a1:1Jen 1:1; Jo 1:30, 3:17, 10:30, 17:5; 1 Jo 1:1-2; Pa 19:13
b1:3Wee 33:9; Jo 3:35; 1 Ko 8:6; Kl 1:15-16; Ip 1:1-3; Pa 3:14
c1:4Jo 5:26, 11:25, 14:6
d1:5Jo 3:19, 8:12, 9:5, 12:46; 1 Jo 2:8
e1:6Mt 3:1; Mk 1:4; Lu 1:13-17,76, 3:2-3
f1:7Jo 1:19-34
g1:8Jo 1:20, 5:35
h1:9Jo 3:19, 8:12, 12:46; 1 Jo 2:8
i1:10Jo 1:3, 8:23, 11:27, 13:1, 17:25; 1 Jo 2:15
j1:12Osi 2:1; Jo 10:35; Ga 3:26; 1 Jo 3:2, 5:13
k1:13Jo 3:3-6; Je 1:18; 1 Pi 1:23; 1 Jo 3:9, 5:18
l1:14Eke 34:6; Wee 85:9; Ais 60:1-2; Lu 9:32; Jo 2:11, 17:5; Ga 4:4; Pl 2:7; Ip 2:14; 1 Jo 1:1-3
m1:15Mt 3:11; Jo 1:27,30
n1:16Lo 5:21; Ep 1:23; Kl 1:19, 2:9-10
o1:17Eke 34:10,28,32; Dit 33:4; Jo 7:19; Lo 6:14, 10:4
p1:18Eke 33:20; Dit 34:10; Mt 11:27; Jo 3:11, 6:46; Kl 1:15; 1 Ti 6:16
q1:19Jo 1:6-8,15, 5:33
r1:20Lu 3:15; Jo 3:28; Ap 13:25
s1:21Dit 18:15,18; Mal 4:5; Mt 11:14, 16:14, 17:12-13; Mk 9:13; Jo 6:14, 7:40
u1:23Ais 40:3; Mk 1:3; Lu 3:4
v1:25Mt 21:25; Jo 1:33
w1:26Jo 7:27
x1:27Jo 1:15; Ap 13:25
y1:28Jo 3:26, 10:40
z1:29Ais 53:6-7,12; Jo 1:36; Ap 8:31-35; 1 Ko 5:7; 1 Pi 1:18-20
aa1:30Jo 1:15, 8:58
ab1:32Ais 11:2, 61:1; Mt 3:16; Jo 3:34
ac1:33Mt 3:11; Lu 3:2-3; Jo 3:5
ad1:34Ais 42:1; Mt 3:17, 17:25, 27:54; Lu 9:35, 23:35
ae1:35Lu 17:18
af1:36Jo 1:29
ag1:40-42Mt 4:18-22; Mk 1:16-20; Lu 5:2-11
ah1:411 Sam 2:10; Wee 2:2; Dan 9:25; Jo 4:25
ai1:42Mt 16:18-19; Mk 3:16; 1 Ko 15:5
aj1:43Mt 8:22, 9:9, 10:3; Mk 2:14; Jo 6:5, 14:8
ak1:44Jo 12:21
al1:45Dit 18:18; Ais 7:14, 9:6; Jet 23:5; Ese 34:23; Lu 24:27
am1:46Mt 13:53-57; Mk 6:2-3; Jo 7:41,42
an1:47Wee 32:2
ao1:48Mt 9:4; Lu 6:8; Jo 2:25, 6:61,64
ap1:49Wee 2:7; Mt 14:33, 16:16, 27:42; Mk 3:11, 15:32; Jo 6:15, 12:13
aq1:51Jen 28:12; Lu 3:21

John 1

Pii doko lete katenge

Tee a  pyala nayamo dokopa Pii doko katea-pyaa. Pii doko Gote-pipa awapa katea-pyaa. Pii doko baa Gote. Tee pyala nayamo dokopa Pii dokopa Gote-pipa katea-pyaa. Baame b  dupa pitaka pyoo injia-pyaa. Dupanya mende waka mendenya-kaita pyakalyala nayamopa baame pyoo injia-pyaa. Baa c  ketae lete katenge doko sia-pyaa. Lete katenge dokome endakali dupa tii pisia-pyaa. Tii d  pipae dokome iminjetae doko tii pisilyamopa iminjetae dokome tii pipae doko ita naminingi.

Akali e  mende Goteme epena leamopa ipao katea. Baa kenge Jone lenge. Baame f  pii lamaiyanya ipao katea. Endakali dupa pitakame baanya pii sepala masoo minina lao baame tii pipae dokonya lao pii lamaiyanya ipao katea. Jone g  baa tii pipae doko daa. Dopaka doko, baame tii pipae dokonya lao pii lamaiyanya ipao katea. Endakali h  dupa pitaka tii pisoo katenge tii pipae angi doko isa yuunya epea.

