eMaiga 7.6

Matthew 10

Bëgëla aulo giwilasi amolile ëi

(Maga 3.13-19, Ulugu 6.12-16)

Yesuea ïe bëgëla aulo giwilasi amoli mofiamolahilä, mugabe fedai nefolalebe amoli nesiladigimäiage, olo elö elöla oloi difolalebe amolige, domalo nalafadela nawei amolige, sulubadela wahisa maademäiage, ea ilima geloi ï. Abosolo giwilasi amolile ëida goweli.
10.2 Nilïle ado adola Abosoloda, säla ïmolö mosöla säsegi aulo.
Dafidida Saimono, ïe ëi elöda Fidala sälo, ïe edoo Äduluge, amase, Sebediïe malö Yemesege, ïe edoo Yonege.
Filibige, Badolomiuge, amase, Domasige, dagisi muni nelo Madiuge, amase, Alibiasaïe malö Yemesege, Dadiusige. Selodo sosogo Saimonoge, Yudasa Isagaliada, ea Yesu hololölo amoge.

Yesuea dolö giwilasi amoligali hamoi ï

(Maga 6.7-13, Ulugu 9.1-6)

Yesuea dolö giwilasi amoli hä, mosalola sälahilä, ea ado gomalä säla ï.
10.5 Yesuea ado sedadela bia säi Madiu bebagi dëdëi dibe amoligida, ageduda go. Ea säi amoda ïe bëgëla aulo amolia udia dolöma Godeïe ado mala säla olelela awäsebea ami nea, gomalä hamomalola säla ï. Ado amoda 10.5-42 amogi dialea.
Dili awähalea, udia dolö fii odoa sebea aulo idigi mosabio. Samelia gaamu difolalebeamadi amogige digamabio.
Ami made awäla, dilida Isilale udia dolö ili sugua sibi dabadigi gadoi neebea amimu mosalo. Awälahilä, ado mala säla ïahalea, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebe amo ga made dialeamelëla säla ïmalo. Amase, oloi difolalebe amoli wahiladigi, hame doala asi difolalebe amoli neala wahiladigi, gudubu hamola nawei sefolalebe amoli wahiladigi, mugabe fedai sefolalebe amoli nesiladidigisa namialo. Walio dilia nelebo nii gaula neebe goda, bidia made, memalä nii amo gadola, memalä ïmalo. Dilia awähaleada, muni gologe, silibage, benige afädë muni salelogi salala, made gaula mosalo. 10 Amalahilä, idiafa awäla aduge, fagulo elö baalage, emo usililoge, galiamoge, made gaula mosalo. Mida, hamoi hamolo neebe amogalida, molö ïmolö dialea.

11 Dilia gaamu afädëgige, amase, sege afädëgige awäla beselagalasegi, afädëa dili nihïlïgïla diahala säsebelela bimolö mosalo. Awäha neëgi, diahala säsebe dolö amobalämu diaha nelolahilä, moholö fu beselagalasolo amo gala, giso sege amo dïgïla mosalo. 12 Dili mosö amogi beselagalahalea, mosö amoma, neala dalulo dilibalä diamiäiamelëla säla, nogila digamalo. 13 Udia dolö mosö amogi sefolalo amolia obeägïla dili gauia idaseda, dalulola säla ï amo ilibalä diamialamalo. Ilia amala made hamoseda, dalulola säla ï amo dihilima obëgëmäia nea nimalo. 14 Mosö afädëgi sefolalebe amoliage, gaamu afädëgi nefolalebe amoliage, dili midilö mofiamola made säla, dilia ado säsebegoge made nabaseda, dilile emogi dao baai amo fëfëla salalahilä, mosalo.
10.14 Udia dolö amolia, nilïa asiala hamoi gabula helësëmäia, ïe bëgëla aulo amolia amala olela hamomalola säi. Maga 6.11, Abosolo 13.51ge bimalo.
15 Na dilima dofä sähago. Memelela gudimolö segeyo beselagalasolo amo gala, Sodomo ilibaläge, Gomola ilibaläge memelela gudimolö amo gadola made, dofä baagila awäla, gaamu amogi nefolalebe amolibalä, gelolafalï memelela gudimolömelëla säi.

