tale ia nonga o salana atikirighi, uapasunga ta vause namu ngatoa, tani apasunga va la oneonea God. La rau mene kasu see tani ppooa sesa voto ta mene katoa, me la rau mene toka aloanna tani toka ropiropi sesa manu, ta la apasunga ta katoa saa voto masina. Liuna avalua o me ila o vause namu ngatoa la apasunga ta llo vause aviri laghe laila, tani ailousia taitaniira atoa me natuira atoa, me la nanna ngamasina, me la raarangisana, me tani masi vause tani aitara paa ngale, me tani aisausia, me tani oneonea taitaniira atoa, me aue karika teva eppooa saasakiaa tale inangarina ateva God.

Me tale ia nonga o salana atikirighi, uapasunga tee tale llo taita aviri laghe laila, tani nanna ngamasina tale voto akapa. Me io uapasunga nonga masi voto. Urau mene usimaghalua nau uaapasunga, me uapasunga tale masi ninannaa me nioneonea, me utani apasunga nonga koronna tana inangari, me karika teva aue auliulieinio. Arova ughelei evalua o, tau ngai ssateem atoa karika aue la ghaulia teeio righi voto, me aue la palata.

Uapasunga ta tau ngai uungu etoa karika la tokatoka tale aloanaaira va la nongo usila kapuira namu ngatoa tale isaa akapa voto. Me la tau lao nannaaira me sarasarakaniaaira tani ghelei voto erooroo tani ghelei emasimasi kapuira namu ngatoa, me la rau mene ssakea etaira. 10 La tani apasunga va la rooroo tani atoka tuutuliira etaira tale isaa akapaaili voto la gheelei me karika la ainao peiira, me aue la oneonea inangarina God tau ngai asaangita ia.

God eaalona akapa taumattu ngatoa tani saanga

11 Poli tale maamasinaane God easaangi taumattu ngakapa atoa, ang ghe kauerekatila. 12 Eaapasunga etaita tani ue va “karika” tale voto karika ita oneonea God etana me sesa voto kosa ateva ealoanna, me ita nanna ngamasina, ita ghulughuluena, me ita oneonea God tale tokatokaaita tale nau etiulu oia, 13 nau ita toitoi esarasarakanaaili tale masi nau eteva nau kapuita Goto ateva me tau ngai asaangi eteva Iesu Karisto emae tale sarasarakaniaane me mallangina ateva. 14 Ghe taue mae sio etaita tani ghaa oghita tale isaa akapa sesa voto me tani ghelei eraarangisana taumattu tani kapunaaili ila me la ghannaaili tani ghelei masi niuungu.

15 Me isaa toko voto utani apasunga. Uaippooaa teeila tani asarasarakanaila me ukisoila tale inangari matuutuliena. Urau mene tau velu teva va etaraa loio sio euu.

Copyright information for `EMI