Psalms 6

Al la ĥorestro. Por kordaj instrumentoj, por basuloj. Psalmo de David.

Ho Eternulo, ne en Via kolero min riproĉu,
Kaj ne en Via furiozo min punu.

Korfavoru min, ho Eternulo, ĉar mi senfortiĝis;
Sanigu min, ho Eternulo, ĉar ektremis miaj ostoj.

Kaj mia animo forte ektremis;
Kaj Vi, ho Eternulo, ĝis kiam?

Returnu Vin, ho Eternulo, savu mian animon;
Helpu min pro Via favorkoreco.

Ĉar en la morto ne ekzistas memoro pri Vi;
En Ŝeol, kiu gloros Vin?

Mi laciĝis de mia ĝemado;
Ĉiun nokton mi priverŝas mian liton;
Per miaj larmoj mi malsekigas mian kuŝejon.

Sekiĝis de malĝojo mia vizaĝo,
Maljuniĝis de ĉiuj miaj premantoj.

Foriĝu de mi, ĉiuj, kiuj faras malbonon;
Ĉar aŭdis la Eternulo la voĉon de mia ploro.

Aŭdis la Eternulo mian peton;
La Eternulo akceptos mian preĝon.

10 Hontigitaj kaj tre teruritaj estos ĉiuj miaj malamikoj;
Ili forturniĝos kaj tuj estos hontigitaj.
Copyright information for Esperanto