Mark 10

Ja Tema läks sealt teele ja tuli Judea aladele ja maale sealpool Jordanit. Ja rahvast voolas jälle kokku Tema juure, ja Ta õpetas neid jälle nagu tavaliselt. Ja varisere tuli Tema juure, ja Teda kiusates küsisid nad Temalt: "Kas on mehel luba oma naist enesest lahutada?" Tema vastas ja ütles neile: "Mida Mooses teid käskis?" Nemad ütlesid: "Mooses andis loa kirjutada lahutuskiri ja lahutada!" Aga Jeesus kostis ja ütles: "Teie südame kanguse pärast ta kirjutas teile selle käsu, ent loomise algusest Jumal lõi nad meheks ja naiseks. Sellepärast loobub inimene oma isast ja emast, ja need kaks, mees ja naine, saavad üheks lihaks. Nii ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!" 10 Ja kodus küsisid Tema jüngrid jälle Temalt sama asja pärast. 11 Ja Ta ütles neile: "Kes iganes oma naise enesest lahutab ja võtab teise, rikub abielu tema vastu. 12 Ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu!" 13 Ja nad tõid Tema juure lapsukesi, et Ta neid puudutaks. Aga jüngrid sõitlesid toojaid. 14 Kui Jeesus seda nägi, läks Ta tusaseks ja ütles neile: "Laske lapsukesed Minu juure tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala Riik! 15 Tõesti, Ma ütlen teile, kes Jumala Riiki vastu ei võta nagu lapsuke, see ei pääse sinna sisse!" 16 Ja Ta kaisutas neid ja pani Oma käed nende peale ning õnnistas neid. 17 Ja kui Ta ära läks teele, jooksis keegi Ta juure, langes põlvili Ta ette ning küsis Temalt: "Hea Õpetaja, mis ma pean tegema, et ma igavese elu päriksin?" 18 Aga Jeesus ütles talle: "Miks sa Mind nimetad heaks? Keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal. 19 Käsud sa tead: Sa ei tohi tappa; sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi varastada; sa ei tohi valet tunnistada; sa ei tohi kedagi petta; sa pead oma isa ja ema austama!" 20 Aga ta kostis ja ütles Temale: "Õpetaja, seda kõike ma olen pidanud oma noorestpõlvest alates!" 21 Ja Jeesus vaatas tema peale ja tundis armastust ta vastu ning ütles talle: "Üht asja on sulle vaja: mine ja müü ära kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on siis varandus taevas; ja tule ning järgi Mind!" 22 Tema aga jäi murelikuks selle sõna pärast ja läks ära kurva meelega, sest tal oli palju vara. 23 Siis Jeesus vaatas ümber ja ütles Oma jüngritele: "Kui raske on neil, kelledel on palju vara, sisse minna Jumala Riiki!" 24 Aga jüngrid kohkusid Tema sõnade pärast. Ent Jeesus kostis jälle ja ütles neile: "Lapsed, kui raske on sisse minna Jumala Riiki! 25 Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal pääseda Jumala Riiki!" 26 Aga nemad hämmastusid veel enam ja ütlesid isekeskis: "Kes siis võib õndsaks saada?" 27 Jeesus vaatas nendele ja ütles: "Inimestel on see võimatu, aga mitte Jumalal; sest Jumalal on kõik võimalik!" 28 Peetrus hakkas Temale ütlema: "Vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud Sind!" 29 Jeesus ütles: "Tõesti, Ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes maja või vennad või õed või ema või isa või naise või põllud on maha jätnud Minu ja Armuõpetuse pärast 30 ega saaks sajakordselt nüüd selsinasel ajal maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde keset tagakiusamisi ja tulevases maailma-ajastus igavest elu! 31 Aga paljud esimesed saavad viimseiks ja viimsed esimesiks!" 32 Aga nad olid teel minemas Jeruusalemma; ja Jeesus käis nende ees, ja nad kohkusid, aga järelkäijad kartsid. Ja Ta võttis jälle need kaksteistkümmend Enese juure ja hakkas neile rääkima, mis Temale peab sündima: 33 "Vaata, me läheme üles Jeruusalemma; ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte, ja nad mõistavad Ta surma ja annavad Ta paganate kätte. 34 Ja need pilkavad Teda ja sülitavad Ta peale ja peksavad Teda rooskadega ja tapavad Tema, ja kolme päeva pärast tõuseb ta üles!" 35 Siis tulid Tema juure Jakoobus ja Johannes, mõlemad Sebedeuse pojad, ja ütlesid: "Õpetaja, me tahame, et Sa meile teeksid, mis me Sinult palume!" 36 Aga Tema ütles neile: "Mida te tahate, et ma teile teeksin?" 37 Nemad ütlesid Talle: "Anna meile, et me üks Sinu paremal ja teine Sinu vasakui pool saaksime istuda Sinu auhiilguses!" 38 Aga Jeesus ütles neile: "Te ei tea, mida te palute. Kas te võite juua seda karikat, mida Mina joon, või endid lasta ristida selle ristimisega, millega Mind ristitakse?" 39 Aga nad ütlesid Talle: "Võime küll!" Jeesus ütles neile: "Seda karikat, mida Mina joon, peate te jooma, ja selle ristimisega, millega Mind ristitakse, peab teid ristitama, 40 kuid istuda Mu paremal ja vasakul pool ei ole Minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud!" 41 Kui need kümme seda kuulsid, said nad pahaseks Jakoobuse ja Johannese peale. 42 Ja Jeesus kutsus nad Enese juure ja ütles neile: "Te teate, et need, keda arvatakse rahvaste ülemaiks, valitsevad nende üle ja rahvaste suured tarvitavad võimust nende vastu. 43 Aga nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes teie seast tahab saada suureks, olgu teie teenija, 44 ja kes teie seast tahab olla kõige ülem, olgu kõikide ori! 45 Sest Inimese Poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunaks paljude eest!" 46 Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui Ta Jeerikost välja läks ja Tema jüngrid ja suur hulk rahvast, siis istus Timeuse poeg, pime Bartimeus, tee ääres ja kerjas. 47 Ja kui ta kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta kisendama ja ütlema: "Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale!" 48 Ja paljud sõitlesid teda, et ta jääks vait; kuid ta kisendas veel enam: "Taaveti poeg, halasta minu peale!" 49 Ja Jeesus jäi seisma ja ütles: "Kutsuge ta siia!" Ja nad kutsusid pimedat ja ütlesid temale: "Ole julge, tõuse üles, Tema kutsub sind!" 50 Ent tema viskas kuue seljast, tõusis püsti ja tuli Jeesuse juure. 51 Ja Jeesus hakkas temaga rääkima ning ütles: "Mis sa tahad, et Ma sulle teeksin?" Ent pime ütles talle: "Rabunii, et ma jälle näeksin!" 52 Jeesus ütles talle: "Mine, su usk on sind aidanud!" Ja sedamaid nägi ta jälle ja järgis Teda teekonnal.
Copyright information for Est