1 Corinthians 11

1پس‌ از من‌ سرمشق‌ بگيريد، چنانكه‌ من‌ نيز از مسيح‌ سرمشق‌ می‌گيرم‌.

پوشيده‌ بودن‌ سر زنان‌ به‌ هنگام‌ عبادت‌

2برادران‌ عزيز، بسيار شادم‌ از اينكه‌ هر چه‌ به‌ شما آموختم‌، بياد داريد و به‌ آنها عمل‌ می‌كنيد.
3اما می‌خواهم‌ اين‌ موضوع‌ را نيز يادآور شوم‌ كه‌ هر زن‌ بايد از شوهر خود اطاعت‌ كند، و شوهر نيز از مسيح‌، همانطور كه‌ مسيح‌ هم‌ از خدا اطاعت‌ می‌كند.
4به‌ همين‌ دليل‌ اگر در جلسه‌ای مردی با سر پوشيده‌، دعا يا نبوت‌ كند، به‌ مسيح‌ بی‌احترامی كرده‌ است‌، زيرا اين‌ پوشش‌ يا كلاه‌ نشانه‌ء اطاعت‌ از انسانهاست‌.
5همچنين‌ اگر زنی در جلسه‌ای، با سر برهنه‌ دعا يا نبوت‌ كند، به‌ شوهرش‌ بی‌احترامی كرده‌ است‌، زيرا اين‌ مانند آنست‌ كه‌ زن‌ سرش‌ را بتراشد.
6اگر زن‌ نمی‌خواهد سر خود را بپوشاند، بايد موی سرش‌ را بتراشد؛ و اگر از اين‌ عمل‌ خجالت‌ می‌كشد، پس‌ بايد سر خود را بپوشاند.
7اما مرد نبايد به‌ هنگام‌ عبادت‌، سر خود را بپوشاند و يا كلاهی بر سر داشته‌ باشد. مرد، جلال‌ و شكوه‌ خداست‌ و به‌ شكل‌ او آفريده‌ شده‌. زن‌ نيز جلال‌ و شكوه‌ مرد می‌باشد.
8نخستين‌ مرد، از زن‌ بوجود نيامد، بلكه‌ اولين‌ زن‌ از مرد بوجود آمد.
9در ضمن‌، نخستين‌ مرد كه‌ "آدم‌" بود، برای "حوا" آفريده‌ نشد، بلكه‌ حوا برای آدم‌ آفريده‌ شد.
10پس‌ زن‌ بايد سر خود را بپوشاند تا نشان‌ دهد كه‌ مطيع‌ شوهرش‌ می‌باشد. اين‌ واقعيتی است‌ كه‌ حتی فرشتگان‌ به‌ آن‌ توجه‌ دارند و بسبب‌ آن‌ شادند.

11اما بياد داشته‌ باشيد كه‌ در طرح‌ الهی، زن‌ و مرد به‌ يكديگر احتياج‌ دارند.
12زيرا با اينكه‌ اولين‌ زن‌ از مرد بوجود آمد، ولی از آن‌ پس‌، تمام‌ مردها از زن‌ بوجود آمده‌اند. اما بهر حال‌ مرد و زن‌ هر دو از خالق‌ خود، خدا می‌باشند.
13حال‌، نظر خودتان‌ در اين‌ باره‌ چيست‌؟ آيا درست‌ است‌ كه‌ يک زن‌ در يک جمع‌، بدون‌ پوشش‌ سر دعا كند؟
14آيا خود غريزه‌ و طبيعت‌، به‌ ما نمی‌آموزد كه‌ سر زن‌ بايد پوشيده‌ باشد؟ زيرا زنها به‌ موی بلند خود افتخار می‌كنند، چون‌ مو بعنوان‌ پوشش‌ به‌ ايشان‌ داده‌ شده‌ است‌. در حاليكه‌ موی بلند برای مردها عيب‌ است‌.
16اما اگر كسی می‌خواهد در اين‌ باره‌ بحث‌ و مجادله‌ كند، تنها چيزی كه‌ می‌توانم‌ به‌ او بگويم‌ اينست‌ كه‌ ما هميشه‌ اين‌ را تعليم‌ داده‌ايم‌ كه‌ زن‌ به‌ هنگام‌ دعا يا نبوت‌، بايد سرخود را بپوشاند. تمام‌ كليساها نيز در اين‌ امر توافق‌ دارند.نحوه‌ ء شركت‌ در شام‌ خداوند

