379 verses
ESVABGk
Gen 3:15
I will put enmity between you and the woman,
and between your offspring and her offspring;
he shall bruise your head,
and you shall bruise his heel.”
και έχθραν θήσω αναμέσον σου και αναμέσον της γυναικός και αναμέσον του σπέρματός σου και αναμέσον του σπερματός αυτής αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και συ τηρήσεις αυτού πτέρναν
Gen 8:5
And the waters continued to abate until the tenth month; in the tenth month, on the first day of the month, the tops of the mountains were seen.

το δε ύδωρ πορευόμενον ηλαττονούτο έως τω δεκάτω μηνός τη πρώτη του μηνός ώφθησαν αι κεφαλαί των ορεών
Gen 11:4
Then they said, “Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth.”
και είπον δεύτε οικοδομήσωμεν εαυτοίς πόλιν και πύργον ου η κεφαλή έσται έως του ουρανού και ποιήσωμεν εαυτοίς όνομα προ του διασπαρήναι επί προσώπου πάσης της γης
Gen 28:11
And he came to a certain place and stayed there that night, because the sun had set. Taking one of the stones of the place, he put it under his head and lay down in that place to sleep.
και απήντησε τόπω και εκοιμήθη εκεί έδυ γαρ ο ήλιος και έλαβεν από των λίθων του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και εκοιμήθη εν τω τόπω εκείνω
Gen 28:12
And he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God were ascending and descending on it!
και ενυπνιάσθη και ιδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη ης η κεφαλή αφικνείτο εις τον ουρανόν και οι άγγελοι του θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ΄ αυτή
Gen 28:18
So early in the morning Jacob took the stone that he had put under his head and set it up for a pillar and poured oil on the top of it.
και ανέστη Ιακώβ το πρωϊ και έλαβε τον λίθον ον υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού και έστησεν αυτόν στήλην και επέχεεν έλαιον επί το άκρον αυτής
Gen 40:16
When the chief baker saw that the interpretation was favorable, he said to Joseph, “I also had a dream: there were three cake baskets on my head,
και είδεν ο αρχισιτοποιός ότι ορθώς συνέκρινε και είπε τω Ιωσήφ καγώ είδον ενύπνιον και ώμην τρία κανά χονδριτών αίρειν επί της κεφαλής μου
Gen 40:17
and in the uppermost basket there were all sorts of baked food for Pharaoh, but the birds were eating it out of the basket on my head.”
εν δε κανώ τω επάνω από πάντων των γενών ων Φαραώ εσθίει έργον σιτοποιού και τα πετεινά του ουρανού κατήσθιεν αυτά από του κανού του επάνω της κεφαλής μου
Gen 40:19
In three days Pharaoh will lift up your headfrom you!—and hang you on a tree. And the birds will eat the flesh from you.”

έτι τριών ημερών και αφελεί Φαραώ την κεφαλήν σου από σου και κρεμάσει σε επί ξύλου και φάγεται τα όρνεα του ουρανού τας σάρκας από σου
Gen 48:14
And Israel stretched out his right hand and laid it on the head of Ephraim, who was the younger, and his left hand on the head of Manasseh, crossing his hands (for Manasseh was the firstborn).
εκτείνας δε Ισραήλ την χείρα την δεξιάν επέθηκεν επί την κεφαλήν Εφραίμ ούτος δε ην ο νεώτερος και την αριστεράν επί την κεφαλήν Μανασσή εναλλάξ τας χείρας
Gen 48:17
When Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him, and he took his father’s hand to move it from Ephraim’s head to Manasseh’s head.
ιδών δε Ιωσήφ ότι επέβαλεν ο πατήρ αυτού την χείρα την δεξιάν αυτού επί την κεφαλήν Εφραίμ βαρύ αυτώ κατεφάνη και αντελάβετο Ιωσήφ της χειρός του πατρός αυτού αφελείν αυτήν από της κεφαλής Εφραίμ επί την κεφαλήν Μανασσή
Gen 48:18
And Joseph said to his father, “Not this way, my father; since this one is the firstborn, put your right hand on his head.”