Neala sëlasimolö elö elöla moholömelëla säi

(Maga 13.9-13, Ulugu 12.2-9, 21.12-17)

16 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Nabuö. Sugua sibifalï gadoi ilua ügülo nefolalebea ami na dili mosalahagomelë. Amo helësëla, dilia hamomolö amo hedabola helësëlahilä, sisigosa namialo, amase, asigige gagadelai namialo. 17 Dolö nefolalebe amoli helësëlahilä, idihë namialo. Dili ilile galïsolö amolile naabogi gausimolömelë. Amase, ilile gedolo mosöa amige dili fëgämolömelë. 18 Dilia ne bëgëla mofiasebegoïe, beaha aligilo gini nefolalebea amige, gamane sigi aligilo nefolalebea amige sigi awäla, dilia melï amoge nabi amoge, ilimage, fii odoa nefolalebe amolimage säla olelemäia sigi moholömelë. 19 Ilia odoa ilile naabogi gausiseda, amogi dilia nilïa ado abodo sämolödu, nilïa ado abeahäla säla obëgëmolödula asigia säosäola helësëmabio. Säsolo segeyo amo gala, dilia sämolö amo sämäia dilima ïmolömelë. 20 Mida, amo gala, ado dihili sämolö made. Dilile Diadoïe Gesamia dihilima aligila sälasimolömelë.

21 Dolöea ïe edoo amo nufudala baagomäia gaula ïmolömelë. Malö eedoeage hïle malö amo gadola wäla hamomolömelë. Amase, malöeage ïe eedo emelebalä habobala nufudala baagomäia gaula ïmolömelë. 22 Nïe ëigi nefolalebego bealahilä, sulubadelaea dilima bimolö habobamolömelë. Amai gaso, afädëa aso maadela, wagamäialahilä gelolamu aligiseda, e damula moholömelë. 23 Dili gaamu afädëgi neëgi neala sëlasiseda, fisäla gaamu elögi afiamalo. Na dilima dofä sähago. Dolöïe Malö maasolo amo gala, dilia Isilaleïe gaamu sulubadelagi hamoi hamomolö difolalebe amoda, dofä made hamosa maademolömelë.

24 Bëgëla aulo neebe ameada, ïe olelelo neebe amoda dabiala aulo made. Amase, galabaia hamoi gadoi hamolasilo neebe ameada, ïe dafidilo neebe amoda dabiala aulo made. 25 Amaimo, bëgëla aulo neebe ameada, ïe olelelo neebe amo gadoi namolö amoda dofea. Amase, galabaia hamoi hamolasilo neebe ameage, ïe dafidilo neebe amo gadoi namolö amoge dofea. Ilia mosö eedo neebe amoma ëi Belesabulula säseda,
10.25 Belesabuluïe ëi elöda, Saidani. Madiu 12.22-28 bimalo.
hïle mosöa aligilo amolima ado nafadela sämolö amoda dofä baagila moholö gabula säi.

Godebalämu bedämolö dibe amo

(Ulugu 12.2-7)

26 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Dilia dolö amolibalä bedämabio. Nelebo walio dabela negei difolalebe amolida hobeala ulufadigisa maadela, musügä negei amoge sulubadelaea dawadigisa maademolömelë. 27 Na gasimi sagaia nea säla ïasebewelida, dilia eso neesebea ami nea, säsebewe gadola bu eegela säha namialo. Geleä sëdäwala säi amoda, dilia mosö daioa nea, uuala säla ïaha namialo. 28 Gesamila made, domalomu baagomäia nufidelo nefolalebe amolibalä bedämabio. Gasoda, domalo gesamila helegela Heli segea nafademolö neebe amobalämu bedämalo. 29 Haea nelësa gigiso gadoi äudäda, bidi holöfalï doea afädë gadoia nelo madele. Amai gaso, dilile Diadoea amala made daiai galëda, haea amoligi afädë made baagomolömelë. 30 Amase, dilile busagia busa hilï nebegoge, sulubadela nidesa maadei neagomelë. 31 Amaimo, haea gigiso gadoi sefolalebe amolida holöbö gidogolahilä, dilida abulümi hamoi nebego bedämabiola säi.

