Luke 3

Keiser Tibeeriuse valitsuse viieteistkümnendal aastal, kui Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst ja Filippus, tema vend, Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst, kui ülempreestreiks olid Annas ja Kaifas, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrves. Ja ta tuli kogu Jordani ümberkaudsele maale ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andekssaamiseks, nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatus: "Hüüdja hääl on kõrves: Valmistage Issanda teed, õgvendage tema teerajad! Kõik kuristikud täidetagu ja kõik mäed ja mäekünkad tehtagu madalaks; mis on kõver, saagu sirgeks, ja mis on mätlik, siledaks teeks; siis kõik liha näeb Jumala päästet!" Siis ta ütles rahvale, kes tuli välja ennast laskma tema poolt ristida: "Te rästikute sigitis, kes on teile annud märku põgeneda tulevase viha eest? Seepärast kandke õiget meeleparanduse vilja ja ärge hakake iseenestes ütlema: Meil on isaks Aabraham! Sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Aabrahamile lapsi! Kuid kirves on ka juba puude juure küljes! Iga puu nüüd, mis head vilja ei kanna, raiutakse maha ja visatakse tulle!" 10 Ja rahvas küsis temalt ning ütles: "Mis meil siis tuleb teha?" 11 Tema vastas ning ütles neile: "Kellel on kaks vammust, see andku sellele, kellel ei ole, ja kellel on rooga, see tehku nõndasamuti!" 12 Ent ka tölnereid tuli endid laskma ristida, ja need ütlesid temale: "Õpetaja, mis meil tuleb teha?" 13 Aga ta ütles neile: "Ärge nõudke rohkem kui teile on seatud!" 14 Ka küsisid temalt sõjamehed ning ütlesid: "Ja meie, mis siis meil tuleb teha?" Ja ta ütles neile: "Ärge tehke kellelegi liiga ja ärge survake kedagi, vaid olge rahul oma palgaga!" 15 Aga kui rahvas ootas ja kõik oma südames mõtlesid Johannesest, kas tema vahest ei ole Kristus, 16 siis kostis Johannes ja ütles kõikidele: "Mina ristin teid veega; aga on tulemas Vägevam minust, Kelle jalatsite paela ma ei ole kõlvuline lahti päästma; Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega! 17 Tema visklabidas on Ta käes, et teha puhtaks Oma rehealune ja koguda nisud Oma aita, aga aganad põletada ära kustutamatu tulega!" 18 Ka veel muude asjade pärast manitsedes kuulutas ta armuõpetust rahvale. 19 Aga kui nelivürst Heroodes sai talt noomida Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast ja kõigi pahategude pärast, mis Heroodes oli teinud, 20 sai ta peale kõige muu veel toime sellega, et ta Johannese pani kinni vanglasse. 21 Ent sündis, kui kõike rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avati 22 ja Püha Vaim tuli ihulikul kujul alla nagu tuvi Tema peale, ja hääl kostis taevast: "Sina oled Mu armas Poeg, Sinust on Mul hea meel!" 23 Ja Jeesus oli Oma tegevust alates umbes kolmkümmend aastat vana ja oli, nagu arvati, Joosepi Poeg, kes oli Eeli poeg. 24 Eeli oli Mattati, see oli Leevi, see oli Melki, see oli Jannai, see oli Joosepi, 25 see oli Matatia, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Esli, see oli Nangai, 26 see oli Mahati, see oli Matatia, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda, 27 see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri, 28 see oli Melki, see oli Adi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri, 29 see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi, 30 see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli Joonami, see oli Eljakimi, 31 see oli Melea, see oli Menna, see oli Matata, see oli Naatani, see oli Taaveti, 32 see oli Jesse, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see oli Nahsoni, 33 see oli Amminaadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hesromi, see oli Peretsi, see oli Juuda, 34 see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli Taara, see oli Naahori, 35 see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi, see oli Sela, 36 see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa, see oli Lenseki, 37 see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani, 38 see oli Eenose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg.
Copyright information for Est