είπε δε Ιωσήφ τω πατρί αυτού ουχ ούτως πάτερ ούτος γαρ ο πρωτότοκος επίθες την δεξιάν σου επί την κεφαλήν αυτού
Gen 49:26
The blessings of your father
are mighty beyond the blessings of my parents,
up to the bounties of the everlasting hills.
May they be on the head of Joseph,
and on the brow of him who was set apart from his brothers.
ευλογίας πατρός σου και μητρός σου υπερίσχυσεν υπέρ ευλογίας ορεών μονίμων και επ΄ ευλογίαις θινών αιωνίων έσονται επί κεφαλής Ιωσήφ και επί κορυφής ων ηγήσατο αδελφών
Exod 12:9
Do not eat any of it raw or boiled in water, but roasted, its head with its legs and its inner parts.
ουκ έδεσθε επ΄ αυτών ωμόν ουδέ ηψημένον εν ύδατι αλλ΄ η οπτά πυρί κεφαλήν συν τοις ποσί και τοις ενδοσθίοις
Exod 16:16
This is what the Lord has commanded: ‘Gather of it, each one of you, as much as he can eat. You shall each take an omer, according to the number of the persons that each of you has in his tent.’”
τούτο το ρήμα ο συνέταξε κύριος συναγάγετε απ΄ αυτού έκαστος εις τους καθήκοντας γόμορ κατά κεφαλήν κατά αριθμόν ψυχών υμών έκαστος εν τοις σκηναίς υμών συλλέξατε
Exod 26:24
they shall be separate beneath, but joined at the top, at the first ring. Thus shall it be with both of them; they shall form the two corners.
και έσονται εξ ίσου κάτωθεν και κατά το αυτό έσονται ίσοι εκ των κεφαλών εις σύμβλησιν μίαν ούτω ποιήσεις αμφοτέραις ταις δυσί γωνίαις ίσαι έστωσαν
Exod 29:6
And you shall set the turban on his head and put the holy crown on the turban.
και επιθήσεις την μίτραν επί την κεφαλήν αυτού και επιθήσεις το πέταλον το αγίασμα επί την μίτραν
Exod 29:7
You shall take the anointing oil and pour it on his head and anoint him.
και λήψη του ελαίου του χρίσματος και επιχεείς αυτό επί την κεφαλήν αυτού και χρίσεις αυτόν
Exod 29:10
“Then you shall bring the bull before the tent of meeting. Aaron and his sons shall lay their hands on the head of the bull.
και προσάξεις τον μόσχον επί τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και επιθήσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου έναντι κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου
Exod 29:15
“Then you shall take one of the rams, and Aaron and his sons shall lay their hands on the head of the ram,
και τον κριόν λήψη τον ένα και επιθήσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού
Exod 29:17
Then you shall cut the ram into pieces, and wash its entrails and its legs, and put them with its pieces and its head,
και τον κριόν διχοτομήσεις κατά μέλη και πλυνείς τα ενδόσθια και τους πόδας ύδατι και επιθήσεις επί τα διχοτομήματα συν τη κεφαλή
Exod 29:19
“You shall take the other ram, and Aaron and his sons shall lay their hands on the head of the ram,
και λήψη τον κριόν τον δεύτερον και επιθήσει Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού
Exod 36:29
And they were separate beneath but joined at the top, at the first ring. He made two of them this way for the two corners.
και ήσαν εξ ίσου κάτωθεν και κατά το αυτό ήσαν ίσοι εκ των κεφαλών εις σύμβλησιν μίαν ούτω εποίησεν αμφοτέραις ταις γωνίαις ταις δυσί
Exod 38:25
The silver from those of the congregation who were recorded was a hundred talents and 1,775 shekels, by the shekel of the sanctuary:
και αργυρίου και αφαίρεμα παρά των επεσκεμμένων ανδρών της συναγωγής εκατόν τάλαντα και χίλιοι επτακόσιοι εβδομήκοντα πέντε σίκλοι δραχμή μία τη κεφαλή το ήμισυ του σίκλου κατά τον σίκλον τον άγιον
Lev 1:4
He shall lay his hand on the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him.
