bSama 118.25,26
eSama 118.22-23

Matthew 21

Yesu e beaha aligilo Gini gadoi hamola Yalusaleme asi

(Maga 11.1-11, Ulugu 19.28-40, Yone 12.12-19)

Ili Yalusaleme beselagalamolö ga madela, Olibebi neebea ami sege Bedifagi beselagalamolöïe yauabia nea, Yesuea bëgëla aulo äudä dafidi mosalolahilä elema sähalea, Gaamugi ami awäla beselagalala beahamelële, sugua dögi aseme, ïe malö daiadigile begela negei neë aabela bimolömelë. Beaseda, fisigäla ne neebeawi sigi misialo. Afädëa alima ado afädë säseda, gomalä sämalo. Dafidiloea welebalä hamomolö galeamelëla sämalo. Amala säseda, ea fodolo sähalea, Hä sigi mosöla sämolömelëla säi. Dafidi Dafidilo Geloia bea säloma aligila bea säla negei amo gadola gausiala digamäia amala hamoi. Säla negei amoda gowe.

Saionoïe idiwima sähalea, Bimo.
21.5 Saionoïe idiwila säi amoda, Yalusaleme udia dolöla helësëmäia säi.
Dïe beaha aligilo Gini amoda di neebea maasebe. Hï e nagadaiala aligilo nea, sugua dögidaia fila maasebe. Sugua dögi üdïlidaia fila maasebegola sämalola
säla dëdëla negei dialea.
Amala säsebegi, ïe bëgëla aulo amole awäla, Yesuea hamomalola säi amo gadola hamoi. Elea sugua dögi aseme üdïlile sigi maasebegi, ilia sugua dögi amoledaia ilile fagulo daia salugalo fösisebegi, Yesu e amolidaia fila fedai. Amala fedala fise amo gaalu, udia dolö yafie gegedoi amolia ilile daia salugalo fagulo neala idiafa föladigi, odoaea fasela bäu gadoi dagabola gaula mafula föladigisa nelo. Udia dolö gegedoi amoli Yesu awäse amo gadola dafidila awäha nelo amoliage, hobeala maaha nelo amoliage, uuala säsäla awähalea,

Agua. Nesege. Godeïe ëi gauia adadi.
Debidiïe malöma sähago. Afädë Dafidilo Geloiïe ëigila maahago Godea e neala obeägïlasimäia.
Hosana. E ilibia neebe amoïe ëi gauia adahala
säsäla afiai. b 
10 Yesu e Yalusaleme awäla beselagalasebegi, udia dolö ami nefolalo amoli sulubadelaea fudugila bedälahilä sähalea, Dolö goweda nowëdula säha dilo. 11 Amala säha dibegi, udia dolö gegedoi amolia sähalea, Goda bea sälo Yesu. Eda Galili segeïe gaamu Nasalese dolömelëla säha dilo.

Yesuea gobela ïlo mosöa awäla hamoi amo

(Maga 11.15-19, Ulugu 19.45-48, Yone 2.13-22)

12 Yesu e awäla gobela ïlo mosöa beselagalahamelebe, bidi neadigi, bidi nimolöïe negeladigisa dibe amoli nesiladigisa nelo. Muni bedefalo auli amolige, amase, haea maliabu gadoi bidi neaha aligilo amolile filo auli amolige, neala besula besigadasi.
21.12 Dolö odoaea gobela ïlo mosöïe yala isogi nelebo nea digahaleada, gobela ïlo mosöa muni negei ameamu nelo. Iliada Olomolele Giligilele muniada nelo made. Dolö amolia haea neasebe amolige, amase, nelebo odoa neasebe amolige, nelebo amoli Godegali odala ïlo.
13 Ea ilima sähalea, Ado säla dëdëla negei dibe amea sähaleada, Nïe mosö amoda Godema adolo mosö dialeala sämolömelëla säla dëdëla negei dialea gaso, dilia fa nelo musügä aligilo igi äbä gadoi hamosebela säi.

14 Amala säsebegi, e gobela ïlo mosö neebea ami, si golaige emo nafadeige mofiasebegi, ea ili wahiladidigisa nelo. 15 Gobela ïlo busa nefolalo amoliage, mala dawadigi nefolalo amoliage, Yesuea hedabifalï hamose amo bealahiläge, amase, malësä nefolalo amolia gobela ïlo mosöamadila dägö digala sähalea, Agua. Nesege. Godeïe ëi gauia adadi. Debidiïe malöma sähagola säsebe amo nabalahiläge, ilia habobai. 16 Habobalahilä, ilia Yesuma nabahalea, Ilia säsebegoda dia nabasebelela nabi. Amala nabasebegi, Yesuea ilima säla obëgësalea, Ä. Ado afädë säla dëdëla negei dibe amoda gomalä.

