aAisaea 53.7-8

Acts 8

Sidibeni nufudadigi amogi Soloea ïe siigi dofea hamoila helësëi.

Soloea Godea udia dolö wela ifosi nefolalo amoli neala sëlasisa nelo

Segeyo amo gaalu, Sidibeni nufudalahilä, Godea Yalusaleme udia dolö wela ifosi nefolalo amoli mi gäwila edefademalä gelola neala sëlasisa nelo. Amalebe ili sulubadela fisäla awäla Yudia segeamadige Samelia segeamadige dusudasila afiaha maadei. Abosolo ilimu Yalusaleme ami nelo.
Dolö odoa Godeïe mala nabelo nefolalo amolia edefademalä didigaola Sidibeniïe domalo bausi. Amalahilä Soloea udia dolö Godea wela ifosi nefolalo amoli nufudala ïalalesa nelo. Amala hamosa nea mosö neebe amo sulubadelagi awälahilä, udiage dolöge gaula dusugaia awäla galabaia negesa nelo.

Samelia segea Ado Mala Hedabi säla ï

Udia dolö fisäla dusudasila afiai amolia sege ili afiaido amo sulubadelagi Ado Mala Hedabi säla ïïa afiai. Amala afialahilä, Filibi Sameliaïe gaamu afädë dibea ami awälahilä, ea ilima sähalea, Godea Afädë Memelei amo hä misi neamelëla säla ïaha nelo. Filibia ado säla ï amo udia dolö gegedoi amolia hedabola nabalahilä, ea dolöea hamomolöi made gadoi hamoladigisebe amo beala ili sulubadelaea ea ado säsebe amo nabaha nelo. Amaha nea, udia dolö yafiema mugabe fedai nefolalo amoli nesiladigisebegi üalala gäwila doadigila awäladigi, amase, dolö emo nafadeige, dolö fii siige yafie wahiladigisa maadei. Amala hamosebegi, gaamugi ami fii udia dolö amolia edefade obeägïsa nelo.

Gaamugi ami dolö afädë ïe ëi Saimono sulo. Dafidida ea golë hamosa nelo. Samelia fii udia dolö fudugimäia elö elöla hamosa nelo. Ea hïmu sähaleada, Neda ëi sälo edefademelëla sälo. 10 Amase, dolö odoa ëi säloge, memasage sulubadelaea Saimonoïe ado nabaha aligilo. Amoli sulubadelaea sähaleada, Godeïe geloi amo ilia Edefadela sälo amoda amola sälo. 11 Saimonoea segeyo yafiegi golë hamosa nelo amogi ili neala fudugilasilo amea ilia ea säsebe amo nabaha nelo. 12 Amai gaso, Filibia ilima Godea Beaha Maadela Sigi Neebe amoïege Yesu Gelesoïe ëige Ado Mala Hedabi säla ïasebegi, udiaeage dolöeage, asigi afädë negesebegi, ödägi gei. 13 Amase, Saimono eege asigi afädë negesebegi ödägi gei. Amalahilä e Filibibalä nawesa nea, dolöea hamomolöi made gadoige, geloi melëlo made gadoige hamosebe amo bealahilä Saimono e fudugi.

14 Abosolo dolö Yalusaleme nefolalo amolia Samelia ilia Godeïe ado mala neala gausaleala säi amo nabalahilä ilia Fidale Yonele ili neebea fisiga gai. 15 Amala säsebegi, ele awäla beselagalalahilä, elea Samelia udia dolö amolia Gesami Hedabi nimäia Godema adolasi. 16 Mida, Gesami Hedabi ilibalä digala made nelo. Yesuïe ëigimu ödägi gesa nelo. 17 Godema adolasilahilä, elea ilima naabo negesisebegi ilia Gesami Hedabi nii. 18 Abosolo äudä amolea naabo negesi amea Gesami ïasebe amo Saimonoea bealahilä, ea muni ïahagolahilä 19 sähalea, Na afädëma nïe naabo negesisegi Gesami Hedabi nimolö amoïe geloi amo nema ïmäiamelëla säi. 20 Amala sälebe Fidaea ema säla obëgësalea, Godea memalä ïmolö amogi dia munia nimolö helësëi amea, dige dïe munige haligila Heli segea mosäiamelë. 21 Dïe iso asigi Godeïe siigi mogoi made nebego. Ameada alïa hamoi hamosebewegida dofä dia hamomolöi mademelë. 22 Dia nafade hamomolö helësëi amoïe asigi besumalo. Amalahilä, dïe isogi nafade asiala helësëi amo hëmäia Dafidilo Geloima adomalo. 23 Na säi amoïe mida, gesami aulo gamogai amo dïe isogi nobalahilä, nafade hamomolö amea di gide begei dibe go beahamelëla Fidaea säi. 24 Amala säsebegi, Saimonoea säla obëgësalea, Alia säi amo gadola nema made hamomäia Dafidilo Geloima nïe adolasimola säi. 25 Amalahilä elea Yesuea elema hamoi amo säla ï. Amase, Dafidilo Geloiïe ado malage säla ïalahilä Yalusaleme obëgëi. Obëgësalea Samelia segeïe gaamu holöfalï dibeadi amogi Ado Mala Hedabi säla olelela aliligi obëgëi.

