Luke 23

Ja kogu nende hulk tõusis ning viis Tema Pilaatuse juure. Ja nad hakkasid kaebama Tema peale ning ütlesid: "Me oleme leidnud, et Tema rahvast eksitab ja keelab andmast maksuraha keisrile ning ütleb Enese Kuningas Kristuse olevat!" Siis Pilaatus küsis Temalt ning ütles: "Kas Sina oled Juutide Kuningas?" Ja Ta vastas temale, üteldes: "Jah, olen!" Pilaatus aga ütles ülempreestritele ja rahvale: "Ma ei leia sellest inimesest ühtki süüd!" Aga nemad ajasid peale ja ütlesid: "Tema ässitab rahvast ja õpetab mööda kõike Juudamaad, alates Galileast kuni siiani!" Aga kui Pilaatus seda kuulis, küsis ta, kas See Inimene ei ole mitte galilealane? Ja saades teada, et Ta on Heroodese valitsuse alt, saatis ta Tema Heroodese juure, kes ka viibis Jeruusalemas neil päevil. Kui siis Heroodes Jeesust nägi, sai ta väga rõõmsaks, sest ta oli hea meelega tahtnud Teda juba ammugi näha, kuna ta oli Temast palju kuulnud; ka lootis ta näha saada mõnd imetähte, mida Ta ehk teeb. Ta küsis Temalt palju asju, aga Tema ei vastanud talle midagi. 10 Aga ülempreestrid ja kirjatundjad seisid ja kaebasid väga valjusti Tema peale. 11 Kui siis Heroodes oma sõjameestega teda oli halvaks pannud ja pilganud ning riietanud toreda riidega, saatis ta Tema tagasi Pilaatuse juure. 12 Ja sel päeval said Pilaatus ja Heroodes üksteisega sõbraks, sest enne nad olid olnud üksteise vihamehed. 13 Siis Pilaatus kutsus kokku ülempreestrid ning rahvaülemad ja rahva 14 ning ütles neile: "Te olete toonud selle inimese minu juure otsegu rahva eksitaja. Ja vaata, ma olen Teda üle kuulanud teie ees ega ole sellest inimesest leidnud ühtki süüd, milles te Teda süüdistate, 15 ega Heroodeski, vaid ta on Tema saatnud tagasi meie juure. Ja vaata, Tema pole teinud midagi, mis oleks surma väärt! 16 Sellepärast ma tahan Teda karistada ja vabaks lasta!" 17 Aga temal oli kohustuseks neile pühiks vabaks lasta üks vang. 18 Siis kogu hulk kisendas väga ning ütles: "Hukka ära, lase meile Barabas vabaks!" 19 See oli mingi linnas sündinud mässu ja tapmise pärast vangi heidetud. 20 Siis Pilaatus tõstis jälle häält nende vastu, tahtes vabaks lasta Jeesuse. 21 Aga nemad karjusid: "Löö risti, löö Ta risti!" 22 Siis ta ütles neile kolmat puhku: "Mis Ta siis on kurja teinud? Ma pole Temast leidnud ühtki surmasüüd. Sellepärast ma karistan teda ja lasen ta vabaks!" 23 Aga nad käisid peale, suure kisendamisega nõudes, et Jeesus löödaks risti. Ja nende hüüded võtsid võimust. 24 Siis Pilaatus tegi otsuse, et sünniks nende palve järele. 25 Ta laskis neile vabaks selle, kes mässamise ja tapmise pärast oli vangitorni heidetud ja keda nemad vabaks palusid. Aga Jeesuse ta andis nende meelevalla kätte. 26 Ja Teda välja viies said nad kätte kellegi Siimona Küreenest, kes tuli väljalt; ja tema peale nad panid risti, et ta seda kannaks Jeesuse järele. 27 Aga Teda järgis suur huik rahvast ja ka naisi, kes kaebasid ja Teda nutsid. 