1 Chronicles 2

نسل‌ يهودا

1پسران‌ يعقوب‌ معروف‌ به‌ اسرائيل‌ اينها بودند:

رئوبين‌، شمعون‌، لاوی، يهودا،

يساكار، زبولون‌، دان‌، يوسف‌،

بنيامين‌، نفتالی، جاد و اشير.

3يهودا از زن‌ كنعانی خود، بتشوع‌، سه‌ پسر داشت‌ به‌ نامهای: عير، اونان‌ و شيله‌. ولی عير، پسر ارشد او، شرور بود و خداوند او را كشت‌.

4بعد تامار، زن‌ بيوه‌ء عير كه‌ عروس‌ يهودا بود از خود يهودا
نگاه کنيد به پيدايش 38.
حامله‌ شد و دو پسر دو قلو به‌ نامهای فارص‌ و زارح‌ زاييد. يهودا جمعاً پنج‌ پسر داشت‌.

5پسران‌ فارص‌، حصرون‌ و حامول‌ بودند.

6پسران‌ زارح‌:

زمری، ايتان‌، هيمان‌،

كلكول‌ و دارع‌.

7(عخان
ر متن اصلی بجای عخان, "عخار" آمده است که به معنی "فاجعه" می باشد. نگاه کنيد به يوشع 7: 1.
‌‌ پسر كرمی، كه‌ با برداشتن‌ مال‌ حرام‌ به‌ خدا خيانت‌ كرد و در قوم‌ اسرائيل‌ فاجعه‌ به‌ بار آورد نيز از نسل‌ زارح‌ بود.)

8عزريا پسر ايتان‌ بود.

خاندان‌ داود پادشاه‌

9يرحم‌ئيل‌، رام‌ و كلوبای پسران‌ حصرون‌ بودند.

10رام‌ پدر عميناداب‌، و عميناداب‌ پدر نحشون‌ (نحشون‌ رهبر قبيلهء يهودا بود)،
11نحشون‌ پدر سلما، سلمون‌ پدر بوعز،
12بوعز پدر عوبيد، و عوبيد پدر يسی بود.

13پسران‌ يسی به‌ ترتيب‌ سن‌ اينها بودند: الياب‌، ابيناداب‌، شمعا، نتن‌ئيل‌، ردای، اوصم‌ و داود.
16يسی دو دختر به‌ نامهای صرويه‌ و ابيجايل‌ نيز داشت‌. پسران‌ صرويه‌، ابيشای، يوآب‌ و عسائيل‌ بودند.

17ابيجايل‌ كه‌ شوهرش‌ يتر اسماعيلی بود، پسری داشت‌ به‌ نام‌ عماسا.

نسل‌ حصرون‌

18كاليب‌ (پسر حصرون‌) دو زن‌ به‌ نامهای عزوبه‌ و يريعوت‌ داشت‌. اينها فرزندان‌ عزوبه‌ بودند: ياشر، شوباب‌ و اردون‌.

19پس‌ از مرگ‌ عزوبه‌، كاليب‌ با افرات‌ ازدواج‌ كرد و از اين‌ زن‌ صاحب‌ پسری شد به‌ نام‌ حور.

20اوری پسر حور، و بصل‌ئيل‌ پسر اوری بود.

21حصرون‌ در سن‌ شصت‌ سالگی با دختر ماخير ازدواج‌ كرد و از او هم‌ صاحب‌ پسری شد به‌ نام‌ سجوب‌ (ماخير پدر جلعاد بود).

22سجوب‌ پدر يائير بود. يائير بر بيست‌ و سه‌ شهر در سرزمين‌ جلعاد حكمرانی می‌كرد.
23ولی قوای جشور و ارام‌ اين‌ شهرها و شهر قناط‌ را همراه‌ با شصت‌ روستای اطراف‌ آن‌ به‌ زور از او گرفتند. ساكنان‌ اين‌ شهرها و روستاها از نسل‌ ماخير (پدر جلعاد) بودند.

24كاليب‌ بعد از مرگ‌ پدرش‌ حصرون‌، با افراته‌، زن‌ پدر خود ازدواج‌ كرد. افراته‌ از كاليب‌ صاحب‌ پسری شد به‌ اسم‌ اشحور و اشحور هم‌ پدر تقوع‌ بود.

نسل‌ يرحم‌ئيل‌

25اينها پسران‌ (پسر ارشد حصرون‌) بودند:

رام‌ (پسر بزرگ‌)، بونه‌، اورن‌،

اوصم‌ و اخيا.

26عطاره‌ زن‌ دوم‌ يرحم‌ئيل‌، مادر اونام‌ بود.

