Matthew 16

Ilia Yesuma dolöea hamomolöi made gadoi afädë hamomola säi

(Maga 8.11-13, Ulugu 12.54-56)

Felesi dolö nefolalo amolige, amase, Sadiusi dolö nefolalo amolige, Yesu neebea maalahilä, ilia Yesu fedogola bimolöïe ema sähalea, Dolöea hamomolöi made gadoi afädë selesaia mosöala misi dia hamola nilïma olemola säi. Amala säsebegi, ea säla obëgësalea, [Deadi eso fidila digahalea, mu bëla obëgëseda, dilia hä, esomolö gabula sälo. Amase elöda, sege yose amo gaalu, mu gelëge bëla gasimi sagaseda, dilia walioda hä fo maala sege digamolö gabula sälomelë. Amalo amo dilia mu giwigi bealahilä, amo gadola hamomolö gabulada helësëlo gaso, walio hamosebe amo bealahilä, amo gadola hamomolö gabula helësëlo made nefolaleale.]
16.2b-3 Dawadigi dolö odoaea helësësaleada, ado [gomalä] holela negeida, Madiu hï dëdëi made, goda hobeala dolö elöea dëdëila helësëi.
Udia dolö walio nefolalebe welia nafademu hamosa nea, udiaea dolö fisilo amo gadola Godeïe mala fisilo amolia, dolöea hamomolöi made gadoi afädë hamomola sälo. Amalo gaso, dolöea hamomolöi made gadoi afädë Yonama hamoi amomu ilima olemolömelëla säi. Amala sälahilä, ili dïgïla eda bahïla moholöi asi.

Felesi dolölele Sadiusi dolölele beledi hamolo yidila säi

(Maga 8.14-21)

Bëgëla aulo amoli oeabo edefade dibe amo dëgëla näiado alömodi beselagalahamelebe, beledi afädë made ägüla elabola misi melï. Amaimo, Yesuea ilima sähalea, Felesi dolölele Sadiusi dolölele beledi edelo yidi amo helësëla, idihë nea hedabola beaha namialola säi. Amala säsebegi, ilia hilidomu didiähalea, Nilïa beledi made ägüi amoïe säsebela didiäha dilo. Hilidomu didiäha dibe amo Yesuea dawadigila nea, ilima sähalea, Asigi afädë holöfalï negeila dili, dilia beledi maade gabula didiäsebegoda edoïe. Aso, dili dawadigi made nelo amo wälasimu neale. Beledi bia amea dausini biaea nalahilä, fea digai amoda dilia adu aboläiagi salala nobala negei. Amo elaboi neale. 10 Amase elöda, beledi gifalädalïa amea dausini biyidiaea nalahilä, fea digai amoda dilia adu aboläiagi salala nobala negei. Amoge elaboi neale. 11 Na dilima belediïe made säi amo dilia dawadigi made nebegoda edoea. Felesilele Sadiusilele beledi edelo yidi dibe amoïe hedabola idihë namialola säla ï. 12 Amala säsebegi, ilia helësësaleamelebe, ea hedabola idihë namialola säi amoda beledi neala edelo yidiïe made säi gabu. Felesi dolöle Sadiusi dolölea mala säla olelesebe amoïe säi gabula helësëi.

Fidaea sähalea, Afädë Memelei amoda di nebegola säi

(Maga 8.27-30, Ulugu 9.18-21)

