bAisaea 29.13

Matthew 15

Godeïe ado säla negei dibe amea mäu ilia aiyalo mala dilo amo baagila asi dialea

(Maga 7.1-13)

Amala hamosebegi, Felesi dolö odoa nefolalo amolige, mala dawadigi odoa nefolalo amolige, Yalusalemela Yesu neebea maala, ilia ema nabahalea, Dïe bëgëla aulo amoliada nilïle mäu ilia siiba aiyalo mala negei amo damula, naabo nigime hëla made molö nulö amoda mi edoïela nabi.
15.2 Bëgëla aulo amolile naabo nigime baaia molö nasebegi made. Yu ilia nelebo afädë Godeïe siigi nigime baai gauiledula helësëlahilä, hili ili Godeïe siigi nigime baaloeala bedälo. Amala helësëlahilä, hili aiyalo mala säla negei amo gadola, Godeïe siigi nigime baai made namiäia, ilia dafidi naabo nigime hëlahilä, hobeala molö nulö.
Amala nabasebegi, Yesuea ilima säla obëgësalea, Dilia dilile siiba aiyalo mala negei amo helësëla, Godea hamomalai amo damulo amoda mi edoïe. Godea sähalea, Dïe diado diemele hedabola helësëla, elele ado nabalahilä hamomalola säi dialea. Amase elöda, afädëa eedole emele gadiaboseda, baagomäia nufulö dialeala säla negei dialea. Amai gasoda, dihili sähalea, Afädëa hïle nelegei amogi, eedole emele ugila negemolö nea sähalea, Nelebo goweda Godegali odala ï dialeala säseda, ea eedo hedabola helësëla made, ugila made negemalola sälo. Dilia mala go hamose goeada, dilile siiba aiyalo mala negei amo helësëlahilä, Godeïe mala säla negei amoda memalä gadoi hamola fisilo gabu. Asigi fea negelo dili, bea sälo Aisaeaea dilile hedabola bea sähalea,

Udia dolö amolia nema asigi wagadi made ga negesilahilä, adoeamu nïe ëi gauia adalo nea.
Ilia olelesaleada, dolöfäea mala säla negei amomu olelelo nea. Amaimo, ilia nïe ëi memalä gauia adalo nebegola
bea säla dëdëla negei dialeala Yesuea säla ï. b 

Udia dolö Godeïe siigi nigime baalo mi dibe amo

(Maga 7.14-23)

10 Yesuea udia dolö mofiamalolahilä, ea ilima sähalea, Dilia nabala hedabola helësëmalo. 11 Nelebo nafiadi digasebe ameada, udia dolö Godeïe siigi nigime baalo made. Nelebo isogi dilo nafiadila segea doadigila awäse ameada, udia dolö Godeïe siigi nigime baalomelëla säi.

12 Hobeala ïe bëgëla aulo amolia Yesu neebea maalahilä sähalea, Dia ado amo nabalahilä, Felesi dolö nefolalo amolile iso asigigi gäwisalea sësebe amoda dihï melïlela säi. 13 Amala säsebegi, Yesuea säla obëgësalea, Nelebo sulubadela nïe Nado selesaia mosöa neebe amea made sagai amoda soomo aaladigisa maademolömelë. 14 Felesi dolö ilida gamelä, helësëmabu. Hili ili si golai nea, dolö odoa nefolalebe amoli naabogi gaula sigi aulo nebego. Si golai elöea si golai elö amo naabogi gaula sigi awäha neëgida, helegela balagula dögöigi digalomelëla säi.

15 Amala säsebegi, Fidaea säla obëgësalea, Ado besula säi amoïe mi nilïma awala säla ïmola säi. 16 Amala säsebegi, Yesuea säla obëgësalea, Dilige asigi made gäwi nelo amo gadoi wäla neale. 17 Nelebo nafia digase amoda isogi digalahilä, segea doadigila aulo amo dilia dawa made neale. 18 Amai gaso, nafiadila segea doadigila awäse amoda, iso asigigila beselagalasebe amea, udia dolö Godeïe siigi nigime baalomelë. 19 Mida, iso asigigila beselagalalo amoda asigi nafadege, udia dolö baagomäia nufulöge, udia dolö fa nimolöge, hilimu nafade odoa hamomolöge, nelegei fa nimolöge, wäfalï sämolöge, odoama ado nafadela sämolöge. 20 Mala nafade amolia udia dolö Godeïe siigi nigime baalomelë. Amalo gaso, naabo nigime hëla made, molö nulö ameada, udia dolö Godeïe siigi nigime baalo mademelëla säi.

