1Sam 1:9

(ESV)
After they had eaten and drunk in Shiloh, Hannah rose. Now Eli the priest was sitting on the seat beside the doorpost of the temple of the Lord.
(LXX)
καὶ ἀνέστη Αννα μετὰ τὸ φαγεῖν αὐτοὺς ἐν Σηλω καὶ κατέστη ἐνώπιον κυρίου, καὶ Ηλι ἱερεὺς ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ δίφρου ἐπὶ τῶν φλιῶν ναοῦ κυρίου.
(Alep)
ותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה ועלי הכהן ישב על הכסא על מזוזת היכל יהוה

1Sam 3:3

(ESV)
The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was.

(LXX)
καὶ λύχνος τοῦ θεοῦ πρὶν ἐπισκευασθῆναι, καὶ Σαμουηλ ἐκάθευδεν ἐν τῷ ναῷ, οὗ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ,
(Alep)
ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל יהוה אשר שם ארון אלהים  {פ}

2Sam 22:7

(ESV)
“In my distress I called upon the Lord;
to my God I called.
From his temple he heard my voice,
and my cry came to his ears.
(LXX)
ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ πρὸς τὸν θεόν μου, βοήσομαι· καὶ ἐπακούσεται ἐκ ναοῦ αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ κραυγή μου ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτοῦ.
(Alep)
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא  {ס}  וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו  {ר}

1Kgs 6:3

(ESV)
The vestibule in front of the nave of the house was twenty cubits long, equal to the width of the house, and ten cubits deep in front of the house.
(LXX)
καὶ τὸ αιλαμ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, εἴκοσι ἐν πήχει μῆκος αὐτοῦ εἰς τὸ πλάτος τοῦ οἴκου καὶ δέκα ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου. καὶ ᾠκοδόμησεν τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν.
(Alep)
והאולם על פני היכל הבית—עשרים אמה ארכו על פני רחב הבית עשר באמה רחבו על פני הבית

1Kgs 6:5

(ESV)
He also built a structure against the wall of the house, running around the walls of the house, both the nave and the inner sanctuary. And he made side chambers all around.
(LXX)
καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου μέλαθρα κυκλόθεν τῷ ναῷ καὶ τῷ δαβιρ καὶ ἐποίησεν πλευρὰς κυκλόθεν.
(Alep)
ויבן על קיר הבית יצוע (יציע) סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב

1Kgs 6:17

(ESV)
The house, that is, the nave in front of the inner sanctuary, was forty cubits long.
(LXX)
καὶ τεσσαράκοντα πηχῶν ἦν ναὸς κατὰ πρόσωπον
(Alep)
וארבעים באמה היה הבית—הוא ההיכל לפני

1Kgs 6:33

(ESV)
So also he made for the entrance to the nave doorposts of olivewood, in the form of a square,
(LXX)
καὶ οὕτως ἐποίησεν τῷ πυλῶνι τοῦ ναοῦ, φλιαὶ ξύλων ἀρκευθίνων, στοαὶ τετραπλῶς.
(Alep)
וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רבעית

1Kgs 7:21

(ESV)
He set up the pillars at the vestibule of the temple. He set up the pillar on the south and called its name Jachin, and he set up the pillar on the north and called its name Boaz.
(LXX)
καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους τοῦ αιλαμ τοῦ ναοῦ· καὶ ἔστησεν τὸν στῦλον τὸν ἕνα καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιαχουμ· καὶ ἔστησεν τὸν στῦλον τὸν δεύτερον καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βααζ.
(Alep)
ויקם את העמדים לאלם ההיכל ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בעז

1Kgs 7:50

(ESV)
the cups, snuffers, basins, dishes for incense, and fire pans, of pure gold; and the sockets of gold, for the doors of the innermost part of the house, the Most Holy Place, and for the doors of the nave of the temple.

