Matthew 5

Obeägïsa neala säi

(Ulugu 6.20-23)

Yesuea udia dolö yafie negegila nefolalebe amo bealahilä, e gau afädë amo fedala, segebidaia ami sulo.
5.1 Yu ilile malada, dawadigi amolia udia dolöma säla olelesaleada salea sälo. Madiu 13.2, 24.3, Ulugu 4.20 bimalo.
Amala sebegi, ïe bëgëla aulo amoli e sebea ami mafusebegi,
ea mi gäwila nafi dagala ilima säla olelesalea sähalea,
5.2 Madiu 4.23-25eage, amase, Madiu 9.35eage sähaleada, Yesueada hamoi nofe äudä hamosa nelola säi dialea. Amolegi ageda, ea udia dolö ilima säla olelesa nelo. Amase, ageduda, oloi elö elöla difolalo amolige neala wahiladigisa nelo. Amo gadola, Madiu 5-7 amo nilïa beaseda, Yesuea udia dolöma säla olelesalea, Godea Beaha Maadela Sigi Neebe amoïe säida, ado nahui dialea. Hobealada, Madiu 8-9gi Yesuea oloi difolalo amoli wahisa nelola sedalu säi amo dialeamelë. Yesuea ado sedadela bia säi Madiu bebagi dëdëi dibe amoligida, ageda go. Yesuea segebidaia fedala salea säi. Ado amoda Hogoli 5-7 amogi dialea.


Odoaea asigigi helësësalea, nïe iso asigi dofea made gabula helësësa nefolalebe amolida, obeägïsa nea. Mida, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebe amoda ilile dialeamelë.
Dïisa nefolalebe amolida, obeägïsa nea. Mida, Godea ili bobasëla aealasimolömelë.
Hili nagadaiala aligilo nefolalebe amolida, obeägïsa nea. Mida, sege dibe amo sulubadela Godea iligali ïmolömelë.
Sïdëa baagosa neebe amoli molöle ödäle gelola hamese amo gadola, mala mogoi hamomolö gelola hamesebe amolida, obeägïsa nea. Mida, Godea ili neala nobalasisa maademolömelë.
Odoa bobasëla ugila negelo nefolalebe amolida, obeägïsa nea. Mida, Godea ili bobasëla ugila negemolömelë.
Asigi gagadelai amolida, obeägïsa nea. Mida, ilia Gode bimolömelë.
Daluloïe hamoi hamosa nefolalebe amolida, obeägïsa nea. Mida, ilima Godeïe malö neala sämolömelë.
10 Mala mogoi hamolo amoïe së naha nefolalebe amolida, obeägïsa nea. Mida, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebe amoda ilile dialeamelë.
11 Dilia ne bëgëla mofiasebegoïe, dolö odoaea dili gagadesege, sëlasisege, ado nafade elö elöla wäfalï säsäla dili hololösege, mala amoli gadoi dilima hamoseda, dili obeägïsa nea. 12 Dilia edefademalä obeägïsa namialo. Mida, selesaia mosöa dilile bidi edefade negei dialea. Dili maadeia, bea sälo dafidi nefolalo amoliage së amo gadola wäla naha nefolalomelëla säla ï.

Dilida ëbïle yo digalole gadoila säi

(Maga 9.50, Ulugu 14.34-35)

13 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Udia dolö sulubadelaïe ëbï gadoida, dili nebegomelë. Ëbïïe hëdälo amo hogosa heleseda, edoea bu hëdälasimolöi gabu. Ëbï nafade amo gadoida, iso gäwi madela, nagadaia sadia gasegi, udia dolöïe emoea daiasalomelë. 14 Udia dolö sege sulubadelagi nefolalebe amolile yo digalo gadoida, dili nebegomelë. Gaamu afädë segebidaia dibe amoda, hagumolöi made dialea. 15 Amase, afädëa gamali yola sagasilahiläda, falo hawa negelo mademelë. Amala negelo made, aulidaia negesegi, mosö amogi difolalebe amoli yo digaha maadelomelë. 16 Amo gadola, dilile yo digalo udia dolöea bimäia, yo digalasimolö dialea. Dilia mala hedabi hamose amo bease amea, ilia dilile Diado selesaia mosöa neebe amoïe ëi gauia adamäiala säla ï.

