aAmosi 9.11-12

Acts 15

Mala hamogimolöïe Yalusaleme gegedoi

Dolö odoa Yudiala digalahilä ilia edoolalima säla olelesalea sähalea, Mosese nebegi säla negei dibe amo gadola, gafodo damulo mala dibe amo made hamoseda, Godea dili made damula moholömelëla säla ï. Amala säla ï amo nabalahilä, Folole Banabasalea dolö amolibalä didiähalea holöfalï made gëgëi. Amalebe ilia Folole Banabasale dolö odoa nefolalo amolibalä mala amo hamogimolöïe abosolo amolimage dolö dafidilo nefolalo amolimage nabuäia Yalusaleme fedamalai. Amala säi amo gadola Godea wela ifosi nefolalo amolia mosalosebegi ili fedafiai. Fedafiahalea ilia Fonisiamadige Sameliamadige udia dolö nefolalo amolima fii odoa nefolalo amoli Godema asigi afädë negeimelëla säla ïïa fedafiai. Ado amala säi amo nabalahilä, edoolalia edefademalä obeägïsa nefolalo. Ili fedafiala Yalusaleme beselagalasebegi, udia dolö Godea wela ifosi nefolalo amoliage, abosolo amoliage, dolö dafidilo nefolalo amolalia dili mofiaha golela säla olei. Amasebegi Folole Banabasalea Godea elema aligila hamoi amo sulubadela ilima säla ïaha maadei. Amai gaso, Felesi sosogo odoa asigi afädë negei nefolalo amolia nowela aligilahilä sähalea, Fii odoa amoliage gafodo damumolö dialea. Amase, Mosese nebegi Ado säla negei amoge ilia hamomäia säla ïmolö dialeala säi.

Ado amo hamogimolöïe abosologe, dolö dafidilo nefolalo amolalige gegedoi. Gegedolahilä ado säsäla awäla gidogo gadogosebegi, Fida e nowela aligilahilä ilima sähalea, Nedoola dilie, fii odoa nefolalebe amolia Ado Mala Hedabi nïe nafia nabalahilä asigi afädë negemäia Godea dafidifalï diligi ne memelei amo dilia dawadigi. Sulubadelaïe iso asigi dawadigi neebe Gode amea udia dolö fii odoa nefolalebe ilige dofea neebela ulufadigila olesalea ïe Gesami Hedabi nilïgali ï amo gadola iligalige ïmelë. Eada ilige nilïge mogogi nofeida maade. Ilia Yesuma asigi afädë negesebegi, ilile nafade hamoi amo ea hëla fisimelë. 10 Amaimo, dilia Gode fedogola bimolölahilä adu yöi edefade nilïage nilïle nado amoliage ägümolöi made amo bëgëla aulo nefolalebe amolia ägümäia neala ägüsi amo mi edoïe. 11 Amala hamomolöi mademelë. Nilïa helësësaleada, Dafidilo Geloi Yesuïe ugila negeloea ili damula asi amo gadola nilïge damula asila helësësamelëla Fidaea säi. 12 Amala säsebegi, Banabasale Fololea udia dolö fii odoabalä nea, Godea elema aligila nea dolöea hamomolöi made gadoige hïdo elöige hamoi amo sulubadela gegedoi sefolalebe amolima elea säla ï. Säla ïaha nebegi, ilia ado adola made, nalabola sefolalo. 13 Elea ado säha maadesebegi Yemesea sähalea, Nedoola dilie, na säsebewe nabuö. 14 Godea udia dolö fii odoa nefolalebe amoli hamei amo dafidi olela odoa iligi ïe namiäia memelei amo Saimonoea nilïma awala säla ïmelë. 15 Säla ï amo gadola bea sälo nefolalo amolia ado amo wäla säla negei dialea. Amoda gomalä dëdëla negei dialea.

16 Dafidilo Geloia sähalea, Hobea ne obëgëlahilä na Debidiïe mosö dagabola digai amo hamogimolö. Mosö hai dibe amo hahamogilahilä gelolasimolömelë. 17 Mida, udia dolö fii odoa amolia Dafidilo Geloi hogomäia amamolömelë. Fii odoa nïe ëi gaula neebe amoli sulubadelaea ne hogomäia amamolömelëla säi. Gowe sulubadela hamolo Dafidilo Geloia amala säila
säla dëdëla negei dialea. a 

18 Amoda siibafalï nilïa dawadigi. 19 Na sämolö helësësebe amoda gowe. Udia dolö fii odoaea Godema asigi besusa neebe amolida nilïa neala yölasimolö amo dofea made. 20 Ilia yöi made gaumäia nilïa ilima beba gomalä dëdëla fisiga gadelä. Age gowe, molö nulö dibe amogi wäfalï godegali göa nelegela ï muabio. Agedu gowe, udia dolö fa nimabio. Osoda gowe, hogoi elö elöla sebe amo nufudahalea muugia heale gälo sali amola muabio. Biyidu gowe, heale hï eege muabio. Amoli dëdëla fisiga gadelä. 21 Mida, siibafalï Mosese nebegi mala säla negei dibe amoda gaamu sulubadelagi dolö odoaea säla ïahamu aligilo. Ïe ado mala amoda gedolo mosö difolalebea ami segeyo Sabada gafe sulubadelagi nidesamu aligilomelëla Yemesea säi.

