1 Chronicles 29

هدايا برای ساختن‌ خانه‌ء خدا

آنگاه‌ داود پادشاه‌ رو به‌ تمام‌ آن‌ گروه‌ كرد و گفت‌: "پسرم‌ سليمان‌ كه‌ خدا او را انتخاب‌ كرده‌ تا پادشاه‌ آينده‌ء اسرائيل‌ باشد، هنوز جوان‌ و كم‌ تجربه‌ است‌ و كاری كه‌ در پيش‌ دارد، كار بزرگی است‌. عبادتگاهی كه‌ می‌خواهد بسازد، يک ساختمان‌ معمولی نيست‌، بلكه‌ خانهء‌ خداوند است‌.
برای بنای خانه‌ء خدای خود تا آنجا كه‌ توانسته‌ام‌ طلا و نقره‌، مفرغ‌ و آهن‌، چوب‌ و سنگ‌ جزع‌، سنگهای گران‌ قيمت‌ ديگر و جواهرات‌ با ارزش‌ و سنگ‌ مرمر جمع‌ كرده‌ام‌،
و چون‌ دلبستگی به‌ خانه‌ء خدا دارم‌، تمام‌ طلا و نقره‌ء خزانهء‌ شخصی خود را برای بنای آن‌ بخشيده‌ام‌. اين‌ علاوه‌ بر آن‌ مصالح‌ ساختمانی است‌ كه‌ قبلاً تدارک ديده‌ام‌.
اين‌ هدايای شخصی شامل‌ صد تن‌ طلای خالص‌ و دويست‌ و چهل‌ تن‌ نقره‌ء خالص‌ برای روكش‌ ديوارهای خانه‌ء خدا
و تمام‌ لوازمی است‌ كه‌ بدست‌ صنعتگران‌ ساخته‌ می‌شود. حال‌ چه‌ كسی حاضر است‌ خود را با هر چه‌ دارد در اختيار خداوند بگذارد؟"

آنگاه‌ رؤسای قبايل‌ و طوايف‌، فرماندهان‌ سپاه‌ و ناظران‌ دارايی پادشاه‌، با اشتياق‌ 170 تن‌ طلا، 340 تن‌ نقره‌، 610 تن‌ مفرغ‌ و 400ر3 تن‌ آهن‌ هديه‌ كردند.
كسانی هم‌ كه‌ سنگهای قيمتی داشتند آنها را به‌ خزانه‌ء خانه‌ء خداوند آورده‌، به‌ يحی‌ئيل‌ (پسر جرشون‌) تحويل‌ دادند.
تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ از اينكه‌ چنين‌ فرصتی برای ايشان‌ پيش‌ آمده‌ بود تا با اشتياق‌ هدايايی تقديم‌ كنند، خوشحال‌ بودند. داود پادشاه‌ نيز از اين‌ بابت‌ بسيار شاد شد.

دعای داود

10 داود در حضور آن‌ گروه‌ خداوند را ستايش‌ كرده‌، گفت‌: "ای خداوند، خدای جد ما يعقوب‌، نام‌ تو از ازل‌ تا به‌ ابد مورد ستايش‌ باشد!
11 عظمت‌ و قدرت‌، جلال‌ و شكوه‌ و بزرگی برازنده‌ء توست‌. ای خداوند، هر چه‌ در آسمان‌ و زمين‌ است‌ مال‌ توست‌. سلطنت‌ از آن‌ توست‌. تو بالاتر و برتر از همه‌ هستی.
12 ثروت‌ و افتخار از تو می‌آيد؛ تو بر همه‌ چيز حاكم‌ هستی. قدرت‌ و توانايی در دست‌ تو است‌؛ اين‌ تو هستی كه‌ به‌ انسان‌ قدرت‌ و بزرگی می‌بخشی.
13 ای خدای ما، از تو سپاسگزاريم‌ و نام‌ با شكوه‌ تو را ستايش‌ می‌كنيم‌.