(LXX)
καὶ τὰ πρόθυρα καὶ οἱ ἧλοι καὶ αἱ φιάλαι καὶ τὰ τρύβλια καὶ αἱ θυίσκαι χρυσαῖ, σύγκλειστα, καὶ τὰ θυρώματα τῶν θυρῶν τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου, ἁγίου τῶν ἁγίων, καὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς.
(Alep)
והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות—זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל—זהב  {פ}

1Kgs 21:1

(ESV)
Now Naboth the Jezreelite had a vineyard in Jezreel, beside the palace of Ahab king of Samaria.
(LXX)
Καὶ ἀμπελὼν εἷς ἦν τῷ Ναβουθαι τῷ Ιεζραηλίτῃ παρὰ τῷ ἅλῳ Αχααβ βασιλέως Σαμαρείας.
(Alep)
ויהי אחר הדברים האלה כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל—אצל היכל אחאב מלך שמרון

2Kgs 18:16

(ESV)
At that time Hezekiah stripped the gold from the doors of the temple of the Lord and from the doorposts that Hezekiah king of Judah had overlaid and gave it to the king of Assyria.
(LXX)
ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συνέκοψεν Εζεκιας τὰς θύρας ναοῦ κυρίου καὶ τὰ ἐστηριγμένα, ἐχρύσωσεν εζεκιας βασιλεὺς Ιουδα, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ βασιλεῖ Ἀσσυρίων.
(Alep)
בעת ההיא קצץ חזקיה את דלתות היכל יהוה ואת האמנות אשר צפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור  {פ}

2Kgs 20:18

(ESV)
And some of your own sons, who will come from you, whom you will father, shall be taken away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon.”
(LXX)
καὶ οἱ υἱοί σου, οἳ ἐξελεύσονται ἐκ σοῦ, οὓς γεννήσεις, λήμψεται, καὶ ἔσονται εὐνοῦχοι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος.
(Alep)
ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד—יקח (יקחו) והיו סריסים בהיכל מלך בבל

2Kgs 23:4

(ESV)
And the king commanded Hilkiah the high priest and the priests of the second order and the keepers of the threshold to bring out of the temple of the Lord all the vessels made for Baal, for Asherah, and for all the host of heaven. He burned them outside Jerusalem in the fields of the Kidron and carried their ashes to Bethel.
(LXX)
καὶ ἐνετείλατο βασιλεὺς τῷ Χελκια τῷ ἱερεῖ τῷ μεγάλῳ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν τῆς δευτερώσεως καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὸν σταθμὸν τοῦ ἐξαγαγεῖν ἐκ τοῦ ναοῦ κυρίου πάντα τὰ σκεύη τὰ πεποιημένα τῷ Βααλ καὶ τῷ ἄλσει καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσεν αὐτὰ ἔξω Ιερουσαλημ ἐν σαδημωθ Κεδρων καὶ ἔλαβεν τὸν χοῦν αὐτῶν εἰς Βαιθηλ.
(Alep)
ויצו המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שמרי הסף להוציא מהיכל יהוה את כל הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים וישרפם מחוץ לירושלם בשדמות קדרון ונשא את עפרם בית אל

2Kgs 24:13

(ESV)
and carried off all the treasures of the house of the Lord and the treasures of the king’s house, and cut in pieces all the vessels of gold in the temple of the Lord, which Solomon king of Israel had made, as the Lord had foretold.
(LXX)
καὶ ἐξήνεγκεν ἐκεῖθεν πάντας τοὺς θησαυροὺς οἴκου κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ συνέκοψεν πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ, ἐποίησεν Σαλωμων βασιλεὺς Ισραηλ ἐν τῷ ναῷ κυρίου, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου.
(Alep)
ויוצא משם את כל אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה

2Chr 3:17

(ESV)
He set up the pillars in front of the temple, one on the south, the other on the north; that on the south he called Jachin, and that on the north Boaz.

