ESVSBLGLXXOHB
Eph 5:1
aTherefore be imitators of God, as beloved children.
γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά,
Eph 5:2
And bwalk in love cas Christ loved us and dgave himself up for us, a efragrant foffering and sacrifice to God.

καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν
 ἡμᾶς = RP NA/NIV: || ὑμᾶς = WH Treg
ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ
 ἡμῶν = RP NA/NIV Treg: || ὑμῶν = WH
ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.

Eph 5:3
But isexual immorality and all impurity or covetousness jmust not even be named among you, as is proper among saints.
Πορνεία δὲ καὶ
 ἀκαθαρσία πᾶσα = WH Treg NA/NIV: || πᾶσα ἀκαθαρσία = RP
ἀκαθαρσία πᾶσα ⸃ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις,
Eph 5:4
Let there be lno filthiness nor foolish talk nor crude joking mwhich are out of place, but instead nlet there be thanksgiving.
καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία εὐτραπελία,
 ἃ οὐκ ἀνῆκεν = WH Treg NA/NIV: || τὰ οὐκ ἀνήκοντα = RP
οὐκ ἀνῆκεν ⸃, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία.
Eph 5:5
For you may be sure of this, that peveryone who is sexually immoral or impure, or who is covetous ( qthat is, an idolater), has no inheritance in the kingdom of Christ and God.
τοῦτο γὰρ
 ἴστε = WH Treg NA/NIV: || ἔστε = RP
ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἀκάθαρτος πλεονέκτης,
 ὅ = WH Treg NA/NIV: || ὅς = RP
ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ.

Eph 5:6
tLet no one udeceive you with empty words, for because of these things vthe wrath of God comes upon wthe sons of disobedience.
Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας.
Eph 5:7
Therefore xdo not become partners with them;
μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν·
Eph 5:8
for yat one time you were zdarkness, but now you are light in the Lord. aaWalk as children of light
ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε,
Eph 5:9
(for abthe fruit of light is found in all that is good and right and true),
γὰρ καρπὸς τοῦ
 φωτὸς = WH Treg NA/NIV: || πνεύματος = RP
φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ,
Eph 5:10
and adtry to discern what is pleasing to the Lord.
δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ·
Eph 5:11
aeTake no part in the afunfruitful agworks of darkness, but instead ahexpose them.
καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε,
Eph 5:12
For aiit is shameful even to speak of the things that they do in secret.
τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν·
Eph 5:13
But when ajanything is exposed by the light, it becomes visible,
τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται,
Eph 5:14
for anything that becomes visible is light. Therefore it says,

akAwake, O sleeper,
and alarise from the dead,
and amChrist will shine on you.”

πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστιν. διὸ λέγει· Ἔγειρε, καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός.

Eph 5:15
anLook carefully then how you walk, not as unwise but as wise,
Βλέπετε οὖν
 ἀκριβῶς πῶς = WH NA/NIV: || πῶς ἀκριβῶς = Treg RP
ἀκριβῶς πῶς ⸃ περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί,
Eph 5:16
apmaking the best use of the time, because aqthe days are evil.
ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν.
Eph 5:17
Therefore do not be foolish, but understand what arthe will of the Lord is.
διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ
 συνίετε = WH Treg NA/NIV: || συνιέντες = RP
συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου·
Eph 5:18
And atdo not get drunk with wine, for that is audebauchery, but avbe filled with the Spirit,
καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι,
Eph 5:19
addressing one another in awpsalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart,
λαλοῦντες
 ἑαυτοῖς = WH Treg RP: || ἑαυτοῖς ἐν = NA/NIV
ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ
 ψάλλοντες = WH NA/NIV: || ψάλλοντες ἐν = Treg RP
ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ,
Eph 5:20
azgiving thanks always and for everything to God the Father bain the name of our Lord Jesus Christ,
εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί,
Eph 5:21
bbsubmitting to one another out of reverence for Christ.

ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.

Eph 5:22
bcWives bdsubmit to your own husbands beas to the Lord.
Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις
 ἀνδράσιν = WH NA/NIV: || ἀνδράσιν ὑποτασσέσθωσαν = Treg; || ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε = RP
ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ,
Eph 5:23
For bgthe husband is the head of the wife even as bhChrist is the head of the church, his body, and is bihimself its Savior.
ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας,
 αὐτὸς = WH Treg NA/NIV: || καὶ αὐτὸς ἐστιν = RP
αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος.
Eph 5:24
Now as the church submits to Christ, so also wives should submit bkin everything to their husbands.

ἀλλὰ
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ὡσπερ = RP
ὡς ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες
 τοῖς = WH Treg NA/NIV: || τοῖς ἰδίοις = RP
τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί.

Eph 5:25
bnHusbands, love your wives, as Christ loved the church and bogave himself up for her,
Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
 γυναῖκας = WH Treg NA/NIV: || γυναῖκας ἑαυτῶν = RP
γυναῖκας, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
Eph 5:26
that he might sanctify her, having cleansed her by bqthe washing of water brwith the word,
ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,
Eph 5:27
so bsthat he might present the church to himself in splendor, btwithout spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish.
Or holy and blameless
ἵνα παραστήσῃ
 αὐτὸς = WH Treg NA/NIV: || αὐτὴν = RP
αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ῥυτίδα τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἁγία καὶ ἄμωμος.
Eph 5:28
In the same way bwhusbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.
οὕτως ὀφείλουσιν
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα· ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ,
Eph 5:29
For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church,
οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ
 Χριστὸς = WH Treg NA/NIV: || κύριος = RP
Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν,
Eph 5:30
because bzwe are members of his body.
ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ = RP
αὐτοῦ.
Eph 5:31
cbTherefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and ccthe two shall become one flesh.”
ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος
 τὸν = WH NA/NIV RP: || [omit] = Treg
τὸν
 πατέρα = WH Treg NA/NIV: || πατέρα αὐτοῦ = RP
πατέρα καὶ
 τὴν = WH NA/NIV RP: || [omit] = Treg
τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται
 τῇ γυναικὶ = Treg: || πρὸς τὴν γυναῖκα = WH NA/NIV RP
τῇ γυναικὶ ⸃ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
Eph 5:32
This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church.
τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
Eph 5:33
However chlet each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she cirespects her husband.

πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

Copyright information for ESV, SBLG, LXX, OHB