dMala Bu Eegei 19.15

Matthew 18

Baagila asi neebe amo nowëla nabi

(Maga 9.33-37, Ulugu 9.46-48)

Segeyo amo gala, bëgëla aulo amoli Yesu neebea maalahilä, ema nabahalea, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea amida baagila awäla neebe amo nowëdula nabi. Amala nabasebegi, Yesuea malö holöbö wela, ilile sidaia ifosilahilä sähalea,
18.3 Yesuea ado sedadela bia säi Madiu bebagi dëdëi dibe amoligida, biyiduda go. Yesuea ïe bëgëla aulo amolia mala abodo bëgëla hamomäia säha nelo. Ado amoda 18.3-35 amogi dialea.
Na dilima dofä sähago. Dilile asigi bedefala, malësä gadoi made aligiseda, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea amida made nogila digamolömelë.
Hï e nagadaiala, malö holöbö gowe gadoi neebe ameada, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea ami baagila asi nea. Amase elöda, afädëa nïe ëigi malö holöbö gowe gadoi neebe amoma, halïgïla namolöïe misiëla säseda, nemage halïgïla namolöïe misiëla sähagomelë. Afädëa malësä nema asigi afädë negei amoligi afädë neala digalasiseda, ëfëa igi edefadegi begela, bidi näiadoea ïe muugia begelahilä, ödäea muäia duhulugi hadia idogoseda, ïe hedabida amomelëla säi.

Nilï neala nafadelasiloïe mi säi amo

(Maga 9.42-48, Ulugu 17.1-2)

Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Neleboea udia dolö asiala hamomäia neala digalasilo amoïe, sege föigi nefolalebe amoli asigii gabumelë. Digalasilo amolida dofä moholöi dialea gaso, digalasimolöïe maasebe dolö amoda asigii gabu. Dïe naaboea galë, emoea galë, di neala digalasiseda, damula sadia gamalo. Naabo elö amo mauäi, emo elö amo mauäi neebe amoda, namolöi namolö dibea ami nogila digamolöda, dofea galea. Naabo äudäla galë, emo äudäla galë, nulo usilo made dibea sadia idogomolö amoda nafade gabugi. Amase, dïe siia di neala digalasiseda, beselala sadia gamalo. Si afädëfalï galëda, namolöi namolö dibea ami nogila digamolöda, dofea galea. Si helegela galëda, heli segea nulo gobeia ami sadia idogomolö amoda nafade gabugila säi.

Ado besula sugua sibi afädë nafolala asila säi

(Ulugu 15.3-7)

10 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Dilia malësä goweligi afädë memalä gadoi gabula helësëloea, idihë nea beaha namialo.
10-11a Giligi adoeada malësä gowelila säi (damo goïege, damo 6ïege, amase, damo 14ïege) afädëdi go gadoida Maga 10.42 amogida, nïe bëgëla aulo holöbö gidogo neebe amola säi. Ado amo beaseda, Yesuea malësäïemu helësëla made, ïe bëgëla aulo odoa amolige helësëla säi bimolö.
Na dilima sähago. Malësä ilile selesaia fii amolida nïe Nado selesaia mosöa neebe amoïe migalïa aligilomu nea.
10-11b Dawadigi dolö odoaea helësësaleada, damo 11da Madiu hï dëdëi made, goda hobeala dolö elöea Ulugu 19.10 gaula maala dëdëila helësëi. Amoda gomalä [Mida, Dolöïe Malö ameada udia dolö dabadigi nefolalebe amoli sigi obëgëmolö misimelë.]


12 Dilia abilia helësësebe. Dolö afädëa ïe sugua sibi hädali afädë foi nelo amoligi, afädë nafolala asi galëda, eedo ameada nabülasi sëgëlasiïe odoai sëgëlasi amolida, felea ifosilahilä, afädë nafolala asi amo hogola aulo madele. 13 Na dilima dofä sähago. Awälahilä, ea amo beagoleseda, sugua sibi odoa made nafolala asi amoligi obeägï amoda nagadaialahilä, sugua sibi afädëfalï beagolei amogida, edefade obeägïlomelë. 14 Amo gadola wäla, dilile Diado selesaia mosöa neebe amea malësä goweligi afädë dabadigimäia made hamesa neamelëla säi.