(LXX)
καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ τὸν ἕνα ἐξ εὐωνύμων, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ ἐκ δεξιῶν Κατόρθωσις καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐξ ἀριστερῶν Ἰσχύς.
(Alep)
ויקם את העמודים על פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם הימיני (הימני) יכין ושם השמאלי בעז  {ס}

2Chr 4:7

(ESV)
And he made ten golden lampstands as prescribed, and set them in the temple, five on the south side and five on the north.
(LXX)
καὶ ἐποίησεν τὰς λυχνίας τὰς χρυσᾶς δέκα κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν.
(Alep)
ויעש את מנרות הזהב עשר—כמשפטם ויתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאול  {ס}

2Chr 4:8

(ESV)
He also made ten tables and placed them in the temple, five on the south side and five on the north. And he made a hundred basins of gold.
(LXX)
καὶ ἐποίησεν τραπέζας δέκα καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ εὐωνύμων. καὶ ἐποίησεν φιάλας χρυσᾶς ἑκατόν.
(Alep)
ויעש שלחנות עשרה וינח בהיכל חמשה מימין וחמשה משמאול ויעש מזרקי זהב מאה  {ס}

2Chr 4:22

(ESV)
the snuffers, basins, dishes for incense, and fire pans, of pure gold, and the sockets of the temple, for the inner doors to the Most Holy Place and for the doors of the nave of the temple were of gold.

(LXX)
καὶ θύρα τοῦ οἴκου ἐσωτέρα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, εἰς τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς.
(Alep)
והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקדש הקדשים ודלתי הבית להיכל—זהב

2Chr 26:16

(ESV)
But when he was strong, he grew proud, to his destruction. For he was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense.
(LXX)
καὶ ὡς κατίσχυσεν, ὑψώθη καρδία αὐτοῦ τοῦ καταφθεῖραι, καὶ ἠδίκησεν ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ Καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν κυρίου θυμιάσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων.
(Alep)
וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל היכל יהוה להקטיר על מזבח הקטרת

2Chr 27:2

(ESV)
And he did what was right in the eyes of the Lord according to all that his father Uzziah had done, except he did not enter the temple of the Lord. But the people still followed corrupt practices.
(LXX)
καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Οζιας πατὴρ αὐτοῦ, ἀλλ' οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν κυρίου, καὶ ἔτι λαὸς κατεφθείρετο.
(Alep)
ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר עשה עזיהו אביו—רק לא בא אל היכל יהוה ועוד העם משחיתים

2Chr 29:16

(ESV)
The priests went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and they brought out all the uncleanness that they found in the temple of the Lord into the court of the house of the Lord. And the Levites took it and carried it out to the brook Kidron.
(LXX)
καὶ εἰσῆλθον οἱ ἱερεῖς ἔσω εἰς τὸν οἶκον κυρίου ἁγνίσαι καὶ ἐξέβαλον πᾶσαν τὴν ἀκαθαρσίαν τὴν εὑρεθεῖσαν ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου, καὶ ἐδέξαντο οἱ Λευῖται ἐκβαλεῖν εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων ἔξω.
(Alep)
ויבאו הכהנים לפנימה בית יהוה לטהר ויוציאו את כל הטמאה אשר מצאו בהיכל יהוה לחצר בית יהוה ויקבלו הלוים להוציא לנחל קדרון חוצה

2Chr 36:7

(ESV)
Nebuchadnezzar also carried part of the vessels of the house of the Lord to Babylon and put them in his palace in Babylon.
(LXX)
καὶ μέρος τῶν σκευῶν οἴκου κυρίου ἀπήνεγκεν εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι.
(Alep)
ומכלי בית יהוה הביא נבוכדנאצר לבבל ויתנם בהיכלו בבבל