Malësä nelësa amolige, malö dodo naha sefolalebe amolige, ilile nafiala dia dïe ëi gauia adamäia hedabolafalï oleleimelëla
säla dëdëla negei dialea. Dilia ado säla dëdëla negei dibe amo made melï nealela nabi.
17 Amala nabalahilä, Yesuea ili dïgïla gaamugi amila Bedani midilö asi.

Yesuea äfäeoma nemosebegi bausoi amo

(Maga 11.12-14, 20-24)

18 Diala yosefalï nowela, gaamugi obëgësalea e sïdëa baagoi. 19 Amala awähalea beahaleamelebe, idi agesugi ami äfäeo afädë neebe beala e i mia ami bea awähamelebe, gägä afädë maade, bäu badumu neebe melï. Gägä maade beala, ea äfäeo amoma sähalea, Dia gägä hobeala dofä made negemäiala säi. Amala säi amole, fodolofalï bausoi. 20 Bausosebegi, ïe bëgëla aulo amolia bealahilä fudugila nabahalea, Äfäeo amo fodolofalï bausoi amoda abeahäladula nabi. 21 Amala nabasebegi, Yesuea ilima säla obëgësalea, Na dilima dofä sähago. Asigi äudä negela made, asigi afädë negela aligiseda, äfäeoma na walio hamoi amo gadola, diliage hamomolömelë. Amoda afädë amomu made, dilia segebima dihï dagabola awäla, ödä duhuluma digamola säseda, amala hamomolömelë. 22 Dilia Godema adosalea, asigi afädë negela, nelebo afädë ïmola ëdëgëseda, amo dilia nimolömelëla säi.

Yesu dia hamosebego nowëa hamomalai hamosala nabi amo

(Maga 11.27-33, Ulugu 20.1-8)

23 Yesuea gobela ïlo mosöamadi awäla, ado mala säla olelesa nebegi, gobela ïlo busa nefolalo amoliage, udia dolöïe dafidilo asigi gäwi nefolalo amoliage, e neebea maalahilä ema nabahalea, Nelebo dia hamosebegoda nowëa hamomalai hamosala nabi. 24 Amala nabasebegi, Yesuea ilima säla obëgësalea, Nage dilima ado afädë nabaha. Dilia säla obëgëseda, nelebo na hamosebeweda, gowea hamomalai hamosa neala sämolömelë. 25 Yonea ödägi gesa nelo amoda abidila misi. Selesaia mosöala misile ma dolömadila misilela nabi. Amala nabasebegi, hilido didiähalea, Nilïa selesaia mosöalala säseda, ea nilïma nabahalea, Amai galëda, ema asigi afädë made negei goda edoïela nabulö gabu. 26 Gasoda, nilïa dolömadilala säseda, nilï udia dolöbalä bedäsebe. Mida, ili sulubadelaea helësësalea, Yoneda bea sälo nelola helësësa nefolaleala didiäi. 27 Amala didiälahilä, ilia Yesuma säla obëgësalea, Nilïa dawa madela säla obëgëi. Dawa madela säla obëgësebegi, ea ilima sähalea, Amai galëda, nelebo na hamosebeweda gowea hamomalai hamosa neala dilima made sämolömelëla säi.

Ado besula malö äudäea hamoila säi

28 Yesuea sähalea, Dilia edo helësësebe. Dolö afädë nelo amoïe malö äudä sulo. Dolö amea ïe malö abulümi amoma sähalea, Dia walio awäla gelebi sagaia hamoi hamosa namialola säimelë. 29 Amala säsebegi, malö amea ïe eedoma haboila sälahilä gaso, hobeala oböla asigi hedabi negela, hamola asi. 30 Amasebegi, dolö amea ïe malö elö amo neebea ami awälahilä, elö amoma säi amo gadola wäla säi. Sälebe malö elö amea säla obëgësalea, Nado, hamola awähadiola sälahilä gaso, made awäla fisi. 31 Amai, dolö amea hamomaloi amo gadola, malö abodoea nabala hamoila nabi. Amala nabasebegi, ilia säla obëgësalea, Abulümiala säi. Amala säla obëgësebegi, Yesuea ilima säla obëgësalea, Na dilima dofä sähago. Dagisi muni nelo nefolalebe amoliage, idigi nawelo udia muni ïmola sälo nefolalebe amoliage, dilida dïgïla, ilidale dafidila Godea Beaha Maadela Sigi Neebea ami afiahagomelëla säi. 32 Amoïe mida, Yone e dili neebea maalahilä, ea idi mogoifalï amo olesebegi gaso, dilia dofä gabula helësëla made nelomelë. Dagisi muni nelo amoliage, idigi nawelo udia muni ïmola sälo amoliage, ea ado mala säsebe amo nabalahilä, ea säse amo dofä gabula helësëimelë. Ilia amala helësësebe amo, dilia melï gaso, bealahilä dilia asigi besula, dofä gabula helësëla made nelomelëla säi.

