1 Samuel 9

سموئيل‌ شائول‌ را تدهين‌ می‌كند

1قيس‌ از مردان‌ ثروتمند و متنفذ قبيلهء‌ بنيامين‌ بود. قيس‌ پسر ابی‌ئيل‌ بود و ابی‌ئيل‌ پسر صرور، صرور پسر بكورت‌ و بكورت‌ پسر افيح‌.
2قيس‌ پسری داشت‌ به‌ نام‌ شائول‌ كه‌ خوش‌اندام‌ترين‌ مرد اسرائيل‌ بود. وقتی او در ميان‌ مردم‌ می‌ايستاد، از شانه‌ به‌ بالا از همه‌ بلندقدتر بود.
3روزی الاغهای قيس‌ گم‌ شدند، پس‌ او يكی از نوكران‌ خود را همراه‌ شائول‌ به‌ جستجوی الاغها فرستاد.
4آنها تمام‌ كوهستان‌ افرايم‌، زمين‌ شليشه‌، نواحی شعليم‌ و تمام‌ سرزمين‌ بنيامين‌ را گشتند، ولی نتوانستند الاغها را پيدا كنند.
5سرانجام‌ پس‌ از جستجوی زياد وقتی به‌ صوف‌ رسيدند، شائول‌ به‌ نوكرش‌ گفت‌: "بيا برگرديم‌، الان‌ پدرمان‌ برای ما بيشتر نگران‌ است‌ تا برای الاغها!"
6اما نوكرش‌ گفت‌: "صبر كن‌! در اين‌ شهر مرد مقدسی زندگی می‌كند كه‌ مردم‌ احترام‌ زيادی برايش‌ قائلند، زيرا هر چه‌ می‌گويد، درست‌ درمی‌آيد. بيا پيش‌ او برويم‌ شايد به‌ ما بگويد كه‌ الاغها كجا هستند."

7شائول‌ جواب‌ داد: "ولی ما چيزی نداريم‌ به‌ او بدهيم‌، حتی خوراكی هم‌ كه‌ داشتيم‌ تمام‌ شده‌ است‌."

8نوكر گفت‌: "من‌ يک سكه‌ء كوچک نقره‌ دارم‌. می‌توانيم‌ آن‌ را به‌ او بدهيم‌ تا ما را راهنمايی كند."

9شائول‌ موافقت‌ كرد و گفت‌: "بسيار خوب‌، برويم‌." آنها روانهء‌ شهری شدند كه‌ آن‌ مرد مقدس‌ در آن‌ زندگی می‌كرد. درحاليكه‌ از تپه‌ای كه‌ شهر در بالای آن‌ قرار داشت‌ بالا می‌رفتند، ديدند چند دختر جوان‌ برای كشيدن‌ آب‌ می‌آيند. از آنها پرسيدند: "آيا رايی در شهر است‌؟" (در آن‌ زمان‌ به‌ نبی، رايی می‌گفتند، پس‌ هر كه‌ می‌خواست‌ از خدا سؤال‌ كند، می‌گفت‌: "پيش‌ رايی می‌روم‌.")

12دخترها گفتند: "بلی! اگر از همين‌ راه‌ برويد به‌ او خواهيد رسيد. او امروز به‌ شهر آمده‌ تا در مراسم‌ قربانی كه‌ در بالای تپه‌ برگزار می‌شود، شركت‌ نمايد. تا او نيايد و قربانی را بركت‌ ندهد، مردم‌ چيزی نخواهند خورد. پس‌ عجله‌ كنيد تا قبل‌ از آنكه‌ به‌ تپه‌ برسد او را ببينيد."

14پس‌ آنها وارد شهر شدند و به‌ سموئيل‌ كه‌ بطرف‌ تپه‌ می‌رفت‌ برخوردند.
15خداوند روز قبل‌ به‌ سموئيل‌ چنين‌ گفته‌ بود:
16"فردا همين‌ موقع‌ مردی را از سرزمين‌ بنيامين‌ نزد تو خواهم‌ فرستاد. او را بعنوان‌ رهبر قوم‌ من‌ با روغن‌ تدهين‌ كن‌. او ايشان‌ را از دست‌ فلسطينی‌ها خواهد رهانيد، زيرا من‌ ناله‌ و دعای ايشان‌ را شنيده‌ام‌."