Ezra 3:6

(ESV)
From the first day of the seventh month they began to offer burnt offerings to the Lord. But the foundation of the temple of the Lord was not yet laid.
(LXX)
ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἤρξαντο ἀναφέρειν ὁλοκαυτώσεις τῷ κυρίῳ· καὶ οἶκος κυρίου οὐκ ἐθεμελιώθη.
(Alep)
מיום אחד לחדש השביעי החלו להעלות עלות ליהוה והיכל יהוה לא יסד

Ezra 3:10

(ESV)
And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests in their vestments came forward with trumpets, and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals, to praise the Lord, according to the directions of David king of Israel.
(LXX)
καὶ ἐθεμελίωσαν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου, καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐστολισμένοι ἐν σάλπιγξιν καὶ οἱ Λευῖται υἱοὶ Ασαφ ἐν κυμβάλοις τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐπὶ χεῖρας Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ
(Alep)
ויסדו הבנים את היכל יהוה ויעמידו הכהנים מלבשים בחצצרות והלוים בני אסף במצלתים—להלל את יהוה על ידי דויד מלך ישראל

Ezra 4:1

(ESV)
Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the returned exiles were building a temple to the Lord, the God of Israel,
(LXX)
καὶ ἤκουσαν οἱ θλίβοντες Ιουδα Καὶ Βενιαμιν ὅτι οἱ υἱοὶ τῆς ἀποικίας οἰκοδομοῦσιν οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ,
(Alep)
וישמעו צרי יהודה ובנימן  כי בני הגולה בונים היכל ליהוה אלהי ישראל

Ezra 4:14

(ESV)
Now because we eat the salt of the palace and it is not fitting for us to witness the king’s dishonor, therefore we send and inform the king,
(LXX)
καὶ ἀσχημοσύνην βασιλέως οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν ἰδεῖν· διὰ τοῦτο ἐπέμψαμεν καὶ ἐγνωρίσαμεν τῷ βασιλεῖ,
(Alep)
כען כל קבל די מלח היכלא מלחנא וערות מלכא לא אריך לנא למחזא על דנה—שלחנא והודענא למלכא

Ezra 5:14

(ESV)
And the gold and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar had taken out of the temple that was in Jerusalem and brought into the temple of Babylon, these Cyrus the king took out of the temple of Babylon, and they were delivered to one whose name was Sheshbazzar, whom he had made governor;
(LXX)
καὶ τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, Ναβουχοδονοσορ ἐξήνεγκεν ἀπὸ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπήνεγκεν αὐτὰ εἰς ναὸν τοῦ βασιλέως, ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κῦρος βασιλεὺς ἀπὸ ναοῦ τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν τῷ Σασαβασαρ τῷ θησαυροφύλακι τῷ ἐπὶ τοῦ θησαυροῦ
(Alep)
ואף מאניא די בית אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן היכלא די בירושלם והיבל המו להיכלא די בבל—הנפק המו כורש מלכא מן היכלא די בבל ויהיבו לששבצר שמה די פחה שמה

Ezra 5:15

(ESV)
and he said to him, “Take these vessels, go and put them in the temple that is in Jerusalem, and let the house of God be rebuilt on its site.”
(LXX)
καὶ εἶπεν αὐτῷ Πάντα τὰ σκεύη λαβὲ καὶ πορεύου θὲς αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἐν Ιερουσαλημ εἰς τὸν ἑαυτῶν τόπον.
(Alep)
ואמר לה—אלה (אל) מאניא שא אזל אחת המו בהיכלא די בירושלם ובית אלהא יתבנא על אתרה  {ס}

Ezra 6:5

(ESV)
And also let the gold and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar took out of the temple that is in Jerusalem and brought to Babylon, be restored and brought back to the temple that is in Jerusalem, each to its place. You shall put them in the house of God.”