Ado besula sagai oodola beaha namialola säi

(Maga 2.1-12, Ulugu 20.9-19)

33 Yesuea sähalea, Ado besula elö säsebewege nabualo. Sege eedo dolö afädëa sagai sagala, yalala amalela diladigimelë. Diladigilahilä, isogi ami gelebi gägä fësëla salimolöïe naga dögöi. Amala dögöla negesilahilä, sagai idihë nea beaha aligilo mosö holöbö ilibia ola fedalahilä negesi.
21.33 Godea ïe Isilale udia dolöma hamosebe amoïe, gelebi sagaila säla ado besula Aisaea 5.1-2gi säi dibe amo nealahilä Yesuea säla ï. Ado besui amoïe mida gomalämelë. Dolö sagai sagalola säi amo gadoida, Gode hï emelë. Amase, gelebi sagai amo gadoida Isilale udia dolömelëla säi.
Amala hamolahilä, ea dolö odoama sähalea, Sagai oodola beaha namialola säsilahilä, hï e sege wagadi made asimelë.
34 Gelebi gägä hä, faimolö segeyo ga madesebegi, sagai eedo amea ïe hamoi hamolasilo amoli mosalolahilä, sagai oodola beaha aligilo amolima ïe gägä odoa nimaloi. 35 Amala nimolö awäsebegi, sagai oodola beaha aligilo amolia hamoi hamolasilo amoli gaulahilä, elö amo nufudala ïalalei, elö amo nufudala baagoi, amase, elö amo igia nufi. 36 Amala hamosebegi, sagai eedo amea ïe hamoi hamolasilo odoa, dafidi fisiga gai amoli holöbö gidogolahilä, fisiga galebege sagai oodola beaha aligilo amolia dafidi hamoi amo gadola wäla ilimage hamoimelë. 37 Hobeafalï, sagai eedo amea hïle malö amo fisiga gai. Eedo amea helësëlahilä sähalea, Nïe malö wema ilia e hawala mogola hamomolöla helësësala säi. 38 Hïle malöfalï maase amo bealahilä, sagai oodola beaha aligilo amolia hilido didiähalea, Goda sagai eedo amoïe malöfalï gabugo. Eedoïe nalä negei nilïa nimolöïe, e nufidedila didiäi. 39 Ilia e gaulahilä, sagai amoïe yala baagido sadia gala nufudala baagoimelë.

40 Amala hamoi amo, sagai eedo amea maalahilä, sagai oodola beaha aligilo amolimada, edo hamomolö gabula nabi. 41 Amala nabasebegi, ilia ema säla obëgësalea, Ea dolö nafade amoli neala nafadela nufudadigimolömelë. Amalahilä, gägä faimolö fu beselagalasolo amo gala, faila mogelo dolö amolia oodola beaha namiäia, sagai amo ilima ïmolömelëla säi. 42 Amala säsebegi, Yesuea ilima sähalea, Dilia ado säla dëdëla negei amoda made melï neale.

Mosö olelo amolia igi galone made gabula memelela fisi amoda, galone geloi dafidilo dialeamelë. Dafidilo Geloia hamogilebeda, nilïa siia bealahilä fudugisa neala
säla dëdëla negei dialea. e 

43 Amoïe na dilima sähago. Godea Beaha Maadela Sigi Neebe amo dili neebea guila neala gaula awälahilä, udia dolöea amoïe gägä negelo amolima ïmolömelë. 44 Igi amodaia udia dolö digase amolida, igi amea dusudasila fisimolömelë. Amase, igi amea udia dolö eegeseda, hä eegela fisimolöi fisimolömelëla säi.
21.44 Dawadigi dolö odoaea helësësaleada, damo gogi dëdëi goda Madiu hï made dëdëi gasoda, dolö elöea hobeala dëdëi gabula helësëi. Ulugu 20.18 bimalo.


45 Amo sälebe, gobela ïlo busa nefolalo amoliage, Felesi dolö nefolalo amoliage, ea ado besula säsebe amo nabalahilä, amoda ilile säsebela helësëi. 46 Ilia Yesu gaudeläla idi hogoi gaso, udia dolö nefolalebe amolia Yesuda bea sälo neala säha dibe amogi bedäi.

Copyright information for `ETR