1 Corinthians 3

Ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga; sest seda te ei talunud sellal ega talu veel praegugi. Te olete ju alles lihalikud. Sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimeste taoliselt? Sest kui üks ütleb: "Mina olen Pauluse poolt!" ja teine: "Mina olen Apollose poolt!" eks te siis ole nagu inimesed kunagi? Mis on siis Apollos? Või mis on Paulus? Mis muud kui käsilised, kelle kaudu te olete saanud usklikuks, ja sedamööda, kuidas Issand kummalegi on andnud. Mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. Nõnda ei ole siis midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, Kes laseb kasvada. Aga istutaja ja kastja on ühesugused; kuid kumbki saab oma palga oma töö järgi. Sest me oleme Jumala kaastöölised, teie olete Jumala põllumaa ja Jumala ehitus. 10 Jumala armu järgi, mis minule on antud, olen ma kui tark hooneehitaja pannud aluse, ja teine ehitab selle peale; aga igaüks vaadaku, kuidas tema selle peale ehitab. 11 Sest teist alust ei või keegi panna kui see, mis juba on pandud, see on Jeesus Kristus! 12 Aga kui keegi sellele alusele ehitab hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puust, heintest, õlest, 13 siis saab igaühe töö avalikuks; sest selle teeb selgeks Issanda päev, sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi igaühe töö, missugune see on. 14 Kui kellegi töö, mis tema sellele alusele on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga; 15 aga kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab sellest kahju; kuid tema ise pääseb, aga ometi otsekui läbi tule. 16 Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees? 17 Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema; sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie. 18 Ärgu ükski ennast petku! Kui keegi teie seast arvab enese targa olevat selles maailmas, siis ta saagu jõledaks, et ta saaks targaks. 19 Sest selle maailma tarkus on jõledus Jumala ees. Sest on kirjutatud: "Tema tabab tarku nende kavaluses!" 20 Ja jälle: "Issand tunneb tarkade mõtlemised, et need on tühised!" 21 Ärgu siis ükski kiidelgu inimestest! Sest kõik on teie päralt, 22 olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu praegused asjad, olgu tulevased asjad, kõik on teie päralt; 23 aga teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt!
Copyright information for Est