28 Siis Jeesus pöördus nende poole ja ütles: "Jeruusalema tütred, ärge nutke Mind, vaid nutke iseendid ja oma lapsi! 29 Sest vaata, päevad tulevad, mil üteldakse: Õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kannud, ja rinnad, mis ei ole imetanud! 30 Siis hakatakse ütlema mägedele: Langege meie peale! ja mäekinkudele: Katke meid! 31 Sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga!" 32 Aga ka kaks muud kurjategijat viidi ühes Temaga välja hukkamiseks. 33 Ja kui nad jõudsid sinna paika, mida hüütakse Pealaeks, lõid nad Tema sinna risti ja need kurjategijad, ühe paremale, teise vasakule poole. 34 Aga Jeesus ütles: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!" Ja nad jagasid Tema riided ning heitsid liisku nende pärast. 35 Ja rahvas seisis seal vaatamas, ja ka ülemad irvitasid ühes nendega ning ütlesid: "Muid Ta on aidanud, aidaku Iseennast, kui Ta on Jumala Võitu, see äravalitu!" 36 Ka sõjamehed naersid Teda, läksid Tema juure ja viisid Temale äädikat 37 ning ütlesid: "Kui Sina oled Juutide Kuningas, siis aita Iseennast!" 38 Aga oli ka pealkiri Tema kohal: "See on Juutide Kuningas!" 39 Siis teine poodud kurjategijaist pilkas Teda ning ütles: "Eks Sa ole Kristus? Aita Iseennast ja meid!" 40 Aga teine kostis ja sõitles teda ning ütles: "Kas sinagi ei karda Jumalat, kuna sa ise oled ju sama karistuse all? 41 Meie küll õiguse poolest, sest me saame kätte, mis meie teod on ära teeninud, aga Seesinane ei ole teinud midagi ebakohast!" 42 Ja ta ütles: "Jeesus, mõtle minule, kui Sa Oma Kuningriiki tuled!" 43 Ja Jeesus ütles temale: "Tõesti Ma ütlen sulle, täna pead sa Minuga olema paradiisis!" 44 Ja oli juba umbes kuues tund, siis tekkis pimedus üle kogu maa üheksandast tunnist saadik, 45 sest päike pimenes. Ja templi eesriie kärises keskelt lõhki! 46 Ja Jeesus kisendas suure häälega ning ütles: "Isa, Sinu kätte Ma annan Oma vaimu!" Ja kui Ta seda oli ütelnud, heitis Ta hinge. 47 Aga kui pealik nägi, mis sündis, andis ta Jumalale au ning ütles: "See inimene oli tõesti õige!" 48 Ja kui kõik rahvahulgad, kes olid kokku tulnud seda vaatama, nägid, mis sündis, lõid nad enestele vastu rindu ja läksid tagasi. 49 Aga kõik Ta tuttavad ja ka naised, kes olid järginud Teda Galileamaalt, seisid eemal ning nägid seda. 50 Ja vaata, mees, nimega Joosep, Suurkohtu liige, hea ja õiglane mees, 51 kes ei olnud ühes nõus nende otsusega ega teoga, Arimaatiast, Juuda rahva linnast, mees, kes ootas Jumala Riiki, 52 see läks Pilaatuse juure ja palus enesele Jeesuse ihu. 53 Ja ta võttis selle maha ja mähkis ta kallisse lõuendisse. Ja ta pani ta kaljusse raiutud hauda, kuhu ei olnud veel iialgi kedagi pandud. 54 Ja see oli valmistuspäev, ja hingamispäev oli tulemas. 55 Aga naised, kes Galileast olid teda järginud, käisid kaasas ja vaatasid hauda ja kuidas Tema ihu sinna pandi. 56 Ja kui nad olid tagasi tulnud, valmistasid nad lõhnarohte ja salvi. Aga hingamispäeval nad seisid rahul käsu järele.
Copyright information for Est