10 Baame i  yuu dake pyoo injetala kateamopa yuunya endakali dupame baa masala nayami. 11 Baa baanya yuu tenge dokonya epeamopa baanya endakali dupame baa lanyala nayami. 12 Dopaka j  doko, endakali baa lanyoo baa lao masoo miniami dupa baame kapana latala Gotenya wane injisia. 13 Dupa k  Gotenya wane jiamino doko, endangi takangepinya ipangepi, yonge itangepi, endakalimi mandenge mana dokonyapi dupanya mendenya daa. Gote tangeme dupa baanya wanena lao mandea.

14 Pii l  doko endakali jetala naimanya kainanya katea. Naimame baanya tii pipae doko kandeama. Tii pipae dopale doko Ikiningi mendai iki dokome Takange-kisa nyia. Baa mona epe palyakao paliuu kiningi mana minalakao minao katenge.

15 Joneme m  baanya lao pii puu lao dapa lea: “Akali doko kandao nambame nyakama langyoo, ‘Namba watao maitapyao epelyamo akali doko nambanya alyasale. Doko, namba namandengesa baa wamba katea-pyaana,’” lea.

16 Baa n  mona epe palyakao palipala naima pitaka kandao epawaka mona epe palea. 17 Doko, o  Goteme mana setapae dupa Mosese-kisa maiya-pyaa. Dopaka doko, mona epe palengepa kiningi manapa dolapo Jisasa Kataisa-kisa epea. 18 Endakalimi p  Gote paa mendaipi mende etete nakandeami. Gotenya Ikiningi Gote mendai iki Takangenya mona itangenya katenge dokome Gote doko dopalena lao panao naima langia.

Jone Kaimbu Pingi dokome pii lamaiyamo doko

(Mt 3:1-12; Mk 1:7-8; Lu 3:15-17)

19 Jetusaleme q, r  tange Juta dupame Jone doko aipa pipaepe lao akali pitisapi Lipaipi mendapuame pisoo sala pena leaminopa Jone baa tangeme yapae napyoo tolao lao panao pituu, “Namba Kataisa doko daana,” lea. 21 Dopa s  leamopa dokaitame baa pisoo, “Dopa tamo kandao doko, emba apipi? Emba Ilainjape?” leami. Dopa leaminopa baame, “Namba doko daana,” lea. Dokopa dokaitame, “Emba akali Potopesa
a potopesa Juta dupame Mesaya epelyamona lao ipupenge Potopesa dokope lao masetala, “Emba Potopesa dokope?” lao pisiami-pyaa.
dokope?” leami. Baame yanu pyao, “Daana,” lea.
22 Dopa leamopa dokaitame baa pisoo, “Embame emba dopa pipaena lao naima langi. Naimame pao naima pupa lalamino akali dupa lamaimana, embame emba tange kandao apina leepe?” leami. 23 Dopa u  leaminopa baame yanu pyao “Akali potopesa Aisayame lao pituu, ‘Akali mendeme endakali napalenge yuu dokonya katapala Kamongonya kaitini doko tolasakamaiyepape lao wii lao katatana,’ lea-pyomo doko nambana,” lea.

24 Patasi dupame akali dokaita pena leami. 25 Dokaitame v  baa pisoo, “Emba Kataisa doko mauwapi, Ilainja mauwapi, Potopesa doko mauwapi dupanya mende daa tamo kandao doko, aipuma endakali dupa kaimbu pilipi?” leami. 26 Dokopa w  Joneme yanu pyao, “Nambame endakali dupa endakimi kaimbu pilyona, nyakamanya kainanya akali mende kalyamona doko nyakamame nakandelyamino. 27 Baa x  namba watao maitapyao ipanya pilyamo. Nambame baanya moko pee pingi kende doko tata lakamaipenge namba epe daana,” lea.

28 Dutupa y  endaki Jotane omotena Joneme kaimbu pyakamaiyoo kateamo yuu Betani dokonya yaka lea.

Gotenya Sipisipi Yakane doko

29 Taita z  dopa pyoo Joneme baa kateasa Jisasa epeamo kandatala lao pituu, “Gotenya Sipisipi Yakane dokome yuunya endakali dupa pitakanya koo dupa kunanya nepenge dokona kanjepa! 30 Nambame aa  akali doko kandao lao pituu, ‘Namba watao maitapyao epelyamo akali doko namabanya alyasale. Doko, namba namandengesa baa wamba katea-pyaana,’ leo. 31 Nambame baa apipi lao kanja nayawaka doko, baa Isataele endakali dupa laitaka pyaanya nambame endakimi dupanya ipao kaimbu pyakamaiyona,” lea.

