Titus 3

Tani ghelei voto masina

Umene aulia ta tau ngaiesoa ngatoa va la oneonea lo atoa la muemueinila me matuutuliena ila tani nongo usila me la ghaimanomanosia tani ghelei masi niuungu, me tani rau mene ppooa saasakia tee kateva, me tani rau mene aikiso, me tani nnaa mene kateva, me tani siua nannaaira tale isaa akapa taumattu.

Poli ita tee tale nau to ang ghe lao sio, alokapakapa ita me karika ita ghe nongonongo usila me laghe kametala me ita ghe nim uungu tale ase niateatea sarasarakanaaili me ase nimasmasi. Ita ghe tokatoka tale ninannaa tani ghelei saasakiaa kateva me tani sessaita ta lo atoa peiira me uunguaaira me ita karika. Laghe sessa teeita me ita, ita ghe sessa tee mene katoa. Me nau masi aisausiaane me aielousiaane God tau ngai asaangita ia ghe kauerekatila, ghe asaangitala. Karika va tale voto ghulughuluena ita ghe gheelei ta poli alousiusiaane, ghe asaangitala tale nisuusuu tale nilutu aouna me nighelei aouna kanna Spirit Manga ateva. Poli Iesu Karisto ghe matela etaita tani asaangita, God ghe tautau sio Spirit Manga ateva etaita, me karika ghe ghaaghaa oghia. Me nau God ghe ghelei eghulughuluenaitala poli maamasinaane, ita, ita rooroo va ita ghaa voto ita taatara lao etana tale maulue ateva tokatoka liu ia. Ita aatoka tuutuliita tale isaa oia inangari. Me aghanna va utani aulia ngakorokorongana isaa oia voto me lo atoa la ghaiesoa ta God, la ainangananga tani taula lao tani ghelei masi niuungu. Isaa o voto masinaaili me esausi taumattu ngakapa atoa.

Me uakekkelio tale nisama alokapakapana me kiukiuiita me tuvura atoa me niaisoa me niaikiso tale inangari tale uungua inangari nipaopao. Poli isaa o voto karika aue sausi taumattu, me nim kamena. 10 Uaulia kiena lo ateva taumattu eaatoka apolapola taumattu. Uaulia katengaata etana, vara me umene aulia ghaluene etana. Nau uruu, urau mene ghelei mene righi llo etana. 11 Aue ukilaaili va ia o ase taumattu ngateva sesa ia me tau ssavoto ia me gheegheleiaane eaapasunga aotu va sesa taumattu ia.

Airuuruu tale inangari

12 Nau eteva asuu aatu Atemas o Tikikus etam, utootoonga ngakapa ase salana tani mae taraieghi eNikopolis, poli aghanna tani toka oia eNikopolis nau nikkaili me kuukuu eteva. 13 Ughelei saa llo voto urooroo tani ghelei tani sausi Senas tau ngai sausia tale niaisakei ia me Apolos tale kasukasuaairarua me karika lalu mene tukuna tale voto lalu anna. 14 Me tee, kapuita taumattu ngatoa la tani ghaa alomasaanga tani taula lao tani ghelei masi niuungu, me aue la rooroo tani tau lao voto ta lo atoa la aloana niaisausi, me la rau nim mene toka me karika la ghelei righi voto.

15 Ila akapa lo atoa la tokatoka teeieghi la suu atu sio masimasiaaira etam. Am amasimasi lo atoa la ghailousieinamami tale niaikaaia.

Alooloo sae va maamasinaane etoka akapa etaimim.

Copyright information for `EMI