27پسران‌ رام‌:

معص‌، يامين‌ و عاقر.

28پسران‌ اونام‌، شمای و ياداع‌ بودند.

پسران‌ شمای، ناداب‌ و ابيشور بودند.

29پسران‌ ابيشور، احبان‌ و موليد از زن‌ او ابيحايل‌ بودند.

30و پسران‌ ناداب‌ سلد و افايم‌ بودند. سلد بی‌اولاد از دنيا رفت‌،
31ولی افايم‌ پسری به‌ نام‌ يشعی داشت‌. يشعی پدر شيشان‌ و شيشان‌ پدر احلای بود.

32ياداع‌ برادر شمای دو پسر داشت‌ به‌ نامهای يتر و يوناتان‌. يتر بی‌اولاد از دنيا رفت‌،
33ولی يوناتان‌ دو پسر به‌ اسم‌ فالت‌ و زازا داشت‌.

34شيشان‌ پسری نداشت‌، ولی چندين‌ دختر داشت‌. او يكی از دخترانش‌ را به‌ عقد يرحاع‌، غلام‌ مصری خود درآورد. آنها صاحب‌ پسری شدند و نامش‌ را عتای گذاشتند.

36ناتان‌ پسر عتای، زاباد پسر ناتان‌،
37افلال‌ پسر زاباد، عوبيد پسر افلال‌.
38ييهو پسر عوبيد، عزريا پسر ييهو،
39حالص‌ پسر عزريا، العاسه‌ پسر حالص‌،
40سسمای پسر العاسه‌، شلوم‌ پسر سسمای،
41يقميا پسر شلوم‌، اليشمع‌ پسر يقميا بود.

نسل‌ ديگر كاليب‌

42پسر ارشد كاليب‌ (برادر يرحم‌ئيل‌) ميشاع‌ نام‌ داشت‌. ميشاع‌ پدر زيف‌، زيف‌ پدر ماريشه‌، ماريشه‌ پدر حبرون‌ بود.

43پسران‌ حبرون‌ عبارت‌ بودند از: قورح‌، تفوح‌، راقم‌ و شامع‌.
44شامع‌ پدر راحم‌ بود و راحم‌ پدر يرقعام‌.

راقم‌ پدر شمای بود.

45ماعون‌ پسر شمای بود و پدر بيت‌ صور.

46عيفه‌، كنيز كاليب‌، حاران‌ و موصا و جازيز را زاييد. حاران‌ هم‌ پسری داشت‌ به‌ نام‌ جازيز.

47(مردی به‌ نام‌ يهدای شش‌ پسر داشت‌ به‌ اسامی:

راجم‌، يوتام‌، جيشان‌، فالت‌، عيفه‌ و شاعف‌).

48معكه‌ يكی ديگر از كنيزان‌ كاليب‌ شش‌ پسر بدنيا آورد به‌ اسامی: شابر، ترحنه‌، شاعف‌ (بانی شهر مدمنه‌) و شوا (بانی شهر مكبينا و جبعا). كاليب‌ دختری نيز داشت‌ كه‌ نامش‌ عكسه‌ بود.

50پسران‌ حور (پسر ارشد كاليب‌ و افراته‌) اينها بودند: شوبال‌ (بانی قريه‌ يعاريم‌)،
51سلما (بانی بيت‌لحم‌) و حاريف‌ (بانی بيت‌جادر).

52شوبال‌، بانی قريه‌ يعاريم‌، جد طايفه‌ هراوه‌ كه‌ نصف‌ ساكنان‌ منوحوت‌ را تشكيل‌ می‌دادند، بود.

53طايفه‌های قريه‌ يعاريم‌ كه‌ از نسل‌ شوبال‌ بودند، عبارت‌ بودند از: يتری، فوتی، شوماتی و مشراعی. (صرعاتی‌ها و اشتاولی‌ها از نسل‌ مشراعی‌ها بودند.)

54سلما، بانی بيت‌لحم‌، جد طايفه‌ نطوفاتی، عطروت‌ بيت‌يوآب‌ و صرعی (يكی از دو طايفه‌ء ساكن‌ مانحت‌) بود.

55(طايفه‌های نويسندگانی كه‌ كتب‌ و مدارک را رونويسی می‌كردند و ساكن‌ يعبيص‌ بودند عبارت‌ بودند از: ترعاتی، شمعاتی و سوكاتی. اين‌ طايفه‌ها قينی و از نسل‌ حمت‌، جد خاندان‌ ريكاب‌، بودند.)

Copyright information for FCB