Filibia Idiobia dolöma Ado Mala Hedabi säla ï

26 Amalahilä Dafidilo Geloiïe selesaia fii afädëa Filibima sähalea, Yalusalemela Gasa segea aulo idi gumadi mosalo. Idi sege nafadeido aulo amogi mosalola säi. 27 Amala säi amo nabalahilä Filibi e nowela asi. Idi amogi awäha nebegi, Idiobia dolö afädë idiafa gausiai. Dolö amoda dafidi iso neadigi nelo. Dolö ameada Idiobia udia dolöïe beaha aligilo gini udia ëi Gädasi sulo amoïe muni nelegeige beaha aligilo nelo. Dolö amoda Yalusaleme ami Godeïe ëi gauia adala Godema adomolö asi 28 obëgësalea, galo sugua hosima begela dusugala aulo amogi filahilä, bea sälo Aisaeaea bebagi dëdëla negei dibe amo nidela aligi awäha nelo. 29 Nidela aligi awäha nebegi Gesamia Filibima sähalea, Di awäla galo mia ga madela, galo awäse amo gadola mosalola säi. 30 Amala säsebegi, Filibi e baluluia galo awäse amo gadola awäla nebegi, Idiobia dolö amea Aisaeaea bebagi dëdëla negei dibe amo nidese nabi. Amo nabalahilä Filibia ema nabahalea, Ado nidese goïeda helësësebelela nabi. 31 Amala nabasebegi, ea säla obëgësalea, Afädëa goïe mida gowemelëla nema made säla ïaseda, na abeahäla helësëmolödula säi. Amala sälahilä ea Filibima sähalea, Galodaia halïgïla fidelä fedala fimola säi. 32 Bebagi ado säla dëdëla negei nidei amoda gowe.

Sugua sibi baagomäia nufulö sigi awäsebe amo gadolage, sibi emalö hilï damusegi nafi dagala adolo made amo gadolage, ea nafi made dagai.
33 E neala hewalasilahilä ïe gudi mogola made säsi. E nagadaia namolöda aligila wagai amoïe yaua mäuïe ado nowëa säsimolöla
säla dëdëla negei dialea. a 

34 Idiobia dolö amea Filibima nabahalea, Bea sälo amea, amo säi amo nowëïe helësëla säi gabu, hï e helësëla säi gabule ma, elöïe helësëla säi gabulela nema säla ïmola nabi. 35 Amalebe Filibia dafidi ado dëdëla negei nideia amila mi gäwila Yesuïe Ado Mala Hedabi dolö amoma säla olelesa nelo. 36 Ele idiafa awähalea ödä afädë dibea ami beselagalala Idiobia dolö amea Filibima nabahalea, Bimo. Ödä dialea. Ne ödägi gemolö amo nelebo afädëa dofogamolöi gabulela nabi.
8.36-37 Uluguea beba gowe dëdëi amogi hobeala dolö odoaea ado odoa neala baala, damo 37 dëdëi. [37 Amala sälebe Filibia säla obëgësalea, Dïe bobaea gelola asigi afädë negei nea galëda, ödägi gemolöi dialeamelëla säi. Amala sälebe dolö amea sähalea, Ä, asigi afädë negei neawe. Yesu Geleso e Godeïe Efege neala helësëlahilä gaula mogosamelëla säi.]
38 Amalahilä ea galo gaulo amoma beaha namiëlahilä, eege Filibige helegela ödägi digala aligilahilä Filibia e ödägi gelasi. 39 Ele ödägila fedalahilä, Dafidilo Geloiïe Gesamia Filibi fodolofalï sogobala gaula asibua Idiobia dolö amea e bu elö made melï. Amalahilä ea obeägïla nelea hï aulo idi amogi asi. 40 Filibi e hä Asodasa gaamua neebe melï. Amalahilä e segea amila doadigila awäla gaamu dibe sulubadelagi nawesalea, Ado Mala Hedabi olelela aliligi awäla Sisalia gaamugi beselagalai.

Copyright information for `ETR