Gelesoïe neawela sämolöge, Gelesoma baagi ïmolöge

(Ulugu 12.8-9)

32 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Afädëa udia dolö sebe amolile siigi nea, ne Gelesoïe neawela säla ulufadigiseda, amase, nage nïe Nado selesaia mosöa neebe amoïe siigi, amo gadola wäla sämolömelë. 33 Amaimo, afädëa udia dolö sebe amolile siigi nea, nïe ëi made säla, baagi ïaseda, amase, nage nïe Nado selesaia mosöa neebe amoïe siigige, amoïe ëi made säla, baagi ïmolömelëla säi.

Udia dolöea Yesu boba hamomolö amo

(Ulugu 12.51-53, 14.26-27)

34 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Diliada na sege sulubadelagi dalulo ïmolöïe gaula misi gabula helësëmabio. Dalulo ïmolöïe gaula misi made, nada nudulo helebe gaula misimelë. 35 Na mogemolö misi amoda gomalä,

malöea ïe eedobaläge,
idiwia ïe emebaläge, amase,
malö udiaea egoamebaläge.
36 Dolöïe ado niida, hïle mosöa aligilo amoli namolömelë. e 
37 Afädëa ne boba hamoi amo holöbö gidogolahilä, ïe eedole emele boba edefade hamoseda, eda ne sosogo namolö dofea mademelë. Amase, afädëa ne boba hamoi amo holöbö gidogolahilä, ïe malö boba edefade hamoseda, eege ne sosogo namolöda dofea mademelë. 38 Amase, afädëa hïle i fügäi neala gaula, ne bëgëla made maaseda, amoge ne sosogo namolöda dofea mademelë.
10.38 Amo gaalu, Olomo iliada fii odoaeage, amase, memalä hamoi hamolasilo nefolalo amoliage nafade hamosegi nufulö galëda, iliada ili i fügäigimu baala negelo. Iliada dolö i fügäigi baala negemolö amohï, sege e baala negemolöia ami i fügäi amo gaula mosalalo. Yesuea i fügäi neala gaula aulola säi amoda ado besula sähalea, Udia dolö dofä e bëgëla aulo neebe amoliada, baagomolömadi namolö gabula helësëmäia säi.
39 Hïle namolö dibe amomu fëdöla gaula aligilo amoda, ïe namolö amo hogosa helemolömelë. Amase, hïle namolö amo ne helësëla fisilo ameada, ïe namolö beagolemolömelëla säi.

Udia dolöea Geleso sosogo ugila negeseda, bidi nimolö

(Maga 9.41)

40 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Afädëa dilima, nihïlïgïla namolö mofiamola säseda, nege ebalä namolö misiëla sähagomelë. Amase, afädëa nema, halïgïla namolö misiëla säseda, ne fisiga welo amoge ebalä namolö misiëla sähagomelë. 41 Amaimo, afädëa goweda bea sälo gabula helësëlahilä, ea mosöa sigi aligiseda, eege, bea säloea bidi nease amo gadoimu nimolömelë. Amase, afädëa goweda dolö mala mogoi hamolo neebe gabula bealahilä, ea mosöa sigi aligiseda, eege, dolö mala mogoi hamoloea bidi nease amo gadoimu nimolömelë. 42 Dolö afädëa nïe bëgëla aulo holöbö gidogo neebe amo, nïe bëgëla aulo gabula helësëlahilä, amogali gögï ödämu osala ïaseda, na dilima dofä sähago, dolö amoda dofä bidi nimolömelëla sähagola säla ï.

Copyright information for `ETR