1 Samuel 6

صندوق‌ عهد را به‌ اسرائيل‌ برمی‌گردانند

1صندوق‌ عهد، مدت‌ هفت‌ ماه‌ در فلسطين‌ ماند.
2فلسطينيها كاهنان‌ و جادوگران‌ خود را فراخواندند و از آنها پرسيدند: "با صندوق‌ عهد خداوند چه‌ كنيم‌؟ وقتی آن‌ را به‌ مكان‌ اصلی‌اش‌ بر می‌گردانيم‌، بايد چه‌ نوع‌ هديه‌ای با آن‌ بفرستيم‌؟"
3آنها جواب‌ دادند: "اگر می‌خواهيد صندوق‌ عهد خدای اسرائيل‌ را پس‌ بفرستيد، آن‌ را دست‌ خالی نفرستيد، بلكه‌ هديه‌ای نيز همراه‌ آن‌ بفرستيد تا او بلا را متوقف‌ كند. اگر بلا متوقف‌ نشد، آنوقت‌ معلوم‌ می‌شود كه‌ اين‌ بلا از جانب‌ خدا بر شما نازل‌ نشده‌ است‌."

4مردم‌ پرسيدند: "چه‌ نوع‌ هديه‌ای بفرستيم‌؟"

آنها گفتند: "به‌ تعداد رهبران‌ فلسطينی‌ها، پنج‌ شی‌ء از طلا به‌ شكل‌ دمل‌ و پنج‌ شی‌ء از طلا بشكل‌ موش‌ كه‌ تمام‌ سرزمين‌ ما را ويران‌ كرده‌اند، درست‌ كنيد و به‌ احترام‌ خدای اسرائيل‌، آنها را بفرستيد تا شايد بلا را از شما و خدايان‌ و سرزمين‌ شما دور كند.
6مانند فرعون‌ و مصريها سرسختی نكنيد. آنها اجازه‌ ندادند اسرائيليها از مصر خارج‌ شوند، تا اينكه‌ خدا بلاهای هولناكی بر آنها نازل‌ كرد.
7پس‌ الان‌ عرابه‌ای تازه‌ بسازيد و دو گاو شيرده‌ كه‌ يوغ‌ برگردن‌ آنها گذاشته‌ نشده‌ باشد بگيريد و آنها را به‌ عرابه‌ ببنديد و گوساله‌هايشان‌ را در طويله‌ نگهداريد.
8صندوق‌ عهد را بر عرابه‌ قرار دهيد و هدايای طلا را كه‌ برای عذر خواهی می‌فرستيد در صندوقچه‌ای پهلوی آن‌ بگذاريد. آنگاه‌ گاوها را رها كنيد تا هر جا كه‌ می‌خواهند بروند.
9اگر آنها از مرز ما عبور كرده‌، به‌ بيت‌شمس‌ رفتند، بدانيد خداست‌ كه‌ اين‌ بلای عظيم‌ را برسر ما آورده‌ است‌، اما اگر نرفتند آنوقت‌ خواهيم‌ دانست‌ كه‌ اين‌ بلاها اتفاقی بوده‌ و دست‌ خدا در آن‌ دخالتی نداشته‌ است‌."

10فلسطينی‌ها چنين‌ كردند. دو گاو شيرده‌ را به‌ عرابه‌ بستند و گوساله‌هايشان‌ را در طويله‌ نگهداشتند.
11آنگاه‌ صندوق‌ عهد خداوند و صندوقچه‌ء محتوی هدايای طلا را بر عرابه‌ گذاشتند.
12گاوها يک راست‌ بطرف‌ بيت‌شمس‌ روانه‌ شدند و همانطور كه‌ می‌رفتند صدا می‌كردند. رهبران‌ فلسطينی تا سرحد بيت‌شمس‌، بدنبال‌ آنها رفتند.

13مردم‌ بيت‌شمس‌ در دره‌ مشغول‌ درو گندم‌ بودند. آنها وقتی صندوق‌ عهد خداوند را ديدند، بسيار شاد شدند.
14عرابه‌ وارد مزرعه‌ء شخصی به‌ نام‌ يهوشع‌ شد و در كنار تخته‌ سنگ‌ بزرگی ايستاد. مردم‌ چوب‌ عرابه‌ را شكسته‌، گاوها را بعنوان‌ قربانی سوختنی به‌ خداوند تقديم‌ كردند.
15چند نفر از مردان‌ قبيله‌ء لاوی، صندوق‌ عهد و صندوقچه‌ء محتوی اشياء طلا را برداشته‌، روی تخته‌ سنگ‌ گذاشتند. سپس‌ مردان‌ بيت‌شمس‌ قربانی سوختنی و قربانی‌های ديگر به‌ حضور خداوند تقديم‌ نمودند.

16آن‌ پنج‌ رهبر فلسطينی وقتی اين‌ واقعه‌ را ديدند، درهمان‌ روز به‌ عقرون‌ برگشتند.
17پنج‌ هديه‌ء طلا بشكل‌ دمل‌ كه‌ توسط‌ فلسطينی‌ها جهت‌ عذرخواهی، برای خداوند فرستاده‌ شد، از طرف‌ شهرهای اشدود، غزه‌، اشقلون‌، جت‌ و عقرون‌ بود.
18پنج‌ موش‌ طلا نيز به‌ تعداد رهبران‌ فلسطينی بود كه‌ بر شهرهای حصاردار و دهات‌ اطرافشان‌ فرمان‌ می‌راندند. آن‌ تخته‌ سنگ‌ بزرگ‌ كه‌ صندوق‌ عهد را روی آن‌ گذاشتند تا به‌ امروز در مزرعهء‌ يهوشع‌ واقع‌ در بيت‌شمس‌ باقی است‌.
19اما خداوند هفتاد نفر از مردان‌ بيت‌شمس‌ را كشت‌، زيرا به‌ داخل‌ صندوق‌ عهد نگاه‌ كرده‌ بودند. مردم‌ از اين‌ واقعه‌ بشدت‌ غمگين‌ شده‌،
20گفتند: "چه‌ كسی می‌تواند در مقابل‌ خداوند كه‌ خدای مقدسی است‌، بايستد؟ اكنون‌ صندوق‌ عهد را به‌ كجا بفرستيم‌؟"

21پس‌ قاصدانی را نزد ساكنان‌ قريهء‌ يعاريم‌ فرستاده‌، گفتند: "فلسطينی‌ها صندوق‌ عهد خداوند را برگردانده‌اند. بياييد و آن‌ را ببريد."

Copyright information for FCB