Gainana udia afädëa Yesuma dofä asigi afädë negei

(Maga 7.24-30)

21 Sege amo dïgïla, Yesu e Daiamadige Saidonomadige asi. 22 Ami awäsebegi, Gainana udia afädë segea ami sulo amo Yesu neebea maalahilä, ema uuala sähalea, Debidiïe malöo, ne bobasëla ugila negemo. Nïe nidiwima mugabe fedalahilä, e neala nafadesaleamelëla säi. 23 Amala säsebegi, Yesuea ema ado afädë made säla obëgëla nebegi, ïe bëgëla aulo amoli Yesu neebea maalahilä ema sähalea, Udia goweada nilï baagia aligila uuala aligi maasebego mosalamola säi. 24 Amala säsebegi, Yesuea säla obëgësalea, Isilale udia dolö sugua sibi dabadigi gadoi nefolalebe amolilemu ne fisiga wei neawela säi. 25 Amala säsebegi, udia amea Yesu neebea maalahilä, e mia emo gumu sasagala salea, ema sähalea, Dafidiloo, ne ugila negemola säi. 26 Amala säsebegi, Yesuea säla obëgësalea, Malöïe molö negei ügülogali sadia gala ïmolöda dofea madela säi.
15.26 Yesueada udia amo emosala eegela gadiabola säi made. Eada Ado Mala Hedabi dafidi Isilalemadidale daidola nabaha maadelahilä, hobeala fii odoa ilia nabuäiala helësëi. Amala helësëlahilä, ea ado besula Isilale helësëla malöla säi. Amase, fii odoa amoli helësëla ügülola säi. Amala säi gaso, Yesuea udia amoïe asigi besui amo bealahilä, ea e ugila negei.
27 Amala sälebegi, udia amea sähalea, Dafidilo, amo dofä. Gasoda, ügüloïe eedoea molö nahalea dusula digase amoda, ügüloea nulöla säi. 28 Amala säsebegi, Yesuea ema säla obëgësalea, Udiao, dia asigi afädë negei goda edefade. Dihï hamesebego gadola hamomolömelëla säi. Yesuea ado amo säia gai amole udia amoïe idiwi hä wahii.

Yesuea udia dolö yafie oloi wahii amo

29 Yesu e sege amo dïgïla, Galili oeabo dibe amoïe agesuadi awäha nelolahilä, gau fedala deadigia adogola ami sulo. 30 Ami sebegi, udia dolö yafie e neebea gegedola, ilia odoa emo nafadeige, si golaige, domalo nafadeige, nafi dofogaige, amase, olo elö elöla oloige, sulubadela ïe emo mia gaula mafula negesebegi, ea wahisa maadei. 31 Amala hamosebegi, udia dolö gegedoi amolia beahamelebe, odoa nafi dofogai amoli ado adoladigi, domalo nafadei amoli wahiladigi, emo nafadei amoli naweladigi, si golai amoli beadigisa nefolalebe amo bealahilä, ili fudugi. Fudugilahilä, ilia Isilaleïe Godeïe ëi gauia adaha nefolalo.

Dolö dausini biyidiaea molö mai

(Maga 8.1-10)

32 Yesuea ïe bëgëla aulo amoli wela mofiamolahilä ilima sähalea, Udia dolö nefolalebe goweli asigii gabumelë. Mida, nebalä hä segeyo ohodoa nelo amea, ili molö maade gabu. Sïdëa baagoi amola wäla mosöla sämolöda, na made hamesa. Idiafa ili si dädäbëlela digaloeala säi. 33 Amala säsebegi, ïe bëgëla aulo amolia ema nabahalea, Udia dolö yafie gegedoi nefolalebe weli molö molöda, sege nafade udia dolö aligisia made wi abidi nimolödula nabi. 34 Amala nabasebegi, Yesuea ilima nabahalea, Beledi aboläia galebela nabi. Amala nabasebegi, ilia säla obëgësalea, Beledi gifalädalïa, seme nelësa naabo safo gabuwela säi. 35 Amala gabuwela säsebegi, Yesuea udia dolö amoli nagadaia fifigimalai. 36 Amala sälahilä, ea beledi gifalädalïa amoge seme amoge gaula nea, Godema nesegei. Nesegelahilä, dagabodasila ïe bëgëla aulo amolima ïasebegi, ilia udia dolö sefolalo amoligali sogoi. 37 Udia dolö sulubadela sefolalo amolia molö dofea naha maadelahilä, fea digai amo adu gifalädalïagi salala nobala negei. 38 Udia malöla nidela made, molö mai amolida dausini biyidia sefolalo.

39 Amalahilä, Yesuea udia dolö gegedoi amoli afiaha maademalolahilä, e ödä duugi fila sege ëi Magadani asi.

Copyright information for `ETR