(LXX)
καὶ τὰ σκεύη οἴκου τοῦ θεοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, Ναβουχοδονοσορ ἐξήνεγκεν ἀπὸ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐκόμισεν εἰς Βαβυλῶνα, καὶ δοθήτω καὶ ἀπελθάτω εἰς τὸν ναὸν τὸν ἐν ιερουσαλημ ἐπὶ τόπου, οὗ ἐτέθη ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ.
(Alep)
ואף מאני בית אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן היכלא די בירושלם והיבל לבבל—יהתיבון ויהך להיכלא די בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא  {ס}

Neh 6:10

(ESV)
Now when I went into the house of Shemaiah the son of Delaiah, son of Mehetabel, who was confined to his home, he said, “Let us meet together in the house of God, within the temple. Let us close the doors of the temple, for they are coming to kill you. They are coming to kill you by night.”
(LXX)
καὶ ἐγὼ εἰσῆλθον εἰς οἶκον Σεμει υἱοῦ Δαλαια υἱοῦ Μεηταβηλ καὶ αὐτὸς συνεχόμενος καὶ εἶπεν Συναχθῶμεν εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ αὐτοῦ Καὶ κλείσωμεν τὰς θύρας αὐτοῦ, ὅτι ἔρχονται νυκτὸς φονεῦσαί σε.
(Alep)
ואני באתי בית שמעיה בן דליה בן מהיטבאל—והוא עצור ויאמר נועד אל בית האלהים אל תוך ההיכל ונסגרה דלתות ההיכל—כי באים להרגך ולילה באים להרגך

Neh 6:11

(ESV)
But I said, “Should such a man as I run away? And what man such as I could go into the temple and live? I will not go in.”
(LXX)
καὶ εἶπα Τίς ἐστιν ἀνήρ, ὃς εἰσελεύσεται εἰς τὸν οἶκον καὶ ζήσεται;
(Alep)
ואמרה האיש כמוני יברח ומי כמוני אשר יבא אל ההיכל וחי לא אבוא

Ps 5:7

(ESV)
But I, through the abundance of your steadfast love,
will enter your house.
I will bow down toward your holy temple
in the fear of you.
(LXX)
ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου, εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου. προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου
(Alep)
  ואני—ברב חסדך אבוא ביתך    אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך

Ps 11:4

(ESV)
The Lord is in his holy temple;
the Lord’s throne is in heaven;
his eyes see, his eyelids test the children of man.
(LXX)
κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ· κύριος, ἐν οὐρανῷ θρόνος αὐτοῦ. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν, τὰ βλέφαρα αὐτοῦ ἐξετάζει τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.
(Alep)
  יהוה בהיכל קדשו—    יהוה בשמים כסאו

עיניו יחזו—    עפעפיו יבחנו בני אדם

Ps 18:6

(ESV)
In my distress I called upon the Lord;
to my God I cried for help.
From his temple he heard my voice,
and my cry to him reached his ears.
(LXX)
καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν κύριον καὶ πρὸς τὸν θεόν μου, ἐκέκραξα· ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ.
(Alep)
  בצר-לי אקרא יהוה—    ואל-אלהי אשוע

ישמע מהיכלו קולי    ושועתי לפניו תבוא באזניו

Ps 27:4

(ESV)
One thing have I asked of the Lord,
that will I seek after:
that I may dwell in the house of the Lord
all the days of my life,
to gaze upon the beauty of the Lord
and to inquire in his temple.
(LXX)
μίαν ᾐτησάμην παρὰ κυρίου, ταύτην ἐκζητήσω· τοῦ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, τοῦ θεωρεῖν με τὴν τερπνότητα τοῦ κυρίου καὶ ἐπισκέπτεσθαι τὸν ναὸν αὐτοῦ.
(Alep)
  אחת שאלתי מאת-יהוה—    אותה אבקש

שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי

לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו

Ps 29:9

(ESV)
The voice of the Lord makes the deer give birth
and strips the forests bare,
and in his temple all cry, “Glory!”
(LXX)
φωνὴ κυρίου καταρτιζομένου ἐλάφους, καὶ ἀποκαλύψει δρυμούς· καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν.
(Alep)
  קול יהוה יחולל אילות—    ויחשף יערות

