1 John 2

1فرزندان‌ عزيزم‌، اينها را به‌ شما می‌نويسم‌ تا گناه‌ نكنيد. اما اگر گناهی از شما سرزند، كسی هست‌ كه‌ برای ما نزد خدای پدر وساطت‌ كند و بخشايش‌ ما را از او درخواست‌ نمايد. اين‌ شخص‌ عيسی مسيح‌ است‌ كه‌ مظهر راستی و عدالت‌ است‌.
2او كسی است‌ كه‌ تاوان‌ گناهان‌ ما را داده‌ تا خدا ما را هلاک نسازد؛ او با اين‌ كار، رابطه‌ای دوستانه‌ ميان‌ خدا و ما بوجود آورده‌ است‌. او نه‌ فقط‌ برای گناهان‌ ما، بلكه‌ برای گناهان‌ تمام‌ مردم‌ جهان‌ فدا شد.
3چگونه‌ می‌توانيم‌ مطمئن‌ باشيم‌ كه‌ خدا را می‌شناسيم‌؟ راهش‌ اينست‌ كه‌ به‌ قلب‌ خود نگاه‌ كنيم‌ و ببينيم‌ كه‌ آيا مايل‌ هستيم‌ احكام‌ خدا را بجا بياوريم‌.
4كسی كه‌ می‌گويد خدا را می‌شناسد اما احكام‌ خدا را نگاه‌ نمی‌دارد و خواست‌ او را بجا نمی‌آورد، دروغ‌ می‌گويد و از حقيقت‌ بدور است‌.
5فقط‌ كسی می‌تواند واقعاً خدا را بشناسد و با او رابطه‌ء‌ نزديک داشته‌ باشد كه‌ او را هر روز بيشتر دوست‌ داشته‌، كلام‌ او را بجا آورد.
6كسی كه‌ ادعا می‌كند مسيحی است‌، بايد مانند مسيح‌ زندگی كند.حکمی تازه

7ای برادران‌، به‌ شما می‌گويم‌ كه‌ يكديگر را محبت‌ نماييد. اين‌ يک حكم‌ تازه‌ نيست‌، بلكه‌ همان‌ حكم‌ قديمی است‌ كه‌ از ابتدا به‌ شما داده‌ شده‌ و همه‌ء‌ شما آن‌ را شنيده‌ايد.
8با اينحال‌ هميشه‌ تازه‌ است‌، و همانگونه‌ كه‌ مسيح‌ به‌ آن‌ عمل‌ كرد، شما نيز بايد چنين‌ كنيد، زيرا در همان‌ حال‌ كه‌ به‌ يكديگر محبت‌ می‌نماييد، لكه‌های تيره‌ و تار زندگی از ميان‌ می‌رود، و نور تازهء زندگی مسيحايی شروع‌ به‌ تابيدن‌ می‌كند.
9كسی كه‌ می‌گويد: "من‌ در نور مسيح‌ هستم‌"، ولی همنوع‌ خود را دوست‌ نمی‌دارد، هنوز در تاريكی است‌.
10اما هر كه‌ همنوع‌ خود را محبت‌ نمايد، در نور زندگی می‌كند و می‌تواند راه‌ خود را ببيند، بدون‌ آنكه‌ گرفتار تاريكی و گناه‌ گردد.
11ولی كسی كه‌ همنوع‌ خود را دوست‌ ندارد، در تاريكی سرگردان‌ است‌ و نمی‌داند به‌ كجا می‌رود، زيرا تاريكی چشمانش‌ را كور كرده‌ است‌ تا راه‌ را نبيند.

12ای فرزندان‌، اين‌ چيزها را برای شما می‌نويسم‌، زيرا گناهانتان‌ بخاطر نام‌ عيسی مسيح‌ آمرزيده‌ شده‌ است‌.
13ای پدران‌، اين‌ مطالب‌ را به‌ شما نيز می‌نويسم‌، زيرا مسيح‌ را كه‌ از ازل‌ بوده‌ است‌، می‌شناسيد. ای جوانان‌، روی سخنم‌ با شما نيز هست‌، زيرا در نبرد روحانی، بر شيطان‌ پيروز شده‌ايد. به‌ شما خردسالان‌ نيز می‌نويسم‌، كه‌ پدرمان‌ خدا را می‌شناسيد.