17می‌خواهم‌ شما را برای رفتار ناپسندتان‌ سرزنش‌ كنم‌. زيرا شنيده‌ام‌ كه‌ وقتی برای شركت‌ در شام‌ خداوند گرد می‌آييد، ضرری كه‌ به‌ شما وارد می‌آيد، بيش‌ از نفع‌ آن‌ است‌.
18می‌شنوم‌ كه‌ در جلساتتان‌ بحث‌ و مجادله‌ در می‌گيرد و دو دستگی بوجود می‌آيد، و تا حدی اين‌ گفته‌ها را باور می‌كنم‌.
19لابد فكر می كنيد كه‌ اين‌ بحثها و اختلافات‌ لازم‌ است‌، چون‌ باعث‌ می‌شود كه‌ همه‌ بدانند حق‌ با كيست‌.
20وقتی برای خوردن‌ دور هم‌ جمع‌ می‌شويد، آنچه‌ می‌خوريد در واقع‌ شام‌ خداوند نيست‌،
21بلكه‌ شام‌ خودتان‌ است‌. زيرا شنيده‌ام‌ كه‌ بعضی بدون‌ آنكه‌ منتظر ديگران‌ باشند، با عجله‌ و تا آنجا كه‌ می‌توانند، خوراكها را می‌بلعند و برای بقيه‌ چيزی نمی‌گذارند. پس‌ به‌ يكی خوراک كافی نمی‌رسد و گرسنه‌ می‌ماند، در حاليكه‌ ديگری آنقدر خورده‌ و نوشيده‌ كه‌ مست‌ شده‌ است‌.
22واقعاً تعجب‌ می‌كنم‌! آيا اين‌ راست‌ است‌؟ مگر نمی‌توانيد خوراكتان‌ را در خانه‌ بخوريد تا باعث‌ بی‌حرمتی كليسا نشويد و فقرا را كه‌ نمی‌توانند با خود خوراک بياورند، خجالت‌زده‌ نسازيد؟ به‌ شما چه‌ بگويم‌؟ آيا شما را تحسين‌ كنم‌؟ هرگز!

23اين‌ است‌ آنچه‌ خود خداوندمان‌ عيسی مسيح‌ درباره‌ء اين‌ شام‌ فرموده‌ است‌ و من‌ هم‌ قبلاً آن‌ را به‌ شما تعليم‌ داده‌ام‌: خداوند ما عيسی، در شبی كه‌ يهودا به‌ او خيانت‌ كرد، نان‌ را بدست‌ گرفت‌،
24و پس‌ از شكرگزاری، آن‌ را پاره‌ كرد و به‌ شاگردان‌ خود داد و گفت‌: "اين‌ را بگيريد و بخوريد. اين‌ بدن‌ من‌ است‌ كه‌ در راه‌ شما فدا می‌كنم‌. اين‌ آيين‌ را به‌ ياد من‌ نگاه‌ داريد."
25همچنين‌ پس‌ از شام‌، پياله‌ را بدست‌ گرفت‌ و فرمود: "اين‌ پياله‌، نشان‌ پيمان‌ تازه‌ای است‌ ميان‌ خدا و شما، كه‌ با خون‌ من‌ بسته‌ شده‌ است‌. هرگاه‌ از آن‌ می‌نوشيد، بياد من‌ باشيد."
26به‌ اين‌ ترتيب‌، هربار كه‌ اين‌ نان‌ را می‌خوريد و از اين‌ پياله‌ می‌نوشيد، در واقع‌ اين‌ حقيقت‌ را اعلام‌ می‌كنيد كه‌ مسيح‌ برای نجات‌ شما، جان‌ خود را فدا كرده‌ است‌. پس‌ تا زمان‌ بازگشت‌ خداوند، اين‌ آيين‌ را نگاه‌ داريد.

27بنابراين‌، اگر كسی بطور ناشايست‌ از اين‌ نان‌ بخورد و از اين‌ پياله‌ بنوشد، به‌ بدن‌ و خون‌ خداوندمان‌ عيسی مسيح‌ بی‌احترامی كرده‌ و نسبت‌ به‌ آنها مرتكب‌ گناه‌ شده‌ است‌.
28به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ شخص‌ پيش‌ از شركت‌ در اين‌ آيين‌، بايد با دقت‌ خود را امتحان‌ كند تا ببيند آيا شايستگی برای شركت‌ در آن‌ را دارد يا نه‌.
29زيرا اگر كسی بطور ناشايسته‌ از نان‌ بخورد و از پياله‌ بنوشد، يعنی تشخيص‌ ندهد كه‌ بدن‌ مسيح‌ همان‌ كليساست‌، با شركت‌ در اين‌ آيين‌، خود را در نظر خدا محكوم‌ كرده‌ است‌، چون‌ به‌ مرگ‌ مسيح‌ بی‌حرمتی نموده‌ است‌.
30از اينروست‌ كه‌ بسياری از شما ضعيف‌ و بيمارند و حتی بعضی مرده‌اند.

31اما اگر خود را امتحان‌ كنيد، ديگر خدا شما را محكوم‌ و تنبيه‌ نخواهد نمود.
32اما حتی اگر خداوند ما را محكوم‌ و تنبيه‌ كند، به‌ اين‌ منظور است‌ كه‌ در آينده‌ با ساير مردم‌ دنيا مورد محاكمه‌ و داوری قرار نگيريم‌.
33پس‌ ای برادران‌ عزيز، هنگامی كه‌ برای شام‌ خداوندمان‌ عيسی مسيح‌ جمع‌ می‌شويد، صبر كنيد تا ديگران‌ هم‌ بيايند.
اگر كسی خيلی گرسنه‌ است‌، در خانه‌ بخورد تا وقتی با ديگران‌ جمع‌ می‌شود، باعث‌ محكوميت‌ و مجازات‌ خود نشود.

وقتی آمدم‌، به‌ مسايل‌ ديگر نيز رسيدگی خواهم‌ كرد.

Copyright information for FCB