Didoo afädëa dima asiala hamosegi hamomolö amo

(Ulugu 17.3)

15 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Dïe didooea dima asiala afädë hamoseda, hïdo neebea ami awälahilä, halidomu nea, ea asiala hamoi amo olemalo. Dia ado säsebe amo ea nabaseda, dia didoo hä sigi obëgëigomelë. 16 Ea dia ado säsebe amo made nabaseda, dolö afädë galë, äudä galë dibalä awähaeamalo. Amoïe mida,

ado sulubadela säse amo dofä gabula helësëmäia, äudäea galë, ohodoaea galë melëlo ameage, nabelo ameage iilasila säseda, dofä gabula helësëmolömelë. d 
17 Amala hamosegige, dolö amea ilia säse amo made nabala auauseda, udia dolö Godea wela ifosisi nefolalebe amolima sämalo. Amala hamosegige, dolö amea ilia säse amoge hä, made nabala auauseda, dilia Gode helësëlo made amolimage, amase, dagisi muni nelo amolimage mala hamolo amo gadola, dolö amoma hamomalola säi.

18 Amaimo, na dilima dofä sähago. Dilia naga föidaia hamomolö madela säsebe amoda, Hebenige hamomolö mademu dialea. Amase, dilia naga föidaia hamomolö dialeala säsebe amoda, Hebenige hamomolömu dialea. 19 Amai na dilima ado elöge dofä sähago. Nagadaia wi nea, diligi äudäea ado afädë negela Godea afädë gowe hamomäiala säla, ema adoseda, nïe Nado selesaia mosöa neebe ameada hamomalola säse amo gadola hamomolömelë. 20 Amaimo, äudä galëge, ohodoa galëge, nïe ëigi gedola neëda, ne ili mogogi ami namolömelëla säi.

Hamoi hamolasiloea hamoi gaalu hamolo made bobasëila säi

21 Amala säsebegi, Fida e Yesu neebea maalahilä, ema nabahalea, Dafidilo Geloie, nedoo afädëa nema asiala hamoseda, na aboläiagi hëmolödu. Gifalädalïalaledula nabi. 22 Amala nabasebegi, Yesuea ema säla obëgësalea, Nada gifalädalïamula made säha. Nada nabülasi gifalädalïaïe odoai gifalädalïamelëla sähago.

23 Amoïe mida, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea amida gowe gadoi dialea. Beaha aligilo gini afädëa ïe hamoi hamolasilobalä bidi negei dilo amoda, hä mogomolöila helësëimelë. 24 Ea mogodelä hamosebegi, ïe hamoi hamolasilo afädëbalä muni edefade nidemolö asusugai bidi negei dilo amo e neebea sigi misimelë. 25 Hamoi hamolasilo amea bidi negei amo beselala ïmolöi made amea, ïe dafidiloea dolö odoama sähalea, Muni bidi negei amo beselala ïmolöïe, hï eege, ïe udiage, ïe malöge, amase, ïe nelegei dibe amo sulubadelage, muni bidi neaha maademalola säi. 26 Amala säi amo nabalahilä, hamoi hamolasilo amea e mia emo gumu sasagala salea, fudugila sähalea, Made habobala, beaha namialo. Na, aso, sulubadela beselala dihïma ïaha maademolömelëla säi. 27 Amala säla obëgësebegi, hamoi hamolasilo amoïe dafidiloea bobasësalea, e mosalolahilä, bidi negei amo hëi. 28 Amala hamosebegi, dolö amo doadigila fedahamelebe, dolö afädë ebalä hamoi gaalu hamolasilo amo gausiai. Dolö e gausiai amea ebalä ïe bidi holöfalï negei dilo. Amasebegi, ea dolö amoïe muugia fëdöla gaula nea sähalea, Nïe muni bidi negei amo hä beselala ïmola säi. 29 Amala säsebegi, muni bidi negei amea gumusula dialea fudugila sähalea, Made habobala, beaha namialo. Na dïe go beselala ïmolömelëla säi. 30 Amala säsebegi gaso, bidi negelo dolö amea beaha namolö made helësëla, elö amea bidi negei amo beselala ïmäia, e galabaia mosöa ifosi. 31 Amala hamosebegi, hamoi hamolasilo odoa nefolalo amolia ea hamose amo bealahilä, ilia edefademalä habobai. Habobalahilä, ilile dafidilo neebea awäla, nelebo sulubadela hamoi amo ema awala säla ïaha maadei. 32 Dafidilo amea ïe hamoi hamolasilo amo misialolahilä, ema sähalea, Hamoi hamolasilo nafade di, dia nema fudugila säi amea, dïe bidi negei amo na hësa maadeimelë. 33 Nada di bobasëi amo gadola, diada dibalä hamoi gaalu hamolo amomage bobasëmolöi galea madelela säi. 34 Amala sälahilä, dafidilo amea edefade habobalahilä, ïe bidi negei amo hulu beselala ïaha maademäia, dolö amo galabaia mosöa sëlasilo dolö amoligali gaula awäla ifosi.

35 Dili hïdo hïdolaea didooïe asiala hamoi amoli iso asigigila made hëseda, nïe Nado selesaia mosöa neebe ameage, dolö dafidiloea hamoi amo gadola wäla, dilima hamomolömelëla säla ï.

Copyright information for `ETR