14پس‌ اين‌ را می‌خواهم‌ بگويم‌ به‌ شما پدرانی كه‌ خدای ازلی را می‌شناسيد، و به‌ شما جوانانی كه‌ كلام‌ خدا را در دل‌ خود حفظ‌ می‌كنيد و قوی هستيد و بر شيطان‌ پيروز شده‌ايد؛

15به‌ اين‌ دنيای گناه‌آلود و به‌ آنچه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ دارد، دل‌ نبنديد. كسی كه‌ به‌ اين‌ چيزها دل‌ ببندد، درواقع‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ به‌ خدا دلبستگی ندارد.
16زيرا وابستگی‌های اين‌ دنيا و خواسته‌های ناپاک‌، ميل‌ به‌ داشتن‌ و تصاحب‌ هر آنچه‌ كه‌ بنظر جالب‌ می‌آيد، و غرور ناشی از ثروت‌ و مقام‌، هيچيک از خدا نيست‌؛ بلكه‌ از اين‌ دنيای گناه‌آلود می‌باشد.
17دنيا نابود خواهد شد و چيزهای گناه‌آلود آن‌ نيز از بين‌ خواهند رفت‌، اما هر كه‌ طبق‌ خواست‌ خدا زندگی كند، هميشه‌ برقرار خواهد ماند.

18فرزندان‌ عزيزم‌، پايان‌ دنيا نزديک شده‌ است‌. شما حتماً درباره‌ء‌‌ ظهور دَجّال‌ كه‌ دشمن‌ مسيح‌ است‌ چيزهايی شنيده‌ايد. حتی الان‌ نيز مخالفين‌ مسيح‌ همه‌ جا ديده‌ می‌شوند، و از همين‌ متوجه‌ می‌شويم‌ كه‌ پايان‌ دنيا نزديک شده‌ است‌.
19اين‌ مخالفين‌ مسيح‌ بين‌ ما بودند، اما در واقع‌ از ما نبودند، چه‌ در غير اينصورت‌ نزد ما می‌ماندند. وقتی از ما جدا شدند، معلوم‌ شد كه‌ اصلاً از ما نبودند.

20اما شما مانند اينها نيستيد، زيرا روح‌القدس‌ بر شما قرار گرفته‌ و حقيقت‌ را می‌دانيد.
21اگر اين‌ چيزها را می‌نويسم‌، منظورم‌ اين‌ نيست‌ كه‌ حقيقت‌ را نمی‌دانيد، بلكه‌ فقط‌ می‌خواهم‌ به‌ شما هشدار داده‌ باشم‌، زيرا شما فرق‌ ميان‌ راست‌ و دروغ‌ را تشخيص‌ می‌دهيد.

22دروغگوی واقعی كيست‌؟ هر كه‌ بگويد عيسی همان‌ مسيح‌ نيست‌، دروغگوست‌؛ او همان‌ دَجّال‌ است‌، زيرا نه‌ به‌ خدای پدر ايمان‌ دارد و نه‌ به‌ فرزند خدا.
23كسی كه‌ به‌ عيسی مسيح‌، فرزند خدا، ايمان‌ نداشته‌ باشد، امكان‌ ندارد بتواند خدای پدر را بشناسد. اما كسی كه‌ به‌ فرزند خدا ايمان‌ دارد، خدای پدر را نيز می‌شناسد.

24ايمان‌ خود را به‌ آنچه‌ كه‌ از اول‌ شنيديد، حفظ‌ نماييد زيرا اگر چنين‌ كنيد، هميشه‌ با خدای پدر و فرزندش‌، رابطه‌ای نزديک خواهيد داشت‌،
25و زندگی جاويد كه‌ او وعده‌ داده‌ است‌، نصيب‌ شما خواهد شد.

26اين‌ مطالب‌ را درباره‌ء‌‌ اين‌ اشخاص‌ می‌نويسم‌ تا بدانيد كه‌ ايشان‌ می‌خواهند شما را گمراه‌ كنند.
27اما می‌دانم‌ كه‌ روح‌ خدا در شماست‌ و به‌ همين‌ جهت‌ نيازی نداريد كسی به‌ شما بياموزد كه‌ چه‌ بكنيد، زيرا روح‌ خدا همه‌ چيز را به‌ شما تعليم‌ خواهد داد؛ هر چه‌ او می‌گويد حقيقت‌ محض‌ است‌ و دروغ‌ در آن‌ يافت‌ نمی‌شود. پس‌، همانگونه‌ كه‌ به‌ شما تعليم‌ داده‌ است‌، هميشه‌ در مسيح‌ بمانيد و هرگز از او دور نشويد.

28بلی فرزندان‌ من‌، بكوشيد تا با مسيح‌ رابطه‌ای صميمی داشته‌ باشيد، تا به‌ هنگام‌ بازگشت‌ او، بتوانيم‌ با اطمينان‌ او را استقبال‌ كنيم‌، نه‌ با ترس‌ و خجالت‌.
همه‌ء شما بخوبی می‌دانيد كه‌ خدا بطور مطلق‌ نيک است‌. پس‌ اين‌ را نيز بدانيد كه‌ هر كه‌ نيكی می‌كند، فرزند خداست‌.

Copyright information for FCB