ובהיכלו—    כלו אמר כבוד

Ps 45:8

(ESV)
your robes are all fragrant with myrrh and aloes and cassia.
From ivory palaces stringed instruments make you glad;
(LXX)
σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν ηὔφρανάν σε.
(Alep)
  מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך    מן-היכלי שן מני שמחוך

Ps 45:15

(ESV)
With joy and gladness they are led along
as they enter the palace of the king.
(LXX)
ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως.
(Alep)
  תובלנה בשמחת וגיל    תבאינה בהיכל מלך

Ps 48:9

(ESV)
We have thought on your steadfast love, O God,
in the midst of your temple.
(LXX)
ὑπελάβομεν, θεός, τὸ ἔλεός σου. ἐν μέσῳ τοῦ ναοῦ σου
(Alep)
  דמינו אלהים חסדך—    בקרב היכלך

Ps 65:4

(ESV)
Blessed is the one you choose and bring near,
to dwell in your courts!
We shall be satisfied with the goodness of your house,
the holiness of your temple!
(LXX)
μακάριος ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου· κατασκηνώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου. πλησθησόμεθα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου· ἅγιος ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ.
(Alep)
  אשרי תבחר ותקרב—    ישכן חצריך

נשבעה בטוב ביתך    קדש היכלך

Ps 68:29

(ESV)
Because of your temple at Jerusalem
kings shall bear gifts to you.
(LXX)
ἀπὸ τοῦ ναοῦ σου ἐπὶ Ιερουσαλημ σοὶ οἴσουσιν βασιλεῖς δῶρα.
(Alep)
  מהיכלך על-ירושלם—    לך יובילו מלכים שי

Ps 79:1

(ESV)

A Psalm of Asaph.

(LXX) (Alep)
  מזמור לאסף

אלהים באו גוים בנחלתך—    טמאו את היכל קדשך

שמו את-ירושלם    לעיים

Ps 79:1

(ESV)
O God, the nations have come into your inheritance;
they have defiled your holy temple;
they have laid Jerusalem in ruins.
(LXX)
Ψαλμὸς τῷ Ασαφ. θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου, ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ἔθεντο Ιερουσαλημ εἰς ὀπωροφυλάκιον.
(Alep) *
  מזמור לאסף

אלהים באו גוים בנחלתך—    טמאו את היכל קדשך

שמו את-ירושלם    לעיים

Ps 138:2

(ESV)
I bow down toward your holy temple
and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness,
for you have exalted above all things
your name and your word.
(LXX)
προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου, καὶ ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου. ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν ὄνομα τὸ λόγιόν σου
(Alep)
  אשתחוה אל-היכל קדשך    ואודה את-שמך—

על-חסדך    ועל-אמתך

כי-הגדלת על-כל-שמך    אמרתך

Ps 144:12

(ESV)
May our sons in their youth
be like plants full grown,
our daughters like corner pillars
cut for the structure of a palace;
(LXX)
ὧν οἱ υἱοὶ ὡς νεόφυτα ἡδρυμμένα ἐν τῇ νεότητι αὐτῶν, αἱ θυγατέρες αὐτῶν κεκαλλωπισμέναι περικεκοσμημέναι ὡς ὁμοίωμα ναοῦ,
(Alep)
  אשר בנינו כנטעים—    מגדלים בנעוריהם

בנותינו כזוית—    מחטבות תבנית היכל

Prov 30:28

(ESV)
the lizard you can take in your hands,
yet it is in kingspalaces.
(LXX)
καὶ καλαβώτης χερσὶν ἐρειδόμενος καὶ εὐάλωτος ὢν κατοικεῖ ἐν ὀχυρώμασιν βασιλέως.
(Alep)
  שממית בידים תתפש    והיא בהיכלי מלך