Fii odoa Geleso sosogo nefolalebe amolima beba dëdëla ï

22 Amala säsebegi, abosolo amoliage dolö dafidilo nefolalo amoliage, amase, udia dolö Godea wela ifosi ami nefolalo amoli sulubadelaeage ado afädë negelahilä sähalea, Nilï neebewegi dolö odoa Folole Banabasalebalä Ädiago mosäia memeledelämelëla säi. Amala sälahilä ilia Yudasale, ïe ëi elöda Basabasa, Sailasale memelei. Eleda edoolali amoligi dafidilo nelo. 23 Beba ilia gaula mosäia gomalä säla dëdëla ï.

Abosolo nilïage, dolö dafidilo nefolalebeweage, dilile didoo nefolalebe nilïa nilïle nedoo fii odoa Ädiagoge Siliamadige Silisiamadige nefolalebe dilima dili go gabiola säla beba gowe dëdëla ïasisago.

24 
  • Nilï neebewegi odoaea dilima ado säla ï amea dili fudugila asigi säosäola nefolaleai amo nilïa nabi. Ilia amo amala sämalola nilïa made säimelë.
25 Amoïe nilïa ado afädë negelahilä, dolö memelei amoli nilïle damelë aeaifalï Banabasale Fololebalä dili neebea fisiga idamolöla helësëi. 26 Dolö äudä amoleada nilïle Dafidilo Geloi Yesu Gelesoïe ëigi hamoi hamosalea baagomolö ga made dibea amimu ga madela aligilomelë. 27 Nilïa amala helësëi amo gadola Yudasale Sailasalea bebagi ado dëdëi amo gadola adoea säla ïmäia dili neebea mosalahagomelë. 28 Gesami Hedabiage nilïage yöi afädë dilima neala baalasiloea nilïa ado geloi biyidiamu dilia hamomäia säla ïmolöla helësëi. Amoda goweli. 29 Age gowe, molö nulö dibe amogi wäfalï godegali göa nelegela ï muabio.

Agedu gowe, heale hï e muabio.

Osoda gowe, hogoi elö elöla sebe amo nufudahalea muugia heale gälo sali amola muabio.

Biyidu gowe, udia dolö fa nimabio.

  • Amo hamomabiola säi amo hamola made sisigaha aligiseda, hedabola namolömelë.
  • Hä amomelë. Hawiola
säla dëdëla ï.
30 Hä mofiamalolahilä ili Ädiago digai. Digala beselagalalahilä ilia Geleso sosogo nefolalo amoli gegedomalolahilä beba dëdëi amo ilima ï. 31 Amala ïasebegi udia dolö amolia dëdëi amo nidei. Ado hedabi dëdëi amo nidei amea ilile asigi neala gelolasisebe amogi obeägï. 32 Yudasale Sailasaleage bea sälo nea, edoolali bologodei namiäia neala asigi gelolasila ilima ado yafie säla ïahamu nelo. 33 Ele Ädiago ami segeyo holöbö ede nelolahilä, ilia dafidi ele mosalola sälo nefolalebea ami obëgëmäia edoolalia aealo alima diamiäialahilä, Hawio obëgëmalola säi.
15.33-34 Dawadigi odoa ilia helësësaleada ado odoa säi damo gogi dialeala helësëi. Ado amoda gomalä. [Amai gaso, Sailasa eda Ädiago ami namolöila helësëi.]
35 Folole Banabasale Ädiago ami nea, eleage dolö odoa yafieage amolalia Dafidilo Geloiïe ado mala säla ïadigi säla oleladigisa nelo.

Folole Banabasale gëgëlahilä hïdo hïdoi

36 Segeyo odoa nelolahilä Foloea Banabasama sähalea, Gaamu sulubadelagi Dafidilo Geloiïe ado mala säla ïa ami edoolali hedabola neebelela fädäla bebea obëgëdila säi. 37 Amala säsebegi, Banabasaea Yone Maga helësëlahilä, nihïlïgïla afiahala säi. 38 Amai gaso, Foloea e sigi moholö amo dofea madela helësëi. Mida, dafidi ea elebalä hamoi hamomolö made awäla ele dïgïla Bäfiliala bahïla obëgëi amogi. 39 Amala helësësebegi Folole Banabasale helemu edefade gëgëlahilä mogela, Banabasaea Maga sigi gaula ele Saibulusi moholöïe ödä duugi fila asi. 40 Amase, Foloea Sailasa memelesebegi edoolalia sähalea, Godeïe ugila negelo alibalä namialola säsebegi, ele asi. 41 Ele awäla Folo e Siliamadige Silisiamadige nawesa nea, udia dolö Godea wela ifosisi sege amoligi nefolalo amoli neala gelolasisila aliligi asi.

Copyright information for `ETR