1 Kings 1

داود پادشاه‌ در سن‌ پيری‌

اول‌ پادشاهان‌

داود پادشاه‌ بسيار پير شده‌ بود و هر چند او را با لحاف‌ می‌پوشاندند، ولی گرم‌ نمی‌شد.
درباريان‌ به‌ او گفتند: "علاج‌ تو در اين‌ است‌ كه‌ يک دختر جوان‌ از تو پرستاری كند و در آغوشت‌ بخوابد تا گرم‌ بشوی."
پس‌ در سراسر كشور اسرائيل‌ گشتند تا زيباترين‌ دختر را برای او پيدا كنند. سرانجام‌ دختری بسيار زيبا به‌ نام‌ ابيشگ‌ از اهالی شونم‌ انتخاب‌ شد. او را نزد پادشاه‌ آوردند و او مشغول‌ پرستاری از پادشاه‌ شد، ولی پادشاه‌ با او نزديكی نكرد.

ادونيا، مدعی تاج‌ و تخت‌

پس‌ از مرگ‌ ابشالوم‌، پسر بعدی پادشاه‌ به‌ نام‌ ادونيا كه‌ مادرش‌ حجيت‌ بود، به‌ اين‌ انديشه‌ افتاد تا بر تخت‌ سلطنت‌ بنشيند. از اين‌ رو عرابه‌ها و عرابه‌رانان‌ و يک گارد پنجاه‌ نفره‌ برای خود گرفت‌. ادونيا جوانی بود خوش‌اندام‌، و پدرش‌ داود پادشاه‌ در تمام‌ عمرش‌ هرگز برای هيچ‌ كاری او را سرزنش‌ نكرده‌ بود.

ادونيا نقشه‌ء خود را به‌ اطلاع‌ يوآب‌ و ابياتار كاهن‌ رساند و آنها نيز قول‌ دادند از او حمايت‌ كنند.
اما صادوق‌ كاهن‌، بنايا، ناتان‌ نبی، شمعی، ريعی و گارد سلطنتی نسبت‌ به‌ داود پادشاه‌ وفادار ماندند و از ادونيا حمايت‌ نكردند.

يک روز ادونيا به‌ عين‌ روجل‌ رفت‌ و در محلی به‌ نام‌ "سنگ‌ مار" مهمانی مفصلی ترتيب‌ داد و گاوان‌ و گوسفندان‌ پرواری سر بريد. او پسران‌ ديگر پادشاه‌ و مقامات‌ دربار را كه‌ از يهودا بودند دعوت‌ كرد تا در جشن‌ شركت‌ كنند.
10 اما او ناتان‌ نبی، بنايا، محافظان‌ دربار و برادر ناتنی خود سليمان‌ را به‌ آن‌ مهمانی دعوت‌ نكرد.

سليمان‌ پادشاه‌ می‌شود

11 پس‌ ناتان‌ نبی نزد بتشبع‌ مادر سليمان‌ رفت‌ و به‌ او گفت‌: "آيا می‌دانی كه‌ ادونيا پسر حجيت‌، خود را پادشاه‌ ناميده‌ و پادشاه‌ ما داود از اين‌ موضوع‌ بی‌خبر است‌؟
12 اگر می‌خواهی جان‌ خودت‌ و پسرت‌ سليمان‌ را نجات‌ بدهی، آنچه‌ می‌گويم‌، بكن‌.
13 پيش‌ داود پادشاه‌ برو و به‌ او بگو: ای پادشاه‌، مگر شما قول‌ نداديد كه‌ پسر من‌ سليمان‌ بعد از شما پادشاه‌ بشود؟ پس‌ چرا حالا ادونيا پادشاه‌ شده‌ است‌؟
14 همان‌ وقت‌ كه‌ تو مشغول‌ صحبت‌ كردن‌ با داود هستی، من‌ هم‌ می‌آيم‌ و حرف‌ تو را تأييد می‌كنم‌."

15 پس‌ بتشبع‌ به‌ اتاق‌ پادشاه‌ رفت‌. داود پادشاه‌ خيلی پير شده‌ بود و ابيشگ‌ از او پرستاری می‌كرد.
16 بتشبع‌ جلو رفت‌ و تعظيم‌ كرد. پادشاه‌ پرسيد:"چه‌ می‌خواهی؟"