Isa 6:1

(ESV)
In the year that King Uzziah died I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up; and the train of his robe filled the temple.
(LXX)
καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Οζιας βασιλεύς, εἶδον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου, Καὶ πλήρης οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ.
(Alep)
בשנת מות המלך עזיהו ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל

Isa 13:22

(ESV)
Hyenas will cry in its towers,
and jackals in the pleasant palaces;
its time is close at hand
and its days will not be prolonged.
(LXX)
καὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ κατοικήσουσιν, καὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν· ταχὺ ἔρχεται καὶ οὐ χρονιεῖ.
(Alep)
וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו

Isa 39:7

(ESV)
And some of your own sons, who will come from you, whom you will father, shall be taken away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon.”
(LXX)
ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου, ὧν ἐγέννησας, λήμψονται καὶ ποιήσουσιν σπάδοντας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων.
(Alep)
ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד—יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל

Isa 44:28

(ESV)
who says of Cyrus, ‘He is my shepherd,
and he shall fulfill all my purpose’;
saying of Jerusalem, ‘She shall be built,’
and of the temple, ‘Your foundation shall be laid.’”
(LXX)
λέγων Κύρῳ φρονεῖν, καὶ Πάντα τὰ θελήματά μου ποιήσει· λέγων Ιερουσαλημ Οἰκοδομηθήσῃ, καὶ τὸν οἶκον τὸν ἅγιόν μου θεμελιώσω.
(Alep)
האמר לכורש רעי וכל חפצי ישלם ולאמר לירושלם תבנה והיכל תוסד  {פ}

Isa 66:6

(ESV)
“The sound of an uproar from the city!
A sound from the temple!
The sound of the Lord,
rendering recompense to his enemies!
(LXX)
φωνὴ κραυγῆς ἐκ πόλεως, φωνὴ ἐκ ναοῦ, φωνὴ κυρίου ἀνταποδιδόντος ἀνταπόδοσιν τοῖς ἀντικειμένοις.
(Alep)
קול שאון מעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאיביו

Jer 7:4

(ESV)
Do not trust in these deceptive words: ‘This is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord.’

(LXX)
μὴ πεποίθατε ἐφ' ἑαυτοῖς ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅτι τὸ παράπαν οὐκ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς λέγοντες ναὸς κυρίου Ναὸς κυρίου ἐστίν.
(Alep)
אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמר  היכל יהוה היכל יהוה היכל יהוה המה

Jer 24:1

(ESV)
After Nebuchadnezzar king of Babylon had taken into exile from Jerusalem Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, together with the officials of Judah, the craftsmen, and the metal workers, and had brought them to Babylon, the Lord showed me this vision: behold, two baskets of figs placed before the temple of the Lord.
(LXX)
Ἔδειξέν μοι κύριος δύο καλάθους σύκων κειμένους κατὰ πρόσωπον ναοῦ κυρίου μετὰ τὸ ἀποικίσαι Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλῶνος τὸν Ιεχονιαν υἱὸν Ιωακιμ βασιλέα Ιουδα καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς τεχνίτας καὶ τοὺς δεσμώτας καὶ τοὺς πλουσίους ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Βαβυλῶνα·
(Alep)
הראני יהוה והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל יהוה  אחרי הגלות נבוכדראצר מלך בבל את יכניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלם ויבאם בבל

Jer 50:28

(ESV)
“A voice! They flee and escape from the land of Babylon, to declare in Zion the vengeance of the Lord our God, vengeance for his temple.

(LXX)
φωνὴ φευγόντων καὶ ἀνασῳζομένων ἐκ γῆς Βαβυλῶνος τοῦ ἀναγγεῖλαι εἰς Σιων τὴν ἐκδίκησιν παρὰ κυρίου θεοῦ ἡμῶν.
(Alep)
קול נסים ופלטים מארץ בבל  להגיד בציון את נקמת יהוה אלהינו—נקמת היכלו

Jer 51:11

(ESV)
Sharpen the arrows!
Take up the shields!
The Lord has stirred up the spirit of the kings of the Medes, because his purpose concerning Babylon is to destroy it, for that is the vengeance of the Lord, the vengeance for his temple.