Mosese nebegi Ado säla negei amoïe Yesuea säla olelei

17 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Mosese nebegi Ado säla negei amoge, bea sälo nefolalo amolia mala säla olelesa nelo amoge, na hailadigimolöïe misi gabula helësëmabio. Na hailadigimolöïe made misi. Ilia ado säla negei amo gausiala digamolöïe ne misi neawe. 18 Na dilima dofä sähago. Naga föige, mu giwige dibe amo gaalu, Mosese nebegi Ado säla negei dibe amogi ado damui afädëge, dudumu afädëge, dofä made hogosa helemolömelë. Mala sulubadela ado amogi dëdëla negei amo gausiala digamäia, mala amo diamolöi diamolömelë. 19 Amaimo, afädëa mala säla negei amogi, mala holöfalï afädë memalä gabula, damula, amase, odoaeage damumäia olelelo neebe amoda, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea ami emada, dofä gidogofalï neala sämolömelë. Amo gadola made, afädëa mala säla negei amo gadola hamola, odoaeage hamomäia olelelo neebe amoda, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea ami emada, ilibia edefadela sämolömelë. 20 Amai gabugi, na dilima ado afädë säla ïahago. Dilia mala mogoi hamolo amoda, mala dawadigi nefolalebe amoliage, Felesi dolö nefolalebe amoliage hamolo amo gadola made, dilia ili baagila awäla made hamoseda, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea ami dofä made moholömelëla säla ï.

Yesuea yöla habobalo amo hamogimolöïe ado säi

(Ulugu 12.57-59)

21 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Siibafalï udia dolö nefolalo amolima ado sälo dilia nabelo amea sähaleada, Udia dolö baagomäia nufuabio. Afädëa amala hamoseda, gudimolö dië bimolömelëla sälo. 22 Amai gaso, na dilima säla ïahago. Afädëa ïe edoobalä mihaläseda, gudimolö dië bimolömelë. Amase, afädëa ïe edooma dida dofea madela nolealeseda, Galïsolö dolö neebea ami sigi awäla gudimolömelë. Gasoda, afädëa ïe edooma dida nafadefalï asigi maade nebegola säseda, Heli segea nulo gobei dibea ami moholömelë. 23 Amaimo, dia nelebo ïmolöïe gobela ïlo aulidaia negemolö nea, dïe didooea dima nelebo afädëgi habobai neala helësëla obëgëseda, 24 hä, nelebo ïmolö gaui amoda, gobela ïlo auli ga made ami negesilahilä, dafidi dïe didoo neebea dalumolö mosalo. Dalula asi obëgëlahilä, nelebo ïmolö negei amo ïmalo.

25 Ado nii dolö afädëa dibalä gudimolöïe awähala säseda, aso, gudimolö segea ami made beselagalala, idiafa ebalädale fodolofalï hamogimalo. Gudimolöïe sigi awäseda, gudi mogelo dolö neebe amoma di gaula ïalahilä, mogelo dolö ameada di dadi gaui amolima ïalahilä, di galabaia mosöa ami ifosiloea. 26 Na dilima dofä sähago. Amala hamoseda, dia nafade hamoi amoïe bidi nelo amo gadola neaha maademäia, galabaia mosöa ifosi neamu, made moholömelëla säla ï.

Yesuea udia fa neloïe säi amo

27 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Ado säi dilia nabelo amea sähaleada, Udia dolö fa nimabiola sälo. 28 Amai gaso, na dilima gomalä säla ïahago. Dolö afädëa udia siia bealahilä gesami awäseda, udia amo hä asigia fa niimelë. 29 Dïe si dafädi goea di neala digalasiseda, beselala sadia gamalo. Dïe domaloïe sosogo gogi afädë maade nea, namolöda dofea galea. Dïe domalo sulubadela aligisa maadei neëgida, Heli segea sadia idogomolö amoda, nafade gabugi. 30 Amase, dïe naabo dafädi goea di neala digalasiseda, naabo amo damula sadia gamalo. Dïe domaloïe sosogo gogi afädë maade nea, namolöda dofea galea. Dïe domalo sulubadela aligisa maadei neëgida, Heli segea moholö amoda, nafade gabugila säla ï.