17 بتشبع‌ جواب‌ داد: "ای پادشاه‌، برای اين‌ كنيزتان‌ به‌ خداوند، خدای خود قسم‌ خورديد كه‌ بعد از شما پسرم‌ سليمان‌ بر تختتان‌ بنشيند؛
18 ولی حالا ادونيا بجای او پادشاه‌ شده‌ است‌ و شما از اين‌ موضوع‌ بی‌خبريد.
19 ادونيا جشن‌ بزرگی گرفته‌ و گاوان‌ و گوسفندان‌ زيادی سربريده‌ و تمام‌ پسرانتان‌ را با ابياتار كاهن‌ و يوآب‌ فرمانده‌ء سپاهتان‌ به‌ اين‌ جشن‌ دعوت‌ كرده‌ اما پسرتان‌ سليمان‌ را دعوت‌ نكرده‌ است‌.
20 حال‌ ای پادشاه‌، تمام‌ ملت‌ اسرائيل‌ منتظرند تا ببينند شما چه‌ كسی را به‌ جانشينی خود انتخاب‌ می‌كنيد.
21 اگر زودتر تصميم‌ نگيريد، بعد از شما با من‌ و پسرم‌ سليمان‌ مثل‌ يک خيانتكار رفتار خواهند كرد."

22 وقتی بتشبع‌ مشغول‌ صحبت‌ بود، به‌ پادشاه‌ خبر دادند كه‌ ناتان‌ نبی می‌خواهد به‌ حضور پادشاه‌ شرفياب‌ شود. ناتان‌ داخل‌ شد و به‌ پادشاه‌ تعظيم‌ كرد
24 و گفت‌: "ای سرور من‌، آيا شما ادونيا را جانشين‌ خود كرده‌ايد تا بر تخت‌ سلطنت‌ بنشيند؟
25 چون‌ امروز ادونيا جشن‌ بزرگی برپا كرده‌ و گاوان‌ و گوسفندان‌ بسياری سر بريده‌ و پسرانتان‌ را با ابياتار كاهن‌ و فرماندهان‌ سپاهتان‌ به‌ اين‌ جشن‌ دعوت‌ كرده‌ است‌. هم‌اكنون‌ ايشان‌ می‌خورند و می‌نوشند و خوش‌ می‌گذرانند و فرياد می‌زنند: زنده‌ باد ادونيای پادشاه‌!
26 اما من‌ و صادوق‌ كاهن‌ و بنايا و سليمان‌ به‌ آن‌ جشن‌ دعوت‌ نشده‌ايم‌!
27 آيا اين‌ كار با اطلاع‌ پادشاه‌ انجام‌ گرفته‌ است‌؟ پس‌ چرا پادشاه‌ به‌ ما نگفته‌اند كه‌ چه‌ كسی را به‌ جانشينی خود برگزيده‌اند؟"

28 با شنيدن‌ اين‌ حرفها، پادشاه‌ دستور داد بتشبع‌ را احضار كنند. پس‌ بتشبع‌ به‌ اتاق‌ برگشت‌ و در حضور پادشاه‌ ايستاد.

29 آنگاه‌ پادشاه‌ چنين‌ گفت‌: "به‌ خداوند زنده‌ كه‌ مرا از تمام‌ خطرات‌ نجات‌ داده‌، قسم‌ می‌خورم‌ كه‌
30 همانطور كه‌ قبلاً در حضور خداوند، خدای اسرائيل‌ برايت‌ قسم‌ خوردم‌، امروز كاری می‌كنم‌ كه‌ پسرت‌ سليمان‌ بعد از من‌ پادشاه‌ شود و برتخت‌ سلطنت‌ من‌ بنشيند!"

31 آنگاه‌ بتشبع‌ در حضور پادشاه‌ تعظيم‌ كرد و گفت‌: "پادشاه‌ هميشه‌ زنده‌ بماند!"

32 سپس‌ پادشاه‌ گفت‌: "صادوق‌ كاهن‌ و ناتان‌ نبی و بنايا را پيش‌ من‌ بياوريد." وقتی آنها به‌ حضور پادشاه‌ شرفياب‌ شدند،
33 پادشاه‌ به‌ ايشان‌ گفت‌: "همراه‌ درباريان‌ من‌، سليمان‌ را به‌ جيحون‌ ببريد. او را بر قاطر مخصوص‌ من‌ سوار كنيد
34 و صادوق‌ كاهن‌ و ناتان‌ نبی وی را در آن‌ شهر بعنوان‌ پادشاه‌ اسرائيل‌ تدهين‌ كنند. بعد شيپورها را به‌ صدا در آوريد و با صدای بلند بگوييد: زنده‌ باد سليمان‌ پادشاه‌!
35 سپس‌ سليمان‌ را همراه‌ خود به‌ اينجا برگردانيد و او را به‌ نام‌ پادشاه‌ جديد بر تخت‌ سلطنت‌ من‌ بنشانيد، چون‌ من‌ وی را رهبر قوم‌ اسرائيل‌ و يهودا تعيين‌ كرده‌ام‌."

36 بنايا جواب‌ داد: "اطاعت‌ می‌كنيم‌. خداوند، خدايت‌ برای اين‌ كار به‌ ما توفيق‌ دهد.
37 همانطور كه‌ خداوند با تو بوده‌ است‌، با سليمان‌ پادشاه‌ هم‌ باشد و سلطنت‌ او را از سلطنت‌ تو شكوه‌مندتر كند."