(LXX)
παρασκευάζετε τὰ τοξεύματα, πληροῦτε τὰς φαρέτρας· ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα βασιλέως Μήδων, ὅτι εἰς Βαβυλῶνα ὀργὴ αὐτοῦ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτήν, ὅτι ἐκδίκησις κυρίου ἐστίν, ἐκδίκησις λαοῦ αὐτοῦ ἐστιν.
(Alep)
הברו החצים מלאו השלטים—העיר יהוה את רוח מלכי מדי כי על בבל מזמתו להשחיתה  כי נקמת יהוה היא נקמת היכלו

Ezek 8:16

(ESV)
And he brought me into the inner court of the house of the Lord. And behold, at the entrance of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about twenty-five men, with their backs to the temple of the Lord, and their faces toward the east, worshiping the sun toward the east.
(LXX)
καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου τὴν ἐσωτέραν, καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν προθύρων τοῦ ναοῦ κυρίου ἀνὰ μέσον τῶν αιλαμ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου ὡς εἴκοσι ἄνδρες, τὰ ὀπίσθια αὐτῶν πρὸς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀπέναντι, καὶ οὗτοι προσκυνοῦσιν τῷ ἡλίῳ·
(Alep)
ויבא אתי אל חצר בית יהוה הפנימית והנה פתח היכל יהוה בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחריהם אל היכל יהוה ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש

Ezek 41:1

(ESV)
Then he brought me to the nave and measured the jambs. On each side six cubits was the breadth of the jambs.
(LXX)
καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὸν ναόν, διεμέτρησεν τὸ αιλαμ πηχῶν ἓξ τὸ πλάτος ἔνθεν καὶ πηχῶν ἓξ τὸ εὖρος τοῦ αιλαμ ἔνθεν,
(Alep)
ויביאני אל ההיכל וימד את האילים שש אמות רחב מפו ושש אמות רחב מפו—רחב האהל

Ezek 41:4

(ESV)
And he measured the length of the room, twenty cubits, and its breadth, twenty cubits, across the nave. And he said to me, “This is the Most Holy Place.”

(LXX)
καὶ διεμέτρησεν τὸ μῆκος τῶν θυρῶν πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ εὖρος πηχῶν εἴκοσι κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ. καὶ εἶπεν Τοῦτο τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων.
(Alep)
וימד את ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה—אל פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים

Ezek 41:15

(ESV)
Then he measured the length of the building facing the yard that was at the back and its galleries on either side, a hundred cubits.

The inside of the nave and the vestibules of the court,
(LXX)
καὶ διεμέτρησεν μῆκος τοῦ διορίζοντος κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου τῶν κατόπισθεν τοῦ οἴκου ἐκείνου καὶ τὰ ἀπόλοιπα ἔνθεν καὶ ἔνθεν πήχεων ἑκατὸν τὸ μῆκος. καὶ ναὸς καὶ αἱ γωνίαι καὶ τὸ αιλαμ τὸ ἐξώτερον
(Alep)
ומדד ארך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה ואתוקיהא (ואתיקיהא) מפו ומפו—מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר

Ezek 41:20

(ESV)
From the floor to above the door, cherubim and palm trees were carved; similarly the wall of the nave.

(LXX)
ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τοῦ φατνώματος τὰ χερουβιν καὶ οἱ φοίνικες διαγεγλυμμένοι.
(Alep)
מהארץ עד מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל

Ezek 41:21

(ESV)
The doorposts of the nave were squared, and in front of the Holy Place was something resembling
(LXX)
καὶ τὸ ἅγιον καὶ ναὸς ἀναπτυσσόμενος τετράγωνα. κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ὅρασις ὡς ὄψις
(Alep)
ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה
Copyright information for ESV, LXX, Alep