17وقتی سموئيل‌ شائول‌ را ديد، خداوند به‌ سموئيل‌ گفت‌: "اين‌ همان‌ مردی است‌ كه‌ درباره‌اش‌ با تو صحبت‌ كردم‌. او بر قوم‌ من‌ حكومت‌ خواهد كرد."

18كنار دروازه‌ء شهر، شائول‌ به‌ سموئيل‌ رسيد و از او پرسيد: "آيا ممكن‌ است‌ بگوييد كه‌ خانهء‌ رايی كجاست‌؟"

19سموئيل‌ پاسخ‌ داد: "من‌ همان‌ شخص‌ هستم‌. جلوتر از من‌ به‌ بالای آن‌ تپه‌ برويد تا امروز در آنجا با هم‌ غذا بخوريم‌. فردا صبح‌ آنچه‌ را كه‌ می‌خواهی بدانی خواهم‌ گفت‌ و شما را مرخص‌ خواهم‌ كرد.
20برای الاغهايی كه‌ سه‌ روز پيش‌ گم‌ شده‌اند نگران‌ نباش‌، چون‌ پيدا شده‌اند. در ضمن‌، بدان‌ كه‌ اميد تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ بر تو و بر خاندان‌ پدرت‌ است‌."

21شائول‌ گفت‌: "ولی من‌ از قبيله‌ء بنيامين‌ هستم‌ كه‌ كوچكترين‌ قبيله‌ء اسرائيل‌ است‌ و خاندان‌ من‌ هم‌ كوچكترين‌ خاندان‌ قبيله‌ء بنيامين‌ است‌. چرا اين‌ سخنان‌ را به‌ من‌ می‌گويی."

22سموئيل‌، شائول‌ و نوكرش‌ را به‌ تالار مراسم‌ قربانی آورد و آنها را بر صدر دعوت‌ شدگان‌ كه‌ تقريباً سی نفر بودند، نشاند.
23آنگاه‌ سموئيل‌ به‌ آشپز گفت‌: "آن‌ قسمت‌ از گوشتی را كه‌ به‌ تو گفتم‌ نزد خود نگاه‌ داری، بياور."
24آشپز ران‌ را با مخلفاتش‌ آورده‌، جلو شائول‌ گذاشت‌. سموئيل‌ گفت‌: "بخور! اين‌ گوشت‌ را برای تو نگاه‌ داشته‌ام‌ تا همراه‌ كسانی كه‌ دعوت‌ كرده‌ام‌ از آن‌ بخوری." پس‌ سموئيل‌ و شائول‌ با هم‌ خوراک خوردند.

25پس‌ از پايان‌ مراسم‌ قربانی، مردم‌ به‌ شهر برگشتند و سموئيل‌، شائول‌ رابه‌ پشت‌ بام‌ خانه‌ء خود برد و با او به‌ گفتگو پرداخت‌.
26روز بعد، صبح‌ زود سموئيل‌، شائول‌ را كه‌ در پشت‌بام‌ خوابيده‌ بود صدا زد و گفت‌: "بلند شو، وقت‌ رفتن‌ است‌!" پس‌ شائول‌ برخاسته‌، روانه‌ شد و سموئيل‌ تا بيرون‌ شهر، ايشان‌ را بدرقه‌ كرد.
27چون‌ به‌ بيرون‌ شهر رسيدند، سموئيل‌ به‌ شائول‌ گفت‌: "به‌ نوكرت‌ بگو كه‌ جلوتر از ما برود." نوكر جلوتر رفت‌. آنوقت‌ سموئيل‌ به‌ شائول‌ گفت‌: "من‌ از جانب‌ خدا برای تو پيغامی دارم‌؛ بايست‌ تا آن‌ را به‌ تو بگويم‌."

Copyright information for FCB