και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν του καρπώματος δεκτόν αυτώ εξιλάσασθαι περί αυτού
Lev 1:8
And Aaron’s sons the priests shall arrange the pieces, the head, and the fat, on the wood that is on the fire on the altar;
και επιστοιβάσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς τα διχοτομήματα και την κεφαλήν και το στέαρ επί τα ξύλα τα επί του πυρός τα οντα επί του θυσιαστηρίου
Lev 1:10
If his gift for a burnt offering is from the flock, from the sheep or goats, he shall bring a male without blemish,
εάν δε από των προβάτων το δώρον αυτού τω κυρίω από τε των αρνών και των ερίφων εις ολοκαύτωμα άρσεν άμωμον προσάξει αυτό και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν αυτού
Lev 1:12
And he shall cut it into pieces, with its head and its fat, and the priest shall arrange them on the wood that is on the fire on the altar,
και διελούσιν αυτό κατά μέλη και την κεφαλήν και το στέαρ αυτού και επιστοιβάσουσιν οι ιερείς αυτά επί τα ξύλα τα επί του πυρός τα επί τον θυσιαστηρίον
Lev 1:15
And the priest shall bring it to the altar and wring off its head and burn it on the altar. Its blood shall be drained out on the side of the altar.
και προσοίσει αυτό ο ιερεύς προς το θυσιαστήριον και αποκνίσει την κεφαλήν αυτού και επιθήσει ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον και στραγγιεί το αίμα προς την βάσιν του θυσιαστηρίου
Lev 3:2
And he shall lay his hand on the head of his offering and kill it at the entrance of the tent of meeting, and Aaron’s sons the priests shall throw the blood against the sides of the altar.
και επιθήσει τας χείρας αυτού επί την κεφαλήν του δώρου και σφάξει αυτό παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και προσχεούσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίμα επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων κύκλω
Lev 3:8
lay his hand on the head of his offering, and kill it in front of the tent of meeting; and Aaron’s sons shall throw its blood against the sides of the altar.
και επιθήσει τας χείρας επί την κεφαλήν του δώρου αυτού και σφάξει αυτό παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και προσχεούσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλω
Lev 3:13
and lay his hand on its head and kill it in front of the tent of meeting, and the sons of Aaron shall throw its blood against the sides of the altar.
και επιθήσει τας χείρας επί την κεφαλήν αυτού και σφάξουσιν αυτό έναντι κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και προσχεούσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλω
Lev 4:4
He shall bring the bull to the entrance of the tent of meeting before the Lord and lay his hand on the head of the bull and kill the bull before the Lord.
και προσάξει τον μόσχον παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου έναντι κυρίου και επιθήσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του μόσχου έναντι κυρίου και σφάξει τον μόσχον ενώπιον κυρίου
Lev 4:11
But the skin of the bull and all its flesh, with its head, its legs, its entrails, and its dung
και το δέρμα του μόσχου και πάσαν αυτού την σάρκα συν τη κεφαλή και τοις ακρωτηρίοις και τη κοιλία και τη κόπρω
Lev 4:15
And the elders of the congregation shall lay their hands on the head of the bull before the Lord, and the bull shall be killed before the Lord.
και επιθήσουσιν οι πρεσβύτεροι της συναγωγής τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου έναντι κυρίου και σφάξουσι τον μόσχον έναντι κυρίου
Lev 4:24
and shall lay his hand on the head of the goat and kill it in the place where they kill the burnt offering before the Lord; it is a sin offering.
και επιθήσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του χιμάρου και σφαξούσιν αυτόν εν τόπω ου σφάξουσι τα ολοκαυτώματα ενώπιον κυρίου αμαρτίας εστί
Lev 4:29
And he shall lay his hand on the head of the sin offering and kill the sin offering in the place of burnt offering.
και επιθήσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του αμαρτήματος αυτού και σφάξουσι την χίμαιραν την της αμαρτίας εν τω τόπω ου σφάξουσι τα ολοκαυτώματα
Lev 4:33
and lay his hand on the head of the sin offering and kill it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering.
και επιθήσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του της αμαρτίας και σφάξουσιν αυτό περί αμαρτίας εν τόπω ου σφάξουσι τα ολοκαυτώματα
Lev 5:8
He shall bring them to the priest, who shall offer first the one for the sin offering. He shall wring its head from its neck but shall not sever it completely,
και οίσει αυτά προς τον ιερέα και προσάξει ο ιερεύς το περί της αμαρτίας πρότερον και αποκνίσει ο ιερεύς την κεφαλήν αυτού από του σφονδύλου και ου διελεί
Lev 8:9
And he set the turban on his head, and on the turban, in front, he set the golden plate, the holy crown, as the Lord commanded Moses.

και επέθηκε την μίτραν επί την κεφαλήν αυτού και επέθηκεν επί της μίτρας κατά πρόσωπον αυτού το πέταλον το χρυσούν το καθηγιασμένον άγιον ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή
Lev 8:12
And he poured some of the anointing oil on Aaron’s head and anointed him to consecrate him.
και επέχεε Μωυσής από του ελαίου της χρίσεως επί την κεφαλήν Ααρών και έχρισεν αυτόν και ηγίασεν αυτόν
Lev 8:14
Then he brought the bull of the sin offering, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the bull of the sin offering.
και προσήγαγε Μωυσής τον μόσχον τον περί της αμαρτίας και επέθηκεν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου του της αμαρτίας
Lev 8:18
Then he presented the ram of the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram.
και προσήγαγε Μωυσής τον κριόν τον εις ολοκαύτωμα και επέθηκεν Ααρών και υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού
Lev 8:20
He cut the ram into pieces, and Moses burned the head and the pieces and the fat.
και τον κριόν εκρεανόμησε κατά μέλη και ανήνεγκε Μωυσής την κεφαλήν και τα μέλη και το στέαρ
Lev 8:22
Then he presented the other ram, the ram of ordination, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram.
και προσήγαγε Μωυσής τον κριόν τον δεύτερον κριόν τελειώσεως και επέθηκεν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού
Lev 9:13
And they handed the burnt offering to him, piece by piece, and the head, and he burned them on the altar.
και το ολοκαύτωμα προσήνεγκαν αυτό κατά μέλη και την κεφαλήν και επέθηκεν επί το θυσιαστήριον
Lev 10:6
And Moses said to Aaron and to Eleazar and Ithamar his sons, “Do not let the hair of your heads hang loose, and do not tear your clothes, lest you die, and wrath come upon all the congregation; but let your brothers, the whole house of Israel, bewail the burning that the Lord has kindled.
και είπε Μωυσής προς Ααρών και Ελεάζαρ και Ιθάμαρ τους υιούς αυτού τους καταλελειμμένους τας κεφαλάς υμών ουκ αποκιδαρώσετε και τα ιμάτια υμών ου διαρρήξετε ίνα μη αποθάνητε και επί πάσαν την συναγωγήν έσται θυμός οι δε αδελφοί υμών πας ο οίκος Ισραήλ κλαύσονται τον εμπυρισμόν ον ενεπύρισθησεν κυρίου
Lev 13:12
And if the leprous disease breaks out in the skin, so that the leprous disease covers all the skin of the diseased person from head to foot, so far as the priest can see,
εάν δε εξανθούσα εξανθήσει λέπρα εν τω δέρματι και καλύψει η λέπρα παν το δέρμα της αφής από κεφαλής έως ποδών αυτού καθ΄ όλην την όρασιν του ιερέως
Lev 13:29
“When a man or woman has a disease on the head or the beard,
και ανδρί η γυναικί ω εάν γένηται εν αυτοίς αφή λέπρας εν τη κεφαλή η εν τω πώγωνι
Lev 13:30
the priest shall examine the disease. And if it appears deeper than the skin, and the hair in it is yellow and thin, then the priest shall pronounce him unclean. It is an itch, a leprous disease of the head or the beard.