32 Joneme ab  pii lamaiyoo lao pituu, “Sipitisa doko yaka maileo joo kaiti-kisa katao isa ipao baa-kisa peteamo kandeo. 33 Nambame ac  baa kanja nayao katewaka doko, endakimi kaimbu pyakamaiya puu leamo Gote dokome namba langyoo, ‘Sipitisa doko ipao akali mende-kisa pititamo kandate. Akali dokome Oli Sipitisa dokome kaimbu pyakamaitana,’ lea. 34 Nambame ad  akali doko kandatala baa Gotenya Ikiningi dokona lapuna,” Joneme lea.

Jisasame disaipele tee pyao nyiamo doko

35 Oo ae  yongama Jone baa dee baanya akali disaipele dupanya lapoma-pipa dokonya awapa katea. 36 Baame af  Jisasa ipao peamo kandatala, “Gotenya Sipisipi Yakane doko kanjepa,” lea. 37 Baame dopa leamo doko disaipele dolapome sepala Jisasa watao peambi. 38 Watao peambinopa Jisasame maitakaita kandapilyetala dolapo pisoo, “Nyilyambo aki kutao epelyambipi?” lea. Dopa leamopa dolapome baa pisoo, “Lapae, emba andusa palengepe?” leambi. (Kenge Lapae doko kapilyoo, Mana Lenge Akali lenge.) 39 Baame dolapo lamaiyoo, “Kanjepale ipupa,” lea. Dokopa dolapome pao baa palenge anda doko kandatala koto doko baa-pipa kateami. Dokopa yuu alemanjetala kiloko gii kitomende laa epea.

40 Joneme ag  leamo doko sepala Jisasa watao peambino akali dolaponya mende doko Saimone Pitanya kaiminingi Endutu. 41 Akali ah  dokome pupae lao pao baanya kaiminingi Saimone lenge doko kandatala lamaiyoo, “Nalimbame Mesaya doko kandatalambanona,” lea-pyaa. (Kenge Mesaya doko kapilyoo Kataisa lenge.) 42 Dopa ai  latala baame Saimone laminao Jisasa kateasa epea. Dokopa Jisasame baa kandatala lao pituu, “Emba Saimone, Jone ikiningi dokona, emba kandao kenge Sipasa lelyona,” lea. (Kenge Sipasa doko kapilyoo Pita lenge. Kenge dolaponya tenge doko kana.)

Jisasame Pilipa Natanielepa epena leamo doko

43 Oo aj  yongama Jisasa baa Galili yuu dokonya patoo lao masetala, pao baame Pilipa kandatala lamaiyoo, “Emba namba watao ipu,” lea. 44 Pilipa ak  baa Endutupa Pitapa-pipa yuu taono mendai Betesaita tangeaka. 45 Pilipame al  Nataniele kutao kandatala lamaiyoo, “Mana setapae buku dupanya Moseseme akali mendenya lao pepa piapi dee potopesa dupame apata akali dokonya lao pepa piamipi akali doko kandatalamano. Baa Jisasa. Baa Josepe ikiningi Nasatete tangena,” lea-pyaa. 46 Dopa am  leamopa Natanieleme baa lamaiyoo, “Opale epe mende Nasatete yuu dokonya kapa pao pyakalyetape?” lea-pyaa. Pilipame baa lamaiyoo, “Kanjale ipu,” lea-pyaa.

47 Jisasame an  baa kateasa Nataniele epeamo kandatala baa kandao, “Endakali minakasala naenge Isataele angi dake kanjepa,” lea. 48 Natanieleme ao  baa pisoo, “Aipa petala embame namba kandelepe?” lea. Dopa leamopa Jisasame baa lamaiyoo, “Pilipame emba ipu latala nayapumopa, emba piki ita tenge dokonya kataleno dokopa kanjona,” lea. 49 Natanieleme ap  yanu pyao, “Mana Lenge Akali, emba Gote Ikiningi, Isataelemanya Kiŋi dokona,” lea. 50 Jisasame baa lamaiyoo, “Nambame emba piki ita tenge dokonya katapinopa kanjona lelyo dokonya masoo minate aipape? Tanga embame dake ita minao etete andake dupa kandatena,” lea. 51 Dopa aq  latala dee baa lamaiyoo, “Nambame nyakama etete kiningi langilyona, kaiti doko wakale petae setamopa Endakalinya Ikiningi doko-kisa Gotenya enjele dupa lalyoo lanawapi pyoo katatamino kandatamina,” lea.

Copyright information for `ENQ