a5:1Lo 8:17-18; Kl 3:4
b5:2Jo 21:15-17; Ap 20:28; 1 Ti 3:8; Ta 1:7; Pm 14
c5:31 Ko 4:16; 2 Ko 1:24; Pl 3:17; Ta 2:7-8
d5:4Ese 34:1; 1 Ko 9:25
e5:5Pot 3:34; Mt 23:12; Jo 13:14; Ep 5:21; Je 4:6; 1 Jo 2:12-14
f5:6Jop 22:29; Mt 23:12; Lu 14:11, 18:14; Pl 2:8-9; Je 4:10
g5:7Wee 52:22; Mt 6:25-30
h5:8Wee 22:13; 1 Te 5:6
j5:9Ep 6:11-13; Je 4:7
k5:10Lo 8:18; 2 Ko 4:17; 1 Te 2:12, 5:24; 1 Pi 1:6
l5:111 Pi 4:11
m5:12Ap 15:22,40
n5:13Ap 12:12,25, 13:13, 15:37-39; Kl 4:10; 2 Ti 4:11; Pm 24: 2 Jo 1; Pa 17:5
p5:14Lo 16:16; 1 Ko 16:20; 2 Ko 13:12

1 Peter 5

Isingi akali dupanya kalai dupa

Namba a, b  nyakamanya isingi akali kalyamino dopale dokome Kataisa tanda neamo kandeo dupa endakali lamaingi. Dee tii pipae tanga panatamo dokonya namba nyakama-pipa awapa kalyamanoaka. Nambame nyakamanya isingi akali dupa dapa lao mona sakatasilyo: nyakamame Gotenya sipisipi nyakama-pipa awapa kalyamino dupa setakamaiyoo kalyepape. Setakamaiyoo katao pituu, pyepa lao tuu lapiminosa pilyamanona lao masala naenya, Goteme pipimi laka lao masilyamoli pyoo mona sakatao pyoo kalyepape. Nyakamame kalai pilyamino dokonya yole iki nyemana lao putiti nakaenya, tangeme pyuani kayao pyoo kalyepape. Goteme c  setao katakalapape lelyamo endakali dupanya nyakama kamongo alyasale joo nakalyepape. Opa napinya sipisipi kambu dokonya nyakamanya mana epe minao laitaka pyoo kalyepape. Dopa d  pyoo katataminopa, Setao Katenge Mupa doko panao ipatamo gii dokopa tii pipae koyala naenge yole doko nyakama nyetami.

Namba anasale joo kalyona lao masoo kalyepape

Nyakama e  akali dupame isingi akali dupanya pundipundi kalyepape. Nyakama pitakame mendenya anasale joo kata kata pingi mana doko yonge pee joo pee pyoo kalyepape. Doko, namba alysale joo kalyona lao masingi endakali dupanya kaitini doko Goteme lyokata lyokata pingi. Namba anasale joo kalyona lao masingi endakali dupa kandao baame mona epe palenge. Dopana, f  baanya gii dokonya nyakama alyasale kalyepa latana lao masetala, nyakama baanya kingi pupu lapae dokonya pundipundi katao anasale joo kalyona lao masoo kalyepape. Baame g  nyakama lao masoo kalyamo tenge dokonya nyakamanya monanya kenda pipae dupa pitaka baa-kisa pyasalapape.

Satane doko daa latala Gote lao masalapape

Mena h  layone
b layoneLayone doko pusii jepae andake mendeme endakalipi pulumakawapi pyao kumasingi.
mendeme ŋyuu londolondo lao paengeli pyoo nyakamanya yandapipi Satane dokome endakali mende pyao nalanya maa paliuu kutao paelyamona, nyakama kandao katapala tangeme tange isoo kalyepape.
Nyakamame j  kyoto joo masoo minao katao, Satane doko daa latala tuu pyoo kalyepape. Dopa pyoo katao nyakama tanda dilyamino dopaka pyoo Kitisene endakali yango yuu pitakanya kalyamino dupa tanda mailyaminoakana lao masoo kalyepape. 10 Goteme k  mona epe paliuu epe dupa pitaka dyoo kalyamo dokome baanya tii pipae dokonya nyakama Kataisapa pakatae tanga tangapi katatamina lao ipupa latea. Nyakama gii kuki tanda nao katapataminopa, Gote baa tangeme nyakama auu pisoo tolasoo, kyoto injisoo, pupu lasoo pita. 11 Pupu l  lapae doko tanga tangapi baanyaka lamo. Kiniaka.

Etao lasa leamo pii dupa

12 Naimanya m  kaiminingi Silipenasa nambame tungi pilyo dokome pii muu pipae atupa pepa pyekena lelyo. Nambame pii datupame nyakama kyoto joo kalyepale lao mona sakatasoo Gotenya mona epe palenge angi doko panasilyo. Nyakama dokonya kyoto joo katapenge. 13 Kitisene n  endakali nyakama-pipa yapao nyepae Bapilone
d  bapiloneWamba Olotesamene gii dokopa Bapilone tange dupame koaka pyoo katao koonya kenge soo kateami-pyaa. Dokopa taono Bapilone doko koona lao kenge singi doko nyoo taono Loma makande pyoo waa katao lapae silyamo.
yuu dakenya kalyamino dupapi nambanya wane Makepi dupame nyakama kandao auu pyoo kalyepape lelyamino.
14 Dopana, p  nyakamame nyakama tangelapo mende auu pyoo katena laa laa pyoo Gotenya endakali dupame pipengeli pyoo mende kopyoo nunu pii pii pyoo kalyepape. Nyakama pitaka Kataisapa pakatae katao mona lyuu lao kalyepape.

Copyright information for `ENQ