Gen 1:1

(ESV)
In the beginning, God created the heavens and the earth.
(Viet)
Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Gen 1:2

(ESV)
The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

(Viet)
Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.

Gen 1:3

(ESV)
And God said, “Let there be light,” and there was light.
(Viet)
Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.

Gen 1:4

(ESV)
And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness.
(Viet)
Ðức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.

Gen 1:5

(ESV)
God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, the first day.

(Viet)
Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.

Gen 1:6

(ESV)
And God said, “Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters.”
(Viet)
Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.

Gen 1:7

(ESV)
And God made the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. And it was so.
(Viet)
Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.

Gen 1:8

(ESV)
And God called the expanse Heaven. And there was evening and there was morning, the second day.

(Viet)
Ðức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.

Gen 1:9

(ESV)
And God said, “Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear.” And it was so.
(Viet)
Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.

Gen 1:10

(ESV)
God called the dry land Earth and the waters that were gathered together he called Seas. And God saw that it was good.

(Viet)
Ðức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

Gen 1:11

(ESV)
And God said, “Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind, on the earth.” And it was so.
(Viet)
Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Ðất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.

Gen 1:12

(ESV)
The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. And God saw that it was good.
(Viet)
Ðất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

Gen 1:13

(ESV)
And there was evening and there was morning, the third day.

(Viet)
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.

Gen 1:14

(ESV)
And God said, “Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night. And let them be for signs and for seasons, and for days and years,
(Viet)
Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;

Gen 1:15

(ESV)
and let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth.” And it was so.
(Viet)
lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.

Gen 1:16

(ESV)
And God made the two great lights—the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night—and the stars.
(Viet)
Ðức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.

Gen 1:17

(ESV)
And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth,
(Viet)
Ðức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất,

Gen 1:18

(ESV)
to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good.
(Viet)
đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

Gen 1:19

(ESV)
And there was evening and there was morning, the fourth day.

(Viet)
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.

Gen 1:20

(ESV)
And God said, “Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens.”
(Viet)
Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.

Gen 1:21

(ESV)
So God created the great sea creatures and every living creature that moves, with which the waters swarm, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good.
(Viet)
Ðức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

Gen 1:22

(ESV)
And God blessed them, saying, “Be fruitful and multiply and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.”
(Viet)
Ðức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.

Gen 1:23

(ESV)
And there was evening and there was morning, the fifth day.

(Viet)
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.

Gen 1:24

(ESV)
And God said, “Let the earth bring forth living creatures according to their kindslivestock and creeping things and beasts of the earth according to their kinds.” And it was so.
(Viet)
Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Ðất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy.

Gen 1:25

(ESV)
And God made the beasts of the earth according to their kinds and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good.

(Viet)
Ðức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

Gen 1:26

(ESV)
Then God said, “Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.”

(Viet)
Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

Gen 1:27

(ESV)
So God created man in his own image,
in the image of God he created him;
male and female he created them.

(Viet)
Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

Gen 1:28

(ESV)
And God blessed them. And God said to them, “Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth.”
(Viet)
Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

Gen 1:29

(ESV)
And God said, “Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food.
(Viet)
Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.

Gen 1:30

(ESV)
And to every beast of the earth and to every bird of the heavens and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food.” And it was so.
(Viet)
Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy.

Gen 1:31

(ESV)
And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.

(Viet)
Ðức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.
Copyright information for ESV, Viet