Yesuea dolöea udia nii fisiloïe säi

(Madiu 19.9, Maga 10.11-12, Ulugu 16.18)

31 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Ado elö sälo amoda gowe. Dolö afädëa ïe udia fisiseda, ea beba dëdëlahilä, ïe udiama ïmolö dialeala säi gabio. 32 Amai gaso, na dilima säla ïahago. Dolö afädëïe udiaea dolö elöbalä mala nafade hamoigi made, ïe udia amo fisiseda, ïe udia amea dolö fa nimäia fa nimalalasimelë. Dolö afädëa dolö elöïe udia memalä fisi amo neaseda, ameage udia amo fa nimolömelëla säla ï.

Yesuea migalïa diigila säloïe säi

33 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Siibafalï udia dolö nefolalo amolima ado sälo dilia nabelo amea sähaleada, Migalïa diigila ado gelola säla negei amoda, made fisila, Dafidilo Geloima migalïa diigila ado gelola säla negei amoda, hamomalola sälo. 34 Amai gaso, na dilima säla ïahago. Migalïa diigila ado gelola säla negemabio. Mudaiala säla diigimabio. Mida, mudaiada Godea beaha maadela filo dialeamelë. 35 Naga föigige säla diigimabio. Mida, naga föida Godeïe emoea emosaia idala filo dialeamelë. Amase, Yalusalemege säla diigimabio. Mida, Yalusalemeda beaha aligilo Gini edefade neebe amoïe gaamumelë. 36 Dihïle busa säla, migalïa diigila ado gelola säla negemabio. Mida, dia busa hilï afädë neala dihï falemolöige, yabumolöige ulïmelë. 37 Afädë hamomolö galëda, ü, ailemu sämalo. Ado odoage baala säseda, ado amo baala sälo amolida, mugabe busa nafadefalïmadila maasebe amo sähamelëla säla ï.

Dilia hamola obëgëmabiola säi

(Ulugu 6.29-30)

38 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Ado säi dilia nabelo amea sähaleada, Afädëa elöïe si besela digiseda, ïe siige besela digilomelë. Amase, afädëa elöïe bese besela digiseda, ïe besege besela digilomelëla sälo. 39 Amai gaso, na dilima säla ïahago. Afädëa dilima nafade hamoseda, dilia bu dabemabio. Afädëa dïe ba dafädimadi nufudaseda, ba näiadogoge olemalo. 40 Afädëa dïe fagulo sedi amo gudi mogeloea ïmalamolöïe, dibalä gudimolö sigi awäseda, dïe gögï fagulo daia salugalo amo bu baala ïmalo. 41 Afädëa gelolafalï di dofe afädë mosalaseda, ebalä dofe äudä mosalo.
5.41 Dofe afädëla säi amoda holöbö Dodomonala Dauba gadolaïe säi.
42 Afädëa nelebo afädë go ïmola säseda, hä egali ïmalo. Amase, afädëa hobea ïduläïe bidi negesagola säseda, auaula baagi ïmabiola säla ï.

Yesuea ado nii neebe amo boba hamomalola säi

(Ulugu 6.27-28, 32-36)

43 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Siiba ado sälo dilia nabelo amea sähaleada, Dïe damelëbalä boba hamosaleada, dibalä ado nii nefolalebe amolibalä habobala namialola sälo. 44 Amai gaso, na dilima gomalä säla ïahago. Dilibalä ado nii nefolalebe amolibalä boba hamola, amase, dili neala sëlasisa nefolalebe amoli hedabomäia, Godema adolasisa namialo. 45 Ameada, dilile Diado selesaia mosöa neebe amoïe malö neala olemolömelë. Mida, eada nafade hamolomage, hedabi hamolomage, ïe eso neelasilo neada, mala mogoi hamolomage, mala mogoi made hamolomage, sege digalasilo nea. 46 Dili boba hamolo amolimu boba hamoseda, dilia edo bidi nimolö. Dagisi muni nelo nefolalebe amoliage amo gadola hamolo nea madele. 47 Dilia dilile didoo amolalimamu haeafula aeahaleada, odoada baagila aulole. Udia dolö Gode helësëlo made nefolalebe amoliage amo gadola hamolo nea madele. 48 Amai galëda, dilile Diado selesaia mosöa hedabi mogoifalï neebe amo gadola, dilige hedabi mogoifalï namialola säla ï.

Copyright information for `ETR