14 "ولی من‌ و قوم‌ من‌ چه‌ هستيم‌ كه‌ چنين‌ افتخاری نصيب‌ ما ساخته‌ای كه‌ به‌ تو چيزی بدهيم‌؟ هر چه‌ داريم‌ از تو داريم‌، و از مال‌ تو به‌ تو داده‌ايم‌.
15 ما در اين‌ دنيا مانند اجداد خود غريب‌ و مهمانيم‌. عمر ما روی زمين‌ مثل‌ سايه‌، زودگذر است‌ و دوامی ندارد.
16 ای خداوند، خدای ما، تمام‌ اين‌ چيزهايی كه‌ به‌ تو تقديم‌ كرده‌ايم‌ تا خانه‌ای برای نام‌ قدوس‌ تو ساخته‌ شود، از تو به‌ ما رسيده‌ و همه‌ مال‌ توست‌.
17 خدای من‌، می‌دانم‌ كه‌ تو از قلب‌ انسانها آگاهی و كسی را كه‌ به‌ راستی عمل‌ می‌كند، دوست‌ داری. من‌ تمام‌ اين‌ كارها را از صميم‌ قلب‌ انجام‌ داده‌ام‌ و شاهدم‌ كه‌ قوم‌ تو با شادی و اشتياق‌ هدايای خود را تقديم‌ كرده‌اند.
18 ای خداوند، ای خدای اجداد ما ابراهيم‌ و اسحاق‌ و يعقوب‌، اين‌ اشتياق‌ را هميشه‌ در دل‌ قوم‌ خود نگه‌دار و نگذار علاقه‌ء خود را نسبت‌ به‌ تو از دست‌ بدهند.
19 اشتياقی در دل‌ پسرم‌ سليمان‌ بوجود آور تا از جان‌ و دل‌ تمام‌ اوامر تو را نگاه‌ دارد و بنای خانه‌ء تو را كه‌ برايش‌ تدارک ديده‌ام‌ به‌ اتمام‌ برساند."

20 سپس‌ داود به‌ تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ گفت‌: "خداوند، خدای خود را ستايش‌ كنيد." و تمام‌ جماعت‌ در حضور خداوند، خدای اجداد خود و پادشاه‌ زانو زدند و خداوند را ستايش‌ كردند.

تاج‌ گذاری سليمان‌

21 روز بعد بنی‌اسرائيل‌ هزار گاو، هزار قوچ‌ و هزار بره‌ برای قربانی سوختنی و نيز هدايای نوشيدنی به‌ خداوند تقديم‌ كردند. علاوه‌ بر اينها، قربانی‌های ديگری نيز به‌ خداوند تقديم‌ نموده‌، گوشت‌ آنها را بين‌ تمام‌ قوم‌ تقسيم‌ كردند.
22 آنها جشن‌ گرفتند و با شادی فراوان‌ در حضور خداوند خوردند و نوشيدند.

بنی‌اسرائيل‌ بار ديگر پادشاهی سليمان‌، پسر

داود را تأييد كردند و او را بعنوان‌ پادشاه‌ و

صادوق‌ را بعنوان‌ كاهن‌ تدهين‌ نمودند.
23 به‌ اين‌ ترتيب‌ سليمان‌ بجای پدرش‌ داود بر تخت‌ نشست‌ تا بر قوم‌ خداوند سلطنت‌ كند.
24 مقامات‌ و

فرماندهان‌ سپاه‌ و نيز تمام‌ پسران‌ پادشاه‌ پشتيبانی‌

خود را از سليمان‌ پادشاه‌ اعلام‌ داشتند.

25 خداوند، سليمان‌ را در نظر تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌

بسيار بزرگ‌ ساخت‌ و به‌ او جلالی شاهانه‌ بخشيد، بطوری كه‌ به‌ هيچ‌ پادشاه‌ اسرائيل‌ قبل‌ از او داده‌ نشده‌ بود.

مرگ‌ داود پادشاه‌

26 داود پسر يسی مدت‌ چهل‌ سال‌ پادشاه‌ اسرائيل‌ بود. از اين‌ چهل‌ سال‌، هفت‌ سال‌ در حبرون‌ سلطنت‌ كرد و سی و سه‌ سال‌ در اورشليم‌.
28 او در كمال‌ پيری، زمانی كه‌ در اوج‌ ثروت‌ و افتخار بود، از دنيا رفت‌ و سليمان‌ بجای او پادشاه‌ شد.
29 شرح‌ تمام‌ رويدادهای دوران‌ سلطنت‌ داود در كتب‌ سه‌ نبی، يعنی سموئيل‌، ناتان‌ و جاد نوشته‌ شده‌ است‌.
30 اين‌ نوشته‌ها شرح‌ سلطنت‌ و قدرت‌ او و پيش‌آمدهايی است‌ كه‌ برای او و اسرائيل‌ و ساير اقوام‌ همسايه‌ رخ‌ داد.

Copyright information for FCB