και όψεται ο ιερεύς την αφήν και ιδού η όψις αυτής εγκοιλοτέρα του δέρματος εν αυτή δε θριξ ξανθίζουσα λεπτή και μιανεί αυτόν ο ιερεύς θραύσμά εστι λέπρα της κεφαλής η λέπρα του πώγωνός εστι
Lev 13:40
If a man’s hair falls out from his head, he is bald; he is clean.
εάν δε τινι μαδήση η κεφαλή αυτού φαλακρός εστι καθαρός εστιν
Lev 13:41
And if a man’s hair falls out from his forehead, he has baldness of the forehead; he is clean.
εάν δε κατά πρόσωπον μαδήση η κεφαλή αυτού αναφάλαντός εστι καθαρός εστιν
Lev 13:44
he is a leprous man, he is unclean. The priest must pronounce him unclean; his disease is on his head.

άνθρωπος λεπρός εστιν ακάθαρτός εστιν μιάνσει μιανεί αυτόν ο ιερεύς εν τη κεφαλή αυτού η αφή αυτού
Lev 13:45
“The leprous person who has the disease shall wear torn clothes and let the hair of his head hang loose, and he shall cover his upper lip and cry out, Unclean, unclean.’
και ο λεπρός εν ω εστιν η αφή τα ιμάτια αυτού έσται παραλελυμένα και η κεφαλή αυτού ακατακάλυπτος και περί το στόμα αυτού περιβαλέσθω και ακάθαρτος κεκλήσεται
Lev 14:9
And on the seventh day he shall shave off all his hair from his head, his beard, and his eyebrows. He shall shave off all his hair, and then he shall wash his clothes and bathe his body in water, and he shall be clean.

και έσται τη ημέρα τη εβδόμη ξυρήσεται πάσαν την τρίχα αυτού την κεφαλήν αυτού και τον πώγωνα και τας οφρύς και πάσαν την τρίχα αυτού ξυρήσεται και πλυνεί τα ιμάτια αυτού και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι και καθαρός έσται
Lev 14:18
And the rest of the oil that is in the priest’s hand he shall put on the head of him who is to be cleansed. Then the priest shall make atonement for him before the Lord.
το δε καταλειφθέν έλαιον το επί της χειρός του ιερέως επιθήσει ο ιερεύς επί την κεφαλήν του καθαρισθέντος και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς έναντι κυρίου
Lev 14:29
And the rest of the oil that is in the priest’s hand he shall put on the head of him who is to be cleansed, to make atonement for him before the Lord.
το δε καταλειφθέν έλαιον το ον επί της χειρός του ιερέως επιθήσει επί την κεφαλήν του καθαρισθέντος και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς έναντι κυρίου
Lev 16:21
And Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, and confess over it all the iniquities of the people of Israel, and all their transgressions, all their sins. And he shall put them on the head of the goat and send it away into the wilderness by the hand of a man who is in readiness.
και επιθήσει Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του χιμάρου του ζώντος και εξαγορεύσει επ΄ αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ και πάσας τας αδικίας αυτών και πάσας τας αμαρτίας αυτών και επιθήσει αυτάς επί την κεφαλήν του χιμάρου του ζώντος και εξαποστελεί εν χειρί ανθρώπου ετοίμου εις την έρημον
Lev 19:27
You shall not round off the hair on your temples or mar the edges of your beard.
ου ποιήσετε σισόην εκ της κόμης της κεφαλής υμών ουδέ φθερείτε την όψιν του πώγωνος υμών
Lev 21:5
They shall not make bald patches on their heads, nor shave off the edges of their beards, nor make any cuts on their body.
και φαλάκρωμα ου ξυρηθήσεσθε την κεφαλήν επί νεκρώ και την όψιν του πώγωνος ου ξυρήσονται και επί τας σάρκας αυτών ου κατατεμούσιν εντομίδας
Copyright information for ESV, ABGk