13 Yesu e Sisalia Filibai gaamumadi awäla beselagalalahilä, ea ïe bëgëla aulo amolima nabahalea, Udia dolö nefolalebe amolia Dolöïe Malö amoda nowë neala säha difolalebela nabi. 14 Amala nabasebegi, ilia säla obëgësalea, Odoaeada ödägi gelo Yone neala säladigi, odoaeada Elaia neala säladigi, amase, odoaeada Yelemaea galë, bea sälo elö galë neala säladigisa difolaleamelëla säi. 15 Amala säla obëgësebegi, ea ilima nabahalea, Amai, diliada ne nowëla säha dialeala nabi. 16 Amala nabasebegi, Saimono Fidaea säla obëgësalea, Afädë Memelei moholömelëla säla negei amoda dimelë. Dida Gode namolöi neebe amoïe malö nebegola säi. 17 Amala säsebegi, Yesuea säla obëgësalea, Yonaïe malö Saimonoo, dida obeägïsa nea.
16.17 Giligi adoda Yonaïe malö Saimonola säla dëdëla negei. Amase, Yone 1.42gida Yoneïe malö Saimonola säla dëdëla negei.
Mida, dia walio säi amoda nagadaia dolöea dima olei made. Nïe Nado selesaia mosöa neebe amea oleimelë.
18 Amaimo, na dima sähago. Dïe ëida Fida. Igi amodaia nïe udia dolö Godea wela ifosisi nefolalebe amoli na ulimolömelë. Olasegi, baagomolö amoïe geloi ameada made nufuda salala salolemolömelë.
16.18 Giligi adoea Fidaïe ëida igi ëibalä ga madefalï dialea.
19 Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebe amoïe idi gai dogelo gii amo dima ïmolömelë. Dia naga föidaia hamomolö madela säla negesebe amoda, Hebenige hamomolö mademu dialea. Amase, dia naga föidaia hamomolö dialeala säsebe amoda, Hebenige hamomolömu dialeala säi. 20 Amala sälahilä, ea ïe bëgëla aulo amolima gelola sähalea, Afädë Memelei moholömelëla säla negei amoda ne neawemelë, odoama säla ïmabiola säi.

Yesu e baagolahilä nowemolömelëla säi

(Maga 8.31-9.1, Ulugu 9.22-27)

21 Segeyo amila nofela, Yesuea mi gäwilafalï, ïe bëgëla aulo amolima fädäla sähalea, Ne Yalusaleme moholö galeamelë. Ami awäseda, dolö dafidilo asigi gäwi nefolalebe amoliage, gobela ïlo busa nefolalebe amoliage, amase, mala dawadigi nefolalebe amoliage, ne neala elö elöla edefade sëlasimolömelë. Amala hamolahilä, ilia ne baagomäia nufudasegi, segeyo äudä nelolahilä osodagi ne nowemolömelë. Amala hamomolö galeamelëla säi. 22 Amala säsebegi, Fidaea Yesu e sigi aliga galahilä nea nemola sähalea, Dafidilo Geloie, amala sämabu. Dima dofä amala made hamomolömelëla säi. 23 Amala säsebegi, Yesu e besuia imogola Fidama sähalea, Ae. Saidani, ne neebeawi namolö made. Mosö. Dia nïe idiafa dofogasebego. Diada Godea helësëlo amo gadola made, dolöfäea helësëlo wäla helësësebela säi.

24 Amala sälahilä, Yesuea ïe bëgëla aulo amolima sähalea, Afädëa ne awäsewe gadola moholö helësëseda, hï hamea helësëlo amo fisila, hïle i fügäi gaula, ne bëgëla moholö dialea. 25 Amoïe mida, afädëa hïle namolö amo gaula fëdöla aligimolö helësëseda, ïe namolö amo hogosa helemolömelë. Amai gaso, afädëa hïle namolö amo ne helësëla fisiseda, ïe namolö amo beagolemolömelë. 26 Afädëa nagadaia nelegei sulubadela neala gausalea, hï e baagoseda, nagadaia nelegei amea abeahäla e ugila negemolödu. Amase, afädëa bidi edo ïalahilä, hïle namolö amo bu nea obëgëmolödu. 27 Amala säsebe amoïe mida, Dolöïe Malö amo ïe Eedoïe yo digalo hïdo elöi salugalahilä, ïe selesaia fiibalä moholömelë. Maasegi, ea udia dolö sulubadelama ilia hamoi amo gadola bidi ïmolömelë. 28 Na dilima dofä sähago. Dolö odoa walio gui nefolalebe goweli baagola made, aso, neëgi wäla Dolöïe Malö amo, ïe Beaha Maadela Sigi Neebe amobalä maase amo bimolömelëla säi.

Copyright information for `ETR