38 پس‌ صادوق‌ كاهن‌، ناتان‌ نبی و بنايا با محافظان‌ دربار، سليمان‌ را بر قاطر داود پادشاه‌ سوار كردند و به‌ جيحون‌ بردند.
39 در آنجا صادوق‌ كاهن‌، ظرف‌ روغن‌ مقدس‌ را كه‌ از خيمه‌ء عبادت‌ آورده‌ بود، گرفته‌ و روغن‌ آن‌ را بر سر سليمان‌ ريخته‌، او را تدهين‌ نمود. بعد شيپورها را نواختند و تمام‌ مردم‌ فرياد بر آوردند: "زنده‌ باد سليمان‌ پادشاه‌!"
40 سپس‌ همه‌ با هم‌ شادی‌كنان‌ به‌ اورشليم‌ برگشتند. صدای ساز و آواز آنه‌ چنان‌ بلند بود كه‌ زمين‌ زير پايشان‌ می‌لرزيد!

41 ادونيا و مهمانانش‌ به‌ آخر جشن‌ نزديک می‌شدند كه‌ اين‌ سروصدا به‌ گوششان‌ رسيد. وقتی يوآب‌ صدای شيپورها را شنيد پرسيد: "چه‌ خبر است‌؟ اين‌ چه‌ غوغايی است‌ كه‌ در شهر برپا شده‌؟"

42 حرف‌ او هنوز تمام‌ نشده‌ بود كه‌ يوناتان‌ پسر ابياتار كاهن‌ از راه‌ رسيد. ادونيا به‌ او گفت‌: "داخل‌ شو! تو جوان‌ خوبی هستی و حتماً خبری خوش‌ برايم‌ آورده‌ای!"

43 يوناتان‌ گفت‌: "آقای ما داود پادشاه‌، سليمان‌ را جانشين‌ خود كرده‌ است‌!
44 او سليمان‌ را بر قاطر مخصوص‌ خود سوار كرده‌، همراه‌ صادوق‌ كاهن‌، ناتان‌ نبی، بنايا و گارد سلطنتی به‌ جيحون‌ فرستاده‌ است‌. صادوق‌ و ناتان‌، سليمان‌ را بعنوان‌ پادشاه‌ جديد تدهين‌ كرده‌اند! اينک آنها برگشته‌اند و از اين‌ جهت‌ تمام‌ شهر جشن‌ گرفته‌اند و شادی می‌كنند. اين‌ هلهله‌ء شادی از خوشحالی مردم‌ است‌!
46 سليمان‌ بر تخت‌ سلطنت‌ نشسته‌ است‌
47 و درباريان‌ برای عرض‌ تبريک نزد داود پادشاه‌ می‌روند و می‌گويند: خدای تو سليمان‌ را مشهورتر از تو بگرداند و سلطنت‌ او را بزرگتر و با شكوهتر از سلطنت‌ تو بسازد؛ و داود پادشاه‌ نيز در بستر خود سجده‌ كرده‌
48 به‌ دعاهای خير ايشان‌ اينطور جواب‌ می‌دهد: سپاس‌ بر خداوند، خدای اسرائيل‌ كه‌ به‌ من‌ طول‌ عمر داده‌ است‌ تا با چشمان‌ خود ببينم‌ كه‌ خدا پسرم‌ را برگزيده‌ است‌ تا بر تخت‌ سلطنت‌ من‌ بنشيند و بجای من‌ پادشاه‌ شود!"

49 ادونيا و مهمانان‌ او وقتی اين‌ خبر را شنيدند، ترسيدند و پا به‌ فرار گذاشتند.
50 ادونيا از ترس‌ سليمان‌ به‌ خيمه‌ء عبادت‌ پناه‌ برد و در پای قربانگاه‌ بست‌ نشست‌.
51 به‌ سليمان‌ خبر دادند كه‌ ادونيا از ترس‌ او به‌ عبادتگاه‌ پناه‌ برده‌ و در آنجا بست‌ نشسته‌ و می‌گويد: "سليمان‌ برای من‌ قسم‌ بخورد كه‌ مرا نخواهد كشت‌."

52 سليمان‌ گفت‌: "اگر ادونيا رفتار خود را عوض‌ كند، با او كاری ندارم‌؛ در غير اين‌ صورت‌ سزای او مرگ‌ است‌."

53 سپس‌ سليمان‌ كسی را فرستاد تا ادونيا را از عبادتگاه‌ بيرون‌ بياورد. ادونيا آمد و در حضور سليمان‌ پادشاه‌ تعظيم‌ كرد. سليمان‌ به‌ او گفت‌: "می‌توانی به‌ خانه‌ات‌ برگردی!"

Copyright information for FCB